X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 31755
Przesłano:
Dział: Przedszkole

Plan pracy korekcyjno - kompensacyjnej

PLAN PRACY KOREKCYJNO-KOMPENSACYJNEJ

z dzieckiem odroczonym od spełniania obowiązku szkolnego w kl I z powodu nieosiągnięcia gotowości szkolnej

Diagnoza: opóźniony rozwój mowy, trudności w komunikowaniu się- wskazana jest intensywna i systematyczna terapia logopedyczna, niska sprawność grafomotoryczna, osłabione procesy wzrokowo- przestrzenne i słuchowo- językowe

Cel główny: Wspomaganie wszechstronnego rozwoju dziecka, usprawnianie funkcji percepcyjno- motorycznych.

Doskonalenie sprawności ruchowej

I. Cwiczenia ogólnej sprawności ruchowej i sprawności manualnej


CEL ĆWICZEŃ

RODZAJE ĆWICZEŃ

POMOCE

- usprawnianie ogólnej koordynacji ruchów i kontroli nad własnymi ruchami
- rozluźnienie i uelastycznienie zbyt silnych napięć mięśniowych, zlikwidowanie ruchów sztywnych
- uzyskiwanie ruchów celowych, skierowanych na określone przedmioty, punkty
-rozwijanie psychomotoryki, współpracy analizatora wzrokowego i ruchowego
- wyrabianie płynności i szybkości ruchów z uwzględnieniem spostrzegania wzrokowego
- zwiększenie koncentracji uwagi
- wdrożenie do wypowiadania się całymi zdaniami
- rozwijanie wyobraźni przestrzennej
- kształcenie analizy i syntezy spostrzegania
- wdrożenie do prawidłowego trzymania nożyczek i posługiwania się nimi

- usprawnianie palców
- rozwijanie koordynacji wzrokowo- ruchowej
- umiejętność kierowania papierem w czasie cięcia
- rozwijanie umiejętności planowania
- rozwijanie koordynacji rąk i współpracy palców
- wyrabianie wytrwałości i dokładności
- ćwiczenia przedramienia, dłoni i stawu nadgarstka
- doskonalenie umiejętności zwalniania napięcia

mięśniowego

- wdrażanie dziecka do prawidłowego trzymania i posługiwania się narzędziem piszącym(kredka, ołówek, flamaster, kreda)
- wyrabianie płynnych, rytmicznych, ciągłych i pulsujących ruchów pisarskich
- utrwalanie znajomości kierunków
- doskonalenie ruchów precyzyjnych
- wdrażanie do dokładności, staranności i precyzji
- rozwijanie koordynacji półkul mózgowych


- wdrażanie do prawidłowego trzymania pędzla
- usprawnianie ruchów rąk
- zwalnianie napięcia mięśniowego, rozluźnianie mięśni
- wyzwalanie ruchów płynnych, swobodnych ruchów ramienia i przedramienia
- utrwalanie nazw barw
- umiejętne gospodarowanie miejscem na kartce, planowanie ruchu
- doskonalenie krótkotrwałej pamięci wzrokowej
1. Zabawy ruchowe:
- sprawne chodzenie i bieganie po podłożu równym i zróżnicowanym(slalomy, poruszanie się po wyznaczonym torze)
- podskoki obunóż i na jednej nodze
- czołganie się, czworakowanie,
- ćwiczenia równoważne(chodzenie po ławeczce, narysowanej linii
- ćwiczenia rąk (wymachy, krążenia ramion)
- chwyty oburącz przedmiotów rzucanych do dziecka
- rzuty dowolne i do celu
- podrzucanie, odbijanie, toczenie piłki

2. Układanie :
- z klocków różnej wielkości, patyczków
( budowle, figury geometryczne, pojazdy, zwierzęta)
- układanki z rozsypanki, dobieranki oparte na zasadzie tożsamości lub przynależności, puzzle
2. Zabawy konstrukcyjne
- układanki magnetyczne
- tworzenie kompozycji przestrzennych z różnorodnego materiału przyrodniczego, z drucików
3. Wycinanie:
- cięcie papieru wzdłuż narysowanej linii prostej, falistej, łamanej
- wycinanie elementów z kolorowych gazet
- wycinanie części obrazków do składania
4. Wydzieranie z papieru i wyklejanie obrazka.

5. Lepienie: z plasteliny, ciastoliny, masy solnej
- ugniatanie plasteliny i wypełnianie nią

powierzchni kartki
- wałkowanie i układanie wałków na wyznaczonym śladzie
- toczenie kulek i lepienie z nich przedmiotów
- odciskanie foremek w masie solnej, ciastolinie
6. Ugniatanie papierowych kul, rzucanie nimi do celu.

7. Rysowanie:
- łączenie wyznaczonych punktów linią ciągłą do uzyskania zaplanowanego konturu przedmiotu
- obrysowywanie figur geometrycznych, szablonów
- rysowanie kredą na tablicy i dużych arkuszach papieru
- rysowanie dużych
kół, linii prostych, pionowych, falistych, poziomych – zachowując kierunek od lewej do prawej strony i z góry na dół
- rysowanie oburącz
- kolorowanie obrazków
8. Malowanie:
- zamalowywanie całej powierzchni kartki
- malowanie pędzlem linii prostych, falistych, spirali- z zachowaniem ciągłości i kierunku zgodnego z kierunkiem pisma
- malowanie pęczkiem waty, korkiem, palcami
- zamalowywanie konturów obrazków
- zamalowywanie małych pól wg kodu
Pomoce:
Szarfy, tunele, ławeczka, piłki,
Gazety, obręcze
klocki, patyczki,
układanki obrazkowe, klockowe, mozaikowe, puzzle, domino
kolorowe gazety, „Miś”, nożyczki,kolorowy papier,plastelina, ciastolina , masa solna, foremki,stare gazety,kredki, ołówek flamastry, kreda,kartki, arkusze papieru pakowego,karty pracy,
pędzle, farby, kawałki waty, korki
kartki , kolorowanki

2. Ćwiczenia rozwijające mowę, myślenie, wrażliwość słuchową i wzbogacające słownik.
Cele szczegółowe:
• usprawnianie narządów mowy
• wdrażanie do poprawnych, wyrazistych wypowiedzi
• bogacenie słownictwa dzieci.
• kształtowanie pojęć i umiejętności matematycznych.
• pobudzenie operacji umysłowych tj. analiza i synteza, porównywanie, klasyfikowanie...

Rodzaje ćwiczeń:
• praca nad bogaceniem słownika dzieci ( biernego i czynnego).
• praca nad korygowaniem wad wymowy ( zaburzeń artykulacyjnych).
• praca nad usprawnianiem motoryki narządów mowy ( język, wargi, podniebienie, żuchwa).
• ćwiczenia słuchowe.
• praca nad usprawnianiem wymowy wyćwiczonych głosek w izolacji, w sylabie, w wyrazie, w zdaniu, w mowie potocznej.
• ćwiczenia oddechowe
• ćwiczenia logorytmiczne
• słuchanie treści opowiadań podawanych ustnie w połączeniu z materiałem konkretnym.
• powtarzanie wyrazów, krótkich zdań po innej osobie, nauka wierszyków.
• nazywanie przedmiotów, cech, kolorów, części ciała.
• opowiadanie treści obrazków, historyjek obrazkowych.
• zabawy tematyczne.
• rozwiązywanie zagadek słownych i sensorycznych.
• rozpoznawanie dźwięków różnych przedmiotów ( pojazdy, zwierzęta, odgłosy otoczenia)
• kończenie rozpoczętych wyrazów podanych przez n-la
Zabawy i ćwiczenia logopedyczne

Ćwiczenia artykulacyjne - mają na celu wypracowanie zręcznych i celowych ruchów języka, warg i podniebienia, obejmują: wymawianie samogłosek, łatwych spółgłosek i ich połączeń zgłoskowych, regulowanie siły głosu –mówienie głośne i mówienie szeptem.

Ćwiczenia oddechowe – obejmują: dmuchanie lekkich przedmiotów (piórek, skrawków papieru), dmuchanie baniek. Ich celem jest kształcenie narządów oddychania, pogłębienie oddechu, rozruszanie przepony, wydłużenie fazy wydechowej, zapobieganie mówieniu na wdechu .

Ćwiczenia słuchu fonematycznego - polegają na nasłuchiwaniu, wyróżnianiu i porównywaniu różnych głosów otaczającego środowiska, np. głosów ptaków i zwierząt, dźwięków wydawanych przez przejeżdżające pojazdy, prowadzą do analizy dźwiękowej wyrazu.
Ćwiczenia rytmizujące- mają na celu doskonalenie ogólnej motoryki, poczucia rytmu, likwidują ogólną niezborność ruchową wpływającą na akt mowy.

3.Doskonalenie percepcji wzrokowej

RODZAJE ĆWICZEŃ


- Ćwiczenia przygotowawcze usprawniające działania na materiale bezsłownym. Wyrabianie szybkiego, całościowego rozpoznawania obrazków.

- Stopniowe przechodzenie od spostrzegania globalnego do analitycznego. Ćwiczenie koncentracji uwagi.

- Rozwijanie orientacji w przestrzeni, spostrzegawczości, pamięci krótkotrwałej, koordynacji ręka-oko.

- Doskonalenie mowy i rozwijanie logicznego myślenia.

Rozwijanie myślenia przyczynowo- skutkowego.


Rozwijanie analizy i syntezy wzrokowej, pamięci wzrokowej, koncentracji i logicznego myślenia.
Doskonalenie koordynacji wzrokowo- ruchowej i sprawności manualnej.

1. Rozpoznawanie treści obrazków i zapamiętywanie poszczególnych elementów, następnie odtwarzanie ich z pamięci.

2. Dobieranie par jednakowych obrazków.

3. Wyszukiwanie różnic między obrazkami pozornie jednakowymi.
4. Wyszukiwanie niedorzeczności na obrazkach.
5. Uzupełnianie brakujących elementów w rysunkach.
6. Opowiadanie treści obrazków:
- rozpoznawanie czynności przedstawionych osób
- porządkowanie historyjek obrazkowych wg kolejności zdarzeń
- interpretowanie treści i wymyślanie zakończenia historyjek obrazkowych
7. Składanie pocztówek z części o nieregularnym kształcie.
8. Układanie z patyczków, drucików różnych przedmiotów wg wzoru lub bez.
9. Identyfikowanie znaków graficznych w większym zbiorze.


obrazki z zestawu: „Od obrazka do słowa”,gra „Memo”,karty pracy
„Miś”, „ABECADŁO”,obrazki z zestawu: „Od obrazka do słowa”
pocztówki,patyczki, druciki,zestaw „ PUS”

4. Doskonalenie percepcji słuchowej.


CEL ĆWICZEŃ

RODZAJE ĆWICZEŃ

POMOCE

Kształcenie słuchu fonematycznego, a w tym:
- umiejętności wyodrębniania i różnicowania głosek w wyrazach i między sobą
- umiejętności dokonania głoskowej analizy wyrazu

Stymulowanie percepcji słuchowej:
- wyrabianie trwałości pamięci bezpośredniej słuchowej
- poprawność wymowy wyrazów
- wzmocnienie wrażliwości słuchowej wobec bodźców słownych, dłużej trwających w czasie
- rozwijanie umiejętności kojarzenia wzorców słuchowych z odpowiednimi desygnatami i pojęciami
- rozwijanie umiejętności kojarzenia zależności występujących między wyrazami w zdaniu, wynikających z kontekstu i struktur gramatyczno - logicznych
1. Odtwarzanie układów rytmów przez wyklaskiwanie, wystukiwanie na instrumentach perkusyjnych, perkusyjnych kolana, o blat stołu.

2. Segregowanie obrazków lub przedmiotów ze względu na dźwiękowe właściwości ich nazw, liczbę sylab.

3. Domino dźwiękowe.

4. Wymyślanie rymów do podanych wyrazów, dobieranie rymujących się nazw obrazków.

5. Analiza i synteza wyrazowa zdań:
- układanie zdań do obrazków o podanej liczbie wyrazów
- tworzenie zdań z podanych dziecku słów.

6. Analiza i synteza sylabowa:
- wyklaskiwanie sylab
- kończenie wyrazów poprzez dopowiadanie sylaby
- rozpoznawanie pierwszej lub ostatniej sylaby w wyrazie
- wyszukiwanie podanej przez n-la sylaby w środku wyrazu
- liczenie sylab
- dobieranie obrazków do podanej liczby sylab
- domino sylabowe

7. Ćwiczenia umiejętności wyodrębniania głosek w nagłosie, śródgłosie i wygłosie :
- dobieranie obrazków rozpoczynających się lub kończących tą samą głoską
- wymyślanie wyrazów

zawierających w środku podaną samogłoskę
- różnicowanie brzmieniowe wyrazów podobnie brzmiących

8. Ćwiczenia pamięci słuchowej:
- powtarzanie ciągów słownych
( ćwiczenie pamięci sekwencyjnej)
- nauka na pamięć wierszyków, piosenek
- powtarzanie i rozwijanie zdań
- powtarzanie kolejno pór roku, dni tygodnia, zabawa w sporządzanie i powtarzanie listy zakupów, zabawa „Poszedł Jarek na jarmarek”
- nauka i powtarzanie dziecięcych wyliczanek

9. Doskonalenie struktury gramatycznej zdań zgodnie z kontekstem zdania.


5. Rozwijanie orientacji przestrzennej
1) kształtowanie schematu własnego ciała
- nazywanie części swojego ciała,
- rysowanie człowieka
- odczytywanie komunikatów mimicznych (zabawy z lusterkiem)
- pantomima (zagadki ruchowe)
2) różnicowanie i określanie kierunków w przestrzeni z własnego punktu widzenia
- ćwiczenia na kartce papieru położonej na podłodze: góra – dół, przed sobą – z tyłu, za sobą, prawa – lewa (ręce do góry – na dół, rzucanie piłki do góry – spada (rzucanie) w dół; spójrz przed siebie, co widzisz, rzuć woreczek przed siebie – stoję za tobą, powiem ci, co jest za tobą, rzuć woreczek za siebie;
- co jest po prawej, co po lewej stronie, ew. założenie frotki na lewy nadgarstek
- chodzenie „pod dyktando” (np. 2 kroki w prawo, 3 do przodu, 2 do tyłu, 5 kroków w lewo; potem dziecko dyktuje, a dorosły chodzi)
3) różnicowanie i określanie kierunków w przestrzeni z punktu widzenia drugiej osoby oraz względem innych przedmiotów
- zabawy z misiem (miś stoi na przeciwko dziecka – co widzi miś?)
- ćwiczenia z dorosłym (dorosły przyklęka na kartce papieru, dziecko staje za nim – mówią, co widzą, co jest po ich lewej , a co po prawej stronie; potem stają naprzeciwko siebie wcześniej oznaczają swoje dłonie prawą i lewą – dziecko ma dostrzec efekt obrotu)
- ćwiczenia z krzesełkiem i woreczkiem (połóż woreczek na krzesełku / pod / z lewej / z prawej / z tyłu / za / przed)
- ćwiczenia przy stoliku (dziecko określa brzegi stolika, potem dorosły; potem przesuwają się i znów określają brzegi stolika)
4) ćwiczenia ułatwiające orientację na kartce papieru
- ćwiczenia z kartką:
- najpierw kartka przypięta na ścianie i określanie brzegów: górny, dolny, lewy, prawy; potem te same ćwiczenia z kartką położoną na stole,
- rogi górne i dolne na kartce – pokazywanie i rysowanie: od góry na dół, z dołu do góry, z lewego brzegu do prawego, z prawego do lewego; łączenie rogów: lewy górny i prawy dolny, lewy dolny i prawy górny
- kreślenie greckich wzorów (dorosły zaznacza dziecku kropką miejsce na kartce od którego zaczynać się będzie rysowanie szlaczka, wzoru, potem mówi w którą stronę dziecko ma rysować (każda kreska ma długość kratki), np. jedna kratka w górę, jedna w prawo, jedna w dół, jedna w prawo, jedna w górę itd., potem dziecko może już samo dokończyć szlaczek


- rysowanie labiryntów (dorosły najpierw dyktuje co najmniej trzy sekwencje wzoru, potem dziecko rysuje samo)

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.