X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 31783
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA MIANOWANEGO
UBIEGAJACEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY
NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO
Mgr Joanna Kluz


Data rozpoczęcia stażu: 02.09.2013
Okres stażu: 2 lata i 9 miesięcy
Przewidywana data zakończenia stażu: 31.05.2016
Posiadane kwalifikacje:
1. Magister pedagogiki w zakresie edukacji wczesnoszkolnej
2. Studia podyplomowe w zakresie terapii pedagogicznej
3. Kurs kwalifikacyjny z zakresu bibliotekoznawstwa
4. Stopień nauczyciela mianowanego
Szkoła: Szkoła Podstawowa im. gen. Władysława Sikorskiego w Hyżnem
Dyrektor Szkoły: mgr Urszula Krztoń

§ 8 ust.2 pkt.1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły

Zadania Formy realizacji Termin Dowody realizacji
Poznanie procedury
awansu zawodowego i odbycie stażu
1.Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczącego awansu zawodowego nauczycieli.
2. Sformułowanie wniosku o rozpoczęcie stażu.
3. Opracowanie planu rozwoju
zawodowego.
4. Dokumentowanie realizacji planu rozwojowego.
5.Sporządzenie sprawozdania z realizacji planu rozwoju
zawodowego. IX.2013

IX.2013

IX.2013

Okres stażu

VI.2016
Wniosek o
rozpoczęcie stażu.
Plan rozwoju
zawodowego.
Zgromadzone
zaświadczenia,
potwierdzenia,
dokumenty,
scenariusze zajęć, zdjęcia itp.
Sprawozdanie z
realizacji planu
rozwoju zawodowego.

Doskonalenie
własnego warsztatu
pracy, podwyższanie
własnych kwalifikacji
Udział w różnych formach
doskonalenia zawodowego:
kursach, szkoleniach,
warsztatach, umożliwiających
poszerzenie zakresu działań edukacyjnych,
wychowawczych i
opiekuńczych. Okres stażu Zaświadczenia potwierdzające uczestnictwo

Organizowanie
konkursów
przedszkolnych i
międzyprzedszkolnych
Opracowanie regulaminu
konkursów, rozesłanie
ogłoszeń, wyłonienie
zwycięzców, pozyskanie środków na nagrody. Okres stażu Regulaminy konkursów
Przygotowanie
wychowanków do
udziału w konkursach
organizowanych w
przedszkolu oraz przez
inne placówki i
instytucje.
Kierowanie przygotowaniami
wychowanków do
uczestnictwa w konkursach,
stymulowanie ich aktywności
twórczej. Okres stażu Zdobyte dyplomy, nagrody
Podejmowanie działań promujących
placówkę
w środowisku. Udział w akcjach, konkursach ogólnopolskich. Okres stażu Zaświadczenia, dyplomy
§ 8 ust.2 pkt.2
Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

Zadania Formy realizacji Termin Dowody realizacji
Wykorzystanie
technologii
informacyjnej i
własnych
umiejętności
posługiwania się
komputerem do
prowadzenia strony
internetowej
przedszkola 1. Prowadzenie i
aktualizowanie strony internetowej oddziału przedszkolnego:
opracowanie informacji o
placówce,
zamieszczanie
aktualnych informacji i
ogłoszeń,
zamieszczanie w galeriach
zdjęć z wycieczek i innych
wydarzeń
z życia przedszkola. Okres stażu Strona WWW oddziału przedszkolnego
Wykorzystanie
technologii
komputerowej do
tworzenia pomocy
dydaktycznych i
dokumentacji 1.Tworzenie pomocy
graficznych.
2. Wykorzystanie edytora tekstu do tworzenia niezbędnych materiałów
związanych z pracą
dydaktyczną
i wychowawczą
oraz awansem zawodowym.
3. Prowadzenie przedszkolnej bazy pomocy dydaktycznych. Okres stażu Wykonane pomoce
dydaktyczne, prezentacje multimedialne, scenariusze zajęć, ankiety, dyplomy, zaproszenia na uroczystości przedszkolne, podziękowania,
Plan Rozwoju
Zawodowego,
sprawozdanie z jego
realizacji i inna
dokumentacja
Wykorzystanie
Internetu jako
dodatkowego źródła
wiedzy
1.Opublikowanie w portalu internetowym „Planu rozwoju
zawodowego”.
2.Korzystanie z zasobów sieci
Internetowej przy opracowywaniu materiałów dla rodziców i tworzeniu dokumentacji pracy zawodowej.
3.Kursy i szkolenia na zasadzie e-learning’u (Akademia ORTOGRAFFITI). Okres stażu Teksty publikacji
Materiały dla rodziców

§ 8 ust.2 pkt.3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami

Zadania Formy realizacji Termin Dowody realizacji
Dzielenie się
swoja wiedzą
i doświadczeniem z
innymi nauczycielami
1.Prowadzenie koleżeńskich
zajęć otwartych dla nauczycieli.
2. Udostępnianie koleżankom swojego warsztatu pracy – scenariusze zajęć, pomoce dydaktyczne.
3. Dzielenie się swoją wiedzą zdobytą na różnych formach doskonalenia zawodowego z innymi nauczycielami przedszkola. Okres stażu Scenariusze zajęć
Ankieta dla
nauczycieli

Udział w
przygotowaniu i
prowadzeniu
szkoleniowych rad
pedagogicznych,
zespołowych.
1.Przygotowywanie i przedstawianie referatów na radach pedagogicznych zgodnie z harmonogramem WDN.
2.Przygotowywanie i prowadzenie spotkań zespołowych. Okres stażu Wyciąg z protokołów
rad pedagogicznych
Sprawozdania ze spotkań zespołowych.

Dzielenie się swoją
wiedzą poprzez
publikacje
Publikacje na stronach
internetowych - opracowanie
samodzielnie lub we
współpracy artykułów i
scenariuszy zajęć
oraz ich
publikacja. Okres stażu Potwierdzenie
dyrektora

§ 8 ust.2 pkt.4 a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich
Zadania Formy realizacji Termin Dowody realizacji
Opracowanie i
wdrożenie programu
adaptacyjnego. 1.Przygotowanie programu,
opracowanie cyklu zajęć, wdrożenie programu.
2. Opracowanie narzędzi badań i sporządzenie raportu
dotyczącego efektywności
zrealizowanego programu. Okres stażu Program
Narzędzia badawcze
Ewaluacja
Sprawozdanie

Opracowanie i
wdrożenie programu
współpracy z
rodzicami w celu
ujednolicenia
oddziaływań wychowawczych.
1.Poznanie sytuacji rodzinnej
wychowanków.
2.Współpraca z rodzicami - prowadzenie zajęć otwartych dla rodziców, pedagogizacja rodziców i organizowanie spotkań z różnymi specjalistami:
psychologiem, pedagogiem,
logopedą, organizowanie spotkań integrujących środowisko przedszkolne i rodzinne:
♦ Dzień Rodziny
♦ Spotkania wigilijne
♦ Dzień Matki
♦ Dzień Babci i Dziadka
3. Zachęcenie rodziców do
współtworzenia środowiska
przedszkolnego poprzez
wspólne działania na rzecz
grupy i placówki. Okres stażu Protokoły zebrań.
Scenariusze imprez.
Zdjęcia.
Zaświadczenia

Współudział w opracowaniu i
wdrożeniu programu wychowawczego, profilaktyki i promocji szkoły. Udział we wdrażaniu
programów w placówce.
Okres stażu Sprawozdanie i
refleksje dotyczące
realizowanego
programu.

Współudział w opracowaniu i
wdrożeniu „Koncepcji pracy szkoły w latach 2013-2016” Udział we wdrażaniu
programów w placówce.
Okres stażu Sprawozdanie i
refleksje dotyczące
realizowanego
programu.

Współudział w opracowaniu „Ewaluacji pracy szkoły” Udział w opracowaniu ewaluacji.
Okres stażu Sprawozdanie i
refleksje dotyczące
realizowanego
programu.
§ 8 ust. 2 pkt.4 c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych

Zadania Formy realizacji Termin Dowody realizacji
Zorganizowanie cyklu spotkań z ludźmi pracującymi w placówkach zdrowotnych: lekarz, stomatolog, pielęgniarka. Zorganizowanie przedszkolnego konkursu o tematyce zdrowotnej. Okres stażu Zdjęcia
Regulamin konkursu

Organizowanie wycieczek 1. Współudział w organizowaniu wycieczek
przedszkolnych, pełnienie
roli kierownika wycieczki.
2. Zamieszczanie na stronie internetowej przedszkola zdjęć
wykonywanych podczas
przedszkolnych wycieczek.
3. Opracowanie wspólnie z dziećmi i ich rodzicami „Albumu Podróżnika” z ciekawymi miejscami do zwiedzenia. Okres stażu Zdjęcia
Album Podróżnika
Karty wycieczki
Współpraca z Policją, Strażą Pożarną Uświadomienie dzieciom poczucie bezpieczeństwa w domu, na podwórku i na drodze. Okres stażu Zdjęcia
Sprawozdania
Organizowanie imprez, uroczystości dla dzieci i rodziców np. Dzień Pluszowego Misia, Wigilia, Dzień Babci i Dziadka, Dzień Mamy, Dzień Rodziny, Dzień Dziecka, Mikołajki, zabawa andrzejkowa, Bal Noworoczny itp. Okres stażu Zdjęcia
Scenariusze uroczystości
Przeprowadzanie akcji charytatywnych Udział w akcjach charytatywnych Okres stażu Zdjęcia

§ 8 ust. 2 pkt.4 e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami

Zadania Formy realizacji Termin Dowody realizacji
Nawiązanie współpracy ze Szkołą Podstawową im. PCK w Dylągówce 1. Organizowanie wspólnych zajęć, spotkań integracyjnych umożliwiających dzieciom 6-letnim łagodny start w szkole podstawowej. Okres stażu Zdjęcia
Scenariusze zajęć, spotkań

Aktywna i
systematyczna
współpraca z różnymi
organizacjami i
instytucjami.
Współpraca z:
- Zakładem Opiekuńczo – Leczniczym w Hyżnem,
- biblioteką szkolną i Biblioteką Publiczną w Hyżnem,
- Gminnym Ośrodkiem Kultury w Hyżnem,
- Pocztą Polską,
- Ośrodkiem Zdrowia w Hyżnem,
- Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Rzeszowie,
- psychologiem,
- pedagogiem szkolnym itp. Okres stażu Zdjęcia

Udział w akcji „Sprzątanie świata”. Propagowanie działań ekologicznych Okres stażu Zdjęcia
Sprawozdania

§ 8 ust.2 pkt.5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych,
wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki, typu i rodzaju
szkoły

Zadania Formy realizacji Termin Dowody realizacji
Opis i analiza dwóch
przypadków edukacyjnych i
wychowawczych
1.Zdiagnozowanie dwóch przypadków edukacyjnych i wychowawczych.
2.Ustalenie metod pracy z dziećmi i oddziaływań dydaktyczno-wychowawczych.
3.Systematyczna praca nad
rozwiązaniem problemu. Okres stażu Opis i analiza dwóch
przypadków
Ewaluacja


Program będzie podlegał stałej ewaluacji, gdyż trudno jest zaplanować szczegółowe działania na tak długi okres czasu jak 3 lata.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.