X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 32118
Przesłano:
Dział: Gimnazjum

Informacja wychowawcy klasy na konferencję wychowawczą

Informacja wychowawcy klasy na posiedzenie
Zespołu Wychowawczego w dniu 17.06.2016r.


Klasa ....... ..................................
(wychowawca klasy)

1. Informacja dotycząca sytuacji wychowawczej klasie z uwzględnieniem realizacji planu pracy wychowawczej i tematyki godzin wychowawczych.
Klasa ... liczy 21 uczniów (10 chłopców i 11 dziewcząt)- 18 uczniów pochodzi z Brzezin, a 3 to mieszkańcy Wielopola Skrzyńskiego. Uczennica ... posiada opinię poradni PPP w ... o dostosowaniu wymagań edukacyjnych w związku z rozwojem umysłowym w granicach inteligencji niższej niż przeciętna. Uczeń ... posiada opinię Poradni dotyczącą specyficznych trudności w uczeniu się- dysortografię.
Plan Pracy Wychowawczej był realizowany zgodnie z treściami wychowawczymi, a tematy były oparte na Planie Pracy. Na godzinach wychowawczych poruszano tematy związane ze zdrowiem, uzależnieniami i ich konsekwencjami, dbałością o środowisko, potrzebą szacunku i tolerancji, spędzaniem czasu wolnego. Zwrócono uwagę na istotę tradycji i symboli narodowych. Mówiliśmy o uczuciach, agresji. Zapoznaliśmy się z regulaminem projektów edukacyjnych. Na zajęciach wykorzystywałam metody takie jak: burza mózgów, drama, łańcuch skojarzeń, dyskusja, mini wykład, niedokończone zdania. Zrealizowano 35 godziny wychowawcze w całym roku szkolnym 2015/2016 (I semestr- 17, II semestr- 18).
Klasa ... jest zespołem zróżnicowanym pod względem wychowawczym i osiągającym słabe wyniki w nauce. Dziewczyny są bardziej ambitne i zależy im na zdobywaniu dobrych ocen, natomiast chłopców satysfakcjonują wyniki przeciętne lub niskie. Wewnątrz klasy nie ma konfliktów, ale zauważa się funkcjonowanie małych grupek, które wolą współpracować w swoim obrębie. Klasa angażuje się w prace na rzecz klasy i szkoły (Caritas, SU, Samorząd Szkolny, sekcja dziennikarska, Poczet Sztandarowy). Klasa chętnie bierze udział w konkursach szkolnych (chemiczny, matematyczny, wiedzy pożarniczej, o patronie, historyczny, piosenki obcojęzycznej, recytatorski i literacki); zawodach sportowych oraz konkursach zewnętrznych („Wielopolszczyzna, nasza mała ojczyzna...”- Biblioteka Publiczna w Wielopolu, konkurs chemiczny w Iwierzycach, konkurs poświecony Henrykowi Sienkiewiczowi- Biblioteka Publiczna w Sędziszowie Młp., konkurs recytatorski „Zawsze wierni” w OK w Wiercanach).
Z klasą w marcu wybraliśmy się na spektakl „Alicja w Krainie Czarów” do Sędziszowa Młp. Klasa włączyła się w przygotowanie teatrzyku dla dzieci z przedszkola w Wielopolu Skrzyńskim.
Współpraca z rodzicami uczniów przebiega prawidłowo, rodzice biorą udział w spotkaniach wywiadowczych i indywidualnych, telefonują. W razie potrzeby chętnie pomagają.
Problemy uczniów były na bieżąco monitorowane i staraliśmy się je rozwiązywać. W klasie szczególnie trzech chłopców sprawia trudności i problemy wychowawcze- ....................... X jest prowodyrem większości zachowań negatywnych i wydaje się być wzorem dla innych chłopców. Jest gadatliwy, często nieprzygotowany do lekcji, nietaktowny. Y zupełnie nie interesuje samorozwój, często dyskutuje na tematy nie związane z lekcją, zadaje pytania odbiegające od przekazywanych treści. Z nie dotrzymuje terminów, jest opryskliwy, arogancki, niekulturalny, często używa telefonu komórkowego, a ostatnio przyznał się do spożywania alkoholu na terenie szkoły i do palenia papierosów.
2. Działalność profilaktyczna w zakresie zapobiegania agresji i przemocy.
Działalność profilaktyczna w zakresie zapobiegania agresji i przemocy odbywała się poprzez prowadzeni lekcji wychowawczych poświeconych tym zagadnieniom. Na bieżąco przypominam uczniom o zasadach właściwego zachowania i zwracam uwagę na przejawy złych zachowań. Uczniowie są karani wpisem uwag negatywnych do dziennika, obniżeniem zachowania, a rodzice są informowani telefonicznie o postępowaniu swoich dzieci. Z klasą stale prowadzę rozmowy indywidualne i grupowe, pozostaję w ciągłym kontakcie z pedagogiem szkolnym, nauczycielami i rodzicami uczniów. Uczniowie brali udział w spotkaniach organizowanych w szkole dotyczących działań profilaktycznych.
Dbałam o poczucie bezpieczeństwa każdego ucznia i dobrą atmosferę w klasie.
3. Motywacja ocen poprawnych, nieodpowiednich i nagannych z zachowania.
Z- zachowanie naganne. Otrzymał 8 punktów z ocenianych obszarów. Nota z zachowania jest spowodowana faktem, iż uczeń rażąco naruszył regulamin szkoły, tzn. przyznał się do przebywania na terenie szkoły pod wpływem alkoholu i do palenia papierosów. Ponadto, w 4 kategoriach uzyskał On po 0 punktów- „Stosunek do nauki i frekwencja”, „Godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią”, „Dbałość o piękno mowy ojczystej i wygląd zewnętrzny”, „Wywiązywanie się z obowiązków ucznia”. ... często opuszczał pojedyncze lekcje, ma 16 nieusprawiedliwionych godzin i 6 spóźnień
w ocenianym semestrze. Wydaje się On nie mieć żadnych hamulców moralnych i nie znać podstawowych zasad współżycia społecznego. Jest wulgarny, arogancki i niekulturalny w stosunku do nauczycieli, pracowników szkoły i innych uczniów, lubi dokuczać słabszym. Wdał się w bójkę z uczniem z klasy niższej. ... ma 8 uwag negatywnych wpisanych do dziennika. Często jest nieprzygotowany do zajęć, nie dotrzymuje ustalonych terminów, nie interesuje go samorozwój, nie pracuje na rzecz zespołu klasowego. (8 punktów)
X- zachowanie poprawne. 0 punktów w obszarach „Stosunek do nauki i frekwencja” oraz „Godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią”. Uczeń ma 14 spóźnień w tym semestrze i 6 uwag negatywnych w dzienniku. Notorycznie zapomina prac domowych podręczników. Czasem stosuje wulgaryzmy, bywa nietaktowny, przeszkadza na lekcji. (12 punktów)
Y- zachowanie poprawne. Uczeń ma 3 uwagi negatywne wpisane do dziennika związane z aroganckim zachowaniem i przeszkadzaniem na lekcji. Ma 6 spóźnień w ocenianym semestrze. ... nie jest zainteresowany samorozwojem, nie działa na rzecz zespołu klasowego z własnej inicjatywy. Nie dotrzymuje ustalonych terminów. (18 punktów)

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.