X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 32160

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego

§ 7 ust. 2 pkt 1
Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach

1.Poznanie procedury awansu zawodowego - analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego nauczycieli (m.in. zapoznanie z rozporządzeniem MEN z 1 marca 2013r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli).
2.Współpraca z opiekunem stażu - rozmowa z opiekunem stażu i zawarcie „kontraktu” określającego przejrzyste warunki współpracy i wzajemnej obserwacji zajęć(harmonogram).
3.Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna i innych nauczycieli - obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu (wg harmonogramu) i innych nauczycieli.
Omówienie obserwowanych zajęć.
4.Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu - przeprowadzenie zajęć w obecności opiekuna (wg harmonogramu). Omówienie przeprowadzonych zajęć w obecności opiekuna.
5.Poszerzanie wiedzy i umiejętności w procesie aktywnego udziału w wewnątrzszkolnym i zewnętrznym doskonaleniu - udział w różnych formach kształcenia zawodowego (kursy,
warsztaty, konferencje, szkolenia w sferze zarówno dydaktycznej, jak i wychowawczej), uczestnictwo w pracach zespołu przedmiotowego. Uczestniczenie w formach
doskonalenia zawodowego – szkoleniowych radach pedagogicznych.
6.Doskonalenie własnego warsztatu pracy – gromadzenie pomocy dydaktycznych.
7.Prowadzenie dokumentacji szkolnej – uzupełnianie zaplecza samodzielnie przygotowanych środków dydaktycznych, samodzielne studiowanie literatury pedagogicznej, wpisy w dziennikach lekcyjnych, pozalekcyjnych i arkuszach ocen.
8.Dokumentowanie realizacji planu rozwoju - gromadzenie dokumentacji (świadectw, zaświadczeń, programów, scenariuszy, itp.), napisanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego, złożenie wniosku o postępowaniu kwalifikacyjnym.

§ 7 ust. 2 pkt 2
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych

1.Poznawanie sytuacji rodzinnej uczniów – współpraca z pedagogiem szkolnym, indywidualne rozmowy z rodzicami, obserwacja i analiza możliwości uczniów.
2.Poznawanie i uwzględnianie potrzeb rozwojowych uczniów – wykorzystywanie podczas zajęć aktywnych metod i form pracy z uczniami uwzględniających indywidualne możliwości (dostosowywanie wymagań), realizowanie zaleceń PPP zawartych w orzeczeniach i opiniach, opracowanie IPET-u dla ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, współpraca z instytucjami wspomagającymi pracę wychowawczą i opiekuńczą, stała współpraca z innymi nauczycielami w celu ujednolicenia działań wychowawczo- dydaktycznych.
3.Poszerzanie wiedzy i umiejętności uczniów - organizowanie lub współorganizowanie wycieczek edukacyjnych, organizowanie wyjść dla uczniów (do Biblioteki Publicznej, GOKiS, na wystawy), udział uczniów w lokalnych imprezach środowiskowych, konkursach, przygotowywanie uczniów do konkursów szkolnych, pozaszkolnych, współtworzenie gazetek szkolnych (gromadzenie materiałów w zależności od tematu realizowanej gazetki oraz wykonanie gazetki), organizacja pogadanek, spotkań z ciekawymi ludźmi.
4.Współpraca ze środowiskiem lokalnym – organizowanie spotkań z przedstawicielami różnych instytucji , współpraca z Gminną Biblioteką Publiczną, udział w spotkaniach organizowanych przez bibliotekę, organizowanie wycieczek w celu zapoznania uczniów z regionem.

§ 7 ust. 2 pkt 3
Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

1. Wykorzystanie w praktyce technologii komputerowej i informacyjnej – nabywanie i doskonalenie umiejętności obsługi komputera, korzystanie z Internetu (wykorzystanie zasobów portali edukacyjnych do doskonalenia pracy własnej), przygotowanie materiałów dydaktycznych na komputerze (scenariuszy, testów, prac klasowych, sprawdzianów), opracowanie dokumentacji szkolnej (np. planów wynikowych, planów pracy itp.), przygotowywanie dyplomów i ogłoszeń na potrzeby uczniów, wymiana doświadczeń z nauczycielami poprzez przekazywanie informacji drogą internetową, wypisywanie świadectw w formie elektronicznej, dokumentowanie przebiegu stażu.
2.Publikacje w Internecie - opublikowanie planu rozwoju zawodowego na stronie internetowej dla nauczycieli, opublikowanie indywidualnego programu edukacyjno- terapeutycznego stworzonego dla ucznia o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
3.Korzystanie z edukacyjnych serwerów internetowych – śledzenie zmian w przepisach prawa oświatowego, Karcie Nauczyciela za pośrednictwem Internetu, korzystanie ze stron MEN, www.literka.pl, www.publikacje.edu.pl, www.edux.pl, www.interklasa.pl, www.szkola.net/awans/ i innych.

§ 7 ust. 2 pkt 4
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty

1.Rozwijanie własnych kompetencji pedagogicznych – udział w kursach, warsztatach służących poszerzeniu wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki, czy też umiejętności wychowawczych.
2.Pełnienie funkcji wychowawcy klasy –
Współpraca ze szkołą: analiza programu wychowawczego szkoły, aktywna realizacja zadań ujętych w dokumentach.,bycie członkiem zespołu ds. ewaluacji wewnętrznej.
Współpraca z uczniem: poznanie sytuacji rodzinnej wychowanków, rozmowy wychowawcze, obserwacja uczniów, przeprowadzenie diagnozy wstępnej, w razie potrzeby opracowanie programu naprawczego, pomoc w rozwiązywaniu problemów uczniów (wychowawczych lub dydaktycznych), rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów edukacyjnych i wychowawczych uczniów sprawiających trudności dydaktyczne i wychowawcze, Objęcie szczególną troską uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych, opieka nad uczniami zdolnymi - motywowanie ich do dalszego poszerzania wiedzy poprzez udział w konkursach (indywidualna pomoc przygotowywaniu się do tych konkursów, przygotowywanie dodatkowych kart pracy).
Współpraca z rodzicami - kontakty podczas wywiadówek, dni otwartych i spotkań indywidualnych, współpraca z trójką klasową, pedagogizacja rodziców, udostępnianie literatury pedagogicznej rodzicom, angażowanie rodziców w działalność organizatorską.Informowanie o postępach uczniów w nauce oraz wspieranie i ujednolicenie oddziaływań dydaktyczno- wychowawczych poprzez indywidualne spotkania i rozmowy.
3.Gromadzenie i studiowanie literatury z wybranych zagadnień psychologii, pedagogiki i dydaktyki – studiowanie literatury z dziedziny psychologii, pedagogiki, dydaktyki, wdrażanie propozycji metodycznych zaczerpniętych z literatury fachowej.

§ 7 ust. 2 pkt 5
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywa staż

1.Analiza przepisów prawa oświatowego oraz dokumentacji szkolnej –
Analiza podstawowych aktów prawnych, szczególnie:
- Karty Nauczyciela
- Rozporządzenie MEN z 29 sierpnia 2014r. w sprawie sposobu prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania.
- Rozporządzenie MEN z 7 lutego 2012r. w sprawie ramowych planów nauczania.
- Rozporządzenie MEN z 31 grudnia 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy.
- Rozporządzenie MEN z 8 listopada 2001r. w sprawie warunków i sposobów organizowania krajoznawstwa i turystyki.
- Udzielanie pomocy rodzicom w kierowaniu uczniów do poradni psychologiczno – pedagogicznej.
- Organizowania pomocy dla uczniów z trudnościami w nauce.
Analiza dokumentacji szkolnej, zwłaszcza:
- Statutu Szkoły wraz z WSO.
- Programu Wychowawczego Szkoły.
- Szkolnego Programu Profilaktycznego.
- Regulaminów i procedur wewnątrzszkolnych.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.