X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 32668

Plan rozwoju nauczyciela kontraktowego

Imię i nazwisko nauczyciela kontraktowego:
Imię i nazwisko opiekuna stażu:
Dyrektor szkoły:
Szkoła:
Data rozpoczęcia stażu:
Przewidywana data zakończenia:31 maj 2019r.
Czas trwania stażu: 2 lata i 9 miesięcy

Powinności nauczyciela w okresie odbywania stażu zgodnie z rozporządzeniem MENiS z dnia 1 grudnia 2004 roku w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.

Rodzaj działań i przedsięwzięć
wynikających z wymagań rozporządzenia
1. § 7.2.1
Umiejętności organizacji
i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywanie ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian.
Formy realizacji
1. Współpraca z opiekunem stażu:
- Zawarcie kontraktu;
- Przygotowanie planu rozwoju zawodowego;
- Ustalenie terminów spotkań z opiekunem;
- Obserwowanie zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu;
- Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu – konsultacje, opracowywanie konspektów zajęć, analiza;
- Określenie mocnych i słabych stron własnej działalności.

2. Doskonalenie warsztatu pracy i metod pracy pedagogicznej:
- Rozpoczęcie studiów podyplomowych z doradztwa zawodowego
- Coroczna aktualizacja planu nauczania z wychowania fizycznego oraz programu fakultetu sportowego;
- Stosowanie w procesie dydaktycznym aktywnych metod nauczania oraz zróżnicowanych form pracy z uczniem;
- Udział w szkoleniach m.in. dotyczących awansu zawodowego, konferencjach oraz warsztatach metodycznych związanych z wychowaniem fizycznym oraz innej tematyce ;
- Udział w szkoleniowych Radach Pedagogicznych
- Opracowanie i przeprowadzenie testu sprawdzającego opanowanie wiedzy teoretycznej dot. gier zespołowych i ogólnej wiedzy o wychowaniu fizycznym
3. Publikacje własnych prac na portalu profesor.pl lub edux.pl:
- Publikacja scenariuszy lekcji;
- Opublikowanie planu rozwoju zawodowego.
4. Prowadzenie dokumentacji szkolnej ,e- dziennik lekcyjny (librus), dziennik zajęć pozalekcyjnych.
Termin realizacji:
W ciągu całego stażu
IX 2016
IX 2016
Raz w miesiącu
2 razy w semestrze
2 razy w semestrze
V 2018
X 2016
VIII-IX 2016,2017,2018
W ciągu całego stażu
Wg oferty przez okres stażu
Na bieżąco
Maj 2016
Maj 2017
Maj 2018
W ciągu całego stażu
X 2016
W ciągu całego stażu
Rodzaj działań i przedsięwzięć
wynikających z wymagań rozporządzenia
2. § 7.2.2
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.
Formy realizacji
1. Poznanie środowiska uczniów i rodziców. Współpraca ze środowiskiem lokalnym:
- obserwacje i rozmowy z uczniami
- zebrania, dni otwarte oraz spotkania indywidualne z rodzicami
- rozmowa z pielęgniarką szkolną
- Organizowanie i udział w akcjach charytatywnych organizowanych przez szkołę np. WOŚP, „zbieranie korków”
- współpraca ze SZS w Radomiu
2. Planowanie i programowanie własnej pracy na zajęciach wychowania fizycznego:
- prowadzenie zajęć SKS z piłki nożnej, lekkoatletyki
- przygotowanie uczniów do zawodów szkolnych tj. piłka siatkowa, nożna, koszykowa oraz tenis stołowy i międzyszkolnych: lekkoatletyka, ringo, piłka nożna
- Organizowanie turnieju w Ringo lub współorganizowanie zawodów szkolnych m.in. w tenisie stołowym, konkursie tańca.
3. Kształtowanie właściwych postaw społecznych podczas zajęć wychowanie fizycznego:
- podczas oceniania przestrzeganie zasady sprawiedliwości, jawności
- zachęcanie dzieci do wysiłku fizycznego poprzez motywowanie oceną, która jest wykładnią zaangażowania ucznia podczas lekcji
- wpajanie dzieciom i młodzieży koleżeńskości i uczciwości, zasad fair-play
- przygotowanie do czynnego wypoczynku (gra „Kwadrant”, „Kometka”)
Termin realizacji:
Wg potrzeb
Wg harmonogramu
Wg potrzeb
Wg harmonogramu
Wg potrzeb
W ciągu całego stażu
Wg potrzeb
II semestr 2016,2017,2018
W ciągu całego stażu
Rodzaj działań i przedsięwzięć
wynikających z wymagań rozporządzenia
3. § 7.2.3
Umiejętność wykorzystania w pracy z technologii informacyjnej
i komunikacyjnej.
Formy realizacji
1.Wykorzystanie Internetu i komputera do poszukiwania informacji.
-Uzyskiwanie wiedzy na temat awansu zawodowego poprzez Internet (portale poświęcone awansowi).
-Korzystanie ze stron MENiS, www.literka.pl; www.publikacje.edu.pl; www.edux.pl; www.interklasa.pl; www.scholaris.pl; www.wsip.com.pl; www.szkolnictwo.pl; www.profesor.pl; www.awans.net;www.wychowaniefizyczne.pl
2. Wykorzystanie komputera i Internetu w pracy.
- Tworzenie i administrowanie internetową stroną szkoły o tematyce sportowej.
- Opracowywanie materiałów związanych ze sportem w naszej szkole na stronę internetową.
- Przygotowywanie dyplomów, podziękowań na zakończenie klas III ponadgimnazjalnych itp.
- Opracowywanie materiałów i pomocy dydaktycznych – prezentacji multimedialnych, scenariuszy zajęć, kart pracy, planów pracy zajęć SKS, sprawozdań itp.
- Dokumentowanie przebiegu stażu
Terminy realizacji:
VIII-X 2016
Wg potrzeb
W ciągu całego stażu
W ciągu całego stażu
IV 2016,IV 2017, IV 2018
Wg potrzeb
Na bieżąco
Rodzaj działań i przedsięwzięć
wynikających z wymagań rozporządzenia
4. § 7.2.4
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań.
Formy realizacji
1. Aktualizowanie wiedzy z zakresu pedagogiki, psychologii i dydaktyki:
- Na różnego rodzaju formach doskonalenia;
- Samokształcenie – zapoznanie się z najnowszymi propozycjami wydawniczymi z w/w dziedzin.
2. Realizowanie zadań wychowawczych w pracy z uczniami zgodnie ze szkolnym programem wychowawczym:
- Prowadzenie zajęć zgodnie z możliwościami uczniów, indywidualizacja w ocenie postępów uczniów
- rozwijanie sprawności fizycznej i zainteresowań uczniów dyscyplinami sportowymi, przygotowanie uczniów do zawodów sportowych (piłka nożna, ringo, lekkoatletyka)
- integracja grup klasowych poprzez udział uczniów w grach zespołowych, wyjazdach integracyjnych
- przeciwdziałanie konfliktom, nauka tolerancji dla drugiego człowieka, samopomoc koleżeńska w podnoszeniu sprawności fizycznej
- działania na rzecz podnoszenia kultury osobistej
- przeciwdziałanie nałogom i uzależnieniom poprzez propagowanie potrzeby uprawiania sportu
Terminy realizacji
Wg harmonogramu RODON
Na bieżąco
Cały okres stażu
Na bieżąco
IX 2016,2017,2018
W trakcie trwania stażu
Rodzaj działań i przedsięwzięć
wynikających z wymagań rozporządzenia
5. § 7.2.5
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w prawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż
Formy realizacji
1. Analiza dokumentów prawa wewnątrzszkolnego Statutu Szkoły, WSO, Programu wychowawczego i profilaktycznego i obowiązujących regulaminów.

2. Praca w komisjach i zespołach powoływanych w szkole:
- Przedmiotowy zespół wychowania fizycznego;
- Praca w komisji stypendialnej
- Komisjach egzaminacyjnych;
- Inne.
3. Współpraca z psychologiem oraz pedagogiem szkolnym.
4. Aktywny udział w zebraniach Rady Pedagogicznej.
5. Aktualizacja wiedzy poprzez indywidualne studium prawa oświatowego:
- Karta nauczyciela;
- Ustawa o systemie Oświaty;
- Rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych;
- w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno- pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.
Termin realizacji:IX 2016,2017,2018
Cały okres stażu
Cały okres stażu
Wg harmonogramu spotkań
Wg planu pracy komisji
Wg potrzeb
Wg harmonogramu
Wg potrzeb
systematycznie

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.