X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 32194
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY

Imię i nazwisko nauczyciela odbywającego staż: Joanna Piotrowska
Nazwa i adres placówki: Niepubliczne Przedszkole „WOW”
ul. Grunwaldzka 182
60-166 Poznań
Imię i nazwisko opiekuna stażu: Natalia Stefańska
Czas trwania stażu: 09.09.2015r. – 08.06.2016r.

Podstawa prawna

1. Ustawa z dnia 26.01.1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze zm.)
2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1.12.2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. nr 260, poz. 2593 ze zm.) - § 3 i 4
3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14.11.2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 16.11.2007 r. nr 214, poz. 1580)
4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24.11. 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z dnia 13.12.2010 r. , nr 235, poz. 1543)
5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1.03. 2013 r. w sprawie
uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. 2013r. , poz. 393 ) - § 6 ust. 2 pkt. 1-4
CEL GŁÓWNY: uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego.

CELE SZCZEGÓŁOWE:
1. Poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania przedszkola.
2. Poznanie dokumentacji obowiązującej w przedszkolu i sposobów jej prowadzenia.
3. Poznanie przepisów dotyczących zapewnienia podopiecznym bezpiecznych i higienicznych warunków zabawy, nauki i wypoczynku.
4. Doskonalenie warsztatu pracy poprzez uczestniczenie w zajęciach prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli i omawianie tych zajęć z prowadzącym.
5. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu i omawianie ich.
6. Podniesienie kwalifikacji i zdobywanie nowych umiejętności przydatnych w pracy zawodowej poprzez uczestniczenie w formach doskonalenia zawodowego:
a. wewnątrz placówki
b. poza placówką
c. samokształcenie.


§ 6 ust. 2 pkt 1
Znajomość organizacji, zadań i zasad funkcjonowania placówki.

ZADANIA
FORMY REALIZACJI
SPODZIEWANE EFEKTY
SPOSÓB DOKUMENTACJI
OSOBY WSPÓŁPRACUJĄCE
TERMIN REALIZACJI
(Tabela - dop. red.)

Zapoznanie się z procedurą awansu zawodowego
- analiza przepisów prawnych dotyczących awansu zawodowego tj. Karta Nauczyciela, Ustawa o systemie oświaty, Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej;
- gromadzenie informacji z internetu i prasy poświęconej oświacie.
- poznanie przepisów prawa oświatowego dotyczącego awansu zawodowego;
- poprawnie sformułowany plan rozwoju zawodowego.
- napisanie planu rozwoju zawodowego.
Wrzesień 2015

Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu
- bezpośrednia rozmowa na temat systemu awansu zawodowego;
- zawarcie kontraktu i określenie formy współpracy;
-ustalenie z opiekunem terminów i tematyki zajęć na okres stażu z uwzględnieniem zajęć obserwowanych
i prowadzonych.
- współpraca z opiekunem stażu;
- poznanie zasad wzajemnej współpracy;
- zatwierdzony przez dyrektora plan rozwoju zawodowego.
- kontrakt z opiekunem stażu;
- harmonogram zajęć obserwowanych i prowadzonych przez nauczyciela stażystę;
- zatwierdzony plan rozwoju
zawodowego;
- scenariusze zajęć i potwierdzenie opiekuna stażu.
Opiekun stażu
Wrzesień 2015 i cały okres stażu

Poznanie zasad funkcjonowania i organizacji przedszkola
- analiza dokumentacji przedszkola:
* Statut Przedszkola
* miesięczne plany pracy;
- prowadzenie dzienników i pisanie scenariuszy zajęć;

- sporządzenie dokumentacji przedszkola;
- prowadzenie zapisów w dzienniku zajęć,
- zapis w dokumentacji przebiegu stażu;
- zapisy w dzienniku;
- scenariusze zajęć,
-dyrektor Cały okres stażu
Poznanie Podstawy Programowej Wychowania Przedszkolnego
- zapoznanie się z programami realizowanymi w placówce.
- poznanie podstawy programowej wychowania przedszkolnego
- zapis w dokumentacji przebiegu stażu
Opiekun stażu
Wrzesień 2015

Poznanie przepisów dotyczących zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy.
- analiza regulaminu BHP i p/poż
- poznanie zasad bezpieczeństwa obowiązujących na terenie przedszkola
- zapis w dokumentacji przebiegu stażu
Wrzesień 2015

Zapoznanie się ze sposobami prowadzenia obowiązującej w przedszkolu dokumentacji
- opracowywanie planów miesięcznych;
- wpisy do dziennika zajęć;
- opracowywanie scenariuszy zajęć;
-protokołowanie zebrań z rodzicami.
- prawidłowe prowadzenie dokumentacji obowiązującej w placówce. - prowadzenie dokumentacji przebiegu wychowania i nauczania, pisanie scenariuszy zajęć, planów miesięcznych, protokołów.
Opiekun stażu
Cały okres stażu

Uczestnictwo w wewnątrz przedszkolnych formach doskonalenia zawodowego nauczycieli.
Udział w posiedzeniach/zebraniach pracowników przedszkola, konferencjach metodycznych, szkoleniach, kursach, warsztatach. -zgromadzenie potrzebnej dokumentacji, zaświadczeń, itp. -zaświadczenia
-dyplomy potwierdzające udział
Cały okres stażu
Dokumentacja realizacji planu rozwoju zawodowego
- gromadzenie dokumentów dotyczących realizowanego planu rozwoju zawodowego
- zgromadzenie potrzebnej dokumentacji
- zaświadczenia, sprawozdania, scenariusze, notatki, itp.
Cały okres stażu

Przygotowanie projektu sprawozdania
- opis realizacji sporządzonego planu rozwoju
- poprawne sprawozdanie z realizacji planu
- sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego
Czerwiec 2016


§ 6 ust. 2 pkt 2
Umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań placówki.

Poznanie zasad konstruowania planów pracy
- opracowywanie planów miesięcznych z uwzględnieniem treści i efektów pracy dydaktyczno- wychowawczej ustalonej w Programie Wychowania przedszkolnego i w planach miesięcznych
- tworzenie miesięcznych planów pracy
- plan pracy zatwierdzony do realizacji
Opiekun stażu
Cały okres stażu

Poznanie prawidłowego konstruowania scenariuszy zajęć
- przygotowanie i analiza scenariuszy prowadzonych zajęć z opiekunem stażu
- prawidłowe pisanie scenariuszy
- zgromadzone scenariusze
Opiekun stażu
Cały okres stażu

Obserwowanie zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli
- obserwacja i omówienie zajęć
- poznanie nowych form pracy i zabawy z dzieckiem;
- wymiana doświadczeń z opiekunem stażu.
-harmonogram zajęć obserwowanych przez nauczyciela stażystę;
-arkusz obserwacji zajęć opiekuna stażu.
Opiekun stażu
Cały okres stażu

Prowadzenie zajęć edukacyjnych w obecności opiekuna stażu
- opracowanie scenariuszy prowadzonych zajęć;
- ocena i analiza prowadzonych zajęć.
- wymiana doświadczeń z opiekunem stażu.
-harmonogram zajęć prowadzonych przez nauczyciela stażystę;
-scenariusze zajęć;
-notatki z konsultacji z opiekunem stażu, wnioski wraz z autorefleksją
Opiekun stażu
Raz w miesiącu

Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej
- tworzenie i opracowywanie wszelkiego rodzaju dokumentacji, korzystanie z nowoczesnych programów komputerowych: plany pracy, scenariusze zajęć, uroczystości, imprezy okolicznościowe, konkursy, sprawozdania, ogłoszenia.
-konstruowanie tekstów, kart pracy dla dzieci.
- przygotowywanie materiałów na spotkania z rodzicami, scenariusze zająć otwartych i imprez okolicznościowych.
- wykonywanie dyplomów dla dzieci i wszelkiego rodzaju zaproszeń dla rodziców i gości.
- śledzenie informacji dotyczących aktualizacji prawa oświatowego;
- opracowywanie dokumentacji związanych z własnym stażem;
- korzystanie z poczty elektronicznej, posiadanie własnego adres e-mail, który pomaga w szybkim przekazywaniu informacji i korespondencji z innymi nauczycielami i rodzicami wychowanków.
- poszerzanie i wzbogacanie własnych pomysłów ;
- ułatwienie pracy;
- zwiększenie możliwości dobrego przygotowania do zajęć poprzez przygotowanie odpowiednich
pomocy dydaktycznych.
- scenariusze zajęć;
- pomoce dydaktyczne.
Cały okres stażu

Poszerzanie wiedzy w zakresie nowoczesnych metod wychowania
- czytanie różnych pozycji książkowych, artykułów, pedagogicznych stron internetowych.
- pogłębianie wiedzy;
- zdobycie umiejętności weryfikacji odpowiednich stron i artykułów internetowych
- recenzje przeczytanych książek, artykułów Cały okres stażu
Doskonalenie warsztatu i metod pracy pedagogicznej
- analiza przewodników metodycznych, rocznego planu pracy, programów nauczania.
-korzystanie z literatury o tematyce związanej z wychowaniem i rozwojem dziecka.
- korzystanie z Internetu
-projektowanie i wykonywanie pomocy dydaktycznych, ilustracji, map tematycznych oraz dekoracji sal.
- przygotowywanie dokumentacji stażu z wykorzystaniem technik komputerowych,
-pogłębianie wiedzy
-poszerzanie i wzbogacanie własnych pomysłów
-ulepszanie i doskonalenie zajęć poprzez samodzielne wykonywanie pomocy dydaktycznych
-wzbogacanie wizerunku sali przedszkolnej
- teczka nauczyciela stażysty
- notatki własne
- zdjęcia, pomoce dydaktyczne, itp.
- płyta cd z zapisem
Cały okres stażu

Dzielenie się posiadaną wiedzą z innymi nauczycielami
- publikacja planu rozwoju zawodowego w Internecie
- umiejętność dzielenia się z innymi zdobytą wiedzą.
- portale internetowe;
- plan dostępny w dokumentacji przedszkola Opiekun stażu, nauczyciele
Na bieżąco przez okres stażu


§ 6 ust. 2 pkt 3
Znajomość środowiska dzieci, ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem.

Zapoznanie się z programem wychowawczym przedszkola.
-analiza programu wychowawczego.
-poznanie programu wychowawczego przedszkola
-notatki własne
Wrzesień 2015
Współpraca z rodzicami
- rozmowy z rodzicami;
- poznanie sytuacji rodzinnej wychowanków;
- informowanie na bieżąco
o postępach i zachowaniu dziecka;
- zapoznanie z wstępną i końcową obserwacją dziecka;
- spotkania z rodzicami
i zajęcia otwarte;
- spotkania okolicznościowe
- poznanie sytuacji rodzinnej dziecka;
- włączanie rodziców w życie grupy
- notatki własne z zebrań oraz rozmów indywidualnych z rodzicami
-zdjęcia
-scenariusze zajęć
Opiekun stażu
Cały okres stażu

Gromadzenie informacji o indywidualnych potrzebach wychowawczych dzieci, w tym również poprzez obserwację oraz pogłębianie wiedzy w zakresie zaspokajania tychże potrzeb
- obserwacja dziecka i rozmowa z nim
- kontakt e-mailowy z rodzicami, pisanie listów piątkowych na pocztę e-mail, pisanie krótkich notatek na stronę internetową przedszkola
-rozmowy indywidualne z dzieckiem
-współpraca z rodziną
udział w warsztatach szkoleniowych dotyczących różnych problemów rozwojowych dziecka
- czytanie literatury pedagogicznej i psychologicznej
- współpraca z nauczycielami bogatszymi w doświadczenia.

Poszerzanie wiedzy w zakresie nowoczesnych metod wychowawczych przez studiowanie fachowej literatury.
-poszerzanie i pogłębianie wiedzy poprzez czytanie literatury z zakresu pedagogiki i psychologii
-utrzymywanie kontaktu z rodzicami
-prowadzony arkusz obserwacji dziecka
-zaświadczenie o ukończonych kursach
-arkusze obserwacji
-notatki własne
-wykaz literatury i publikacji
-rodzice
-opiekun stażu
-nauczyciele
Cały okres stażu

Organizacja i udział w uroczystościach wycieczkach oraz imprezach przedszkolnych zamkniętych i otwartych
- włączenie się do organizacji imprez okolicznościowych w przedszkolu;
-udział i współorganizacja wycieczek przedszkolnych;
- przygotowanie dzieci do różnych konkursów.
- zdobycie nowych doświadczeń;
- współpraca z innymi nauczycielami
-przygotowanie uroczystości „Pasowanie na przedszkolaka”
- obchody „Dnia Sowy – mądrej głowy”
-udział w ogólnopolskiej akcji „Sprzątania świata”
- Udział w obchodach dnia „Edukacji Narodowej”
- święto – „Dzień Jeża”
-udział w obchodach dnia „11 listopada”
- organizacja „Święta dyni”
-udział w przygotowaniu „Wigilii przedszkolnej”
- organizacja „Dnia Kubusia Puchatka”
- Organizacja występu z okazji „Dnia Babci i Dziadka”
- świętowanie dnia „Tłusty czwartek”
- obchody „Międzynarodowego Dnia Pizzy”
- udział w „Dniu Radia”
- organizacja „Walentynek” w przedszkolu
- organizacja „Balu karnawałowego – Madagaskar”
-współudział obchodach „Pierwszego dnia Wiosny”
-współudział w „Międzynarodowym Dniu Teatru”
- organizacja „Śniadania Wielkanocnego” z udziałem rodziców
- obchody „Dnia Słońca”
-współudział w przygotowaniu „Święta Sportu”
-Organizacja „Dnia Dziecka” oraz „Dnia rodzica”
-udział w „Światowym Dniu Smerfów”
-współudział w przygotowaniu zakończenia roku szkolnego i pożegnania sześciolatków.
- potwierdzenie nauczyciela współpracującego;
- zdjęcia;
-notatki własne
- Nauczyciele
- Rodzice;
Cały okres stażu

Propagowanie zasad zdrowego stylu życia, prawidłowej postawy wobec siebie i innych ludzi oraz kultury osobistej -pogadanki z dziećmi
-wykorzystywanie zabaw edukacyjnych
-poszerzenia wiedzy
- poszukiwanie nowych metod i form zabaw
-codzienna praca z dziećmi
-zdjęcia
Cały okres stażu


§ 6 ust. 2 pkt 4
Umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć

Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu, nauczycieli lub dyrektora
- przygotowanie scenariuszy zajęć;
- prowadzenie zajęć w obecności dyrektora lub opiekuna stażu;
- omówienie zajęcia. - zrealizowanie zamierzonych celów;
- opracowanie scenariuszy pod względem właściwego doboru metod i form;
- pokorne przyjmowanie uwag. - scenariusze zajęć
Opiekun stażu
Cały okres stażu

Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna lub innych nauczycieli
- obecność i obserwacja na zajęciu ;
- omówienie zajęcia. - zdobycie większego doświadczenia w prawidłowym prowadzeniu zajęć.
- notatki własne
- scenariusz zajęcia
- wnioski z obserwacji
Opiekun stażu
Cały okres stażu

Ocena własnych umiejętności, analiza mocnych i słabych stron własnej działalności.
-uwzględnienie opinii opiekuna w sposobie prowadzenia zajęć oraz pracy z uczniem
- współpraca z opiekunem stażu
-analiza opinii i wytycznych
-teczka stażysty
Opiekun stażu
Cały okres stażu
Zadania wynikające z własnych zainteresowań i potrzeb
-dekoracja sali i przedszkola
-wzbogacanie wizerunku placówki
-teczka stażysty
-zdjęcia, ilustracje
Cały okres stażu

Wspomaganie aktywności twórczej dzieci
-udział wychowanków w konkursach o różnorakiej tematyce
-zdobycie doświadczenie poprzez udziały w różnych konkursach przez dzieci
- zaświadczenia wydane przez organizatorów konkursów
-zdjęcia
Cały okres stażu


.....................................
( podpis stażysty)

.....................................
( podpis opiekuna stażu)
Poznań, dnia 18.09.2015r.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.