X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 31761

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego

Plan
Rozwoju
Zawodowego
nauczyciela mianowanego ubiegającego
się o stopień awansu zawodowego
nauczyciela dyplomowanego

Na okres stażu od 1 września 2013 roku do 31 maja 2016

Imię i nazwisko: Justyna Broniszewska
Nazwa szkoły: Zespół Szkolny w Kruszynie
Zajmowane stanowisko: nauczyciel języka angielskiego
Posiadany stopień awansu: nauczyciel mianowany
Staż pedagogiczny: 13 lat

(Zastrzega się możliwość modyfikacji Planu Rozwoju Zawodowego w trakcie trwania stażu)

Zagadnienia organizacyjne

Zadania
Formy realizacji
Termin
Uwagi
(Tabela - dop. red.)

1. Poznanie procedury awansu zawodowego nauczycieli Analiza przepisów dotyczących awansu zawodowego nauczycieli (Karta Nauczyciela, Rozp. MEN z dn. 1 marca 2013r. broszury „Awans zawodowy nauczycieli”, strony internetowe, „Głos Nauczycielski”)
Opracowanie planu rozwoju zawodowego. VIII/IX 20103r.

IX 2013r. Wniosek o rozpoczęcie stażu

2. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego
Gromadzenie materiałów i dokumentów
Cały okres stażu
Potwierdzenia, zaświadczenia, opracowane materiały
3. Przygotowanie projektu sprawozdania
Autorefleksja, analiza, opis realizacji planu rozwoju zawodowego
V 2016
Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego


§ 8 ustęp 2 pkt 1

Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.
1. Udział w kursach, warsztatach metodycznych i innych formach doskonalenia zawodowego nauczycieli zgodnie z aktualnymi potrzebami szkoły
2. Praca w zespole przedmiotowym
3. Prowadzenie dodatkowych zajęć przygotowujących uczniów do konkursów i olimpiad przedmiotowych
4. Systematyczna dbałość o doposażenie i uzupełnienie bazy dydaktycznej szkoły z języka angielskiego
5. Stworzenie własnego warsztatu pracy dydaktycznej
6. Przygotowywanie uroczystości szkolnych i apeli
7. Sprawowanie opieki nad pocztem sztandarowym szkoły,
8. pogłębianie wiedzy i umiejętności poprzez studiowanie czasopism i literatury fachowej, poradników metodycznych z dziedziny języków obcych, psychologii i pedagogiki, oraz przeglądanie stron internetowych. Utworzenie własnej biblioteczki przedmiotowo - metodycznej.
9. Praca w zespole ds. nowelizacji dokumentów szkolnych

Cały okres stażu
W miarę potrzeb
Cały okres stażu
W okresie stażu
Cały okres stażu
Cały okres stażu
Cały okres stażu
W miarę potrzeb Zaświadczenia

Plan zajęć
Kryteria oceniania itp.
Scenariusze uroczystości
Rejestr przyswojonych pozycji


§ 8 ustęp 2 pkt 2
Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

1. Wykorzystanie komputerowa do przygotowania środków na zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne (przygotowanie testów, sprawdzianów, ćwiczeń itp.), a także materiałów na spotkania z rodzicami
2. Korzystanie z komputerowych programów edukacyjnych, Internetu w przygotowaniu do zajęć
3. Prowadzenie zajęć z wykorzystaniem komputera oraz tablicy interaktywnej
4. Umieszczenie w Internecie plan rozwoju zawodowego.
5. Nawiązanie współpracy z nauczycielem informatyki oraz odpowiedzialnym za stronę internetowa szkoły
6. Poszukiwanie rozwiązań pedagogicznych (przeglądanie stron np. www.edukacja.edux.pl, www.literka.pl )
7. Opracowanie i opublikowanie własnych materiałów związanych z nauczaniem języka angielskiego w sieci internetowej.

Cały okres stażu
Cały okres stażu
W okresie stażu
W okresie stażu
W okresie stażu
W okresie stażu

Przykładowe materiały wykonane technologią komputerową
Przykładowe scenariusze lekcji
Notatki
Scenariusze lekcji, testy, karty pracy, itp.


§ 8 ustęp 2 pkt 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych 1. Prowadzenie zajęć otwartych dla zainteresowanych nauczycieli w celu wymiany doświadczeń.
2. Wymiana doświadczeń w ramach zespołu przedmiotowego
3. Udział w konferencjach metodycznych
4. Prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli

W okresie stażu
W okresie stażu
W okresie stażu
W okresie stażu

Scenariusze lekcji z wnioskami
Zaświadczenia
Zaświadczenia


§ 8 ustęp 2 pkt 4a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.

1. Opracowanie i wdrożenie programu zajęć pozalekcyjnych rozwijających zainteresowania i zdolności uczniów. Przygotowanie uczniów do konkursów
2. Opracowanie planu działań wychowawczych w oparciu o program wychowawczy szkoły i program profilaktyczny.
3. Praca nowymi metodami rozwijającymi umiejętności interpersonalne.
4. Zorganizowanie i przeprowadzenie konkursów lingwistycznych

W okresie stażu
W okresie stażu
W okresie stażu

Program zajęć
Plan działań wychowawczych
Opis działań
Regulamin konkursu, sprawozdanie


§ 8 ustęp 2 pkt 4c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.

1. Opracowanie zasad współpracy z wybraną szkołą
2. Zainteresowanie uczniów turystyką i uwrażliwienie na piękno przyrody- organizowanie wycieczek i wyjazdów na „zielone szkoły”

W okresie stażu
W okresie stażu

Materiały potwierdzające współpracę
Karty wycieczek


§ 8 ustęp 2 pkt 4e
Wykonanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.

1. Praca w komisjach konkursowych
2. Praca w komisjach przy egzaminach klasyfikacyjnych i poprawkowych
3. Współpraca z pedagogiem szkolnym.
4. Praca w komisji przy egzaminie gimnazjalnym
5. Współpraca z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Kruszynie
6. Praca w zespole dotyczącym mierzenia jakości pracy szkoły
7. Współpraca z policją
8. Współpraca ze Służbą Zdrowia
9. Współpraca z Poradnią Psychologiczni- Pedagogiczną w Częstochowie

W okresie stażu
W okresie stażu
Cały okres stażu
W okresie stażu
W okresie stażu
W okresie stażu
W okresie stażu
W okresie stażu

Potwierdzenie dyrektora
Potwierdzenie dyrektora
Potwierdzenie dyrektora
Opracowane narzędzia badawcze oraz sprawozdania


§8 ustęp 2 pkt 5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły.

1. Dokonanie analizy przypadków uczniów z problemami edukacyjnymi lub wychowawczymi.
2. Ustalenie i zastosowanie środków zaradczych

W okresie stażu, zgodnie z rzeczywistą sytuacją i potrzebą
Analiza przypadku........................................ ........................................
(podpis nauczyciela) (podpis dyrektora)

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.