X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 31917
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela - na mianowanie

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

mgr xxx

Opiekun stażu: mgr yyy
Data rozpoczęcia stażu – 1 września 2013 r.
Czas trwania stażu – 2 lata i 9 miesięcy
Cel podstawowy: uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego
Staż pracy pedagogicznej – 3 lata
Miejsce zatrudnienia – Gimnazjum zzz
Nauczane przedmioty – język niemiecki

Rodzaj działań i przedsięwzięć wynikający z wymagań rozporządzenia MEN z dnia 1 marca 2013r., oraz formy ich realizacji.

§ 7 ust.2 pkt.1
Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach.

1. Współpraca z Opiekunem stażu.
• omówienie zasad współpracy;
• przygotowanie planu rozwoju zawodowego;
• obserwacja zajęć prowadzonych przez Opiekuna stażu i innych nauczycieli – wnioski z obserwacji;
• prowadzenie zajęć w obecności Opiekuna stażu – konsultacja, opracowanie konspektów zajęć, analiza;
• określenie mocnych i słabych stron własnej działalności.

2. Doskonalenie warsztatu i metod pracy pedagogicznej.
• analiza i wybór programów nauczania w oparciu o jego merytoryczne wartości i zgodność z podstawą programową;
• opracowanie przedmiotowego systemu oceniania z języka niemieckiego oraz rosyjskiego;
• wdrażanie wewnątrzszkolnego systemu oceniania;
• stosowanie aktywnych metod nauczania;
• opracowanie pomocy dydaktycznych ;
• dobieranie różnorodnych metod i narzędzi w procesie sprawdzania i oceniania;
• stosowanie różnorodnych środków diagnozy ( testów na wejściu, testów na wyjściu, egzaminów próbnych).

3. Aktywna praca nad samokształceniem:
- uczestniczenie w formach doskonalenia zawodowego- radach szkoleniowych,
- udział w różnych formach doskonalenia zawodowego ( konferencjach szkoleniowych, warsztatach metodycznych dotyczących nauczania języka niemieckiego/rosyjskiego).


4. Publikowanie własnych prac.
• Opublikowanie scenariuszy lekcji, w których zastosowano innowacyjne metody aktywizujące.

5. Prowadzenie dokumentacji szkolnej: dzienniki lekcyjne (elektroniczny), dzienniki zajęć pozalekcyjnych, dziennik zajęć unijnych- w ramach projektu "Ćwiczę, uczę się, wygrywam".
§ 7 ust.2 pkt.2 umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.

1. Prowadzenie spotkań z rodzicami - w ramach pracy wychowawczej;
2. Rozmowy z rodzicami uczniów mających kłopoty z nauką i zachowaniem;
3. Przygotowanie uczniów do konkursów;
4. Prowadzenie dodatkowych zajęć z języka niemieckiego lub rosyjskiego – zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze, koło przedmiotowe;
5. Współpraca z Pedagogiem szkolnym oraz Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną;
6. Współpraca podczas organizacji uroczystości szkolnych i różnorodnych imprez:
- opieka nad Samorządem Uczniowskim- wspieranie inicjatyw uczniów, organizowanie imprez zawartych w planie SU,
- organizowanie Szkolnego Konkursu J. niemieckiego,
- organizowanie Szkolnego Konkursu J. rosyjskiego,
- współorganizowanie Dnia Języków Obcych- zorganizowanie wizyty Deutsch Wagen Tour w szkole.
7. Sprawowanie opieki nad uczniami podczas wycieczek, imprez, wyjść pozaszkolnych:
- biwaki integracyjne;
- wycieczki szkolne;
- wyjścia klasowe do kina;
- dyskoteki, imprezy szkolne i pozaszkolne ( pod patronatem szkoły).

§ 7 ust.2 pkt.3 umiejętność uwzględniania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

1. Udział w szkoleniach z zakresu obsługi komputera (program do projektowania- Corel Draw, tworzenia stron internetowych);
2. Wykorzystanie na lekcjach programów multimedialnych, sprzętu i oprogramowania do opracowania nowych narzędzi bądź pomocy dydaktycznych przydatnych w szkole;
3. Korzystanie z komputera podczas pracy dydaktycznej- lekcje języka niemieckiego z wykorzystaniem Internetu, prezentacji multimedialnych i tablicy interaktywnej;
4. Opracowanie przy użyciu technik komputerowych różnych narzędzi pomiaru dydaktycznego ( testów, sprawdzianów), dokumentacji szkolnej, dyplomów;
5. Przygotowanie scenariuszy lekcji, konspektów przy użyciu komputera, Internetu oraz fachowej publikacji;
6. Przygotowanie dokumentacji załączonej do wniosku.

§ 7 ust.2 pkt.4
umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień w zakresie oświaty realizowanych zadań przez nauczyciela.

1. Aktualizowanie wiedzy z zakresu pedagogiki, psychologii i dydaktyki;
2. Korzystanie ze zbiorów biblioteki szkolnej i pedagogicznej (nowości książkowe, czasopisma językowe);
3. Tworzenie własnego warsztatu pracy:
- budowanie bazy materiałów dydaktycznych, scenariuszy, testów, sprawdzianów itp.
4. Znajomość aktualnego rozwoju uczniów z uwzględnieniem właściwości okresu rozwojowego.
5. Pedagogizacja rodziców – współpraca z rodzicami (organizowanie warsztatów ze specjalistami).


§ 7 ust.2 pkt.5 umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.

1. Udzielanie pomocy rodzicom w kierowaniu do PPP oraz innych instytucji specjalistycznych;
2. Analiza przepisów prawa oświatowego:
- Rozporządzenie MEN z 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli,
- Karta Nauczyciela,
- Rozporządzenie MEN z 7 września 2004r. w sprawie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych,
- Ustawa o Systemie Oświaty,
- zapoznanie się z publikacjami interpretującymi zasady ubiegania się o stopnie awansu zawodowego ( materiały CODN, publikacje w prasie oświatowej, Internet).
3. Konstruowanie przedmiotowych systemów nauczania i innych dokumentów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
4. Udział w pracach różnorodnych komisji – egzaminacyjnej, konkursów przedmiotowych, itp.

Powyższe działania zostaną zrealizowane w ciągu całego stażu, dowodami ich realizacji będą konspekty, sprawozdania ,zaświadczenia itp.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.