X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 32165

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego

Imię i nazwisko nauczyciela: mgr EDYTA CZYŻYCKA
Imię i nazwisko opiekuna stażu: mgr Agnieszka Śliz
Data rozpoczęcia stażu: 1.09.2013r.
Przewidywana data zakończenia stażu: 31.05.2016r.
Szkoła: Publiczne Gimnazjum w Czchowie, Publiczna Szkoła Podstawowa w Czchowie
Dyrektor Szkoły: mgr Anna Wojakiewicz – Skarżyńska, mgr Barbara Wojakiewicz

Zadania do realizacji
Formy realizacji
Termin
Dowody realizacji

§ 7 ust.1 pkt 1 Uczestniczenie w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań dydaktycznych,
wychowawczych, opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu szkoły oraz potrzeb szkoły i środowiska lokalnego.

1. Poszerzenie wiadomości na temat zasad funkcjonowania i organizacji życia szkoły.
- analiza dokumentacji szkolnej
- na bieżąco
- własne notatki
2. Udział w posiedzeniach i pracach Rady Pedagogicznej, zespołu humanistycznego oraz w zespołach doraźnych powołanych przez Dyrektora Szkoły.
- obecność na posiedzeniach Rady Pedagogicznej, zespołu humanistycznego, innych zespołów, realizacja przydzielonych obowiązków,
- współpraca z gronem pedagogicznym
- cały okres stażu
- lista obecności
- protokoły z posiedzeń Rady Pedagogicznej, zespołu humanistycznego, innych zespołów
3. Współpraca z rodzicami wychowanków, wychowawcami klas i pedagogiem szkolnym.
- spotkania z rodzicami w trakcie dni otwartych oraz wywiadówek,
- zbieranie, aktualizowanie i udzielanie informacji o wychowankach,
- organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów, udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
- opracowywanie IPET-ów dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
- wspólne rozwiązywanie problemów opiekuńczo-wychowawczych
- sprawowanie opieki nad uczniami podczas wycieczek, wyjść i imprez.
- cały okres stażu - wpisy w dzienniku
- własne notatki
- dokumentacja z zakresu organizowania i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej
4. Motywowanie i wspieranie rozwoju uczniów
- organizowanie konkursów przedmiotowych z języka polskiego,
- zachęcanie uczniów do nauki języka polskiego,
- przygotowywanie uczniów do udziału w konkursach,
- prowadzenie zajęć wyrównawczych z języka polskiego,
- prowadzenie zajęć rozwijających zainteresowania uczniów
- zgodnie z planem konkursów z języka polskiego
- w miarę potrzeb, w okresie trwania stażu
- cały okres stażu - protokoły z konkursów
-wpisy w dziennikach zajęć pozalekcyjnych
- wydruk ze szkolnej szkoły internetowej
5. Współpraca ze strukturami samorządowymi, innymi organizacjami działającymi na rzecz systemu edukacji, pomocy społecznej, postępowania
w sprawach nieletnich.
- zaznajomienie się ze specyfiką pracy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, uwzględnianie w działaniu własnym opinii i zaleceń PPP w stosunku do wychowanków
- współpraca z kuratorami sądowymi
- współpraca z MOPS w Czchowie
-cały okres stażu - notatki własne
- dokumentacja szkolna


§ 7 ust. 1 pkt. 2 Pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych, samodzielnie lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego.

1. Poznanie procedury awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego. - analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego : Karty Nauczyciela, Rozporządzenia MEN z 1 marca 2013r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli
- udział w warsztatach metodycznych na temat awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego
- samodzielne opracowanie planu rozwoju zawodowego
-IX 2013
- według terminów szkoleń
- IX 2013 -właściwe prowadzenie dokumentacji
- zaświadczenia
- plan rozwoju zawodowego
2. Poszerzanie wiedzy i rozwijanie umiejętności w procesie aktywnego udziału w wewnątrz szkolnym i zewnętrznym doskonaleniu służącemu własnemu rozwojowi oraz podniesieniu poziomu pracy szkoły.
- udział w szkoleniowych radach pedagogicznych
- udział w kursach, konferencjach i warsztatach metodycznych
- cały okres stażu
- listy obecności
- zaświadczenia
- potwierdzenia uczestnictwa
3. Samodzielne studiowanie literatury pedagogicznej, psychologicznej i metodycznej.
- poszerzanie wiedzy z wybranych zagadnień psychologii, pedagogiki, dydaktyki oraz ogólnych problemów oświatowych z uwzględnieniem specyfiki zadań realizowanych przez szkołę; śledzenie nowości wydawniczych
- cały okres stażu
- wykaz lektur
- adresy stron internetowych
4. Tworzenie warsztatu pracy przy użyciu techniki komputerowej.
- korzystanie z portali internetowych dla nauczycieli
- zamieszczenie planu rozwoju zawodowego a także konspektów zajęć własnego autorstwa na portalach internetowych dla nauczycieli,
- tworzenie dyplomów,
- tworzenie bazy zasobów internetowych wykorzystywanych do prowadzenia zajęć przy użyciu tablicy interaktywnej
- cały okres stażu
- wykaz stron internetowych
- wydruk ze strony internetowej
- przykładowe dyplomy
5. Prowadzenie zajęć obserwowanych przez Dyrektora Szkoły lub opiekuna stażu.
- prowadzenie zajęć obserwowanych przez Dyrektora Szkoły lub opiekuna stażu
- cały okres stażu
- scenariusze zajęć
6. Obserwowanie zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu.
- obserwowanie zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu
- cały okres stażu(zgodnie z planem)
- notatki własne
6. Prowadzenie zajęć otwartych.
- prowadzenie zajęć otwartych dla nauczycieli, studentów odbywających praktyki, a także rodziców
- cały okres stażu - scenariusze zajęć


§ 7 ust. 1 pkt 3 Poznawanie przepisów dotyczących systemu oświaty, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której odbywa staż.

1. Zapoznanie się z podstawowymi ustawami regulującymi system oświaty.
- analiza dokumentów prawa oświatowego:
• Ustawa o Systemie Oświaty
• Karta Nauczyciela
• Rozporządzeń MEN
- cały okres stażu
- własne notatki
2. Przypomnienie zasad funkcjonowania i organizacji szkoły.
- analiza i dobra znajomość dokumentacji wewnątrzszkolnej: Statutu, regulaminów (Rady Pedagogicznej, SU, Regulaminu Pracy, BHP), Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania, Programu Wychowawczego, Szkolnego Programu Profilaktycznego.
- cały okres stażu - własne notatki


§ 7 ust. 2 pkt 1 Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach.

1. Samodzielne lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego pogłebianie swojej wiedzy i umiejętności zawodowych.
-samodzielne rozwijanie umiejętności zawodowych
poprzez studiowanie literatury metodycznej, pedagogicznej i psychologicznej
- udział w wewnątrz - i zewnątrzszkolnych formach doskonalenia zawodowego
- cały okres stażu
- według oferty szkoleniowej - zaświadczenia
2. Tworzenie i rozbudowa własnego warsztatu pracy
-gromadzenie i aktualizacja materiałów i pomocy dydaktycznych
-opracowywanie nowych metod pracy oraz narzędzi podnoszących atrakcyjność pracy
- uzupełnianie zasobów środków dydaktycznych.
- cały okres stażu - materiały i pomoce dydaktyczne
3. Prowadzenie ewaluacji własnych działań - planowanie pracy dydaktycznej
- opracowywanie i modyfikowanie rocznych planów pracy dydaktycznej
-ewaluacja pracy dydaktycznej poprzez sprawdziany, ankiety, rozmowy
- IX 2013, IX 2014, IX 2015
- cały okres stażu
- plany pracy dydaktycznej
- sprawozdania
- sprawdziany
- ankiety


§ 7 ust. 2 pkt. 2 Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.

1. Poznawanie struktury i problemów środowiska uczniowskiego i lokalnego.
- Zaznajomienie się z dokumentami zgromadzonymi w szkole: opinie i orzeczenia PPP, zapisy w protokołach Rady Pedagogicznej
- rozpoznawanie potrzeb rozwojowych i sytuacji rodzinnej uczniów poprzez indywidualne rozmowy z uczniami, konsultacje z rodzicami, wychowawcami i innymi nauczycielami, wywiady
- obserwacja uczniów w sytuacjach szkolnych, pozaszkolnych
- indywidualne kontakty z dzieckiem
- prowadzenie pracy wychowawczej w zakresie profilaktyki, przeciwdziałania agresji, bezpiecznego korzystania z internetu
- współpraca z instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz wychowania i oświaty, wspierającymi działalność szkoły.
- cały okres stażu
- dokumentacja szkolna
- własne notatki
- dzienniki lekcyjne
2. Uaktywnianie środowiska szkolnego i lokalnego na rzecz rozwiązywania problemów społecznych , cywilizacyjnych i ekologicznych. - organizacja i włączanie się do akcji o charakterze ekologicznym (np. sprzątanie Świata, Dzień Ziemi)
- realizacja elementów programów profilaktycznych dotyczących przemocy, komunikacji w grupie, uzależnień, stresu
- organizowanie akcji charytatywnych.
-cały okres stażu
- zapisy w dziennikach lekcyjnych
- sprawozdania z akcji
3. Wspieranie rozwoju uczniów.
- opieka nad uczniem zdolnym oraz mającym trudności w nauce
- organizacja konkursów z języka polskiego, przygotowanie uczniów do udziału w konkursach
- bieżące diagnozowanie możliwości uczniów, problemów w nauce i ich przyczyn; pomoc uczniom z trudnościami w nauce w celu wyrównania braków, prowadzenie zajęć dydaktyczno – wyrównawczych
- cały okres stażu - dzienniki zajęć pozalekcyjnych
- protokoły z przebiegu konkursów
- notatki własne


§ 7 ust. 2 pkt. 3 Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

1. Wykorzystanie znajomości obsługi komputera i technologii informacyjnej w codziennej pracy nauczyciela. - opracowywanie przy wykorzystaniu komputera materiałów i pomocy dydaktycznych, testów, sprawdzianów, scenariuszy lekcji
- wykorzystanie zasobów Internetu w pracy zawodowej do przygotowywania lekcji, zajęć pozalekcyjnych, konkursów i uroczystości szkolnych
- przygotowanie dokumentów szkolnych, min. programów nauczania, planów pracy dydaktycznej, sprawozdań z realizacji planów, sprawozdań z zajęć pozalekcyjnych
- przygotowanie dokumentacji nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego
- korzystanie z encyklopedii multimedialnych i programów edukacyjnych przy opracowywaniu zajęć
- korzystanie z dziennika elektronicznego
- cały okres stażu
- na bieżąco
- wszelkie potrzebne materiały sporządzone przy pomocy komputera
- spis stron www, adresów portali edukacyjnych
- pisemna dokumentacja nauczyciela związana z przebiegiem stażu oraz inne dokumenty szkolne
- scenariusze zajęć
2. Wykorzystanie komputera i Internetu na zajęciach.
- wykorzystanie na zajęciach tablicy interaktywnej, komputera, narzędzi multimedialnych, encyklopedii multimedialnych, słowników, programów edukacyjnych, Internetu
- cały okres stażu - dzienniki zajęć lekcyjnych
- scenariusze lekcji


§ 7 ust. 2 pkt. 4 Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań.

1. Realizowanie zadań wychowawczych i opiekuńczych.
- bieżące diagnozowanie i rozwiązywanie trudności wychowawczych i edukacyjnych
- stosowanie w trakcie zajęć różnych ciekawych form pracy
- współpraca z opiekunami uczniów
-cały okres stażu, według potrzeb
- notatki własne
2. Pedagogizacja rodziców.
- rozmowy indywidualne z rodzicami mające na celu wyznaczenie kierunków pracy dydaktycznej z dzieckiem
- zapraszanie na spotkania z rodzicami różnych specjalistów
- cały okres stażu - dokumentacja szkolna
3. Nawiązanie współpracy z organizacjami działającymi w celu wspierania nauczycieli w rozwiązywaniu problemów.
- wspólne rozwiązywanie problemów pedagogiczno-psychologicznych zaistniałych w szkole
- cały okres stażu
- według potrzeb - dokumentacja szkolna
- notatki własne


§ 7 ust. 2 pkt. 5 Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich w zakresie funkcjonowania szkoły,w której nauczyciel odbywał staż.

1. Przeanalizowanie aktów prawnych.
- znajomość przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy właściwych dla szkoły
- cały okres stażu - notatki własne
2. Poszerzanie wiedzy z zakresu prawa oświatowego.
- wykazywanie się znajomością przepisów w konkretnych działaniach
- gromadzenie własnych zasobów tekstów aktów w formie pisemnej i elektronicznej
- cały okres stażu - notatki własne
- spis aktów prawnych

3. Aktywne uczestnictwo
w pracach organów szkoły oraz kreowaniu prawa wewnątrzszkolnego.
- udział w Radach Pedagogicznych i zespołach opracowujących i modyfikujących różne dokumenty wewnątrzszkolne
- udział w pracach różnorodnych komisji
- prawidłowa organizacja wycieczek szkolnych
- na bieżąco
- zapisy w protokołach
- dokumentacja z przebiegu prac komisji
- karty wycieczekZatwierdzam do realizacji:


........................................ ........................................
( data i podpis dyrektora ) ( podpis nauczyciela)

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.