X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 32570
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego

PROJEKT
PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO

mgr Olgi Zatoń

na okres od 1 września 20016r. do 31 maja 2019r.

„Pisanie o tym, co się robi, pomaga nierzadko zrozumieć znaczenie własnego osiągnięcia, zdanie sobie z niego sprawy”.
(M. Czerepaniak-Walczak)

Imię i nazwisko nauczyciela odbywającego staż:
mgr Olga Zatoń
Imię i nazwisko opiekuna stażu:
mgr ........................................
Nazwa placówki, w której nauczyciel odbywa staż:
Gminne Przedszkole w Zespole Szkół w Rąbinie

Plan rozwoju zawodowego zgodny z:
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. poz. 393)
- Kartą Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982r. (z późniejszymi zmianami);


Cele wyznaczające kierunki działania w realizacji zadań w okresie stażu:

Cele główne:
- rozwój kompetencji nauczyciela
- zdobycie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego

Cele operacyjne:
- poznawanie dokumentów programowych przedszkola
- obserwowanie i prowadzenie zajęć
- realizowanie zadań wynikających z potrzeb placówki
- uczestniczenie w formach doskonalenia, służących własnemu rozwojowi
- doskonalenie warsztatu i metod pracy

Akty prawne:
-Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 roku, Karta Nauczyciela
-Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. poz. 393)


Rodzaj działań i przedsięwzięć wynikających z wymagań rozporządzenia MEN z dnia 1 marca 2013.:

I. § 7 ust.2 pkt.1 Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach

Zadania do wykonania Formy i sposoby realizacji Termin realizacji Sposób dokumentowania
1. Poznanie procedury awansu zawodowego

2. Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu, systematyczna współpraca z opiekunem stażu

3. Uczestniczenie w różnych formach doskonalenia zawodowego podnoszących kompetencje i umiejętności

4. Tworzenie własnego warsztatu pracy

5. Prowadzenie dokumentacji przedszkolnej

6. Przygotowanie projektu sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego

Analiza dokumentów prawnych

Rozmowa, ustalenie zasad współpracy


Obserwowanie zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu i innych nauczycieli

Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu i innych nauczycieli


Analiza i ocena działań

Uczestniczenie w warsztatach jesiennych i wiosennych


Uczestniczenie w szkoleniu „Jak zaprezentować dorobek zawodowy nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego ?”, „Opracowanie dorobku zawodowego w formie prezentacji multimedialnej”,
„Jak stworzyć program, innowację pedagogiczną?


Uczestniczenie w szkoleniach/ warsztatach - tematyka rozwijanie uzdolnień twórczych dzieci

Uczęszczanie na studia podyplomowe „Plastyka i Technika w szkole podstawowej i gimnazjum”
Ukończenie w/w studiów- uzyskanie kwalifikacji


Uczestniczenie w szkoleniach/warsztatach
„Jak radzić sobie z trudnymi zachowaniami u dzieci?”,
„Jak wykorzystać trudną sytuację wychowawcza, aby uczyć dziecko zachowań zgodnych z normami społecznymi”,
„Jak radzić sobie ze złością i agresją u dzieci? Zadania wychowawcy.”,
„Współpraca z rodzicami dziecka z zaburzeniami zachowania”


Przeprowadzenie szkolenia na temat wynikający z potrzeb przedszkola dla Zespołu Nauczycieli Przedszkola


Czytanie literatury pedagogicznej, śledzenie stron internetowych m. in. przedszkolak. pl, literka. pl, wychowanie przedszkolne. pl., men. gov. pl, itp.

Gromadzenie materiałów i pomocy dydaktycznych

Wpisy w dzienniku zajęć, plany pracy, założenie i prowadzenie teczek współpracy z rodzicami, obserwacji dziecka

Przygotowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego


Omówienie sprawozdania z opiekunem stażu, naniesienie poprawek IX. 2016 rok


X. 2016 rok

1 raz w semestrze
2016/17 rok
2017/18 rok
2018/19 rok

1 raz w semestrze
2016/17 rok
2017/18 rok
2018/19 rok

1 raz w semestrze
2016/17 rok
2017/18 rok
2018/19 rok
2016/17 rok
2017/18 rok
2018/19 rok

Rok szkolny 2018/19

Rok szkolny 2018/19


Rok szkolny 2017/182016/17 rok
2017/18 rok2016/17 rok
2017/18 rok


II semestr roku
szkolnego 2017/18


2016/17 rok
2017/18 rok
2018/19 rok

Raz w semestrze
2016/17 rok
2017/18 rok
2018/19 rok


2016/17 rok
2017/18 rok
2018/19 rok

2016/17 rok
2017/18 rok
2018/19 rok

2016/17 rok
2017/18 rok
2018/19 rok

Po I oraz II semestrze
2016/17 rok
2017/18 rok
2018/19 rok

Po I oraz II semestrze
2016/17 rok
2017/18 rok
2018/19 rok Plan rozwoju, teczka „awansu zawodowego”

Kontrakt, harmonogram

Scenariusze zajęć

Scenariusze zajęć

Sprawozdanie

Zaświadczenia o ukończeniu szkoleń, warsztatów
Notatki, materiały i opracowania

Dyplom ukończenia studiów„Plastyka i Technika w szkole podstawowej i gimnazjum”

Materiały, pomoce, scenariusze zajęć, scenariusze przedstawień, scenariusze uroczystości, notatki

Dziennik zajęć, plany pracy, teczki: współpracy z rodzicami, obserwacji dziecka

Projekt sprawozdania, sprawozdanie


II. § 7 ust.2 pkt.2 umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych
Zadania do wykonania
Formy i sposoby realizacji Termin realizacji Sposób dokumentowania
1. Poznanie środowiska dzieci i ich rodziców

2. Obserwacja i rozwijanie zainteresowań dzieci

3. Dostosowanie działań edukacyjnych do potrzeb poszczególnych dzieci

4. Podejmowanie współpracy z rodzicami i Radą Rodziców

5. Współpraca ze specjalistycznymi poradniami

6. Podejmowanie współpracy z instytucjami wspomagającymi przedszkole

7. Pozyskiwanie środków materialnych na rzecz lepszego
funkcjonowania grupy i placówki

8. Organizowanie i przygotowywanie imprez, uroczystości przedszkolnych

9. Współpraca z innymi nauczycielami

10. Promowanie przedszkola w środowisku lokalnym

11. Udział w Zespole Nauczycieli Ds. Promocji i Marketingu Obserwacja, zebrania z rodzicami, spotkania indywidualne wynikające z potrzeb i zainteresowań rodziców

Przeprowadzenie ankiet

Opracowanie Programu Adaptacyjnego

Obserwacja, rozmowy z rodzicami i dziećmi, organizowanie zajęć na interesujące dzieci tematy.
Opracowanie przedsięwzięcia edukacyjnego w celu rozwijania twórczości plastycznej dzieci pt. „Mały przedszkolak- wielki artysta”

Prowadzenie zajęć wychowawczo- dydaktycznych

Nawiązanie współpracy z rodzicami- organizowanie zebrań, spotkań, warsztatów, zajęć otwartych dla rodziców, uroczystości, rozmów indywidualne według potrzeb oraz innych form współpracy

Korzystanie z wiedzy i doświadczenia pedagoga, psychologa logopedy do rozwiązywania problemów

Nawiązanie współpracy z bibliotekami, teatrem, strażą, policją, służbą zdrowia, nadleśnictwami, przedszkolami

Wyszukiwanie sponsorów- pozyskiwanie środków

Opracowywanie scenariuszy, materiałów i dekoracji do imprez, praca z dziećmi


Nawiązanie współpracy z nauczycielami wewnątrz placówki oraz z nauczycielami z innych placówek


Udział w konkursach organizowanych przez przedszkola i inne instytucje


Wykonanie Kart Świątecznych na Boże Narodzenie i Wielkanoc, prowadzenie Kroniki Przedszkolnej

Wyszukiwanie i wdrażanie w placówce akcji społecznych 2016/17 rok
2017/18 rok
2018/19 rok2016/17 rok
2017/18 rok
2018/19 rok

Opracowanie- do II semestru 2016/17 roku
Wprowadzenie- rok szkolny 2017/18

2016/17 rok
2017/18 rok
2018/19 rok


Opracowanie 2017/18rok
Wprowadzenie 2018/2019 rok


2016/17 rok
2017/18 rok
2018/19 rok
(według harmonogramu)


2016/17 rok
2017/18 rok
2018/19 rok
(według potrzeb)


2016/17 rok
2017/18 rok
2018/19 rok
(według potrzeb)

2016/17 rok
2017/18 rok
2018/19 rok
zgodnie z harmonogramem


2016/17 rok
2017/18 rok
2018/19 rok

2016/17 rok
2017/18 rok
2018/19 rok
zgodnie z harmonogramem

2016/17 rok
2017/18 rok
2018/19 rok
zgodnie z harmonogramem

2016/17 rok
2017/18 rok
2018/19 rok
Adnotacje w dzienniku zajęć, notatki, sprawozdania- podsumowania półroczne, protokoły spotkań, listy obecności, ankiety

Opracowany projekt planu przedsięwzięcia pt. „Mały przedszkolak- wielki artysta”

Adnotacje w dzienniku zajęć

Harmonogram współpracy z rodzicami, środowiskiem oraz imprez i uroczystości przedszkolnych, adnotacje w dzienniku zajęć, lista obecności.

adnotacje w dzienniku zajęć,

adnotacje w dzienniku zajęć,
harmonogram współpracy

Potwierdzenia sponsorów

Scenariusze imprez, uroczystości, spotkań okolicznościowych, adnotacje w dzienniku zajęć, zdjęcia

Adnotacje w dzienniku, potwierdzenia dyrektora

Adnotacje w dzienniku, potwierdzenia dyrektora, zaświadczenia, podziękowania

Zdjęcia prac,
Kronika przedszkolna

Potwierdzenia- zaświadczenia, harmonogram

III. § 7 ust.2 pkt.3 umiejętność uwzględniania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

Zadania do wykonania
Formy i sposoby realizacji Termin realizacji Sposób dokumentowania
1.Organizowanie warsztatu pracy przy użyciu techniki komputerowej oraz środków audiowizualnych

2. Udział w umieszczaniu zdjęć i informacji na stronie przedszkola

3.Umieszczenie planu rozwoju w internecie

4. Stworzenie dla własnych potrzeb bazy linków do ulubionych portali edukacyjnych


5.Tworzenie poczty mailowej na potrzeby własnego rozwoju zawodowego oraz współdziałania na rzecz przedszkola

6. Współudział w tworzeniu tablicy informacyjnej dla rodziców Opracowywanie scenariuszy zajęć, dokumentacji oraz pomocy dydaktycznych z wykorzystaniem różnych źródeł informacji i techniki komputerowej

Opracowanie dorobku zawodowego w formie prezentacji multimedialnej

Publikowanie zdjęć i tekstów na stronie przedszkola


Zamieszczenie opracowanego planu awansu zawodowego na stronie internetowej


Wyszukiwanie adresów stron internetowych z ciekawymi artykułami, materiałami, pomysłami;
Korzystanie z dostępnych na edukacyjnych portalach internetowych publikacji z zakresu dydaktyki, metodyki, psychologii, pedagogiki.

Wysyłanie zgłoszeń mailowych do CEN Koszalin, tekstów, zdjęć do innych nauczycieli (udział w umieszczaniu zdjęć i informacji na stronie przedszkola), korespondencja mailowa z opiekunem stażu i innymi nauczycielami
Zamieszczanie artykułów na tablicy informacyjnej dla rodziców 2016/17 rok
2017/18 rok
2018/19 rok

II półrocze 2018/19 rok

2016/17 rok
2017/18 rok
2018/19 rok

I/II półrocze 2016/17 rok


2016/17 rok
2017/18 rok
2018/19 rok

2016/17 rok
2017/18 rok
2018/19 rok

2016/17 rok
2017/18 rok
2018/19 rok Dokumentacja

PrezentacjaZdjęcia i teksty na stronie internetowej przedszkola


Planu awansu zawodowego na stronie internetowej

lista- spis portali

Tablica w holu przedszkola

IV. § 7 ust.2 pkt.4 Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień w zakresie oświaty realizowanych zadań przez nauczyciela

Zadania do wykonania Formy i sposoby realizacji Termin realizacji Sposób dokumentowania
1.Poszerzenie wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki, dydaktyki poprzez udział w różnych formach doskonalenia zawodowego

2. Aktualizacja wiedzy z wymienionych dziedzin poprzez aktywne samokształcenie

3. Umiejętne stosowanie wiedzy do rozwiązywania bieżących problemów Studiowanie literatury przedmiotu, udział w kursach, warsztatach, szkoleniach

Studiowanie literatury przedmiotu

Wdrożenie i realizacja własnego- opracowanego Planu Adaptacyjnego;
Rozwiązywanie konfliktów, integrowanie grupy, zapobieganie agresji i sytuacjom niebezpiecznym 2016/17 rok
2017/18 rok
2018/19 rok

2016/17 rok
2017/18 rok
2018/19 rok

2017/18rok Zaświadczenia o ukończeniu kursów, warsztatów, szkoleń

Wykaz lektur

Wpis do dziennika

§ 7 ust.2 pkt.5 umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż

Zadania do wykonania Formy i sposoby realizacji Termin realizacji Sposób dokumentowania
1. Analiza przepisów prawa oświatowego.

2.Pogłębianie wiedzy
i umiejętności
w zakresie zaspokajania potrzeb wychowawczo-
–opiekuńczych wychowanków Analiza dokumentacji:
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. poz. 393),
-Karta Nauczyciela,
-Ustawa o systemie oświaty


Korzystanie z literatury fachowej, doświadczenia opiekuna stażu. 2016/17 rok
2017/18 rok
2018/19 rok

dokumentacja, notatki

Zatwierdzam do realizacji

........................................ ........................................
Miejscowość i data
Podpis i pieczęć dyrektora placówki

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.