X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 32665
Przesłano:

Projekt planu rozwoju zawodowego nauczyciela ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego

Miejsce zatrudnienia: Szkoła Podstawowa w Kotle Dużym
Czas trwania stażu: 01.09.2016r. - 31.05. 2019r.

(Opracowany na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego
przez nauczycieli)
§8 ust. 2 pkt 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek
wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.

ZADANIA


FORMY REALIZACJI

TERMIN
REALIZACJI

SPOSÓB
DOKUMENTOWANIA

Poznanie procedury dotyczącej awansu zawodowego nauczycieli
ze szczególnym uwzględnieniem wymagań na stopień nauczyciela dyplomowanego
analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego nauczycieli,
przygotowanie planu rozwoju zawodowego w oparciu
o analizę rozporządzenia dotyczącego awansu zawodowego,
udział w szkoleniu na temat awansu zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego
dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego
sporządzenie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego,
sierpień 2016

sierpień 2016

w trakcie stażu

okres stażu

maj 2019

plan rozwoju zawodowego

zaświadczenie


roczne sprawozdanie

sprawozdanie
Poszerzanie swojej wiedzy
i umiejętności zawodowych
udział w różnych formach doskonalenia zawodowego (szkolenia, kursy, warsztaty etc.),
udział w szkoleniach w ramach WDN,
systematyczne śledzenie literatury metodycznej
i dydaktycznej, korzystanie z zasobów biblioteki własnej, szkolnej i portali internetowych,
obserwacja zajęć otwartych prowadzonych przez innych nauczycieli,
okres stażu

zaświadczenia

zaświadczenia

notatki własne

wpisy w dzienniku
Poszukiwanie nowych rozwiązań
korzystanie z portali internetowych poświęconych edukacji,
wyszukiwanie i stosowanie w pracy dydaktyczno-wychowawczej metod aktywizujących pracę dzieci,

okres stażu
adresy stron internetowych

przykładowe scenariusze
Dbanie o estetykę i wyposażenie
sali lekcyjnej
wykonywanie gazetek tematycznych, dbanie o wystrój sali,
przygotowywanie pomocy dydaktycznych potrzebnych do lekcji,

okres stażu
zdjęcia, sprawozdanie
Rozbudzanie aktywności uczniów oraz rozwijanie ich zainteresowań
przygotowanie uczniów do udziału w konkursach szkolnych, gminnych, wojewódzkich, ogólnopolskich,
przygotowywanie dodatkowych zadań, materiałów, udzielanie porad,

okres stażu
wykaz sukcesów
Współpraca z rodzicami
organizowanie spotkań połączonych z pedagogizacją rodziców,
organizowanie uroczystości sprzyjających integracji klasy, szkoły ze środowiskiem rodzinnym.

okres stażu
referaty

wykaz ważnych wydarzeń
z życia klasy, szkoły

§ 8 ust. 2 pkt 2
Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

ZADANIA

FORMY REALIZACJI

TERMIN
REALIZACJI

SPOSÓB
DOKUMENTOWANIA

Organizacja warsztatu pracy przy użyciu technik komputerowych
korzystanie z programów komputerowych podczas tworzenia dokumentacji szkolnej,
sporządzanie sprawozdań, scenariuszy lekcji, planów wynikowych, kart pracy, narzędzi ewaluacyjnych etc.,
przygotowywanie pomocy dydaktycznych, dyplomów, ogłoszeń, zaproszeń,
pisanie ocen śródrocznych i końcoworocznych,
wykorzystywanie programu Power Point do tworzenia prezentacji multimedialnych,
wykorzystywanie komputera i rzutnika podczas lekcji,
okres stażu
Scenariusze lekcji, karty pracy, wzory dyplomów, sprawozdanie
Wykorzystywanie internetu do pozyskiwania informacji z zakresu edukacji
wykorzystywanie zasobów portali edukacyjnych, encyklopedii, zdobywanie ciekawych materiałów do pracy z uczniami,
wyszukiwanie informacji dotyczących udziału
w programach i projektach, konkursach wojewódzkich
i ogólnopolskich,
okres stażu
adresy stron internetowych
Prezentacja działań szkoły poprzez umieszczanie informacji na stronie internetowej szkoły
przekazywanie do publikacji wiadomości i zdjęć z życia klasy, szkoły do zamieszczenia na stronie internetowej szkoły.
okres stażu
informacje na stronie internetowej

§ 8 ust. 2 pkt 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć,
w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.

ZADANIA


FORMY REALIZACJI

TERMIN
REALIZACJI

SPOSÓB
DOKUMENTOWANIA

Opublikowanie planu rozwoju zawodowego
umieszczenie planu rozwoju zawodowego na stronie internetowej
wrzesień 2016

adres strony internetowej
Opracowanie i udostępnienie materiałów dydaktycznych
do wykorzystania przez innych nauczycieli
udostępnianie koleżankom swojego warsztatu pracy – scenariusze lekcji, uroczystości, pomoce dydaktyczne,
wzbogacenie biblioteki szkolnej
okres stażu
potwierdzenie
Prowadzenie zajęć otwartych dla nauczycieli
opracowanie scenariuszy, przygotowanie środków dydaktycznych, przeprowadzenie i analiza zajęć,
okres stażu
scenariusze zajęć,
wpisy do dziennika
Dzielenie się wiedzą
i doświadczeniem z innymi nauczycielami
opracowanie i wygłoszenie referatów podczas spotkań nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej,
opracowanie i wygłoszenie referatów szkoleniowych podczas Rady Pedagogicznej,
dzielenie się z koleżankami wiedzą zdobytą na kursach
i szkoleniach,
udostępnianie swoich opracowań oraz materiałów ze szkoleń,
wymiana doświadczeń z innymi nauczycielami.
okres stażu
treści referatów,
potwierdzenie współpracy przez innych nauczycieli

§ 8 ust. 2 pkt 4 a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.

ZADANIA

FORMY REALIZACJI

TERMIN
REALIZACJI

SPOSÓB
DOKUMENTOWANIA

Opracowanie oraz wdrożenie
do realizacji programu zajęć pozalekcyjnych

opracowanie i wdrożenie programu dla klas I – III
„Ja też mogę pomóc”, dotyczącego udzielania pierwszej pomocy w sytuacjach zagrożenia, ewaluacja programu,

opracowanie i wdrożenie do realizacji programu kółka plastycznego dla klas I-III, ewaluacja programu.

listopad – maj 2016/2017, 2017/2018,
2018/2019

2018/2019

program

program

§ 8 ust. 2 pkt 4c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.

ZADANIA


FORMY REALIZACJI

TERMIN
REALIZACJI

SPOSÓB
DOKUMENTOWANIA

Praca z uczniami mającymi trudności w nauce
prowadzenie zajęć dydaktyczno - wyrównawczych
okres stażu
wpisy do dziennika
plan pracy zajęć dydaktyczno - wyrównawczych
Praca z uczniem zdolnym
przygotowywanie uczniów do konkursów

okres stażu
dyplomy
Organizowanie uroczystości szkolnych
opracowanie scenariuszy i przygotowanie uczniów do występów: Pasowanie na ucznia, Dzień Babci i Dziadka, Dzień Matki itp.,
współpraca z innymi nauczycielami przy organizowaniu uroczystości wynikających z kalendarza uroczystości szkolnych,
według kalendarza uroczystości
sprawozdania, zdjęcia
Organizowanie konkursów
organizowanie konkursów o charakterze szkolnym oraz międzyszkolnym,

okres stażu
regulaminy konkursów
Organizowanie wycieczek
organizowanie wycieczek o charakterze
turystyczno – edukacyjnym,
okres stażu
karty wycieczek,
zapisy w dzienniku, zdjęcia
Udział w akcjach charytatywnych
zorganizowanie i przeprowadzenie na terenie szkoły akcji charytatywnych.
według potrzeb
potwierdzenie uczestnictwa
§ 8 ust. 2 pkt 4 e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.

ZADANIA

FORMY REALIZACJI

TERMIN
REALIZACJI

SPOSÓB
DOKUMENTOWANIA

Współpraca z Komendą Powiatową Policji w Piszu
organizowanie spotkań z policjantem dotyczących bezpieczeństwa,
zorganizowanie wycieczki na Komendę Powiatową Policji w Piszu,
okres stażu
potwierdzenie
Współpraca z Państwową Strażą Pożarną w Piszu
zorganizowanie wycieczki uczniów do PSP w Piszu,
okres stażu
potwierdzenie
Współpraca z Piskim Domem Kultury
organizowanie wyjazdów na przedstawienia teatralne,
udział uczniów w konkursach organizowanych przez PDK,
okres stażu
potwierdzenie
Współpraca z Nadleśnictwem
w Piszu
organizowanie wyjazdów na „Zielone lekcje”,
okres stażu
potwierdzenie
Współpraca z pielęgniarką szkolną
organizowanie pogadanek dla dzieci na temat zdrowia, zdrowego odżywiania, higieny osobistej,
okres stażu
wpisy do dziennika
Współpraca z wydawnictwem
Nowa Era
stała współpraca z przedstawicielem wydawnictwa,
udział w szkoleniach organizowanych przez wydawnictwo,
pozyskiwanie pomocy dydaktycznych,
okres stażu
zaświadczenia ze szkoleń
Współpraca z Powiatową Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Piszu
pisanie opinii o uczniach wymagających badania
w PPP-P,
stosowanie się do zaleceń opinii wydanych przez PPP-P,
organizowanie spotkań z pracownikami PPP-P.
według potrzeb
opinie, potwierdzenia

§ 8 ust. 2 pkt 5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.

ZADANIA

FORMY REALIZACJI

TERMIN
REALIZACJI

SPOSÓB
DOKUMENTOWANIA

Rozpoznanie i rozwiązywanie problemów edukacyjnych
i wychowawczych
Opis i analiza przypadków edukacyjnych lub wychowawczych.

okres stażu
opis przypadków

Plan ma charakter otwarty i może, za zgodą dyrektora, podlegać modyfikacji w trakcie realizacji.

Opracowała

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.