X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 31792
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegajacego się o stopień nauczyciela dyplomowanego

Nauczyciel : mgr Justyna Pekar
Posiadany stopień awansu zawodowego: nauczyciel mianowany
Miejsce odbywania stażu: Publiczne Gimnazjum nr 3 im. Orląt Lwowskich w Brzegu
Wymiar stażu: 2 lata i 9 miesięcy
Data rozpoczęcia stażu: 01 września 2013 r.
Termin zakończenia stażu: 31 maja 2016 r.

Szansa awansu i uzyskanie statusu nauczyciela dyplomowanego stanowi dla mnie wyzwanie oraz okazję do autorefleksji i do zweryfikowania opinii o tym, jakim jestem nauczycielem. Mój plan rozwoju zawodowego uwzględnia założenia planu rozwoju szkoły oraz jej specyfikę i potrzeby. W trakcie stażu będę kontynuowała niektóre z moich wcześniejszych działań, szczególnie te, które związane są
z wykorzystaniem nowoczesnych form i metod pracy z uczniami oraz te, które służą poszerzeniu współpracy z rodzicami i środowiskiem lokalnym.

Cele rozwoju zawodowego w okresie stażu:
1. Rozwijanie i doskonalenie sprawności uczniów w zakresie języka niemieckiego.
2. Pogłębianie wiedzy, umiejętności i kompetencji w różnych formach wewnętrznego i zewnętrznego doskonalenia nauczycieli.
3. Doskonalenie warsztatu i metod pracy.
4. Współdziałanie w opracowaniu i wdrażaniu programów rozwoju procesu dydaktyczno-wychowawczego i opiekuńczego szkoły.
5. Kształtowanie wizerunku szkoły w środowisku lokalnym.
6. Uzyskanie w wyniku postępowania kwalifikacyjnego stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA STOPNIA NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO ZGODNIE
Z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ
z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli

Lp. Wymagania Forma realizacji zadań Termin Dowody realizacji
1.

§ 8 ust. 2 pkt.1
Uzyskiwanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.

1. Pogłębianie wiedzy i umiejętności: Aktywny udział w formach doskonalenia zawodowego wynikającego z potrzeb własnych i szkoły (udział w warsztatach metodycznych, szkoleniach, kursach doskonalących, konferencjach).
Systematyczne pogłębianie wiedzy
z zakresu metodyki, dydaktyki poprzez studiowanie fachowej literatury jak również korzystanie z Internetu jako podstawowego źródła informacji.
Czytanie literatury fachowej, np.
- „Trudna klasa Opanować, wychować, nauczyć...” Bill Rogers,
- „Siedem grzechów głównych nauczycieli języków obcych oraz jak je przekuć w metodyczne cnoty” Monika Badecka-Kozikowska,
- „Skuteczny nauczyciel języka obcego” Dorota Werbińska,
- „Sprawdzanie umiejętności w nauce języka obcego. Kontrola - ocena – testowanie” Hanna Komorowska,
- „Metodyka nauczania języków obcych” Hanna Komorowska,
- „Postkomunikatywna dydaktyka języków obcych w dobie technologii informacyjnych. Teoria i praktyka.” Marzena Żylińska,
- „Otwarty, aktywny, samodzielny... Alternatywne formy pracy. Przewodnik dla nauczycieli języków obcych.” Beata Karpeta – Peć i in..
Czytanie prasy fachowej np.: „Języki obce w szkole”.
Udział w szkoleniowych Radach Pedagogicznych.
2. Doskonalenie własnej pracy dydaktycznej
i wychowawczej: Opracowanie przedmiotowego systemu oceniania.
Wdrażanie zmian na podstawie bieżącej analizy własnej pracy.
Stosowanie w pracy nowoczesnych metod i form pracy celem uatrakcyjnienia zajęć.
Wymiana doświadczeń z innymi nauczycielami.
Poszukiwanie nowatorskich metod rozwiązywania problemów.
3. Konstruowanie programów naprawczych:
Analiza wyników sprawdzianów, wyników egzaminów, wyciąganie wniosków do dalszej pracy.
4. Prowadzenie dodatkowych zajęć
z uczniem zdolnym i słabym: Diagnozowanie poziomu wiedzy uczniów, opracowywanie planów i organizacja zajęć z uczniem słabym i zdolnym.
5. Przygotowanie uczniów i udział
w różnych konkursach: Praca z uczniem
w formie zajęć dodatkowych.
6. Rozwijanie i doskonalenie swego warsztatu pracy: Tworzenie pracowni przedmiotowej.
Przygotowanie pomocy dydaktycznych,
w tym także przy współudziale uczniów.
(plansze gramatyczno-tematyczne do nauczania języka niemieckiego, karty, plansze i napisy używane w metodach aktywnych)
Na bieżąco

Cały staż
Cały staż

Na bieżąco

Na bieżąco Dokumentacja z posiedzeń rad pedagogicznych

Potwierdzenia udziałów
w warsztatach metodycznych, szkoleniach, kursach doskonalących, konferencjach.

notatki
scenariusze
ankiety, arkusze ewaluacyjne

plany zajęć dodatkowych

Lp. Wymagania Forma realizacji zadań
2.

§ 8 ust. 2 pkt. 2
Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

1. Wykorzystywanie w pracy technologii komputerowej: Tworzenie materiałów dydaktycznych z wykorzystaniem komputera.
Wykorzystanie technik informacyjnych do gromadzenia danych.
Korzystanie z internetowych portali edukacyjnych, np.: www.edukacja.edux.pl, www.interklasa.pl,
Prowadzenie dokumentacji własnej
i szkolnej w formie elektronicznej.
2. Umieszczanie materiałów na stronach internetowych: Umieszczenie planu rozwoju zawodowego oraz innych opracowanych materiałów na stronie internetowej portalu edukacyjnego www.interklasa.pl
3. Wykorzystywanie na lekcjach urządzeń multimedialnych: Prowadzenie lekcji i zajęć pozalekcyjnych z wykorzystaniem rzutnika multimedialnego i programów edukacyjnych.
4. Opracowywanie prezentacji multimedialnych jako forma pracy z uczniem zdolnym: Opracowywanie prezentacji na zajęciach
z uczniem zdolnym. Cały staż

Na bieżąco

Na bieżąco

Na bieżąco
materiały dydaktyczne
scenariusze lekcji
prezentacje multimedialne

-
LP. Wymagania Forma realizacji zadań
3.

§ 8 ust. 2 pkt. 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą
i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć,
w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie otwartych zajęć dla nauczycieli
w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.
1. Dzielenie się swoją wiedzą
i doświadczeniem: Aktywny udział w pracach zespołu przedmiotowego.
Opracowanie i udostępnienie materiałów dydaktycznych, scenariuszy zajęć, testów.
Prowadzenie lekcji otwartych i koleżeńskich
w szczególności dla nauczycieli stażystów
i kontraktowych oraz rodziców.
2. Współpraca z nauczycielami innych przedmiotów: Wspólne opracowywanie scenariuszy uroczystości szkolnych, konkursów, szkoleń.
Cały staż


Podczas trwania stażu
materiały dydaktyczne
dokumentacja szkolna

-
Lp. Wymagania Forma realizacji zadań
4. § 8 ust. 2 pkt.4 a.
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.
1. Opracowanie i wdrożenie programu szkolnego koła języka niemieckiego: Opracowanie
i wdrożenie programu zajęć pozalekcyjnych.
2. Opracowanie i wdrożenie programu wewnątrzszkolnego konkursu z wiedzy o krajach niemieckojęzycznych: Opracowanie
i przeprowadzenie konkursu języka niemieckiego wg. opracowanego programu. Podczas trwania stażu

Raz w roku szkolnym program szkolnego koła języka niemieckiego.

program konkursu języka niemieckiego.

-
Lp. Wymagania Forma realizacji zadań Termin Dowody realizacji
5. § 8 ust. 2 pkt.4 b.
Wykonywanie zadań doradcy metodycznego, egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej, eksperta komisji kwalifikacyjnej lub egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy, rzeczoznawcy do spraw podręczników, a w przypadku nauczycieli szkół artystycznych – także konsultanta współpracującego z Centrum edukacji Artystycznej.
1. Uzyskanie kwalifikacji egzaminatora egzaminu gimnazjalnego: Złożenie wniosku na szkolenie dla kandydatów na egzaminatorów Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej 2014 Potwierdzenie uzyskania kwalifikacji

-
Lp. Wymagania Forma realizacji zadań Termin Dowody realizacji
6. § 8 ust. 2 pkt. 4 c.
Poszerzanie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.

1. Promowanie szkoły w środowisku:
Udział w organizacji Dni Otwartych Szkoły, Europejskiego Dnia Języków.
2. Organizowanie dodatkowych zajęć dla uczniów ( rozwijanie czterech podstawowych sprawności językowych):
Planowanie i prowadzenie zajęć utrwalających sprawności językowe.
3. Organizowanie szkolnego etapu kuratoryjnego konkursu przedmiotowego
z języka niemieckiego: Organizacja
i przeprowadzenie konkursu.
4. Praca w zespole przedmiotowym- ewaluacja wewnętrzna: Opracowywanie narzędzi badawczych do mierzenia jakości pracy, wyciąganie wniosków do dalszej pracy.
Raz w roku

Według harmonogramu z kuratorium
Dokumentacja szkolna
plany zajęć
regulamin konkursu

Regulaminy
i protokoły
z przeprowadzonych konkursów
ankiety, arkusze ewaluacyjne

Lp. Wymagania Formy realizacji zadań Termin Dowody realizacji
7. § 8 ust. 2 pkt. 4 e.
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.
1. Współpraca z pedagogiem szkolnym:
Współorganizowanie uroczystości szkolnych, akademii
Wspólna z uczniami pomoc na rzecz akcji charytatywnych.
Pomoc w organizowaniu imprez, uroczystości, konkursów
Pogłębianie wiedzy na temat problemów uczniów, ich sytuacji rodzinnej i stosunków interpersonalnych.
2. Współpraca z Organizacją użytku publicznego:
Podjęcie współpracy z Fundacją Krzyżowa dla Porozumienia Europejskiego.
Podjęcie współpracy z Publicznym Gimnazjum nr 5 im. Księcia Jerzego Wilhelma w Legnicy

Cały staż Dokumentacja szkolna
Scenariusze imprez

Lp. Wymagania Forma realizacji zadań Termin Dowody realizacji
8. § 8 ust. 2 pkt. 4 f
Uzyskanie innych znaczących osiągnięć w pracy zawodowej 1. Ukończenie studiów podyplomowych: Podjęcie studiów i uzyskanie kwalifikacji do nauczania przedmiotu Przedsiębiorczości oraz prowadzenia zajęć z zakresu doradztwa zawodowego. 2015 Dyplom ukończenia studiów

Lp. Wymagania Forma realizacji zadań Termin Dowody realizacji
9.

§ 8 ust. 2 pkt. 5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych i innych, z uwzględnieniem specyfiki i typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.

1. Rozpoznawanie i rozwiązywanie
problemów edukacyjnych lub wychowawczych: Analiza efektywności metod aktywizujących stosowanych w nauce przedmiotu.
Praca z uczniem sprawiającym kłopoty
wychowawcze
Ustalenie metod pracy z dziećmi
i oddziaływań wychowawczych.
Współpraca z pedagogiem szkolnym, wychowawcami, rodzicami.
Systematyczna praca nad rozwiązaniem problemu, czytanie literatury fachowej. Cały staż

dokumentacja szkolna

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.