X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 321
Przesłano:

Scenariusz zajęć zintegrowanych w kl.II "Poznajemy pracę zawodową naszych bliskich"

Scenariusz zajęć zintegrowanych w kl. II z zakresu działań wychowawczych „Systematyczność i efektywność realizacji klasowego programu wychowawczego”

Nauczyciel prowadzący: mgr Małgorzata Wojciechowska
Ośrodek tematyczny: Zawody ludzi.
Temat dnia: Poznajemy pracę zawodową naszych bliskich.
Cele ogólne:
Znajomość pracy zawodowej rodziców, bliskich i znajomych.
Pomoc we właściwej ocenie związków między społecznością ludzi.
Umiejętność podziału ról i obowiązków w rodzinie oraz społeczeństwie.
Rozumienie roli rodziców oraz ich zadań.
Kształtowanie nawyku prawidłowego stosowania zasad ortograficznych.

Cele operacyjne:
Uczeń:
►Docenia pracę ludzi dorosłych;
►Dostrzega korzyści płynące z pracy ludzkiej;
►Zna obowiązki rodziców i potrafi im pomóc;
►Umie zgodnie współpracować w grupie klasowej;
►Utrwala pisownię wyrazów z „rz” pod względem ortograficznym;
►Prawidłowo zapisuje wyrazy uwzględnione w klasowych słowniczkach
ortograficznych oraz gazetkach;
►Posługuje się coraz bogatszym słownictwem;
►Umie zinterpretować ruchem piosenkę;
► Aktywnie uczestniczy w pracy grupowej;
►Dokonuje samokontroli własnej pracy.

Metody: słowne- rozmowa kierowana, pogadanka, aktywizujące – analizy trudności ortograficznych, wyjaśnienie pisowni zasadą; działanie praktyczne, drama

Formy pracy: indywidualna, zbiorowa jednolita, praca w zespołach –zróżnicowana

Środki dydaktyczne: Tekst wiersza J. Tuwima „Wszyscy dla wszystkich”, płyta CD 1 z piosenką „Malarz”, Karty Pracy „Wesoła szkoła”, zeszyty „Ćwiczymy poprawne pisanie”, rekwizyty, rozsypanki wyrazowe, karty ćwiczeń ortograficznych.

PRZEBIEG ZAJĘĆ:
1. Powitanie, zapoznanie z tematem zajęć poprzez:
♦ Odczytanie i analiza tekstu zapisanego na tablicy:
Mama Basi jest lekarzem,
Tata Wojtka jest piekarzem,
Wujek Joli jest murarzem,
Dziadek Przemka zaś – stolarzem.
A kim jest twój tatuś?

♦ Rozmowa na temat zawodów wykonywanych przez najbliższych,rodziców, krewnych, znajomych (Dlaczego dorośli pracują, czy mają jeszcze jakieś obowiązki, korzyści płynące z pracy, znaczenie pracy rodziców
–rola mamy i taty, rola dziecka, pomoc rodzicom w obowiązkach domowych)

2. Zapoznanie uczniów z tekstem wiersza „Wszyscy dla wszystkich” J. Tuwima (Załącznik nr 1)
♦ Wypowiedzi uczniów na temat przedstawionych zawodów:
- Jakie zawody wymienia autor? – podkreślenie w tekście
- Kto dla kogo pracuje?
- Jak rozumiecie tytuł wiersza?
Głośne odczytanie ostatniej zwrotki:
Tak dla wspólnej korzyści
I dla dobra wspólnego
Wszyscy musza pracować,
Mój maleńki kolego.
(Ustalenie, że praca dorosłych służy dobru nas wszystkich, np. lekarz nas leczy. Pamiętamy o poszanowaniu ludzkiej pracy.)

3. Rozpoznawanie nazw zawodów na podstawie rysunków - wykonanie ćwiczenia 1 z karty pracy 55

4. Wysłuchanie piosenki pt. „Malarz” – jako nawiązanie do prezentowania wybranego zawodu za pomocą słowa, mimiki i gestu -
„Giełda zawodów”.
♦ Interpretacja ruchem tekstu piosenki( chodzi, macza pędzel, wchodzi
na drabinę, bieli)
♦ „Giełda zawodów” – uczniowie przedstawiają
wybrane zawody przy użyciu rekwizytów, argumentują wybór (np. lekarz,
ślusarz, stolarz, nauczyciel, malarz, kucharz)
♦ Zawieszenie na tablicy kartoników z prezentowanymi nazwami –
zwrócenie uwagi na pisownię wyrazów z końcówką – arz.
♦ Wyjaśnienie pisowni wyrazów, gdzie rz wymienia się na r np.
malarz – bo malarski;
stolarz – bo stolarstwo;
kucharz – bo kucharka;
poprzez dopasowanie wyrazów z rozsypanek wyrazowych (na tablicy)
(Załącznik nr 2)

5. Utrwalamy pisownię wyrazów z „rz” : praca w III grupach
♦ Prezentowanie przez grupowych wykonanych ćwiczeń, zebranie kart ćwiczeń i zawieszenie na klasowej gazetce.

6. Ocena pracy grup i podsumowanie zajęć –
♦ Zapisanie zasady pisowni wyrazów z „rz” wymiennym w zeszycie.
(USTALENIE, ŻE ZNAMY PRACĘ NASZYCH BLISKICH, UMIEMY POMAGAĆ RODZICOM W
OBOWIĄZKACH, JAK RÓWNIEŻ ZGODNIE PRACUJEMY W GRUPIE SZKOLNEJ –KLASIE. ZNAJĄC NAZWY ZAWODÓW UTRWALAMY PRAWIDŁOWĄ ICH PISOWNIĘ POPRZEZ ĆWICZENIA I UMIESZCZENIE TYCH NAZW W KLASOWYM KĄCIKU ORTOGRAFICZNYM).
♦ Zadanie domowe w zeszycie „Ćwiczymy poprawne pisanie”
– ćwiczenie 1 i 2 strona 17

1. Ewaluacja zajęć.
♦ Rozdanie dla każdego ucznia karty oceny w formie budynku szkoły, gdzie w „oknach” zapisane są osiągnięcia uczniów.
(Uczeń łączy strzałką „buźkę” z własnymi osiągnięciami, jest też wolne okienko na osobistą refleksję ucznia).

ZAŁĄCZNIK NR 1

Wiersz - „Wszyscy dla wszystkich” Julian Tuwim
Murarz domy buduje,
Krawiec szyje ubrania,
Ale gdzieżby co uszył,
Gdyby nie miał mieszkania?
A i murarz by przecież
Na robotę nie ruszył,
Gdyby krawiec mu spodni
I fartuch nie uszył.
Piekarz musi mieć buty,
Więc do szewca iść trzeba,
No, w gdyby nie piekarz,
Toby szewc nie miał chleba.
Tak dla wspólnej korzyści
I dla dobra wspólnego
Wszyscy musza pracować
Mój maleńki kolego.
ZAŁĄCZNIK NR 2
Rozsypanka wyrazowa. Tworzenie par wyrazów:
lekarz kucharz aptekarz
piekarz marynarz kucharka
aptekarka malarstwo malarz
lekarstwa marynarka piekarnia

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2020 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.