X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 32141
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

Nazwa szkoły: Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Niszczewach
Dyrektor szkoły: mgr Mirosława Grzegórska
Nazwisko i imię nauczyciela: mgr Marta Kotowska
Nauczany przedmiot : Język angielski
Opiekun stażu: mgr Joanna Sztuczka
Czas trwania stażu: 2 lata i 9 miesięcy
Data rozpoczęcia stażu: 01. 09. 2012 r.
Data zakończenia stażu: 31. 05. 2015 r.


Rodzaj działań i przedsięwzięć wynikających z wymagań rozporządzenia MEN z dnia 1 grudnia 2004r.
§7.ust. 1 pkt 1
Uczestnictwo w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu szkoły.

1. Udział w pracach Rady Pedagogicznej, współpraca z gronem pedagogicznym.

2. Współpraca z Samorządem Uczniowskim:
• Współpraca podczas organizacji uroczystości szkolnych i innych imprez.

3. Wdrażanie Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania.

4. Sprawowanie opieki nad uczniami podczas wycieczek, imprez i wyjść pozaszkolnych.

5. Pełnienie dyżurów na przerwach.

Zgodnie z harmonogramem posiedzeń Rady Pedagogicznej


§ 7 ust.1 pkt.2 Pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych, samodzielnie lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego.

1. Udział w pracach Zespołu Międzyprzedmiotowego w Szkole Podstawowej im. Orła Białego w Niszczewach.

2. Uczestnictwo w formach doskonalenia zawodowego – radach szkoleniowych.

3. Udział w warsztatach metodycznych i szkoleniach dotyczących nauczania języka angielskiego.

4. Prowadzenie dokumentacji przyswojonych pozycji z zakresu dydaktyki i metodyki : biblioteczka metodyczno – przedmiotowa.

5. Tworzenie własnego warsztatu pracy
• budowanie bazy materiałów dydaktycznych, testów sprawdzających, testów kompetencji, planów pracy, planów wynikowych.


§ 7 ust.1 pkt.3 Poznawanie przepisów dotyczących systemu oświaty z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której odbywam staż.

1. Analiza dokumentacji.
• Rozporządzenie MEN z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.
• Rozporządzenie MEN z dnia 14 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.
• Rozporządzenie MEN z 7 września 2004 r. w sprawie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych.
• Karta Nauczyciela.
• Ustawa o systemie oświaty.
• Zapoznanie się z publikacjami interpretującymi zasady ubiegania się o stopnie awansu zawodowego ( publikacje w prasie oświatowej, Internet).

2. Aktualizacja wiedzy na temat obowiązującego prawa oświatowego.

3. Udział w radach szkoleniowych podejmujących w/w temat.


§ 7 ust.2 pkt. 1
Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach.

1. Współpraca z opiekunem stażu.
• Zawarcie kontraktu i omówienie zasad współpracy.
• Przygotowanie Planu Rozwoju Zawodowego.
• Ustalenie terminów spotkań z opiekunem.
• Udział w zajęciach otwartych realizowanych przez opiekuna stażu oraz innych nauczycieli.
• Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu – konsultacja, opracowanie konspektów zajęć, analiza.
• Określenie mocnych i słabych stron własnej działalności.

2. Doskonalenie warsztatu i metod pracy pedagogicznej.
• Analiza i wybór programów nauczania w oparciu o Podstawę Programową oraz wartości merytoryczne.
• Opracowanie Przedmiotowego Systemu Oceniania z języka angielskiego.
• Stosowanie aktywnych metod nauczania.
• Opracowanie pomocy dydaktycznych – gazetki, plakaty, testy, krzyżówki.
• Dobieranie różnorodnych metod i narzędzi w procesie sprawdzania i oceniania.

3. Publikowanie własnych prac.
• Opublikowanie Planu Rozwoju Zawodowego oraz Sprawozdania z realizacji w Internecie.

4. Prowadzenie dokumentacji szkolnej, dzienniki lekcyjnei pozalekcyjne, ścieżki edukacyjne.

5. Zorganizowanie „Dnia Angielskiego”.


§ 7 ust.2 pkt.2 Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.

1. Przygotowanie Andrzejek oraz Walentynek Szkolnych.

2. Pomoc w przygotowaniu akademii z okazji Święta 3 Maja.

3. Przygotowywanie ściennych gazetek o różnorodnej tematyce.

4. Przygotowywanie uczniów do konkursów szkolnych i pozaszkolnych.

5. Udział i pomoc w różnorodnych uroczystościach, świętach oraz akcjach szkolnych.

6. Pomoc w organizacji Gminnego Konkursu Polonistycznego.

7. Prowadzenie zajęć kółka angielskiego.

8. Opracowanie Programu Bezpieczeństwa Szkoły.

9. Współpraca z innymi nauczycielami w procesie tworzenia Programu Wspomagającego Rozwój Uczniów w kl. IV-VI.

10. Poznanie sytuacji uczniów :
obserwacja dzieci :
- rozmowy z dziećmi
- zebrania z rodzicami
- rozmowy indywidualne wynikające z zainteresowań i potrzeb rodziców.

11. Spotkania z rodzicami uczniów mających kłopoty z nauką i zachowaniem.

12. Rozmowy z rodzicami – w ramach „dni otwartych szkoły”.


§ 7 ust.2 pkt.3 Umiejętność uwzględniania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

1. Doskonalenie umiejętności wykorzystania w swojej pracy technologii informacyjnej - udział w kursach i szkoleniach lub korzystanie z pomocy koleżeńskiej.

2. Opracowanie przy użyciu technik komputerowych różnych narzędzi pomiaru dydaktycznego: testów, sprawdzianów, dokumentacji szkolnej, dyplomów.


3. Przygotowanie scenariuszy lekcji, konspektów przy użyciu komputera i Internetu.

4. Wykorzystanie Internetu do dzielenia się swoją wiedzą z innymi nauczycielami.

5. Korzystanie podczas zajęć z różnorodnych źródeł informacji oraz środków audiowizualnych – tablice interaktywne.


§ 7 ust.2 pkt.4
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień w zakresie oświaty realizowanych zadań przez nauczyciela.

1. Aktualizowanie wiedzy z zakresu pedagogiki, psychologii i dydaktyki.

2. Korzystanie ze zbiorów biblioteki szkolnej, Biblioteki Gminnej w Wagańcu oraz bibliotek akademickich na terenie całego województwa.

3. Aktywna praca nad samokształceniem.

4. Pedagogizacja rodziców – współpraca z rodzicami.

5. Rozwiązywanie konfliktów, zapobieganie agresji, integrowanie grupy, przełamywanie barier u dzieci nieśmiałych poprzez wprowadzanie poznanych metod pracy dydaktyczno-wychowawczej.

6. Rozmowy indywidualne z rodzicami mające na celu wyznaczenie kierunków pracy dydaktycznej z dzieckiem.


§ 7 ust.2 pkt.5 Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.
1. Analiza podstawowych aktów prawnych dotyczących systemu oświaty oraz dokumentów szkolnych :
- Statutu Szkoły
- Programu Wychowawczego Szkoły
- Szkolnego Programu Profilaktyki
- Regulaminu Pracy
- przepisów BHP
- obowiązujących regulaminów.

2. Udzielanie pomocy rodzicom w kierowaniu dzieci do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

3. Posługiwanie się przepisami prawa w codziennej pracy dydaktyczno-wychowawczej oraz śledzenie na bieżąco wszelkich zmian w przepisach.


4. Udział w radach pedagogicznych i zespołach przedmiotowych opracowujących i modyfikujących rozmaite dokumenty wewnątrzszkolne.

5. Organizowanie i współorganizowanie wycieczek szkolnych i klasowych. Zapewnienie bezpieczeństwa i prawidłowego przebiegu wycieczek.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.