X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 32512

Plan rozwoju stażysty ubiegającego się o stopień nauczyciela kontraktowego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY UBIEGAJĄCEGO SIĘ O NADANIE STOPNIA NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO

mgr Katarzyna Kowalska
nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2012 r.
Data zakończenia stażu: 31.05.2013 r.
1. Imię i nazwisko: mgr Katarzyna Kowalska
2. Nazwa placówki: Szkoła Podstawowa w Grodzisku Maz.
3. Stanowisko: nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
4. Posiadane wykształcenie: wyższe z przygotowaniem pedagogicznym
5. Studia kierunek/specjalność: Pedagogika/Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna z terapią pedagogiczną
6. Termin rozpoczęcia stażu: 01.09.2012 r.
7. Termin zakończenia stażu: 31.05.2013 r.
8. Opiekun stażu: mgr Anna Mazur

Cele stażu:

Cel główny: uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego.
Cele szczegółowe: (na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 01.12.2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 listopada 2007 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego):
1. Poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły, w tym:
a) przepisów związanych z funkcjonowaniem szkoły,
b) sposobów prowadzenia dokumentacji obowiązującej w szkole,
c) przepisów dotyczących zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków nauki i pracy,
2. Uczestniczenie jako obserwator w zajęciach prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli i wychowawców w wymiarze co najmniej 1 godz. w miesiącu oraz omawianie obserwowanych zajęć,
3. Prowadzenie zajęć z uczniami w obecności opiekuna stażu lub dyrektora szkoły w wymiarze co najmniej jednego zajęcia w miesiącu i omówienie ich z osobą w obecności której zajęcia zostały przeprowadzone.
4. Uczestniczenie w formach doskonalenia zawodowego nauczycieli z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły.
- wewnątrzszkolnych,
- pozaszkolnych,
- samokształcenia.
5. Pogłębianie kontaktów z uczniami i ich rodzicami.


ZNAJOMOŚĆ ORGANIZACJI, ZADAŃ I ZASAD FUNKCJONOWANIA PLACÓWKI
(§ 6 ust.2 pkt. 1)
L.p. Zadania Formy realizacji Termin Dowody realizacji
1. Zapoznanie się z procedurą awansu zawodowego na stopień nauczyciela kontraktowego

- poznanie i analiza przepisów prawnych dotyczących awansu zawodowego nauczycieli:
- Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982 r. (z póź. zm.),
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskania stopnia awansu zawodowego przez nauczycieli,
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego nauczycieli.
- opracowanie planu rozwoju zawodowego
wrzesień 2012 r. - znajomość przepisów prawnych (własne notatki)
- Plan rozwoju zawodowego

2. Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu
- opracowanie zasad współpracy
- ustalenie harmonogramu spotkań i obserwowanych zajęć
wrzesień 2012 r. - kontrakt między nauczycielem stażystą a opiekunem
- harmonogram rozmów, spotkań
3. Poznanie dokumentacji obowiązujących w szkole:
Statut, program wychowawczy, dzienniki zajęć, arkusze ocen, WSO, Regulamin Rady Pedagogicznej, Regulamin Rady Rodziców, Podstawa Programowa - analiza dokumentacji
- opracowanie planu pracy dydaktyczno-wychowawczej, rozkłady materiału okres stażu - znajomość organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły,
- poprawne prowadzenie dzienników zajęć wyrównawczych oraz lekcyjnych,
- Plan pracy dydaktyczno-wychowawczej na rok szkolny 2012/2013
- założenie arkuszy ocen

4. Poznanie zasad funkcjonowania i organizacji szkoły - udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej i zespołach samokształceniowych
- analiza dokumentacji
- zapoznanie z tygodniowym rozkładem zajęć, dyżurami, zasadami współpracy dyrektora z pracownikami
cały okres stażu - lista obecności na radach pedagogicznych,
- stosowanie się do odpowiednich przepisów prawa w codziennej pracy,

5. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego - gromadzenie dokumentacji okres stażu - scenariusze prowadzonych zajęć,
- arkusze obserwowanych zajęć,
- poświadczenia opiekuna stażu
6. Zapoznanie się z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy w szkole

- lektura obowiązujących aktów prawnych
- uczestnictwo w szkoleniu BHP
- wykorzystanie wiedzy teoretycznej w praktyce podczas sprawowania opieki nad dziećmi
- zapoznanie z planem ewaluacyjnym budynku wrzesień 2012 r.

- zaświadczenie z odbycia szkolenia
- stosowanie odpowiednich zasad bezpieczeństwa w czasie pracy w szkole i poza nią
7. Przygotowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego - dokonanie autoanalizy,
- sporządzenie opisu realizacji planu rozwoju zawodowego maj 2013r. - sprawozdanie z realizacji planu
8. Złożenie wniosku o postępowaniu kwalifikacyjnym - przedstawienie dokumentacji ze stażu czerwiec 2013 r. - wniosek wraz z dokumentacją formalną

UMIEIĘTNOŚĆ PROWADZENIA ZAJĘĆ W SPOSÓB ZAPEWNIAJĄCY WŁAŚCIWĄ REALIZACJĘ STATUTOWYCH ZADAŃ SZKOŁY (§ 6 ust.2 pkt. 2 )

Lp. Zadania Formy realizacji Termin Dowody realizacji
1. Tworzenie własnego warsztatu pracy:
- Zapoznanie się z programem nauczania „Szkoła na miarę” wyd. Nowa Era, opracowanie rozkładu materiału dla klasy I
- opracowanie planu działań wychowawczych dla klasy Ia zgodnym z programem wychowawczym szkoły
- zorganizowanie sali zabaw dla klasy I
- przeprowadzenie diagnozy klasy I (wstępnej i końcoworocznej).
wrzesień 2012 r.

wrzesień, czerwiec 2012 r. - plan wychowawczy dla klasy I
- diagnoza
2. Doskonalenie własnego warsztatu pedagogicznego

- studia podyplomowe na kierunku Socjoterapia
- udział w formach doskonalenia (kursy, szkolenia, warsztaty,)
- kurs kierowników wycieczek
- szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy
Ukończenie: styczeń 2013 r.
okres stażu - dyplom

- zaświadczenia, notatki własne, certyfikaty
3. Współudział w organizowaniu ważnych uroczystości okolicznościowych

zorganizowanie:
- pasowanie na ucznia
- pierwszy dzień wiosny
- andrzejki
- wigilia klasowa
włączenie się do organizacji imprez:
- zabawa karnawałowa
- dzień matki
- dzień dziecka
październik
listopad
marzec

grudzień


styczeń
maj
czerwiec - konspekty, notatki
- zdjęcia z uroczystości
- zapisy w dzienniku zajęć
4. Wykorzystanie metod aktywizujących podczas lekcji. - opracowanie własnych scenariuszy
- dobieranie odpowiednich form i metod pracy do celów zajęć i potrzeb dzieci
- pogłębianie wiedzy w zakresie metod aktywizujących cały okres stażu - zapis w dzienniku
5. Włączenie się w akcję promującą zdrowy styl życia:
„Szklanka mleka”;
„Owoce w szkole” - wykonanie plakatów promujących zdrowe odżywianie
- przygotowanie sałatki owocowej, warzywnej okres stażu
6. Budowanie twórczej postawy uczniów.
- Opracowanie programu i prowadzenie koła zainteresowań „Sobieradek”
- organizacja koncertu piosenki klasowej
- wystawa prac plastycznych oraz technicznych w „kąciku klasowym”
- umieszczenie informacji z życia klasy na stronie internetowej szkoły - okres stażu - zapis w dzienniku

ZNAJOMOŚĆ ŚRODOWISKA UCZNIÓW, ICH PROBLEMÓW ORAZ UMIEJĘTNOŚĆ WSPÓŁPRACY ZE ŚRODOWISKIEM UCZNIÓW (§ 6 ust.2 pkt.3 )

Lp. Zadania Formy realizacji Termin Dowody realizacji
1. Poznanie sytuacji rodzinnej uczniów. - rozmowy z pedagogiem, psychologiem, logopedą i innymi nauczycielami
- w miarę możliwości nawiązanie kontaktu z rodzicami, opiekunami prawnymi podopiecznych
- studiowanie literatury pedagogicznej i psychologicznej
okres stażu - notatki, zapisy w dziennikach
- indywidualne rozmowy z uczniami
2. Pomoc uczniom o specjalnych potrzebach edukacyjnych - przygotowanie programu i prowadzenie zajęć wyrównawczych
- analiza wyników diagnozy wstępnej i kończoworocznej
- nawiązanie współpracy z pedagogiem i poradnią psychologiczno – pedagogiczną
okres stażu - program i dziennik zajęć wyrównawczych
3. Współpraca z rodzicami - organizacja i prowadzenie zebrań: prelekcje
- włączanie rodziców do organizowania imprez klasowych
- zachęcenie do pomocy na rzecz klasy i szkoły okres stażu - zapis w dzienniku
- ankieta ewaluacyjna dla rodziców podczas zebrań
- plan współpracy z rodzicami
4. Nawiązanie współpracy ze środowiskiem lokalnym - współudział w przygotowaniu pikniku na otwarcie szkoły
- nawiązanie współpracy z biblioteką miejską oraz stowarzyszeniem Bezpieczna Gmina i Miasto Grodziska Maz.
Wrzesień
okres stażu Zapis w dzienniku

UMIEJĘTNOSĆ ANALIZOWANIA PROWADZONYCH I OBSERWOWANYCH ZAJĘĆ
( § 6 ust.2 pkt.4 )

Lp. Zadania Formy realizacji Termin Dowody realizacji
1. Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu lub innego nauczyciela - poznanie zasad omawiania obserwowanych zajęć
- obserwowanie zajęć w ustalonych wcześniej terminach
- omawianie obserwowanych zajęć z opiekunem stażu raz w miesiącu - konspekty obserwowanych zajęć
- własne wnioski
2. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu oraz omawianie przeprowadzonych zajęć - poznanie zasad omawiania prowadzonych zajęć
- opracowywanie scenariuszy zajęć lekcyjnych
- konsultacja i analiza wniosków do dalszej pracy raz w miesiącu - konspekty zajęć
- karty obserwacji
- wnioski i uwagi do realizacji
3. Doskonalenie oceny własnych umiejętności - autorefleksja
- analiza własnej pracy i możliwości samorozwoju okres stażu - dokumentacja efektów własnej pracy
- wdrażanie wniosków do planu rozwoju

Data zatwierdzenia planu Podpis dyrektora Podpis stażysty

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.