X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 32173
Przesłano:
Dział: Gimnazjum

Klub Młodego Konstruktora - program

Założenia programu
Opracowany program Klub Młodego Konstruktora wykracza poza wymagania ogólne zawarte w podstawie programowej dotyczącej zajęć technicznych. Pozwala rozwijać zainteresowania uczniów, pogłębiać wiedzę techniczną i doskonalić umiejętności manualne, a przede wszystkim kształtować myślenie twórcze. Klub adresowany jest do uczniów wykazujących zainteresowanie techniką i majsterkowaniem. Na realizację przewiduje się jedną godzinę tygodniowo.

Cele programu
Głównym celem programu jest rozwijanie myśli twórczej.
Cele kształcenia
1. Bezpieczne korzystanie z wytworów techniki
2. Odczytywanie informacji zawartych w instrukcjach obsługi różnych urządzeń
3. Analizowanie rysunków technicznych, schematów układów elektrycznych
4. Wykonywanie rysunków technicznych odręcznie oraz przy pomocy komputera
5. Analizowanie właściwości różnych materiałów konstrukcyjnych
6. Dokonywanie pomiarów suwmiarką
7. Dobieranie odpowiednich materiałów konstrukcyjnych do wykonania danej konstrukcji
8. Planowanie procesu technologicznego
9. Projektowanie własnych koncepcji urządzeń technicznych uwzględniając wymagania użytkowe, konstrukcyjne i estetyczne
10. Posługiwanie się wiertarką, lutownicą oraz pistoletem do klejenia na gorąco
11. Wykonywanie modeli ciekawych budowli w odpowiedniej skali
12. Budowanie obwodów elektrycznych
13. Omawianie roli elementów elektronicznych (rezystorów, kondensatorów, tranzystorów itp.) w obwodzie elektronicznym
14. Opisywanie budowy i zasady działania wybranego sprzętu RTV

Cele wychowawcze
1. Kształtowanie postawy bezpiecznego posługiwania się narzędziami.
2. Ukazywanie uczniom, w jaki sposób różne materiały wtóre mogą stać się pożytecznym materiałem w pracy twórczej – edukacja ekologiczna
3. Rozwijanie u uczniów zainteresowań technicznych.
4. Pogłębianie i utrwalanie wiedzy zdobytej na lekcjach fizyki i techniki.
5. Kształtowanie zdolności manualnych.
6. Kształtowanie postawy poznawczej i twórczej.
7. Rozumienie roli postępu technicznego w procesie przemian historyczno-społecznych.
8. Kształtowanie umiejętności pracy w grupie

Treści nauczania
1. Historia techniki:
a. Sławni konstruktorzy i ich wynalazki
b. Prawo autorskie i patenty
c. Postęp techniczny a ochrona środowiska
2. Dokumentacja techniczna
a. Rysunki wykonawcze, złożeniowe i poglądowe
b. Komputerowe wspomaganie projektowania
3. Urządzenia techniczne – budowa, działanie, zastosowanie i obsługa
a. Wiertarka elektryczna
b. Lutownica transformatorowa
c. Pistolet do klejenia
4. Modele ciekawych budowli w danej skali
a. Most
b. Wieża
c. Budynek
5. Projektowanie rozwiązać konstrukcyjnych i wykonanie modelu
a. Dźwigu
b. Windy
c. Wiatraka
6. Obwody elektryczne
a. Odczytywanie i rysowanie schematów obwodów elektrycznych
b. Łączenie odbiorników szeregowo i równolegle
c. Dokonywanie pomiarów napięcia, natężenia i oporu elektrycznego
d. Wykonanie sygnalizacji świetlnej na makiecie skrzyżowania
7. Domowy sprzęt RTV – budowa, działanie, użytkowanie
a. Telewizor
b. Aparat fotograficzny
c. Telefon

Procedury osiągania celów
Do realizacji programu będą wykorzystywane różne metody nauczania, zarówno aktywizujące jak i podające. Dzięki temu zajęcia będą miały zróżnicowany przebieg i będą ciekawe dla uczniów.
– metody podające – polegające na podaniu gotowych treści uczniowi przez nauczyciela lub
pracę ze źródłami informacji, przede wszystkim: pogadanka, wykład, wygłoszenie referatu,
dyskusja, opowiadanie, anegdota, praca z książką;
– metody problemowe – to stworzenie sytuacji problemowej i poszukiwanie przez uczniów
sposobu jej rozwiązania, wykorzystywana jest: burza mózgów, mapa myśli, drzewko decyzyjne, itp.;
– metody eksponujące – polegają na przyswajaniu określonej wiedzy poprzez ogląd, czyli:
film, prezentacja multimedialna, pokaz;
– metody praktyczne – praktyczne działanie uczniów, wykonywanie zadań, projektów, schematów, prezentacji – charakterystyczne dla lekcji wytwórczych.

Stosowane metody nauczania powinny rozwijać umiejętności indywidualne uczniów, ale również przygotować ich do pracy w zespole oraz do brania odpowiedzialności za wyniki pracy całej grupy.

Środki dydaktycze
Do realizacji zajęć Klubu Młodego Konstruktora powinny być wykorzystywane różnorodne środki dydaktyczne:
- plansze, prezentacje multimedialne, filmy edukacyjne, symulacje komputerowe
- Internet – do poszukiwania ciekawych rozwiązań i informacji
- programy komputerowe do projektowania CAD
- materiały konstrukcyjne: drewno, metal, tworzywa sztuczne itp. (materiały mogą pochodzić z recyklingu)
- narzędzia i urządzenia elektryczne np.: wiertarka, pistolet do klejenia, lutownica, narzędzia do ręcznej obróbki drewna

Kontrola i ocena postępów w nauce
Celem zajęć nie jest ocenianie postępów uczniów, a jedynie dostarczenie informacji o sposobie i przystępności prowadzenia zajęć, oraz o stopniu zaangażowania w wykonywane prace. Przedmiotem kontroli będą samodzielne prace wykonane przez uczniów oraz zaangażowanie i frekwencja na zajęciach. Prace będą prezentowane na wystawie szkolnej oraz w galerii na szkolnej stronie internetowej.

OCZEKIWANE OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW:
Zakłada się, że w czasie zajęć uczniowie osiągną kompetencje w zakresie:
• umiejętności przestrzegania zasad bhp podczas
planowania pracy, przygotowywania materiałów.
• korzystanie z różnych źródeł informacji m.in. z Internetu
• umiejętności dobierania materiałów i racjonalnego nimi gospodarowania
• znajdowania nowych zastosowań dla zużytych lub niepotrzebnych przedmiotów
• poprawnego czytania instrukcji i stosowania ich w praktyce
• sprawnego wykonywania różnych często skomplikowanych czynności manualnych
• wykorzystanie programu CAD do sporządzania prostych rysunków technicznych
• zadowolenia z wykonywanej pracy
• umiejętności wykorzystywania często niepotrzebnych materiałów do tworzenia nowych przedmiotów użytkowych.
• umiejętności oceny pracy pod względem estetyki i przydatności
• umiejętności systematycznej pracy
• umiejętności pracy i współdziałania w grupie
• cierpliwości, wytrwałości w dążeniu do celu

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.