X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 32222

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego

Termin rozpoczęcia stażu: 1 września 2015r.

Okres stażu: 2 lata i 9 miesięcy
Podstawa prawna:
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego
przez nauczycieli (Dz. U. z 2013 r., poz. 393).
- Karta Nauczyciela – Rozdział 3a

§ 8 ust. 2 pkt. 1

Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.
1. Poszerzanie wiedzy i umiejętności w procesie aktywnego udziału w doskonaleniu
Udział w pozaszkolnych formach szkolenia zawodowego: kursach, konferencjach metodycznych, seminariach, warsztatach z zakresu metod pracy, oceniania rozwojowego oraz indywidualizacji pracy z dzieckiem
Udział i prowadzenie rad szkoleniowych w ramach WDN
Aktywna praca w zespole edukacji wczesnoszkolnej
Samodzielne rozwijanie umiejętności zawodowych poprzez śledzenie literatury fachowej i korzystanie z portali internetowych przeznaczonych dla nauczycieli
2. Modyfikowanie i doskonalenie warsztatu pracy
Przygotowywanie pomocy dydaktycznych
Dbanie o wystrój, estetykę i wyposażenie sali
Systematyczna aktualizacja teczek tematycznych i portfolio dzieci
3. Współudział w organizowaniu imprez szkolnych i konkursów
Przygotowywanie występów okolicznościowych wraz uczniami
Konkurs czytelniczy dla klas trzecich
Konkurs wiedzy przyrodniczej dla klas trzecich
Konkurs plastyczny dla klas I-III „W świecie baśni Andersena”
Konkurs plastyczny dla klas I-III w ramach projektu innowacyjnego „Rośniemy, więc zdrowo jemy
4. Wykorzystywanie nowatorskich metod i form pracy
Wykorzystywanie w procesie edukacji elementów metody Daltona
Korzystanie w pracy z ciekawych rozwiązań metodycznych
Diagnozowanie i określanie profilu inteligencji uczniów – test wielorakiej inteligencji Howarda-Gardnera
Indywidualizacja kształcenia poprzez stosowanie różnych stylów uczenia się oraz metod i form pracy uwzględniających indywidualny potencjał dziecka
5. Rozbudzanie aktywności oraz wspieranie i pogłębianie zainteresowań uczniów mających na celu rozwijanie ich zdolności
Prowadzenie kółka ekologicznego „Mali przyjaciele Ziemi”
Redagowanie wraz z uczniami czasopisma klasowego pt. „Pan Mądrala”
Rozwijanie artystycznych predyspozycji uczniów poprzez umożliwianie im tworzenia własnych układów tanecznych
Pomoc w przygotowywaniu uczniów do udziału w konkursach szkolnych i pozaszkolnych
6. Organizacja wycieczek
Organizowanie wycieczek klasowych o charakterze turystyczno-krajoznawczym, tematycznym i okolicznościowym
Przygotowywanie wymaganej dokumentacji
Przeprowadzanie wycieczek zgodnie z harmonogramem i przepisami
7. Współpraca z rodzicami
Opracowanie planu współpracy z rodzicami
Prowadzenie spotkań połączonych z pedagogizacją rodziców z zakresu wdrażania dziecka do odpowiedzialności, samodzielności i radości bycia z dzieckiem oraz terapeutycznego znaczenia baśni i bajek w pracy z młodszym dzieckiem, zapoznanie rodziców ze stylami uczenia wg Howarda-Gardnera
Konsultacje indywidualne z rodzicami
Angażowanie w organizację imprez okolicznościowych
8. Aktywne uczestnictwo w pracach organów szkoły
Współtworzenie i aktualizacja dokumentacji szkolnej - komisja programowa
Praca w komisji socjalnej

§8, ust.2, pkt 2

Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.
1. Organizacja warsztatu pracy przy użyciu technik komputerowych
Korzystanie z programów komputerowych podczas tworzenia dokumentacji szkolnej, przygotowywania pomocy dydaktycznych, testów, sprawdzianów, ocen półrocznych i końcoworocznych, dyplomów itp.
2. Wykorzystanie Internetu i programów multimedialnych
Korzystanie z poczty elektronicznej oraz forów dyskusyjnych - wymiana doświadczeń, informacji i materiałów metodycznych z innymi nauczycielami
Wykorzystanie zasobów portali edukacyjnych, encyklopedii i programów multimedialnych w celu zdobywania ciekawych materiałów do pracy z dziećmi
3. Wykorzystanie TIK podczas zajęć dydaktycznych
Wykorzystanie na zajęciach interaktywnych i multimedialnych pomocy edukacyjnych
Opracowywanie i przeprowadzanie zajęć z wykorzystaniem TIK
Wykorzystanie Internetu jako źródła cennych informacji
4. Tworzenie stron internetowych dokumentujących aktywność dzieci
Prowadzenie bloga ekologicznego „Mali przyjaciele Ziemi”
5. Korzystanie ze skanera, aparatu fotograficznego, drukarki oraz innych nośników audiowizualnych w codziennej pracy
Uzupełnianie i wzbogacanie na bieżąco własnego warsztatu pracy i wykorzystywanie go w pracy z dziećmi
Relacjonowanie ważnych wydarzeń klasowych i szkolnych

§ 8 ust. 2 pkt 3

Umiejętność dzielenie się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.

1. Praca w zespole edukacji wczesnoszkolnej
Przewodnicząca zespołu edukacji wczesnoszkolnej
Aktywny udział w pracach zespołu:
- wymiana doświadczeń, prowadzenie dyskusji dotyczących pracy dydaktyczno-wychowawczej
- przygotowywanie szkoleń z zakresu edukacji daltońskiej, współpracy z rodzicami, wdrażania uczniów do samodzielności, wykorzystania w pracy teorii inteligencji wielorakiej Howarda-Gardnera; dostosowanie sposobu przekazu wiedzy do stylu uczenia się
- prowadzenie zajęć otwartych
Przekazywanie wiedzy i materiałów metodycznych zdobytych
na kursach doskonalących i konferencjach metodycznych
2. Dzielenie się wiedzą na radach pedagogicznych
Przeprowadzanie szkoleniowych rad pedagogicznych
3. Upowszechnianie w Internecie własnych materiałów przydatnych w pracy nauczyciela
Opublikowanie na portalu internetowym zatwierdzonego planu rozwoju zawodowego
Udostępnianie na platformie e-librus własnych scenariuszy zajęć, opracowań metodycznych i pomocy dydaktycznych

§8, ust.2, pkt 4a

Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio
z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich
1. Kształtowanie umiejętności autorskiego projektowania własnych działań
Praca z dzieckiem mającym trudności edukacyjne
Rozwijanie zainteresowań przyrodniczych poprzez prowadzenie kółka ekologicznego „Mali przyjaciele Ziemi”
Promowanie czytelnictwa - realizacja projektu „W krainie bajek i baśni”
2. Wdrażanie Szkolnego Programu Wychowawczego i Profilaktycznego
Opracowanie scenariuszy zajęć do realizowanego programu wychowawczego i przekazanie ich innym nauczycielom

§8, ust.2, pkt 4c

Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych
1. Kształtowanie postawy tolerancji, akceptacji i poszanowania wobec osób niepełnosprawnych
Realizowanie projektu „Każdy z nas jest inny, szanujmy siebie nawzajem”
Współpraca z innymi klasami integracyjnymi w celu włączenia dzieci niepełnosprawnych do pełnego uczestnictwa i danie im równych szans w życiu szkolnym i społecznym oraz umożliwieniu przeżycia sukcesu
Dzielenie się doświadczeniami z nauczycielami w pracy z dziećmi dysfunkcyjnymi
2. Rozwijanie czytelnictwa wśród uczniów
Współpraca z Biblioteką Raczyńskich
Ogłoszenie i przeprowadzenie konkursu na „Najaktywniejszego czytelnika”
Przygotowanie rankingu najciekawszych książek
Udział w akcji „Uwolnij książkę – Bookcrossing”
Założenie w szkole „półki bookcrossingowej
3. Propagowanie i promocja zdrowego stylu życia i właściwego odżywiania się
Spotkanie z pielęgniarką
Prowadzenie zajęć prozdrowotnych
Koordynowanie współpracy pomiędzy WSZEiU, a edukacją wczesnoszkolną w ramach projektu innowacyjnego „Rośniemy, więc zdrowo jemy”
4. Koordynowanie, organizowanie imprez kulturalno-rozrywkowych i akcji społecznych dla uczniów
Opracowanie scenariuszy i zorganizowanie okolicznościowych spotkań, uroczystości i imprez szkolnych oraz dla społeczności lokalnej
Angażowanie się w akcje społeczne
Organizowanie spotkań z interesującymi osobami
5. Diagnozowanie i rozwijanie zainteresowań dzieci
Stosowanie różnorodnych aktywnych metod i form pracy z uwzględnieniem różnic rozwojowych
Tworzenie sytuacji edukacyjnych sprzyjających wzbudzaniu i rozwijaniu zainteresowań i zdolności dzieci-obserwacja dzieci na tle grupy
Rozmowy indywidualne z dziećmi i ich rodzicami
Realizowanie zajęć zgodnie z zainteresowaniami uczniów
6. Organizowanie wycieczek szkolnych
Organizowanie wycieczek jako wszechstronnej formy organizacyjnej procesu dydaktyczno-wychowawczego
Zapoznanie dzieci z najbliższym środowiskiem oraz z instytucjami społeczno-użytecznymi
§8, ust.2, pkt 4e

Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.
1. Nawiązanie współpracy z Ochotniczą Strażą Pożarną w Kamionkach
Zorganizowanie zajęć we współpracy z OSP w Kamionkach
Poznanie zasad postępowania na wypadek pożaru oraz roli strażaka w życiu
2. Współpraca z Miejską Komendą Policji
Zorganizowanie spotkania uczniów z policjantem na temat bezpieczeństwa ruchu drogowego
3. Współpraca z Nadleśnictwem Babki
Zorganizowanie dla uczniów klas I-III akcji „Sprzątanie lasów”
Udział uczniów w ścieżkach edukacyjnych „Czytanie lasu”
Zorganizowanie spotkania z leśnikiem
4. Nawiązanie współpracy z Przedszkolem nr 148 w Poznaniu
Wzajemne wizyty dzieci wraz z opiekunami – organizowanie wspólnych spotkań, występów artystycznych itp.
Wymiana doświadczeń z nauczycielkami przedszkola z wykorzystywaniem w pracy elementów metody Daltona
5. Współpraca z poradniami specjalistycznymi, terapeutycznymi i świetlicą środowiskową
Prowadzenie konsultacji z wymienionymi specjalistami
Korzystanie z ich wskazówek w trakcie planowania procesu edukacji
Organizowanie dla nauczycieli spotkań ze specjalistami na terenie szkoły
§8, ust.2, pkt 5

Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu
i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony
1. Opis i analiza dwóch przypadków wychowawczych lub edukacyjnych
- Identyfikacja problemu
- Geneza i dynamika zjawiska
- Znaczenie problemu
- Prognoza
- Propozycje rozwiązania
- Wdrażanie oddziaływań
- Efekty oddziaływań
2. Objęcie specjalistyczną opieką dzieci z problemami
Kierowanie we współpracy z rodzicami dzieci z problemami na badania w poradni psychologiczno-pedagogicznej
Korzystanie w procesie edukacji z zaleceń specjalistów zawartych w opiniach i orzeczeniach
Pogłębianie wiedzy, poszukiwanie indywidualnych metod i form

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.