X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 31909
Przesłano:

Aneks do planu rozwoju zawodowego nauczyciela

§7 ust.2 pkt.1 rozporządzenia – umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach.


Zadania do wy-konania Formy i sposoby re-alizacji Termin re-alizacji Sposób dokumen-towania
Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu 1. Rozmowa, ustalenie za-sad współpracy
2.Obserwowanie zajęć prowadzonych przez opie-kuna stażu i innych na-uczycieli
3. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu i innych nauczycieli
Wrzesień

2014

Okres stażu

Okres stażu

Kontrakt, harmono-gram;

Scenariusze zajęć,

Arkusze obserwacji zajęć
Dokumentowanie realizacji planu rozwoju 1. Napisanie i przedsta-wienie dyrektorowi szkoły wniosku o kontynuację
stażu
2. Przedstawienie dyrekto-rowi szkoły aneksu do pla-nu rozwoju zawodowego.
3.Gromadzenie dokumen-tacji (świadectw, zaświad-czeń, programów, scena-riuszy, fotografii itp.)
4. Napisanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.
5. Złożenie wniosku o wszczęcie postępowania egzaminacyjnego. Podczas stażu

Czerwiec 2016 rok Wniosek o kontynuację stażu

Aneks do planu roz-woju zawodowego.


Świadectwa, zaświad-czenia, programy, sce-nariusze, itp.

Sprawozdanie
Wniosek wraz z do-kumentacją formalną.
Uczestniczenie w różnych formach doskonalenia za-wodowego podnoszących kompetencje i umiejętności 1.Udział w różnego rodzaju formach doskonalenia za-wodowego podnoszących kompetencje, nadających kwalifikacje, doskonalą-cych wiedzę i umiejętności.
2. Czytanie literatury peda-gogicznej, śledzenie stron internetowych
3.Udział w szkoleniach Rady Pedagogicznej

Okres stażu Zaświadczenia

Notatki własneSpis literatury i wykaz stron internetowych


Tworzenie wła-snego warsztatu pracy 1.Gromadzenie materiałów i pomocy dydaktycznych
2.Dekoracja Sali
3Wyszukiwanie innowa-cyjnych metod w pracy z dziećmi
4. Prowadzenie dodatko-wych zajęć.

Na bieżąco Materiały, scenariusze uroczystości, przed-stawień

Sprawozdania
Prowadzenie do-kumentacji szkol-nej i przedszkolnej 1.Wpisy w dziennikach zajęć
3. Sprawdzanie osiągnięć edukacyjnych dzieci za pomocą arkusza diagnozy
4. Przygotowanie programu pracy wychowawczej

Na bieżąco

Dziennik zajęć


Raport z diagnozy

Program pracy wy-chowawczej
Dokonywanie ewaluacji wła-snych działań, ocenianie ich i dokonywanie zmian 1.Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu dyrektora - konsultacja
2.Analia ankiet do badania opinii rodziców
3.Prowadzenie wymaganej przepisami dokumentacji pedagogicznej zajęć

2 razy w ciągu roku

Na bieżąco Arkusze hospitacji – analiza arkusza

Raport z przeprowa-dzonej analizy ankiety

Dziennik


§7 ust.2 pkt.2 rozporządzenia – umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych

Zadania do wy-konania Formy i sposoby reali-zacji Termin realizacji Sposób doku-mentowania
Poznanie środo-wiska dzieci 1.Obserwacja
2. Okresowe diagnozowanie osiągnięć edukacyjnych wy-chowanka.
Okres stażu Notatki,
Analiza wyników diagnozy
Współpraca z ro-dzicami 1.Zebrania z rodzicami
2.Spotkania indywidualne wynikające z zainteresowania rodziców i ich potrzeb
3.Zajęcia otwarte dla rodzi-ców
4. Informacje dla rodziców o zamierzeniach dydaktyczno- wychowawczych
5. Włączanie rodziców do współuczestnictwa w uro-czystościach przedszkolnych.
6.Przeprowadzanie ankiet
7.Pedagogizacja rodziców

Okres stażu Listy obecności
Ankiety

Scenariusze zajęć
Notatki
Ankiety
Referat,lista obecno-ści
Diagnozowanie i rozwijanie zainte-resowań dzieci 1.Obserwacja.
2.Rozmowy z rodzicami i dziećmi.
3.Organizowanie zajęć na interesujące dzieci tematy.
4. Organizowanie spotkań z przedstawicielami ciekawych zawodów.
5.Organizowanie wycieczek dla dzieci po najbliższej oko-licy.
6.Eksponowanie prac dzieci

Na bieżąco

Notatki
Adnotacje w dzien-niku zajęć
Scenariusze zajęć
Zdjęcia, wpisy w dzienniku

Wystawka prac
Uwzględnianie i praca z dziećmi o specjalnych po-trzebach eduka-cyjnych. 1.Realizacja zadań wynika-jących z rozporządzenia o pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
2.Obserwacja dzieci, stała kontrola postępów i trudno-ści.
3. Kierowanie dzieci z trud-nościami do
poradni psychologiczno-pedagogicznej.
4. Dostosowywanie planu pracy z poszczególnymi dziećmi w oparciu o orze-czenia i opinie PPP


Okres stażu


Notatki
Indywidualne opinie o uczniach

Inicjatywy zwią-zane ze środowi-skiem lokalnym oraz dotyczące współczesnych problemów spo-łecznych 1.Cała Polska czyta dzie-ciom.
3.Góra grosza
4.Sprzątanie świata
5.Zbieranie plastikowych nakrętek.

W ciągu sta-żu
Notatki
Zdjęcia
Wpisy w dzienniku
Organizowanie i przygotowywanie imprez oraz wy-cieczek Opracowywanie scenariuszy, materiałów i dekoracji do imprez


Załatwianie formalności związanych z wyjazdem

Okres stażu Scenariusze
Adnotacje w dzien-niku zajęć
Zdjęcia
Karta wycieczki

§ 7 ust. 2 pkt. 3.
Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i ko-munikacyjnej.
Zadania do wy-konania Formy i sposoby reali-zacji Termin realizacji Sposób doku-mentowania
Wykorzystanie komputera w pra-cy nauczyciela 1.Wykorzystanie technologii informacyjnej do opracowy-wania dokumentacji nauczy-cielskiej: programy pracy.
2. Komputerowe opracowy-wanie:
• Scenariuszy i kon-spektów zajęć.
• Przygotowywanie pomocy dydaktycz-nych (obrazki, karty pracy, rebusy, ankie-ty, dyplomy) itp.
• Przygotowanie in-formacji dla rodzi-ców.
3. Korzystanie z Internetu (wykorzystanie zasobów portali edukacyjnych do do-skonalenia pracy własnej)
4. Wymiana doświadczeń z nauczycielami poprzez prze-kazywanie informacji drogą internetową.
5.Organizowanie zajęć z dziećmi z wykorzystaniem technologii komputerowej.
6.Pisanie informacji na temat działalności dzieci do lokal-nej gazety.


Okres stażu Programy pracy


Karty obserwacji

Scenariusze
Wykaz stron interne-towych

Wpisy w dzienniku
Gazetka ścienna


Gazeta
Wykorzystanie komputera i In-ternetu do czyn-ności związanych z odbywaniem stażu na nauczy-ciela mianowane-go 1.Wykorzystanie Internetu, jako źródła wiedzy w pozna-niu i gromadzeniu wybra-nych przepisów i prawa oświatowego na temat awan-su zawodowego.
2. Korzystanie ze stron MEN, www.literka.pl, awans-zawodowy.org, por-taloswiatowy.pl www.publikacje.edu.pl, www.wychowanie przed-szkolne.pl i innych.
3. Korzystanie z publikacji nauczycieli odbywających staż.
4.Śledzenie zmian w przepi-sach prawa oświatowego dotyczącego awansu zawo-dowego nauczyciela.
5.Dokumentowanie przebie-gu stażu.

Okres stażu

W ciągu sta-żu

Spis wykorzysta-nych stron interne-towych.

Dokumentacja sta-żu,
Publikacje w In-ternecie 1.Umieszczenie w Internecie publikacji dotyczących pracy zawodowej: opublikowanie aneksu planu rozwoju za-wodo¬wego na stronie inter-netowej.
2. Umieszczanie na stronach internetowych autorskich scenariuszy oraz innych po-mocy dydaktycznych np. karty pracy.
Listopad 2014-09-10


Okres stażu Potwierdzenie stro-na internetowa

Scenariusze zajęć

§ 7 ust. 2 pkt. 4.
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty.
Zadania do wy-konania Formy i sposoby reali-zacji Termin realizacji Sposób doku-mentowania
Poszerzanie wie-dzy z zakresu pe-dagogiki, psycho-logii i dydaktyki poprzez udział w różnych formach doskonalenia za-wodowego 1.Udział w różnego rodzaju formach doskonalenia zawo-dowego z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki,
2.Korzystanie ze zbiorów biblioteki pedagogicznej
3. Korzystanie z publikacji i portali internetowych prze-znaczonych dla nauczycieli. Okres stażu Notatki
Zaświadczenia
Wykaz literatury
Wykaz stron interne-towych
Umiejętne stoso-wanie wiedzy do rozwiązywania bieżących pro-blemów 1.Integrowanie klasy, roz-wiązywanie zaistniałych konfliktów, zapobieganie agresji przez stosowanie me-tod relaksacyjnych oraz ak-tywizujących.
2.Organizacja i udział w spo-tkaniach z pracownikami policji, pielęgniarki.
3.Współpraca z PPP


Okres stażu Wpisy w dzienniku
Wykaz literatury i stron internetowych

Zdjęcia, wpisy w dzienniku
Referat

§ 7 ust. 2 pkt. 5.
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich,
w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywa staż.
Zadania do wy-konania Formy i sposoby realizacji Termin reali-zacji Sposób dokumento-wania
Analiza przepisów prawa oświatowego Zapoznanie się z obowiązu-jącymi aktami prawnymi oraz śledzenie wszelkich zmian w przepisach prawa oświatowego.
posługiwanie się aktami prawa oświatowego w czyn-nościach związanych z od-bywaniem stażu: w procesie pisania planu, sprawozdania, przygotowywania prezentacji dorobku i przygotowywania się do rozmowy z komisją przeprowadzającą egzamin. Okres stażu Wykaz aktów praw-nych
Studiowanie do-kumentacji szkol-nej Dokładna analiza dokumen-tów, statutu,planów, regula-minów i programów Okres stażu Wykaz dokumentów
Aktualizowanie wiedzy dotyczącej rozwoju dzieci w zależności do wie-ku Studiowanie literatury doty-czącej rozwoju dzieci w wieku od 3 do 12 lat Okres stażu Wykaz literatury

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.