X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 322
Przesłano:

Program edukacyjny na zajęcia koła młodych talentów

SPIS TREŚCI

1. Wprowadzenie
2. Cele programu
3. Zadania
4. Formy i metody pracy
5. Tematyka zajęć
6. Przewidywane osiągnięcia
7. Ewaluacja
8. Uwagi końcowe – wnioski

WPROWADZENIE

Program przeznaczony jest dla pierwszego etapu edukacyjnego szkoły
podstawowej i przewidziany do realizacji w roku szkolnym 2004/2005 na zajęciach pozalekcyjnych w cyklu 1 godziny tygodniowo - łącznie 26 godzin. Uczestnicy tych zajęć, to uczniowie postrzegani jako indywidualiści, przejawiający cechy inności w zakresie intelektu, charakteru, czasem też zachowania. Materiał dydaktyczny dotyczy treści programowych i poza programowych. Przedstawione zagadnienia łączą teorię z praktyką i dotyczą obszarów: nauka, technika, sztuka, życie społeczne. Tematy znajdujące się w tym programie mają angażować uczniów do współtworzenia procesu edukacyjnego. Poprzez realizację programu dzieci uczą się atrakcyjnie, twórczo i mądrze spędzać czas w szkole i w domu.

CELE PROGRAMU:

• Wspieranie i rozwijanie ujawnionych zdolności uczniów w określonej sferze intelektualnej;
• Uczenie uczniów skutecznych metod i technik przyswajania wiedzy;
• Wzmocnienie pozytywnej motywacji do podejmowania zadań i stwarzanie
możliwości odnoszenia sukcesu;
• Inspirowanie do działania w konkretnych obszarach rzeczywistości jako uczenie się przez doświadczanie i działanie;
• Pogłębianie wiedzy o sobie i otaczającej rzeczywistości;
• Rozwijanie umiejętności konstruktywnego uczestniczenia w życiu i pracy;
• Pogłębianie umiejętności współpracy i komunikowania się;
• Wdrażanie do posługiwania się językiem ogólnopolskim;
• Doskonalenie umiejętności korzystania ze środków upowszechniania
informacji oraz do korzystania z różnych źródeł wiedzy;
• Kształcenie umiejętności obserwacji, formułowania wniosków i
spostrzeżeń;
• Wyrabianie umiejętności posługiwania się językiem matematycznym i literacko- estetycznym;
• Wzmocnienie samooceny ucznia i chęci konfrontacji wiedzy z innymi poprzez udział w konkursach.

ZADANIA:

• Etap I – „Identyfikacja”
- Rozpoznanie uzdolnień uczestników;
- Umożliwienie poznania przez ucznia samego siebie i swoich możliwości;
- Utwierdzenie ucznia w posiadaniu określonych predyspozycji;
• Etap II – „Wzrost”
- Indywidualizacja pracy na zajęciach- stopniowanie trudności i różnicowanie treści;
- Kierunkowanie działań ucznia poprzez różne ćwiczenia;
- Stawianie uczniowi coraz trudniejszych problemów;
- Rozwiązywanie i analiza zadań;
- Tworzenie środowiska wychowawczego, stymulującego rozwój uzdolnień i postaw twórczych;
- Udział (sukcesy) w konkursach, turniejach.

FORMY I METODY PRACY:

• Praca indywidualna zróżnicowana, zbiorowa jednolita, zbiorowa
zróżnicowana
• Metody aktywizujące: rozmowa kierowana, poszukująca; problemowe,
rozwijanie twórczego myślenia typu: „Burza mózgów”,
„Skojarzenia”, Myślenie dedukcyjne i indukcyjne”, ćwiczenia
praktyczne

TEMATYKA ZAJĘĆ:

1. „Autoprezentacje- poznajemy siebie nawzajem poprzez obserwacje”. Zabawy integrujące uczestników.
2. – 3.Wspólna nauka dobrą drogą do wiedzy – gry dydaktyczne
określające pomysłowość i oryginalność pracy uczniów.
4. „Jaki jestem”- rozwiązywanie testu – rysunku,
interpretacja rozwiązań.
5. „Mogę być lepszy” – warsztaty rozwijające twórcze myślenie.
6 - 7.Rozwijamy zaradność i przedsiębiorczość „Czy wierzysz w swój sukces?”- tworzenie alfabetu sukcesu np. A- aktywność, ambicja itp.
8. Różne źródła informacji – wyszukiwanie informacji ze słowników, książek i encyklopedii „Co znaczy to hasło?” z zakresu literatury, matematyki i przyrody.
9. „Lubię krzyżówki, łamigłówki …” – prezentacje zabaw logicznych.
10.- 11.„Czary – mary” – zabawy słowem, wyszukiwanie trudnych, niezrozumiałych wyrazów i wyjaśnianie ich.
12. „Czy lubimy czytać książki?” – indywidualne prezentacje ulubionej książki.
13. „Z głową w chmurach” – współzawodnictwo w rozwiązywaniu nietypowych zadań matematycznych.
14. „Czy tylko palcem po mapie?” – filmowy pokaz ciekawych miejsc geograficznych.
15. „Uroki poezji” – przygotowanie interpretacji wybranego
fragmentu wiersza.
16. „Świat nie stoi w miejscu, lecz ciągle się zmienia, dość jest jeszcze rzeczy do wynalezienia” – interpretacje literacko
– plastyczne podanego motta.
17. „W świecie liczb” – gry i zabawy matematyczne.
18. Jestem dobrym obserwatorem- „Co i w jaki sposób warto obserwować?”.
19. Projektowanie i wykonanie różnymi technikami wytworów plastycznych z wyobraźni, plakatów i tablic.
20. „Chcę się uczyć a nie nudzić” – przygotowanie
pomysłów- sposobów na nudę, prezentowanie na arkuszach, próby dyskusji.
21 - 22. Dorobek minionych pokoleń – grupowanie według dziedzin.
23. Uczymy się jasno formułować myśli.- redagowanie tekstów.
24. Jestem optymista czy pesymistą? – rozwiązujemy testy.
25. „Kreatywny pomysłodawca” – czyli twórczo obserwuję
moje otoczenie.
26. Formułujemy wnioski i spostrzeżenia po całorocznej pracy na zajęciach.

PRZEWIDYWANE OSIĄGNIĘCIA

• Wzmocnienie pozytywnej motywacji do podejmowania zadań;
• Pokonanie własnej nieśmiałości i wzmożenie chęci konstruktywnego uczestniczenia w życiu klasy;
• Pogłębienie wiedzy o sobie i o otaczającej rzeczywistości;
• Podjęcie samodzielnych prób zastosowania zdobytych wiadomości;
• Rozwinięcie zdolności obserwacji faktów i gromadzenie samodzielnych spostrzeżeń;
• Wzmocnienie samooceny uczniów;
• Umiejętność korzystania ze środków upowszechniania kultury oraz korzystania z różnych źródeł wiedzy;
• Wyrobienie przekonania, że czas wolny warto spędzać pożytecznie;
• Samodzielność w działaniu, samorządność i umiejętność współpracy w zespole;
• Udział uczniów w konkursach szkolnych i międzyszkolnych.

EWALUACJA

Celem ewaluacji programu będzie:
• Skuteczność stosowanych form i metod pracy;
• Praktyczność i użyteczność zagadnień;
• Innowacyjne osiąganie celów.

Narzędzia ewaluacji:
1. Uczestnicy zajęć odpowiadają na pytania zawarte w ankiecie przygotowanej przez nauczyciela i oceniają przydatność prowadzonych zajęć.
2. Uczestniczą w konkursach i turniejach szkolnych i międzyszkolnych.
3. Podnoszenie poziomu wyników testów kompetencji z różnych obszarów edukacyjnych.

UWAGI KOŃCOWE, WNIOSKI

Podstawę prezentowanego programu stanowią cele, zadania i oczekiwane osiągnięcia uczniów. Zakłada on kształcenie dzieci o rozwiniętych potrzebach poznawczych i wyposażenie ich w dodatkową wiedzę i umiejętności. Program pozostawia nauczycielowi swobodę w projektowaniu procesu dydaktycznego, w opracowaniu i doborze najskuteczniejszych metod i środków do realizacji treści programowych i poza programowych.
Głównym założeniem zajęć było udostępnienie uczniom zdolnym możliwości samorealizacji i kształcenia dodatkowego, przy aktywnym wsparciu i akceptacji rodziców.
Wymagania skierowane do uczniów zdolnych, obejmujące czynności skomplikowane czasem trudne miały na celu wszechstronny rozwój ich osobowości.

Realizacja programu przyniosła następujące korzyści dla ucznia:
• Wyposażyła dzieci w dodatkową wiedzę i umiejętności, którą wykorzystali na zajęciach lekcyjnych, konkursach, turniejach;
• Osiągali lepsze wyniki w nauce;
• Wyższy odsetek wykonywanych zadań na sprawdzianach i testach;
• Wzmocniła motywację do podejmowania nowych, trudnych zadań;
• Przyczyniła się do wyrabiania pozytywnych cech, takich jak,: cierpliwość, słuchanie innych, empatia, zaangażowanie w pracę zespołową;
• Stymulowała wyobraźnię i twórcze myślenie poprzez działania innowacyjne oraz warsztaty twórczości;
• Kształtowała poprawne relacje interpersonalne;
• Nade wszystko stwarzała możliwości rozwijania indywidualnych zdolności i zainteresowań uczniów.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2020 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.