X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 32199
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego na stopień nauczyciela dyplomowanego

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego na stopień nauczyciela dyplomowanego


Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2013 r.
Data zakończenia stażu: 31.05.2016 r.
Cele :
1. Podniesienie efektywności działań dydaktyczno-wychowawczych.
2. Podniesienie jakości pracy szkoły.
3. Uzyskanie w wyniku postępowania kwalifikacyjnego stopnia zawodowego nauczyciela dyplomowanego.

I. CZYNNOŚCI ORGANIZACYJNE
Lp.
Zadania
Formy realizacji
Termin
Cel realizacji
(Tabela - dop. red.)

1. Wstępna analiza własnych umiejętności.
Samoocena.
Analiza dokumentów i procedur.
IX 20013 r.
Teczka osiągnięć zawodowych.

2.
Poznanie procedury awansu zawodowego nauczycieli. Głęboka analiza przepisów prawa oświatowego dotyczącego awansu zawodowego. ( Karta Nauczyciela, rozp. MENiS z dn.01.03.2013r. )
Korzystanie z Internetu w celu uzyskania potrzebnych informacji.
Konsultacje z Dyrektorem Szkoły
Poprawnie sformułowany wniosek o rozpoczęcie stażu.
Zatwierdzony przez Dyrektora Szkoły
plan rozwoju zawodowego.

3. Sporządzenie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.
Pisemne sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego.
V 2016 r.
Ewaluacja podjętych działań, wynikających z planu rozwoju zawodowego.

4. Określenie dalszego doskonalenia rozwoju zawodowego.
Dokonanie ewaluacji dotychczasowych działań.
Konsultacje z Dyrektorem Szkoły.
V 2016 r.
Wnioski do dalszej pracy.
Arkusz samooceny.

5. Złożenie wniosku o postępowanie kwalifikacyjne.
Złożenie wniosku o postępowanie kwalifikacyjne. V 2016 r.
Złożony wniosek.


I. ZADANIA WYNIKAJĄCE Z ROZPORZĄDZENIA

§ 8 ust. 2 pkt 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.

1. Poznanie procedury awansu zawodowego nauczycieli.
Analiza przepisów prawa oświatowego.
Systematyczne przeglądanie stron internetowych MEN.
Okres stażu
Znajomość procedury awansu zawodowego i prawa oświatowego.

2. Ukończenie różnych form doskonalenia zawodowego
Wybór szkoleń, warsztatów i konferencji opracowanych przez ośrodki kształcenia nauczycieli dotyczących zagadnień związanych z pracą z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz doskonalących umiejętności wychowawcze.
Przykładowa tematyka szkoleń:
1. Mnożę i dzielę, sprawnie liczę. Gry i zabawy rozwijające umiejętności matematyczne dzieci.
2. Karty indywidualnego monitorowania postępów w nauce czytania i pisania a projektowanie pracy terapeutycznej.
3. Rozpoznawanie i diagnoza ryzyka dysleksji rozwojowej.
4. Praca z uczniem ze spektrum autyzmu w warunkach klasy ogólnodostępnej i integracyjnej.
5. Bariery przy wprowadzaniu alternatywnych metod komunikacji w pracy z dziećmi z autyzmem.
6. SensoPaka - metody i formy pracy dla osób z niepełnosprawnością intelektualną z płytami SensoPaki i Platformą Rezonansową.
Okres stażu
Doskonalenie własnego warsztatu i metod pracy.
Poszerzenie wiedzy i umiejętności w sferze dydaktycznej, wychowawczej, profilaktycznej.

3. Udział w wewnątrzszkolnym doskonaleniu
Aktywny udział w szkoleniowych radach pedagogicznych, spotkaniach warsztatowych organizowanych na terenie szkoły.
Poszerzanie wiedzy poprzez czytanie literatury pedagogicznej i psychologicznej.
Prowadzenie zajęć w obecności dyrektora szkoły.
Okres stażu
Kształtowanie twórczej postawy jako nauczyciela i wychowawcy.

4. Aktywny udział w tworzeniu dokumentów szkolnych.
Praca w zespołach nauczycieli
kl. IV –VI oraz innych związanych z pracą szkoły.
Okres stażu
Podwyższenie jakości pracy własnej i szkoły.

5. Organizowanie imprez szkolnych.
Święto bez barier dla klas integracyjnych pt. „Grzybobranie”.
Tydzień Osób Niepełnosprawnych w związku z obchodami Międzynarodowego Dnia Osoby Niepełnosprawnej.
Zorganizowanie wystawy książek i sprzętu używanego przez osoby niewidome.
2013/2014 r.
Integracja rzeszy uczniów i nauczycieli ze szkoły w atmosferze radości i zadowolenia oraz urozmaicenie oferty spędzania czasu wolnego przez uczniów.

6. Praca z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
Przygotowywanie pomocy do zajęć, kart pracy, scenariuszy.
Motywowanie do efektywniejszej pracy: wspieranie, poszukiwanie innych rozwiązań, wzmacnianie słowne, konstruktywna krytyka.
Współpraca z innymi nauczycielami w szczególności uczącymi dziecko o potrzebie kształcenia specjalnego. Okres stażu Wspieranie uczniów z różnymi dysfunkcjami w procesie dydaktycznym, poprzez nowe formy i metody działań edukacyjnych.

7. Praca z uczniem zdolnym. Prowadzenie zajęć z programowania wizualnego w środowisku Scratch – zajęcia dla uczniów zdolnych klas IV- VI.
Prowadzenie zajęć z nauki programowania przy użyciu narzędzia Baltie – zajęcia dla uczniów zdolnych klas I – III. 2013/2014 r.
2013/2016 r.
Rozwijanie umiejętności i zainteresowań uczniów.
Rozwijanie umiejętności i zainteresowań uczniów.

8. Pełnienie dodatkowych funkcji i zadań w szkole.
Gromadzenie informacji na temat promocji ucznia zdolnego w szkole i środowisku.
Przygotowywanie apeli informacyjnych: na koniec semestru i koniec roku szkolnego.
2013/2014 r.
Promocja ucznia zdolnego w szkole i środowisku.


§ 8 ust. 2 pkt 2
Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

1. Korzystanie z Internetu w życiu codziennym i pracy zawodowej.
Wykorzystanie zasobów Internetu jako źródła wiedzy, programów multimedialnych, wymiany doświadczeń z innymi nauczycielami na forach internetowych.
Wprowadzania informacji z realizacji własnych działań.
Okres stażu
Umiejętność wykorzystania możliwości komputera do opracowania różnorodnych zagadnień tematycznych i pogłębiania wiedzy.
Doskonalenie warsztatu pracy.

2. Stosowanie technologii komputerowej do organizowania warsztatu pracy.
Wykorzystanie programów komputerowych do wykonywania pomocy dydaktycznych ( prezentacji multimedialnych, dyplomów, ogłoszeń, pomocy do zajęć szkolnych i pozalekcyjnych).
Wykorzystani szkolnego programu komputerowego RAK do analizy osiągnięć uczniów.
Przeprowadzanie komputerowych testów badających preferowany styl uczenia się uczniów i dokonanie analizy wyników.
Ukończenie kursów i szkoleń informatycznych, pozwalających poszerzyć mój warsztat pracy o kompetencje informatyczne.
Opracowanie niezbędnych materiałów związanych z awansem zawodowym nauczyciela oraz pracy szkoły.
Okres stażu
Wzbogacanie i usprawnienie własnego warsztatu pracy.
Kontakt z rodzicami: informacje o postępach uczniów.
Stosowanie technologii komputerowej w opracowaniu dokumentacji i analizie wyników.
Dostosowanie form i metod pracy do preferencji uczniów.
Doskonalenie warsztatu pracy.

3. Wykorzystanie tradycyjnej technologii komunikacyjnej oraz sprzętu multimedialnego w procesie nauczania. Komunikowanie się za pomocą słowa, dźwięku i obrazu.
Prezentacje multimedialne jako bogacenie metod pracy podczas zajęć.
Korzystanie z tablicy interaktywnej.
Okres stażu
Poszerzenie i naturalizacja zajęć lekcyjnych.

4. Wykorzystanie komunikacji niewerbalnej.
Komunikacja niewerbalna typu: nagrody, kary – ton głosu, uśmiech, sylwetka, mimika, gest.
Okres stażu
Wykorzystanie niewerbalnych sposobów komunikowania się z uczniem w taki sposób, aby całościowa komunikacja była w pełni twórcza i odpowiedzialna.

5. Prowadzenie podstrony poświęconej integracji na witrynie szkoły.
Opracowanie materiałów i systematyczne modyfikowanie na witrynę szkoły.
Okres stażu
Upowszechnianie wiedzy o dysfunkcjach, przybliżanie problematyki związanej ze specyfiką zajęć w klasach integracyjnych.


§ 8 ust. 2 pkt 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.

1. Prowadzenie zajęć otwartych.
Opracowywanie konspektów zajęć.
Prowadzenie zajęć otwartych dla nauczycieli stażystów lub kontraktowych.
Omawianie przebiegu zajęć.
Okres stażu
Dzielenie się wiedzą i umiejętnościami.

2. Publikacja w Internecie.
Publikowanie w Internecie własnych materiałów oraz scenariuszy zajęć.
Okres stażu
Udostępnianie zainteresowanym zgromadzonych materiałów.

3. Udział w spotkaniach zespołu nauczycieli kl. IV-VI.
Dzielenie się własną wiedzą, umiejętnościami i spostrzeżeniami w celu wspólnego rozwiązywania problemów i ustalania wniosków do dalszej pracy.
2013/2014 r.
Podnoszenie jakości pracy własnej i szkoły.

4. Udział w spotkaniach zespołu nauczycieli do spraw integracji.
Upowszechnianie przykładów dobrej praktyki w takich działaniach jak:
- diagnozowanie potrzeb edukacyjnych i wychowawczych uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych;
- ustalanie zakresu działań rewalidacyjnych.
Okres stażu
Upowszechnianie wiedzy, umiejętności, doświadczeń.
Wspieranie nauczycieli młodych rozpoczynających pracę.

5. Udostępnianie nauczycielom własnych materiałów.
Prowadzenie rad szkoleniowych dla nauczycieli.
Udostępnianie nauczycielom autorskich kart pracy, narzędzi diagnostycznych i scenariuszy zajęć.
Przekazywanie nauczycielom informacji oraz dzielenie się wiedzą i umiejętnościami zdobytymi na szkoleniach doskonalących. Okres stażu Dzielenie się własną wiedzą i umiejętnościami.


§ 8 ust. 2 pkt 4 a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postepowaniem w sprawach nieletnich.

1. Opracowanie i wdrożenie autorskiego programu zajęć rewalidacji indywidualnej pt. „Dam radę”, mającego na celu doskonalenie umiejętności matematycznych uczennicy z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym. Przygotowanie i realizacja własnego programu zajęć rewalidacyjnych.
Okres stażu
Autorski program rewalidacji indywidualnej.

2. Opracowanie autorskiego programu profilaktyczno – wychowawczego pt. „Wiesiołkowa kraina” dla klasy integracyjnej z uczniem z Autyzmem.
Opracowanie autorskiego programu profilaktyczno-wychowawczego z uwzględnieniem potrzeb ucznia z autyzmem oraz specyfiki klasy, zgodnie ze szkolnym programem wychowawczym.
Okres stażu P
oznanie potrzeb uczniów i analiza rezultatów akceptacji dzieci z bagażem ich doświadczeń i pragnień.
Pedagogizacja rodziców i scalenie wspólnych działań wzmacniających dziecko.

§ 8 ust. 2 pkt 4 c
Poszerzanie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.

1. Zorganizowanie i wdrożenie własnych pomysłów dydaktyczno- wychowawczych.
Wykorzystanie technik relaksacyjnych do kształtowania odporności emocjonalnej dziecka.
Poszukiwanie nowych ćwiczeń relaksacyjnych i zabaw poprawiających koncentrację i ułatwiających logiczne myślenie.
Okres stażu
Uaktualnienie wiedzy dotyczącej inteligencji emocjonalnej.
Wzbogacenie warsztatu pracy o płyty CD z nagraniami muzyki relaksacyjnej.
Utworzenie w Salce Rewalidacyjnej kącika do relaksacji i/lub wypoczynku.

2. Integrowanie uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych ze środowiskiem szkolnym i pozaszkolnym. Włączanie dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w przedsięwzięcia organizowane na terenie szkoły (Mikołajki, Szkolne Festiwale, apele, przedstawienia).
Organizowanie pogadanek i zajęć w klasach na temat szacunku i bezpieczeństwa ucznia niepełnosprawnego wśród rówieśników.
Zorganizowanie wystawy prac plastycznych uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
2013/2016 r.
Tworzenie w środowisku szkolnym atmosfery akceptacji dla niepełnosprawności.
Tworzenie możliwości uczniom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi pokazania środowisku szkolnemu swoich mocnych stron.
Umożliwienie zaistnienia oraz pokazania swoich mocnych stron przez dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w środowisku szkolnym.

3. Organizowanie wycieczek dydaktyczno-krajoznawczych, integracja społeczności klasowej oraz szkolnej. Organizowanie wycieczek dydaktyczno-krajoznawczych (Zielona Szkoła) i wyjazdów do kina, teatru i muzeum, uroczystości klasowych oraz szkolnych z uwzględnieniem potrzeb dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
Udział w akcjach organizowanych przez Samorząd Szkolny.
Zaangażowanie uczniów i rodziców przy organizacji imprez klasowych i szkolnych (Wigilia, Mikołajki, Dzień Kobiet, Dzień Matki, Festiwal Szkolny, itp.)
Okres stażu
Opracowywanie programów i kart wycieczek szkolnych, przygotowywanie scenariuszy uroczystości.

4. Promocja szkoły w środowisku lokalnym.
Umieszczanie informacji na stronie internetowej szkoły.
Zamieszczanie informacji o osiągnięciach uczniów w gazetce szkolnej „Kleks.
Okres stażu
Współpraca ze środowiskiem lokalnym.

5. Prowadzenie gablotki informacyjnej ds. integracji.
Uaktualnianie integracyjnego kącika informacyjnego (tablica na korytarzu) w celu promocji uczniów z klas integracyjnych.
Okres stażu
Ciągły przepływ informacji między uczniami i rodzicami, a szkołą.

6. Współpraca z rodzicami. Konsultacje z rodzicami uczniów posiadających o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
Włączanie rodziców w realizację elementów rewalidacji w domu ucznia (przedstawianie propozycji ćwiczeń, sposobów ułatwiających przyswojenie wiedzy).
Włączanie rodziców do wspólnych imprez integracyjnych.
Okres stażu
Nawiązanie współpracy z rodzicami, pedagogizacja rodziców.

7. Sposoby wspomagania rodziców.
Prowadzenie szkoleń dla rodziców podczas zebrań z wybranych tematów dotyczących problemów dydaktycznych i wychowawczych, pojawiających się w okresie nauki ich dzieci, np.
1. „Jak pracować w domu i organizować miejsce pracy dziecka z trudnościami w nauce.”
2. „Gry i zabawy rozwijające umiejętności matematyczne oraz logiczne myślenie.”
3. „Gry i zabawy mające na celu pomoc w nauce dziecku z dysleksją.”
2013/1016 r.
Podnoszenie świadomości rodziców odnośnie edukacji ich dzieci.
Wypracowywanie wspólnych oddziaływań dydaktyczno-wychowawczych na dziecko.


§ 8 ust. 2 pkt 4 e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub podmiotami.

1. Współpraca z Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną. Zorganizowanie spotkań dla rodziców ze specjalistą z PPP nt. „Wczesne symptomy dysleksji u dzieci”, „Jak pracować w domu z dzieckiem z dysleksją”.
Okres stażu
Diagnozowanie problemów uczniów.
Realizacja zaleconych ćwiczeń.

2. Praca z uczniem posiadającym zalecenia lub orzeczenia z poradni psychologiczno-pedagogicznej. Realizacja zaleceń poradni zawartych w orzeczeniu i dostosowywanie wymagań edukacyjnych do możliwości ucznia.
Analiza nabytych wiadomości i umiejętności ucznia.
Zachęcanie uczniów do udziału w dodatkowych zajęciach mających na celu pokonywanie trudności w nauce.
Okres stażu
Podejmowanie i rozwiązywanie bieżących problemów dotyczących funkcjonowania ucznia z orzeczeniem i problemami w nauce na terenie szkoły i poza nią.

3. Współpraca z biblioteką miejska w Rembertowie.
Udział zajęciach czytania bajek terapeutycznych dla najmłodszych uczniów kl. I-III.
2014/2015
Wykorzystanie czarodziejskiej mocy bajek i baśni w przełamywaniu barier i lęków występujących u dzieci.

4. Współpraca ze środowiskiem lokalnym – Urzędem Dzielnicy.
Udział uczniów w organizowanych lokalnie akcjach i imprezach kulturalnych.
Okres stażu
Promocja szkoły w środowisku lokalnym.

5. Nawiązanie współpracy z Instytutem Głuchoniemych w Warszawie.
Zorganizowanie imprezy integracyjnej dla uczniów obu szkół pt. „Zostań moim przyjacielem”.
2013/2014
Uwrażliwianie uczniów, budzenie otwarcia i tolerancji w stosunku do osób niepełnosprawnych.

6. Udział w akcjach charytatywnych i społecznych.
Informowanie rodziców i dzieci o włączaniu się do akcji np. Pola Nadziei, Podaj Łapę.
Pomoc przy prowadzeniu zbiórek potrzebnych rzeczy i przekazanie ich potrzebującym.
Okres stażu
Uwrażliwienie na los innych.
Propagowanie akcji charytatywnych.


§ 8 ust. 2 pkt 5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiazywanie problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.

1. Opis i analiza dwóch przypadków rozpoznanego problemu. Zidentyfikowanie problemu, opis sposobu pomocy, planowane a uzyskane efekty.
2014/2016 r.
Opisy przypadków, analiza podjętych działań i wnioski.

Opracowała: mgr Kamilla Prarat

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.