X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 32228
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego - awans na nauczyciela mianowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ
O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

Imię i nazwisko nauczyciela: mgr Anna Deska-Łokotko
Pełniona funkcja: nauczyciel języka angielskiego
Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2013
Planowany termin zakończenia stażu: 31.05.2016
Opiekun stażu: Katarzyna Lewandowska
Szkoła: Gimnazjum nr 1 w Zielonej Górze


Rodzaj działań
i przedsięwzięć wynikających z wymagań rozporządzenia MEN z dnia 1 grudnia 2004r.
Formy realizacji
Termin
Dowody realizacji

§ 7 ust.1 pkt.1
Uczestniczenie w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu szkoły oraz potrzeb szkoły i środowiska lokalnego.


1. Udział w pracach Rady Pedagogicznej, współpraca
z gronem pedagogicznym.

2. Współpraca z Samorządem Uczniowskim podczas organizacji uroczystości szkolnych i różnorodnych imprez.
3. Wdrażanie wewnątrzszkolnego systemu oceniania.

4. Praca w zespole przedmiotowym.
5. Praca w różnorodnych komisjach powoływanych
w szkole (m.in. egzaminacyjnych).

6. Organizowanie imprez, uroczystości, konkursów wynikających z planu pracy szkoły na dany rok szkolny.
7. Sprawowanie opieki nad uczniami podczas wycieczek, imprez i wyjść pozaszkolnych.

8. Zorganizowanie, przeprowadzenie i podsumowanie konkursów językowych.

Zgodnie
z harmonogramem posiedzeń Rady Pedagogicznej

Systematycznie praca w ciągu roku szkolnego

Według terminarza

W okresie trwania stażu

W trakcie trwania stażu

Potwierdzenie obecności na szkoleniach Rady

Potwierdzenie obecności

Zdjęcia, dokumentacja wycieczek

Protokoły, dyplomy, zaświadczenia


§ 7 ust.1 pkt.2
Pogłębiać wiedzę
i umiejętności zawodowe, samodzielnie lub przez udział
w różnych formach kształcenia ustawicznego.


1. Poszerzenie wiedzy i umiejętności poprzez aktywny udział w Wewnątrzszkolnym Doskonaleniu Nauczycieli.
2. Udział w pracach zespołu przedmiotowego.
3. Uczestniczenie w formach doskonalenia zawodowego – radach szkoleniowych.
4. Udział w różnych formach doskonalenia zawodowego:
konferencje szkoleniowe
warsztaty metodyczne
kursy, szkolenia.

5. Samodzielne pogłębianie wiedzy merytorycznej,
m.in. poprzez ukończenie studiów drugiego stopnia na kierunku Filologia Angielska.

6. Poznanie procedury awansu zawodowego:
analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego nauczycieli oraz Karty Nauczyciela,
korzystanie ze wskazówek zamieszczanych przez portale internetowe poświęcone awansowi przy tworzeniu planu rozwoju, sprawozdania i prezentacji dorobku,
napisanie planu rozwoju zawodowego oraz wniosku o rozpoczęcie stażu.

7. Udział w przygotowaniu uczniów do konkursów językowych.
8. Prowadzenie dokumentacji nauczyciela języka angielskiego (plany wynikowe, przedmiotowy system oceniania).
9. Diagnozowanie osiągnięć edukacyjnych (ankieta i jej analiza).

10. Samoocena pracy.

11. Gromadzenie własnej biblioteczki metodycznej.
12. Tworzenie własnego warsztatu pracy:
Budowanie bazy materiałów dydaktycznych, testów, czasopism, prezentacji itp.
Tworzenie bloga językowego lub umieszczenie publikacji wynikających
z pracy nauczyciela języka angielskiego.

W okresie trwania stażu.

W okresie trwania stażu

W okresie trwania stażu

W okresie trwania stażu

W okresie trwania stażu

Po każdym semestrze

W okresie trwania stażu

Zaświadczenie z ukończonego szkolenia.

Potwierdzenia uczestnictwa, zaświadczenia.

Dyplomy ukończenia

Notatki, adresy stron www

Wpisy
w dziennikach zajęć pozalekcyjnych,
dokumentacja

Analiza ankiet


Analiza pracy własnej
Spis zebranych pozycji, testy, krzyżówki, czasopisma


 
 § 7 ust.1 pkt.3 
Poznawanie przepisów dotyczących systemu oświaty, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której odbywa staż.
 

1. Analiza dokumentacji:
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli,
Karta Nauczyciela,
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 września 2004 r. w sprawie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych.,
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli,
Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 listopada 2001 r. w sprawie warunków i sposobów organizowania krajoznawstwa i turystyki,
Ustawa o systemie oświaty,
Zapoznanie się z publikacjami interpretującymi zasady ubiegania się
o stopnie awansu zawodowego.
2. Aktualizacja wiedzy na temat obowiązującego prawa oświatowego.

3. Wnikliwa analiza wszelkiej dokumentacji regulującej zasady funkcjonowania i organizacji szkoły:
Statutu Gimnazjum nr 1 w Zielonej Górze,
WSO,
Szkolnego programu wychowawczego,
Regulaminów: Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców, Samorządu Uczniowskiego,
Przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy
w szkole oraz na wycieczkach szkolnych.
4. Praca w zespołach zajmujących się tworzeniem, ewaluacją dokumentów szkolnych.
5. Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu:
Rozmowa i ustalenie zasad współpracy
w trakcie odbywania stażu,
Poznanie harmonogramu obserwacji zajęć.

W okresie trwania stażu

W okresie trwania stażu

Notatki

Potwierdzenie opiekuna stażu
§ 7 ust.2  pkt.1
Umiejętność organizacji
i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności
i dokonywania zmian w tych działaniach.
 
1. Współpraca z opiekunem stażu:
Zawarcie kontraktu i omówienie zasad współpracy,
Przygotowanie planu rozwoju zawodowego,
Ustalenie terminów spotkań z opiekunem,
Hospitacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu i innych nauczycieli – wnioski z obserwacji,
Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu – konsultacja, opracowanie konspektów zajęć, analiza,
Określenie mocnych i słabych stron własnej działalności,
Przeprowadzenie ewaluacji przebiegu nauczania języków obcych w klasie o profilu językowym,
Analiza ewaluacji przebiegu nauczania języków obcych w klasie o profilu językowym.
2. Doskonalenie warsztatu i metod pracy pedagogicznej:
Analiza i wybór programów nauczania
w oparciu o merytoryczne jego wartości
i analizę egzaminu, w szczególności czynnika pedagogicznego,
Współopracowanie przedmiotowego systemu oceniania z języka angielskiego,
Stosowanie aktywnych metod nauczania oraz zastosowanie zróżnicowanych form pracy
z uczniem,

Wrzesień 2013

Raz w miesiącu

Maj każdego roku szkolnego

Analiza dokumentów

Kwiecień każdego roku szkolnego

Wrzesień 2013

W ciągu każdego roku szkolnego.

W okresie trwania okres stażu.

Kontrakt

Plan rozwoju zawodowego
Konspekty, notatki

Sprawozdanie z samooceny

Analiza ewaluacji

Dokumentacja szkolna

Opracowanie pomocy dydaktycznych –
gazetki, postery, testy, pokazy multimedialne itp.
Dobieranie różnorodnych metod i narzędzi
w procesie sprawdzania i oceniania.

3. Publikowanie własnych prac:
Opublikowanie planu rozwoju zawodowego na stronie www,
Publikacja scenariuszy lekcji.

4. Prowadzenie dokumentacji szkolnej (dzienniki lekcyjne, dzienniki pozalekcyjne, arkusze ocen).

W okresie trwania stażu

Według planu
W okresie trwania stażu

Zbiór materiałów dydaktycznych

Adresy stron z opublikowanymi dokumentami

Dokumentacja szkolna

§ 7 ust.2 pkt.2
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.

1. Pomoc w przygotowaniu uroczystości szkolnych.
2. Przygotowanie ściennych gazetek o tematyce językowej
i z życia szkoły.
3. Współorganizowanie i udział w realizacji projektów edukacyjnych.
4. Poznanie środowiska lokalnego i rodzinnego uczniów:
obserwacja własna, rozmowy z uczniami, wnioski wyciągane z obrad Rady, Pedagogicznej poświęconych problemom
wychowawczym w naszej szkole,
współpraca z pedagogiem szkolnym oraz analiza dostępnych u pedagoga/psychologa dokumentów dot. uczniów,
konsultacje z innymi nauczycielami,
indywidualne rozmowy z uczniem,
obserwacja i analiza możliwości uczniów.

5. Promowanie szkoły poprzez przygotowanie uczniów
do ogólnopolskich konkursów oraz programów współpracy zagranicznej.
6. Organizowanie konkursów szkolnych.
7. Prowadzenie kółka językowego.
8. Prowadzenie fakultetów dla uczniów chętnych zdających egzamin z języka angielskiego.
9. Kontakty z Pedagogiem Szkolnym.
10. Podejmowanie działań naprawczych i korygujących (prowadzenie zajęć wyrównawczych).

Według planu
W okresie trwania stażu

W okresie trwania stażu

Scenariusze, zdjęcia

Sprawozdania

Dzienniki zajęć pozalekcyjnych, protokoły, sprawozdania

§ 7 ust.2 pkt.3
Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej
i komunikacyjnej.


1. Udział w szkoleniach z zakresu obsługi komputera, tworzenia stron internetowych.
2. Wykorzystanie technologii informatycznej: przesyłanie prac i dokumentów drogą internetową, udział w życiu portali edukacyjnych.
3. Opracowanie przy użyciu technik komputerowych różnych narzędzi pomiaru dydaktycznego testów, sprawdzianów, dokumentacji szkolnej, dyplomów, dokumentowanie przebiegu stażu.
4. Przygotowanie scenariuszy lekcji, konspektów przy użyciu komputera i Internetu.
5. Wykorzystanie portali edukacyjnych na lekcjach języka angielskiego.
6. Wykorzystanie pomocy dydaktycznych np. prezentacji multimedialnych, programów komputerowych.
7. Przygotowanie dokumentacji załączonej do wniosku.


W okresie trwania stażu

W miarę potrzeb


Wrzesień 2013

Potwierdzenia udziału, zaświadczenia
Adresy stron

Dokumentacja

Konspekty

Adresy stron, materiały


Plan rozwoju zawodowego

§ 7 ust.2 pkt.4
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień w zakresie oświaty realizowanych zadań przez nauczyciela.  


1. Aktualizowanie wiedzy z zakresu pedagogiki, psychologii i dydaktyki np. na różnego rodzaju formach doskonalenia.
2. Aktywna praca nad samokształceniem.
3. Korzystanie ze zbiorów biblioteki szkolnej i pedagogicznej (nowości książkowe, czasopisma).
4. Zapoznanie z opiniami i orzeczeniami uczniów wydanymi przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną a w szczególności z zaleceniami pracy z tymi uczniami i uwzględnienie zaleceń w procesie dydaktycznym i wychowawczym.


Przez cały okres stażu

Notatki

Pisemne recenzje

Notatki


§ 7 ust.2 pkt.5
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.

1. Aktualizacja wiedzy poprzez indywidualne studium prawa oświatowego.
2. Analiza dokumentów prawa wewnątrzszkolnego.
3. Organizowanie i współorganizowanie wycieczek klasowych.
4. Konstruowanie planów wynikowych, przedmiotowych systemów nauczania i innych dokumentów nauczania.
5. Posługiwanie się aktami prawnymi przy sporządzaniu planu rozwoju zawodowego, sprawozdaniu, prezentacji.
6. Udział w pracach różnorodnych komisji – egzaminacyjnej, konkursów przedmiotowych, itp.
7. Udział konferencjach o systemie oświaty.
8. Współpraca z pedagogiem szkolnym.
9. Udział w radach pedagogicznych szkoleniowych podejmujących w/w temat.


W okresie trwania stażu

Wrzesień każdego roku
W okresie trwania stażu

Notatki

Plan rozwoju zawodowego, sprawozdanie z jego realizacji


Potwierdzenia obecności
Opracowała: mgr Anna Deska-Łokotko

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.