X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 32517
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego

PLAN ROZWOJU
ZAWODOWEGO

NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ
NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO


Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
im. M. Grzegorzewskiej w Pile

Nauczyciel: Olimpia Klupś

Przedmiot: nauczanie zintegrowane

Czas trwania stażu: 2 lata i 9 miesięcy
Data rozpoczęcia stażu : 02. 09. 2013r.
zakończenia stażu: 31.05. 2016r.Plan rozwoju zawodowego opracowałam zgodnie z wytycznymi zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w spawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.


Zagadnienia organizacyjne

Zadania:

Poznanie procedury awansu zawodowego

formy realizacji:

-Analiza przepisów dotyczących awansu zawodowego.
-Opracowanie planu rozwoju zawodowego.
termin: wrzesień 2013 r.
sposób dokumentowania:
-Wniosek o rozpoczęcie stażu
-Plan rozwoju zawodowego

zadania:
Dokumentowanie realizacji zadań zawartych w planie rozwoju zawodowego

-Bieżące gromadzenie materiałów i dokumentów.
cały okres stażu

Potwierdzenia

-Zaświadczenia

-Scenariusze

-Opracowane materiały

-Zdjęcia

zadania:
Przygotowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego

-Analiza własnej pracy, zebranej dokumentacji dotyczącej realizacji poszczególnych zadań zawartych w planie rozwoju zawodowego.


-Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego.


Zadania

1.
§ 8 ust.2 pkt1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły

-Doskonalenie warsztatu pracy i metod pracy poprzez udział w kursach doskonalących, szkoleniach, warsztatach w zakresie technik plastycznych, edukacji matematycznej oraz komunikacji alternatywnej.
-Opracowanie własnych pomocy dydaktycznych dostosowanych do indywidualnych możliwości psychoruchowych uczniów.
-Samodzielne studiowanie literatury pedagogicznej związanej z pracą z dziećmi niepełnosprawnymi intelektualnie.
-Uczestniczenie w zajęciach otwartych, lekcjach pokazowych.


§8 ust.2 pkt2 Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.
-Organizacja warsztatu pracy przy użyciu technik komputerowych:
-opracowanie pomocy
dydaktycznych
dostosowanych do
możliwości uczniów,
-korzystanie z zasobów Internetu przy przygotowywaniu imprez i uroczystości klasowych
(piosenki, scenariusze,
qizy)
-korzystanie z gier
edukacyjnych,
-wdrażanie uczniów do
korzystania z
Internetu
jako źródła informacji,
-opracowanie
dyplomów,
podziękowań
-zamieszczenie na
szkolnej stronie
internetowej zdjęć i
opisów z wycieczek i
imprez klasowych

3.
§8 ust.2 pkt 3
Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otartych zajęć

-Prowadzenie zajęć otwartych
-Prowadzenie zajęć obserwowanych przez studentów i nauczycieli odbywających staż.
-Dzielenie się z innymi nauczycielami wiedzą zdobytą podczas uczestniczenia w różnorodnych formach kształcenia -z zakresu stosowania technik plastycznych w pracy z dziećmi niepełnosprawnymi, prowadzenia zajęć metodą E.Gruszczyk-Kolczyńskiej-Dziecięca matematyka,metodą Ruchu Rozwijającego W. Sherborne oraz zajęć korekcyjno-kompensacyjnych-organizowanie spotkań, przekazywanie materiałów.
-Udostępnianie samodzielnie opracowanych pomocy innym nauczycielom.
-Opublikowanie planu rozwoju zawodowego na stronie internetowej.


4.
§ 8 ust.2 pkt 4a
Opracowanie i wdrażanie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych.
-Opracowanie i realizacja programu edukacyjnego
„ Samodzielny w kuchni”.

5.
§ 8 ust.2 pkt 4c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.

-Zdobycie dodatkowych kwalifikacji poprzez ukończenie studiów podyplomowych w zakresie terapii pedagogicznej.
-Reprezentowanie szkoły w konkursach zewnętrznych.
-Organizowanie imprez szkolnych z udziałem rodziców.
-Udział w organizowaniu apeli i uroczystości szkolnych.
-Organizowanie szkolnych konkursów.
-Organizowanie wycieczek klasowych,
-Realizowanie dodatkowych zajęć dla uczniów mających szczególne trudności z przyswojeniem realizowanego materiału.


6.
§ 8 ust.2 pkt 4e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.

-Pozyskiwanie sponsorów, nieodpłatnych pomocy naukowych.
-Współpraca z nauczycielami podczas organizowania imprez i uroczystości szkolnych.
-Współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną.
-Współpraca z wydawnictwami- udział w spotkaniach szkoleniowych.


7.
§ 8 ust.2 pkt 5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych.

-Utrzymywanie stałego kontaktu z rodzicami uczniów oraz instytucjami pośrednio związanymi z funkcjonowaniem rodziny typu: Kurator, Ośrodek Pomocy Społecznej.
-Zorganizowanie cyklu spotkań dla rodziców poświęconych problemom dojrzewania osób niepełnosprawnych intelektualnie.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.