X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 31680
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego na dyplomowanie

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
Nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego
........................................

Cele rozwoju zawodowego w okresie stażu:
1. Rozwijanie i doskonalenie sprawności uczniów w zakresie matematyki i zajęć komputerowych
2. Pogłębianie wiedzy, umiejętności i kompetencji w różnych formach wewnętrznego i zewnętrznego doskonalenia nauczycieli.
3. Doskonalenie warsztatu i metod pracy.
4. Współdziałanie w opracowaniu i wdrażaniu programów rozwoju procesu dydaktyczno-wychowawczego i opiekuńczego szkoły.
5. Kształtowanie wizerunku szkoły w środowisku lokalnym.
6. Uzyskanie w wyniku postępowania kwalifikacyjnego stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego.
1. Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej, lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.
Lp. Zadania Formy realizacji Termin Dowody realizacji
1. Poznanie procedur awansu zawodowego pozwalających ubiegać się o stopień nauczyciela dyplomowanego. • Przypomnienie przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego nauczyciela.
• Przeanalizowanie materiałów dotyczących awansu zawodowego nauczyciela publikowanych w internecie i innych źródłach. Wrzesień/październik 2014r. Plan rozwoju zawodowego.
2. Odbycie stażu dotyczącego awansu zawodowego. • Opracowanie planu rozwoju zawodowego na drugi rok stażu.
• Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego.
• Sporządzenie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego. Wrzesień 2014r.
Okres stażu.
Czerwiec 2015 r.


Sprawozdanie
3. Doskonalenie warsztatu pracy i podniesienie jakości pracy szkoły. • Aktywny udział w formach doskonalenia zawodowego (kursy, szkolenia, konferencje)
• Systematyczne pogłębianie wiedzy poprzez studiowanie literatury, przeglądanie stron internetowych związanych z pracą nauczyciela.
Udział w szkoleniowych radach pedagogicznych.
Okres stażu
Zaświadczenia o ukończonych szkoleniach.
Wykaz literatury. Wykaz stron internetowych.

4. Doskonalenie własnej pracy dydaktycznej i wychowawczej.
• Indywidualizacja pracy z uczniem wymagającym wsparcia
Opracowanie przedmiotowego systemu oceniania.
Wdrażanie zmian na podstawie bieżącej analizy własnej pracy.
Stosowanie w pracy nowoczesnych metod i form pracy celem uatrakcyjnienia zajęć.
Wymiana doświadczeń z innymi nauczycielami.
Poszukiwanie nowatorskich metod rozwiązywania problemów. Okres stażu. Potwierdzenia osiągnięć uczniów, sprawozdania z konkursów.
5. Konstruowanie programów naprawczych. Analiza wyników sprawdzianów, wyników egzaminów, wyciąganie wniosków do dalszej pracy. Okres stażu
ankiety, arkusze ewaluacyjne, diagnozy
6. Indywidualizacja pracy z uczniem słabym i zdolnym Diagnozowanie poziomu wiedzy uczniów, opracowywanie planów i organizacja zajęć z uczniem słabym oraz zdolnym. Okres stażu
7. Rozwijanie i doskonalenie swego warsztatu pracy. Tworzenie pracowni przedmiotowej
Przygotowanie pomocy dydaktycznych, w tym także przy współudziale uczniów. Na bieżąco

2. Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.
Lp. Zadania Formy realizacji Termin Dowody realizacji
1. Wykorzystanie w pracy technologii komputerowej. - Prowadzenie dokumentacji własnej i szkolnej
uczniów w formie elektronicznej.
- Wykorzystanie techniki komputerowej do
opracowywania testów sprawdzających
- Zastosowanie dziennika elektronicznego na lekcjach
Okres stażu Sprawozdanie.
2. Wdrożenie programu multimedialnego na lekcjach matematyki • Zorganizowanie i przeprowadzenie lekcji przy pomocy Internetu, rzutnika multimedialnego, korzystając z materiałów multimedialnych
• Zorganizowanie lekcji przygotowanych przez uczniów za pomocą metod multimedialnych

Okres stażu. Sprawozdanie.
3. Wykorzystanie Internetu. Wykorzystanie Internetu jako źródła wiedzy
i doświadczenia innych nauczycieli. Okres stażu. Wykaz stron.


3. Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.
Lp. Zadania Formy realizacji Termin Dowody realizacji
1. Dzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniami. • Prowadzenie lekcji otwartych dla nauczycieli.
• Konsultowanie się, prezentowanie materiałów uzyskanych podczas szkoleń.
• Opracowywanie i udostępnianie posiadanych konspektów zajęć, planów, scenariuszy. Okres stażu. Scenariusze, konspekty, potwierdzenia

2. Opracowanie publikacji związanych z wykonywaną pracą. • Publikacje w prasie artykułów na tematy związane z pracą zawodową oraz ECDL Okres stażu. Publikacja (wycinki z prasy).

4. Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych ,opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawie nieletnich.
Lp. Zadania Formy realizacji Termin Dowody realizacji
1. Współpraca z rodzicami jako nauczyciel przedmiotu matematyka. Współpraca z wychowawcami klas, w celu wsparcia ich w procesie wychowawczym. Rozmowy z rodzicami na tematy wychowawcze.
Okres stażu Notatki, zapisy.
5. Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.
Lp. Zadania Formy realizacji Termin Dowody realizacji
1.

Wsparcie wychowawców w organizacji wycieczek i imprez szkolnych. - Współpraca z wychowawcami przy organizacji wycieczek szkolnych w celu integracji grupy, lepszego poznania się oraz wzbogacenia rozwoju emocjonalnego uczniów.
Okres stażu. Potwierdzenia, zdjęcia.

6. Wykonanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.
Lp. Zadania Formy realizacji Termin Dowody realizacji
1. Współpraca ze strukturami samorządowymi, kuratorium oświaty
Współpraca z przedstawicielami samorządu gminy i kuratorium oświaty celem realizacji zadań nauczyciela w zakresie powierzonych zadań
Okres stażu. Dokumentacja, potwierdzenia
2. Współpraca z pedagogiem oraz psychologiem szkolnym. Konsultacje i współpraca w dotycząca pomocy uczniom potrzebującym.


Okres stażu. Dokumentacja, potwierdzenia

7. Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.
Lp. Zadania Formy realizacji Termin Dowody realizacji
1. Opis i analiza problemów edukacyjnych lub wychowawczych. Opis najważniejszych problemów wychowawczych w szkole.
Zdiagnozowanie wybranych problemów

Ustalenie i wdrożenie środków zaradczych
Okres stażu. Analiza danych, potwierdzenia


Uwaga: dopuszcza się możliwość rozszerzenia i korekty zadań w planie rozwoju zawodowego.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.