X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 31744

Projekt planu rozwoju zawodowego na nauczyciela dyplomowanego

PROJEKT PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO

mgr Kariny Woźniak

Nauczyciela mianowanego w Ośrodku Szkolno- Wychowawczym
im. Piotra Janaszka w Rychwale
ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela dyplomowanego

zatwierdzony w dniu .........................
przez Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego im. Piotra Janaszka w Rychwale
panią mgr.....................................

Miejsce realizacji stażu: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Piotra Janaszka w Rychwale
Data rozpoczęcia stażu: 01 IX 2013 r.
Data zakończenia stażu: 31 V 2016 r.
Podstawa prawna opracowania planu:
Rozporządzenie MEN z dnia 1 marca 2013 roku w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli
§ 8 ust. 2 pkt 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły


ZADANIA DO WYKONANIA

FORMY I SPOSOBY REALIZACJI
TERMIN REALIZACJI
UWAGI O SPOSOBIE DOKUMENTOWANIA

Poznanie i analiza procedury awansu zawodowego.


• Analiza przepisów prawa oświatowego i publikacji dotyczących awansu zawodowego, przegląd literatury fachowej, rozporządzeń oraz zasobów internetowych.

• Uczestnictwo w kursie ,, Awans zawodowy nauczyciela mianowanego w świetle aktualnych uregulowań prawnych”.

• Opracowanie projektu planu rozwoju zawodowego oraz dokumentacji z realizacji projektu planu rozwoju zawodowego.


Na bieżąco przez cały okres stażu

2013/2014

IX 2013, na bieżąco przez cały okres stażu
Notatki,

Zaświadczenie ukończenia kursu
Projekt planu rozwoju zawodowego,
teczka z dokumentacją

Podnoszenie jakości nauczania poprzez doskonalenie własnej pracy dydaktycznej.


• Opracowanie i gromadzenie zestawu pomocy dydaktycznych.

• Ewaluacja rozkładów zajęć i indywidualnych programów edukacyjno- terapeutycznych.

• Opracowanie i wdrożenie narzędzi diagnostycznych.

• Rozbudowa własnego warsztatu pracy:
- wyszukiwanie i gromadzenie fachowej
literatury
- nawiązywanie współpracy z osobami
zajmującymi się dziećmi
autystycznymi, głęboko
niepełnosprawnymi oraz pracującymi
w przedszkolu.

• Modyfikowanie metod pracy z uczniami oraz narzędzi i procedur podwyższających atrakcyjność prowadzonych zajęć.
przez cały okres stażu


wrzesień 2013,2014,2015

cały okres stażu

cały okres stażu

cały okres stażu

spis pomocy, karty pracy

rozkłady zajęć, indywidualne programy edukacyjno- terapeutyczne

karty ewaluacji, arkusze obserwacji

notatki

arkusze hospitacyjne, scenariusze zajęć, zbiór kart pracy i innych materiałów

Doskonalenie zawodowe.

• Uczestniczenie w różnych formach doskonalenia zawodowego adekwatnych do potrzeb własnych i szkoły:
- podnoszących kompetencje i umiejętności wychowawcze
- doskonalących wiedzę i umiejętności
dydaktyczne z zakresu nauczanych
przedmiotów.

• Doskonalenia zawodowe w ramach WDN.

• Samokształcenie poprzez zdobywanie wiedzy z ogólnie dostępnych źródeł informacji.
cały okres stażu

zaświadczenia

potwierdzenie dyrektora

skatalogowana baza literatury, czasopism i stron internetowych

Doskonalenie kompetencji wychowawczych.

• Udział w różnorodnych formach doskonalenia.

• Rozpoznawanie sytuacji rodzinnej wychowanków.

• Prowadzenie spotkań z rodzicami, dbanie o prawidłowe relacje rodzice – szkoła, włączanie rodziców do wspólnej pracy na rzecz grupy i szkoły.

• Organizacja imprez i wycieczek klasowych.

• Prowadzenie zajęć w ramach pedagogizacji rodziców.

cały okres stażu


zaświadczenia


wywiady środowiskowe, dokumentacja wychowawcy

zapisy w dzienniku, sprawozdania semestralne, wnioski z rozmów, ankieta
scenariusze imprez i wycieczek

referaty

Rozwijanie zainteresowań wśród uczniów.

• Organizacja warsztatów i konkursów plastycznych.

• Organizacja imprez szkolnych i międzyszkolnych.

cały okres stażu
protokoły, dyplomy

scenariusze

Działania na rzecz promocji szkoły w środowisku.


• Uczestniczenie w pracach Zespołu do Spraw Promocji Ośrodka.

• Redagowanie i przesyłanie artykułów i zdjęć z imprez szkolnych do strony internetowej ośrodka.

• Redagowanie folderu szkoły.

• Organizowanie imprez z udziałem rodziców.
cały okres stażu

artykuły, zdjęcia

foldery, ulotki,

scenariusze

§ 8 ust. 2 pkt 2
Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

ZADANIA DO WYKONANIA

FORMY I SPOSOBY REALIZACJI
TERMIN REALIZACJI
UWAGI O SPOSOBIE DOKUMENTOWANIA

Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej.

• Opracowanie projektu planu zawodowego oraz całej dokumentacji awansu zawodowego.
• Korzystanie z programów komputerowych oraz internetu w praktyce szkolnej.
Opracowywanie dokumentacji pracy nauczyciela.
Przygotowywanie prezentacji
multimedialnych.

• Wykorzystywanie technologii informacyjnej do przygotowywania gazetek tematycznych.

• Publikowanie własnych materiałów na edukacyjnych portalach internetowych.

cały okres stażu

dokumentacja stażu

scenariusze, plany pracy, programy, sprawozdania, dyplomy, zaproszenia, prezentacje multimedialne

materiały

wydruki i zaświadczenia o publikacji

Korzystanie z nowoczesnej technologii komunikacyjnej


• Wymiana doświadczeń i poglądów z nauczycielami za pomocą : e-maili forum dyskusyjnych, komunikatorów.

• Zdobywanie materiałów dydaktycznych poprzez Internet.

• Wyszukiwanie interesujących stron, grup dyskusyjnych oraz ofert szkoleń i innych form doskonalenia zawodowego, wypełnianie formularzy zgłoszeń na stronach www.
cały okres stażu

notatki

wydruki

§ 8 ust. 2 pkt 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.

ZADANIA DO WYKONANIA

FORMY I SPOSOBY REALIZACJI
TERMIN REALIZACJI
UWAGI O SPOSOBIE DOKUMENTOWANIA

Prowadzenie lekcji otwartych.

• Prowadzenie lekcji otwartych dla zainteresowanych nauczycieli stażystów, kontraktowych.
cały okres stażu

scenariusze, harmonogramy

Współpraca z nauczycielami w codziennej praktyce szkolnej.


• Udostępnienie innym nauczycielom wypracowanej dokumentacji
i zgromadzonych pomocy dydaktycznych. Kontakty z nauczycielami w celu wymiany doświadczeń. Przeprowadzenie wspólnych działań, projektów.

cały okres stażu

poświadczenia innych nauczycieli


Współpraca z innymi nauczycielami w ramach zespołów przedmiotowych.

• Stała współpraca w ramach „Zespołu do spraw wczesnego wspomagania rozwoju dziecka i przedszkola.”
• Aktywne uczestniczenie w pracach zespołu wychowawczego.

cały okres stażu

protokoły spotkań

Prowadzenie szkolenia w ramach WDN.
• Przeprowadzenie szkoleń oraz wygłoszenie referatów dla Rady Pedagogicznej.
cały okres stażu

zapisy w protokolarzu

Dzielenie się doświadczeniem poprzez internet.

• Umieszczenie własnych publikacji na stronach portali edukacyjnych.

cały okres stażu

wydruki, zaświadczenia

§ 8 ust. 2 pkt 4 a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawie nieletnich.


ZADANIA DO WYKONANIA

FORMY I SPOSOBY REALIZACJI
TERMIN REALIZACJI
UWAGI O SPOSOBIE DOKUMENTOWANIA

Opracowanie i wdrożenie programu autorskiego.

• Opracowanie, wdrożenie, realizacja i ewaluacja „Programu wychowania przedszkolnego dla dzieci z upośledzeniem w stopniu umiarkowanym i znacznym oraz dla dzieci z autyzmem i z niepełnosprawnościami sprzężonymi.”
• Opracowanie, realizacja i ewaluacja programu zajęć rewalidacyjnych.
• Opracowanie, realizacja i ewaluacja indywidualnych programów edukacyjno- terapeutycznych

cały okres stażu

program

§ 8 ust. 2 pkt 4 c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.


ZADANIA DO WYKONANIA

FORMY I SPOSOBY REALIZACJI
TERMIN REALIZACJI
UWAGI O SPOSOBIE DOKUMENTOWANIA

Przygotowanie wychowanków do udziału w życiu kulturalnym i korzystania z dóbr kultury.
• Współorganizacja wyjazdów do kina, na spektakle teatralne, wystawy itp.

cały okres stażu

wpisy w dzienniku karty wycieczek,

Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych.
• Prowadzenie warsztatów plastycznych :
Decoupage, papierowa wiklina, kwiaty z bibuły.

cały okres stażu

zdjęcia

Podejmowanie dodatkowych działań na rzecz szkoły.

• Organizacja akademii, uroczystości szkolnych oraz międzyszkolnych.

• Współorganizowanie wycieczek szkolnych.
cały okres stażu

scenariusze uroczystości, akademii, zaproszenia, karty wycieczek

Współpraca z innymi placówkami.

• Nawiązanie współpracy z przedszkolem samorządowym „Plastuś” w Rychwale.

• Nawiązanie współpracy z przedszkolem samorządowym w Grodźcu.

• Nawiązanie współpracy z Familijnym Punktem Przedszkolnym w Siąszycach.
cały okres stażu

potwierdzenia

Udział w projektach szkolnych.


• Udział w projektach szkolnych- pisanie projektów, współpraca w realizacji projektów szkolnych i grantowych: prowadzenie zajęć, pełnienie funkcji opiekuna.
cały okres stażu

scenariusze, karty wycieczek, sprawozdania, wnioski o dotacje


§ 8 ust. 2 pkt 4 e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy
z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.


ZADANIA DO WYKONANIA

FORMY I SPOSOBY REALIZACJI
TERMIN REALIZACJI
UWAGI O SPOSOBIE DOKUMENTOWANIA

Współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną.

• Dbałość o zapewnienie fachowej opieki diagnozującej niedobory rozwojowe uczniów. Kierowanie uczniów na badania.
• Redagowanie opinii na temat funkcjonowania ucznia w szkole.

w miarę potrzeb

dokumentacja wychowawcy

Współpraca z organizacjami na rzecz pomocy społecznej.

• Współpraca z Katolickim Stowarzyszeniem Civitas Christiana” w Rychwale.

• Współpraca z Środowiskowym Ogniskiem Wychowawczym TPD w Rychwale.

• Współpraca z MOPS w Rychwale.

• Otoczenie opieką wychowanków potrzebujących pomocy materialnej.

• Włączenie uczniów do programów wyrównujących szanse edukacyjne.
cały okres stażu
potwierdzenie dyrektora

Podejmowanie działań na rzecz zapobiegania przestępstwom i patologiom w rodzinie.

• Wizyty domowe, konsultacje dla rodziców, pogadanki na temat uzależnień i przemocy, zapraszanie na zajęcia pedagoga szkolnego, policjanta itp.
cały okres stażu
scenariusze zajęć, zapisy w dzienniku lekcyjnym, sprawozdania

§ 8 ust. 2 pkt 4 f
Uzyskanie innych znaczących osiągnięć w pracy zawodowej

ZADANIA DO WYKONANIA

FORMY I SPOSOBY REALIZACJI
TERMIN REALIZACJI
UWAGI O SPOSOBIE DOKUMENTOWANIA

Udział przedszkolaków w Olimpiadach Specjalnych.
• Udział w Programie „ Młodzi Sportowcy” Olimpiad Specjalnych.

• Przygotowywanie dzieci do pokazów i zawodów.

• Współpraca ze Stowarzyszeniem Olimpiady Specjalne.

• Pełnienie funkcji koordynatora Programu „Młodzi Sportowcy” w oddziale regionalnym Wielkopolskie Konin.

cały okres stażu
zaświadczenia, zdjęcia

§ 8 ust. 2 pkt 5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.

ZADANIA DO WYKONANIA


FORMY I SPOSOBY REALIZACJI
TERMIN REALIZACJI
UWAGI O SPOSOBIE DOKUMENTOWANIA


Obserwacja i analiza trudności edukacyjnych i wychowawczych w pracy z uczniami.• Obserwacja i analiza możliwości ucznia i jego środowiska rodzinnego.
• Rozmowy indywidualne z rodzicami i uczniami w celu zdiagnozowania problemu
• Współpraca z nauczycielami, pedagogiem i psychologiem, w celu ustalenia form pomocy uczniom w zależności od napotkanych trudności.
• Przygotowanie dokumentacji, analiz w oparciu o: opinie poradni psychologiczno- pedagogicznych oraz zapoznaniu się z sytuacją zdrowotno-egzystencjalną ucznia.
• Wyznaczenie celu działań, podjęcie działań w celu rozwiązania problemu.
• Opis i analiza dwóch przypadków z zakresu rozwiązywania problemów edukacyjnych lub wychowawczych.


cały okres stażu
opis i analiza dwóch przypadków, notatki

Powyższy projekt planu, trakcie jego realizacji może ulec modyfikacji.

Zatwierdzam do realizacji Opracowała: mgr Karina Woźniak

.................................. ..................................
(podpis dyrektora szkoły) (podpis nauczyciela)

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.