X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 32129
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA MIANOWANEGO
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ
NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

mgr Joanna Małek
nauczyciel wychowania przedszkolnego
Zespół Placówek Oświatowych nr 2 w Międzyrzecu Podlaskim, Samorządowe Przedszkole nr 4 im. Czesława Janczarskiego

DATA ROZPOCZĘCIA STAŻU: 01. 09. 2013 r.
PLANOWANA DATA UKOŃCZENIA STAŻU: 31. 05. 2016 r.

Wymagania niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego:
1. Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.

Lp. Zadanie Formy realizacji Sposób dokumentacji Termin
(Tabela - dop. red.)

1. Poznanie procedury awansu zawodowego.
- analiza przepisów prawa oświatowego;
-opracowanie planu rozwoju zawodowego;
- dokumentacja realizacji planu rozwoju;
- sprawozdanie z realizacji planu.
- plan rozwoju zawodowego;
- sprawozdanie z realizacji planu rozwoju.
Wrzesień 2014
Okres stażu
2. Doskonalenie własnego warsztatu pracy, podwyższanie własnych kwalifikacji i jakości pracy przedszkola. - udział w różnych (wewnętrznych i zewnętrznych) formach doskonalenia zawodowego, adekwatnych do potrzeb własnych i przedszkola; (kursy doskonalące, warsztaty, zajęcia koleżeńskie);
- systematyczne zapoznawanie się z literaturą, publikacjami i artykułami pedagogicznymi.
-wykorzystanie zdobytej wiedzy w pracy.
- potwierdzenie przez dyrektora uczestnictwa w warsztatach lub zaświadczenie o ukończeniu kursu.
Okres stażu

3. Aktywny udział w tworzeniu dokumentów przedszkola.
- aktywny udział w pracy rady przedszkola
– propozycje narad szkoleniowych, tematów do planu rocznego;
- praca w zespołach powołanych do tego celu;
- opracowanie „Rocznego planu rozwoju przedszkola”;
- opracowanie ankiet dla rodziców według potrzeb
- opracowane dokumenty;
Okres stażu

4. Doskonalenie umiejętności współpracy z rodzicami.
- opracowanie planu współpracy z rodzicami;
-prowadzenie zajęć otwartych dla rodziców;
- organizowanie uroczystości okolicznościowych dla rodziców wg planu rocznego - plan współpracy z rodzicami;
- scenariusze zajęć;
- scenariusze uroczystości.
Okres stażu

5. Udział w Programie „Czytające Przedszkola”
-kształcenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem;
- zachęcanie rodziców, nauczycieli do głośnego czytania.
- potwierdzenie dyrektora Od 2013 r.


2 Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

1. Wykorzystanie technologii komputerowej w pracy pedagogicznej.
- opracowanie planów pracy, konspektów, scenariuszy imprez, kart pracy i pomocy dydaktycznych;
- wykonywanie dyplomów, podziękowań, zaproszeń;
- przygotowanie dokumentacji załączonej do wniosku o wszczęcie postępowania egzaminacyjnego;
- wykorzystanie na zajęciach urządzeń multimedialnych i programów edukacyjnych.
- przykładowe materiały, arkusze, plany, konspekty zajęć, scenariusze imprez.
Okres stażu

2. Korzystanie z Internetu.
-wykorzystanie Internetu do gromadzenia informacji potrzebnych do przygotowania i realizacji planów miesięcznych pracy z dzieckiem;
- śledzenie innowacji w nauczaniu dostępnych w Internecie;
- zamieszczanie informacji o grupie na stronie internetowej przedszkola.
- przykłady materiałów z Internetu;
- dokumentacja stażu. okres stażu


3 Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.

1. Wymiana doświadczeń z innymi nauczycielami
- prowadzenie zajęć koleżeńskich dla nauczycieli;
- udostępnianie opracowanych konspektów, materiałów, scenariuszy uroczystości
- konspekty zajęć, scenariusze, przykładowe materiały Okres stażu
2.
Wymiana doświadczeń na radach pedagogicznych
- aktywne uczestnictwo w posiedzeniach rady pedagogicznej, przekazywanie uwag i materiałów z odbytych szkoleń;
- prowadzenie szkoleń w ramach wewnątrz przedszkolnego doskonalenia zawodowego (tematy szkoleń według harmonogramu na dany rok szkolny).
- potwierdzenie dyrektora

- opracowane materiały Okres stażu
3. Dzielenie się wiedzą poprzez publikacje.
- opublikowanie na stronach internetowych:
• Planu rozwoju;
• Przykładowych konspektów zajęć i scenariuszy uroczystości.
• Programu autorskiego „Ja i moje emocje”;
- teksty publikacji
- adresy strony internetowej
2012r.
Okres stażu


4a. Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.

1. Opracowanie i wdrożenie programu „Ja i moje emocje”.
- opracowanie programu;
- przedstawienie programu na radzie pedagogicznej celem zatwierdzenia go;
- zapoznanie rodziców z zaplanowanymi działaniami
- realizacja programu według ustalonego planu pracy.
- tekst programu;
- ewaluacja.
2013-2014
2 Realizacja programu „Co przedszkolak ze śmieciami robić powinien?”
- realizacja programu według ustalonego planu pracy.
- zapoznanie rodziców z zaplanowanymi działaniami
- przeprowadzenie konkursu -sprawozdanie z przebiegu konkursu
2013-2014

3. Realizacja programu profilaktycznego „Czyste powietrze wokół nas”
- realizacja programu przedszkolnej edukacji antytytoniowej we współpracy z rodzicami
- sprawozdanie na stronie internetowej przedszkola
2014-2015


4c Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.

1. Prowadzenie kółka przyrodniczego „Ja i moje otoczenie”
- opracowanie tematyki zajęć;
- zapoznanie rodziców z zaplanowanymi działaniami
- harmonogram zajęć
- przykładowe scenariusze zajęć
2013-2014
2. Pedagogizacja i wsparcie dla rodziców.
- prowadzenie zajęć otwartych;
- przygotowanie referatów na zebrania z rodzicami
- współorganizowanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej;
- systematyczne przekazywanie bieżących informacji na temat zmian zachodzących w systemie oświaty. - konspekty zajęć;
- protokoły zebrań z rodzicami
- potwierdzenie dyrektora
- przepisy prawne
Okres stażu
3. Organizacja uroczystości i konkursów na terenie przedszkola
- przygotowanie i przeprowadzenie we współpracy uroczystości i konkursów według kalendarza zawartego w planie rocznym.
- opracowane scenariusze, regulaminy;
- zdjęcia
Okres stażu


4e Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.

1. Współpraca z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną.
- nawiązanie współpracy ze specjalistami z poradni; - korzystanie z pomocy specjalistów w przypadku problemów dydaktyczno – wychowawczych.
- potwierdzenie dyrektora
Okres stażu
2. Współpraca ze Szkolnictwem Wyższym.
- pełnienie roli opiekuna praktyk studenckich ( prowadzenie zajęć dla studentów, pomoc w przygotowywaniu zajęć i przeprowadzeniu ich przez studentów).
- zaświadczenia;
- umowa o praktykach.
Okres stażu
3. Współpraca ze środowiskiem lokalnym.
- organizowanie spacerów i wycieczek pozwalających dzieciom nabyć orientację w działaniu instytucji publicznych;
- zorganizowanie konkursu wiedzy przedszkolnej
– współpraca z innymi placówkami
- regulaminy;
- karty wycieczek;
- scenariusze imprez;
Okres stażu
2012/2013
2014-2015

5. Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.

1. Praca z dzieckiem zdolnym - dokonanie diagnozy dziecka;
- opracowanie planu działań dla konkretnego dziecka.
- przykładowe plany pracy indywidualnej.
okres stażu
2. Praca z dzieckiem mającym trudności
- dokonanie diagnozy dziecka;
- opracowanie planu działań dla konkretnego dziecka.

Plan ma charakter otwarty, będzie uzupełniany i modyfikowany w miarę potrzeb.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.