X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 32573
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty ubiegającego się o stopień nauczyciela kontraktowego

Imię i nazwisko nauczyciela odbywającego staż: mgr Monika Świerz

Imię i nazwisko opiekuna stażu: mgr A. J.

Miejsce odbywania stażu:
Samorządowe Przedszkole w Bystrej
Bystra 154
38 – 300 Gorlice

Data rozpoczęcia stażu: 01. 09. 2016

Przewidywana data zakończenia stażu: 31.05. 2017

Podstawa prawna:
1.Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela ( DZ.U. z 2006r. Nr 97, poz.674, z późn. zm.)
2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U. z 2013., poz.393)

Cel główny:
Uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego.

Cele szczegółowe:

1. Poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania.
2. Poznanie dokumentacji obowiązującej w przedszkolu oraz sposobów jej prowadzenia.
3. Poznanie przepisów dotyczących zapewnienia podopiecznym bezpiecznych i higienicznych warunków zabawy, nauki i wypoczynku.
4. Uczestnictwo w zajęciach prowadzonych przez opiekuna stażu celem doskonalenia swej pracy i omawianie ich z prowadzącym.
5. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu lub dyrektora przedszkola i omawianie ich.
6. Podnoszenie kwalifikacji poprzez uczestniczenie w wewnątrzszkolnych lub zewnątrzszkolnych formach doskonalenia zawodowego.
7. Współpraca z rodzicami dziecka i poznanie środowiska dziecka.


PLAN DZIAŁANIA:

I. Znajomość organizacji, zadań i zasad funkcjonowania Samorządowego Przedszkola w Bystrej.

ZADANIA:

1. Zapoznanie się z procedurą awansu zawodowego.
Sposób realizacji:
Poznanie i analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U. z 2013., poz.393), Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela ( DZ.U. z 2006r. Nr 97, poz.674, z późn. zm.).
Śledzenie informacji w Internecie.
Termin realizacji: wrzesień 2016 r.
Sposób dokumentacji: notatki własne, kserokopie dokumentów

2. Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu.
Sposób realizacji:
Rozmowa z opiekunem stażu dotycząca przebiegu stażu. Zawarcie pisemnego kontraktu między stażystą, a opiekunem stażu. Termin realizacji: wrzesień 2016 r.
sposób dokumentacji: pisemny kontrakt

3. Opracowanie planu rozwoju zawodowego.
Sposób realizacji:
Zredagowanie planu rozwoju zawodowego i przedłożenie go Dyrektorowi Samorządowego Przedszkola w Bystrej.
Termin realizacji: do 20 września 2016 r.
Sposób dokumentacji: zatwierdzony plan rozwoju zawodowego

4. Poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania przedszkola.
Sposób realizacji:
Zapoznanie się z dokumentacją regulującą pracę przedszkola, m.in.:
- Statut Przedszkola,
- Roczny plan pracy
- Księga Protokołów Rady Pedagogicznej; poznanie obowiązujących w przedszkolu procedur i instytucji współpracujących z przedszkolem
Termin realizacji: wrzesień – październik 2016 r.
Sposób dokumentacji: notatki własne, ksero dokumentów

5. Zapoznanie się z zasadami prowadzenia dokumentacji obowiązującej w placówce.
Sposób realizacji:
Analiza dokumentacji prowadzonej w placówce, m.in.: dziennika zajęć, miesięcznych planów pracy, arkuszy obserwacji. Rozmowy z opiekunem stażu.
Termin realizacji: cały okres stażu
sposób dokumentacji: notatki własne, prawidłowo prowadzona dokumentacja

6. Poznanie podstawowych zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.
Sposób realizacji:
Udział w szkoleniu BHP i praktyczne stosowanie obowiązujących zasad w czasie codziennej pracy.
Termin realizacji: w wyznaczonym terminie
Sposób dokumentacji: zaświadczenie potwierdzające udział w szkoleniu

7. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego.
Sposób realizacji:
Systematyczne gromadzenie dokumentów dotyczących realizowanego planu rozwoju zawodowego.
Termin realizacji: cały okres stażu
Sposób dokumentacji: teczka stażysty, m.in.: zaświadczenia, ksera dokumentów, scenariusze zajęć prowadzonych w obecności opiekuna stażu, arkusze obserwacji zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu, notatki własne, fotografie

8. Złożenie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.
Sposób realizacji:
Autorefleksja. Opis realizacji planu rozwoju zawodowego.
Termin realizacji: czerwiec 2017 r.
Sposób dokumentacji: Pisemne sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego

9. Złożenie wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela kontraktowego wraz z dołączoną dokumentacją.
Sposób realizacji:
Sporządzenie wniosku i przygotowanie dokumentacji.
Termin realizacji: czerwiec 2017 r.
Sposób dokumentacji: Wniosek, dokumentacja z realizacji stażu.


II. Umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań przedszkola.

ZADANIA:

1. Zapoznanie się z Podstawą Programową i Programem wychowania przedszkolnego obowiązującym w przedszkolu.
Sposób realizacji:
Analiza obszarów Podstawy Programowej oraz obowiązujących w przedszkolu programów.
Termin realizacji: wrzesień 2016 r.
Sposób dokumentacji: notatki własne, ksero dokumentów

2. Poszerzanie własnej wiedzy i doskonalenie własnego warsztatu pracy
Sposób realizacji:
Udział w warsztatach, szkoleniach, kursach i konferencjach. Lektura książek i czasopism z zakresu pedagogiki i psychologii oraz korzystanie ze stron internetowych poświęconych tematyce wychowania przedszkolnego.
Rozmowy ze starszymi nauczycielami.
Termin realizacji: cały okres stażu
Sposób dokumentacji: notatki własne, zaświadczenia potwierdzające udział w kursach i szkoleniach

3. Tworzenie własnych pomocy naukowych.
Sposób realizacji:
Przygotowanie materiałów uatrakcyjniających prowadzące zajęcia.
Termin realizacji: cały okres stażu
Sposób dokumentacji: zdjęcia własnych pomocy naukowych

4. Wykorzystane techniki jako narzędzia doskonalącego pracę.
Sposób realizacji:
Wykorzystanie komputera do opracowywania pomocy dydaktycznych, dokumentów, ogłoszeń.
Korzystanie z portali edukacyjnych zawierających materiały edukacyjne.
Publikacja planu rozwoju zawodowego w Internecie.
Termin realizacji: cały okres stażu
Sposób dokumentacji: karty pracy, dokumenty, ogłoszenia,
publikacja planu rozwoju zawodowego na stronie internetowej i jego elektroniczny zapis

5. Organizowanie uroczystości przedszkolnych, konkursów i wycieczek.Udział w ogólnokrajowych programach edukacyjnych kampaniach społecznych.
Sposób realizacji:
Uczestniczenie i współorganizacja uroczystości przedszkolnych, organizacja konkursów i opracowywanie ich regulaminów, planowanie wyjazdów i realizowanie założeń programowych wycieczek, udział w programach edukacyjnych i kampaniach społecznych.
Prowadzenie kroniki przedszkolnej.
Termin realizacji: cały okres stażu
Sposób dokumentacji: regulaminy wycieczek i konkursów, dyplomy, zaproszenia na uroczystości, fotografie, dokumenty potwierdzające udział w programach edukacyjnych i kampaniach społecznych.
Zapisy w kronice przedszkolnej dotyczące ważniejszych wydarzeń

6. Dbanie o estetyczny wygląd pomieszczeń przedszkolnych.
Sposób realizacji:
Wykonywanie dekoracji przedszkolnej adekwatnej do pory roku.
Termin realizacji: cały okres stażu
Sposób dokumentacji: fotografie


III. Znajomość środowiska uczniów, ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem uczniów.

ZADANIA:

1. Poznanie środowiska rodzinnego dzieci.
Sposób realizacji:
Analiza kart informacyjnych o dziecku, własna obserwacja dzieci, rozmowy indywidualne z rodzicami, współpraca z instytucjami wspierającymi pracę przedszkola.
Termin realizacji: cały okres stażu
Sposób dokumentacji: notatki własne

2. Współpraca rodzicami.
Sposób realizacji:
Pozyskiwanie rodziców na rzecz grupy i przedszkola. Prowadzenie rozmów indywidualnych, organizacja spotkań grupowych i zajęć otwartych, angażowanie rodziców do udziału w uroczystościach przedszkolnych. Prowadzenie kącika dla rodziców.
Termin realizacji: cały okres stażu
Sposób dokumentacji: notatki własne, fotografie, zapisy w dzienniku


IV. Umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć.

ZADANIA:

1. Ustalenie z opiekunem stażu harmonogramu zajęć
Sposób realizacji:
Opracowanie harmonogramu zajęć obserwowanych przez opiekuna stażu oraz przez stażystę.
Termin realizacji: wrzesień 2016 r.
sposób dokumentacji: harmonogram zajęć

2. Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu.
Sposób realizacji:
Uczestniczenie jako obserwator w zajęciach prowadzonych przez opiekuna stażu. Omawianie obserwowanych zajęć. Dyskutowanie o nieoczekiwanych sytuacjach w trakcie zajęć i sposobach ich rozwiązania. Rozmowy na temat wykorzystanych metod i form pracy.
Termin realizacji: według harmonogramu
Sposób dokumentacji: notatki własne, arkusze obserwacji

3. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu lub Dyrektora Przedszkola
Sposób realizacji: Prowadzenie zajęć z uczniami w obecności opiekuna stażu lub Dyrektora Przedszkola. Przygotowanie scenariuszy tych zajęć. Dyskusja na temat realizacji celów, zastosowanych form i metod pracy oraz sformułowanie wniosków w celu wykorzystania ich w dalszej pracy.
Termin realizacji: według harmonogramu
Sposób dokumentacji: scenariusze zajęć przeprowadzonych w obecności opiekuna stażu lub Dyrektora Przedszkola, notatki własne, arkusze obserwacji

4. Ocena własnych umiejętności.
Sposób realizacji: Analiza mocnych i słabych stron własnej działalności, uwzględnienie opinii opiekuna w sposobie prowadzenia zajęć i pracy z dziećmi. Wprowadzenie udoskonaleń w prowadzeniu zajęć.
Termin realizacji: cały okres stażu
Sposób dokumentacji: notatki własneOpracowała: mgr Monika Świerz

Opiekun stażu: mgr A. J.

Zatwierdzono:........................................

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.