X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 31676
Przesłano:

Sprawozdanie nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na nauczyciela mianowanego

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO KINGI BRUŹDZIAK NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. ADAMA MICKIEWICZA W UZDOWIE UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

W związku z zakończeniem odbywanego stażu składam, zgodnie z zapisem § 9 c ust.3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karty Nauczyciela (Dz. U. Nr 56, poz. 357 z późniejszymi zmianami), sprawozdanie z jego realizacji odpowiednio do przedstawionego i zatwierdzonego planu rozwoju zawodowego.
Sprawozdanie zostało przygotowane w odniesieniu do poszczególnych wymagań egzaminacyjnych zgodnie z wytycznymi zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 roku w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli ( Dz. U. z2004r. Nr 260, poz. 2593 z późniejszymi zmianami).
I Poznanie przepisów dotyczących systemu oświaty ( § 7 ust. 1 pkt 3)
1. Poznanie procedury awansu zawodowego nauczycieli.
Początek mojego stażu to wnikliwa analiza przepisów prawa oświatowego regulujących system awansu zawodowego ze szczególnym uwzględnieniem stopnia nauczyciela mianowanego:
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela – w szczególności rozdział 3a Awans zawodowy nauczycieli ( tekst jednolity – Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późniejszymi zmianami).
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli ( Dz. U. Nr 260, poz. 2593 ) – obowiązujące z dniem ogłoszenia, tj. od 8 grudnia 2004 r.
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenia w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli ( Dz. U. Nr 114, poz. 1580) – obowiązuje od dnia 1 grudnia 2007 r.
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 listopada 2010 r. zmieniające rozporządzenia w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli ( Dz. U. Nr 235, poz. 1543) – obowiązuje od dnia 28 grudnia 2010 r.
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (j. t. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami).
2. Zapoznanie z Prawami Ucznia i Konwencją Praw Dziecka.
Przeprowadziłam analizę: Praw i Obowiązków Ucznia, Konwencji o Prawach Dziecka i Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka. Zapoznałam dzieci z ich prawami i obowiązkami wykorzystując do tego pomocnicze plansze, które znajdują się w naszej szkole.
Uzyskane efekty:
• Znam procedurę uzyskiwania poszczególnych stopni awansu zawodowego nauczycieli.
• Potrafię odszukać w przepisach prawa informacje dotyczące interesującego mnie zagadnienia.
• Zapoznałam uczniów z ich prawami i obowiązkami, uczniowie wiedzą jak należy zachować się w trudnych sytuacjach, wiedzą do kogo mogą zgłosić się o pomoc.
II Umiejętność organizacji i doskonalenia własnego warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach (§ 7 ust. 2 pkt 1)
1. Współpraca z opiekunem stażu.
Organizację i doskonalenie warsztatu pracy rozpoczęłam od nawiązania współpracy z opiekunem stażu panią.W zawartym przez nas kontrakcie określone zostały zasady współpracy. Ustalony został harmonogram hospitacji i prowadzenia przeze mnie lekcji. Podczas spotkań z opiekunem zapoznałam się z przepisami prawa dotyczącymi awansu i na ich podstawie opracowałam plan rozwoju zawodowego. Plan ten został zaakceptowany przez opiekuna stażu i zatwierdzony przez dyrektora szkoły. Pomocne mi były także liczne wskazówki dotyczące zasad awansu zdobyte w trakcie szkoleń i rad pedagogicznych.
Raz w miesiącu prowadziłam lekcje w obecności opiekuna stażu. Przed każdą przeprowadzona lekcją przedstawiałam konspekt opiekunowi. Zajęcia te były następnie przez nas omawiane. Po każdej lekcji przeprowadzałam samoocenę, analizowałam uwagi mojego opiekuna. Dzięki temu mogłam dowiedzieć się o mocnych i słabszych stronach przeprowadzonych przeze mnie zajęć, co pomogło mi wprowadzić zmiany do pracy na przyszłość. Raz w miesiącu uczestniczyłam w zajęciach prowadzonych przez mojego opiekuna. Hospitacja tych lekcji pozwoliła mi na zapoznanie się z wieloma ciekawymi i różnorodnymi metodami pracy, a także sposobami utrzymania dyscypliny na zajęciach. W roku 2009 podczas kontroli z Kuratorium Oświaty w Olsztynie prowadziłam lekcję hospitowaną przez panią wizytator i dyrektora szkoły.
W 2009 roku otrzymałam nagrodę Dyrektora za szczególne osiągnięcia w pracy dydaktyczno-wychowawczej.
2. Zapoznanie z dokumentacją dotyczącą organizacji pracy szkoły.
Przeanalizowałam: Statut Szkoły, Roczny Plan Pracy Szkoły, Wewnątrzszkolny System Oceniania, Szkolny Program Profilaktyczny, Szkolny Program Wychowawczy, Regulamin Praw i Obowiązków Ucznia, Regulamin Rady Pedagogicznej.
Pogłębiłam wiedzę dotyczącą prowadzenia dzienników lekcyjnych oraz dzienników zajęć pozalekcyjnych jak również dzienników zajęć dydaktyczno- wyrównawczych i nauczania indywidualnego. Zdobyta w ten sposób wiedza jest wykorzystywana przeze mnie w praktyce do prawidłowego prowadzenia dokumentacji nauczania.
3. Utworzenie własnej biblioteczki metodyczno – przedmiotowej i własnej bazy materiałów dydaktycznych.
Moim zadaniem w okresie stażu była opieka nad klasą edukacji wczesnoszkolnej. Zgromadziłam w niej biblioteczkę tematyczną obejmującą różnego rodzaju podręczniki, zbiory zadań i pomoce dydaktyczne oferowane przez wydawnictwo WSiP oraz własne pomoce wykonane przy użyciu techniki komputerowej. Dbałam o to, aby w klasie była aktualna gazetka, wykonywałam dekoracje na okna odpowiednie do danej pory roku oraz z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Wielkanocy. Opiekowałam się również gablotą z pracami uczniów na korytarzu. Dzieliłam się zdobytą wiedzą z nauczycielami edukacji wczesnoszkolnej, udostępniałam swoje notatki i pomoce uzyskane na szkoleniach.
4. Dokumentowanie własnego działania.
Przez cały okres stażu pracowałam nad doskonaleniem własnego warsztatu pracy. Regularne przeprowadzanie różnorodnych form sprawdzania wiedzy (sprawdziany, testy) dało mi pogląd na możliwości uczniów i pomoc w odpowiednim doborze metod pracy oraz sposobów wykładania materiału. Opracowałam rozkłady materiału i plany wynikowe dla klas I-III, jak również opracowałam plan wynikowy z informatyki i zajęć ruchowych dla klas I-III. Stworzyłam Plan Pracy Wychowawcy klasy na podstawie Szkolnego Programu Wychowawczego. W każdym roku szkolnym – na początku oraz na koniec roku, sprawdzam zdobytą wiedzę i umiejętności uczniów poprzez przeprowadzanie testów kompetencji. W kwietniu i maju roku 2011 prowadzona przeze mnie klasa trzecia została zgłoszona do dwóch ogólnopolskich sprawdzianów badających kompetencje ucznia kończącego klasę trzecią. Pierwszym sprawdzianem był sprawdzian wydawnictwa Operon, drugim sprawdzian OBUT Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Obydwa sprawdziany moi uczniowie napisali powyżej średniej kraju. Analiza tych sprawdzianów umożliwiła mi wyciągnięcie wniosków do dalszej pracy.
Poza tym prowadziłam lekcje pokazowe dla trzech studentek edukacji wczesnoszkolnej z Olsztyna. Hospitowałam, omawiałam i udzielałam rad młodszym koleżankom dotyczących ich pracy.
W roku 2010 pełniłam również funkcje opiekuna czterotygodniowej praktyki studentki Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie. Udzielałam jej cennych wskazówek dotyczących pracy z dziećmi, zapoznałam ją również z dokumentacją szkolną i sposobem prowadzenia dokumentacji nauczyciela. Na koniec sformułowałam opinie opiekuna o przebiegu praktyki.
Uzyskane efekty:
• Potrafię organizować i doskonalić swój warsztat pracy oraz oceniać i dokonywać zmian w tych działaniach.
• Dzięki obserwacjom zajęć lekcyjnych oraz ich omówieniu z opiekunem stażu miałam możliwość uświadomienia sobie własnych słabych stron oraz wprowadzenia zmian do pracy na przyszłość, a tym samym doskonalenia własnej pracy.
.

III Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych (§ 7 ust. 2 pkt 2)
1. Rozpoznanie potrzeb rozwojowych i sytuacji rodzinnej uczniów. Uwzględnianie w pracy współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.
W ciągu stażu starałam się poznać środowisko rodzinne uczniów. Obserwowałam moich wychowanków na zajęciach lekcyjnych, przerwach, a także na wszelkiego rodzaju wycieczkach szkolnych czy też imprezach klasowych. W poznaniu środowiska uczniów pomagały mi rozmowy z samymi uczniami, ich rodzicami, współpraca z pielęgniarką szkolną, wychowawcami klas I-III oraz innymi nauczycielami. Dzięki temu poznałam sytuację socjalną dzieci uczęszczających do naszej szkoły, a także poznałam problemy, jakie występują w środowisku - bezrobocie, ubóstwo, alkoholizm. Zaobserwowane przeze mnie problemy wśród moich wychowanków rozwiązywałam na bieżąco poprzez rozmowy z nimi i ich rodzicami. Wielokrotnie w klasie były przeprowadzane pogadanki na temat akceptacji klasowej, indywidualności, zgrania klasowego, agresji, przemocy i bezpieczeństwa. Zwracałam uwagę uczniom na szkodliwy wpływ papierosów czy tez alkoholu bądź uzależnienie od komputera. Realizowałam z uczniami program profilaktyczny „Nie pal przy mnie, proszę”. Włączałam się do realizacji programów dotyczących prawidłowego żywienia dzieci : „Szklanka mleka”, „5 porcji warzyw owoców lub skoku”, „Owoce w szkole”. W ramach tych programów prowadziłam lekcje, pogadanki z dziećmi i ich rodzicami. Przystąpiłam także do realizacji programów proponowanych przez SANEPID – W klasie z Jasiem „ Zapobiegaj astmie” i „Radosny Uśmiech Radosna Przyszłość”.
Diagnozowałam trudności uczniów w nauce i kierowałam ich na badania do Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Działdowie. Opracowywałam opinie na temat dzieci zgłaszanych do poradni, prowadziłam również rozmowy z rodzicami na temat występujących u ich dzieci trudności i sposobach radzenia sobie z nimi. Analizowałam opinie i orzeczenia z poradni psychologiczno-pedagogicznej jak również dostosowywałam wymagania do indywidualnych potrzeb i możliwości ucznia.
Jeżeli chodzi o kontakty z rodzicami to starałam się aby nasza współpraca układała się jak najlepiej. Organizowałam dla rodziców zebrania i spotkania indywidualne zgodnie z harmonogramem szkoły. Rodzice pomagali mi w organizacji Ślubowania pierwszoklasistów, klasowych mikołajek, Dnia Dziecka. Rodzice byli obecni na takich uroczystościach jak Ślubowanie, Dzień Patrona Szkoły, Choinka, Pierwszy Dzień Wiosny, Dzień Matki i Dzień Dziecka.
2. Uwzględnienie potrzeb rozwojowych uczniów i problematyki środowiska lokalnego. Organizacja zajęć pozalekcyjnych.
W ramach zaspakajania potrzeb edukacyjnych uczniów uzdolnionych przez trzy lata prowadziłam koło matematyczno - komputerowe. Uczęszczający na nie zdolni uczniowie przygotowywani byli do Międzynarodowego Konkursu Matematycznego „Kangur”. W roku 2011 mój uczeń uzyskał najlepszy wynik w szkole i otrzymał wyróżnienie. Uczniowie słabsi także bardzo chętnie uczęszczali na te zajęcia, gdzie z pomocą komputera mogli utrwalać i powtarzać zdobyte wiadomości. Poza tym na zajęciach tych uczniowie doskonalili umiejętność obsługi komputera, korzystania z przeglądarki internetowej, uczyli się wyszukiwania informacji w Internecie. Korzystali z encyklopedii, słowników multimedialnych i programów edukacyjnych. Uczniowie bardzo chętnie grali w edukacyjne gry komputerowe, dzięki którym w przyjemny sposób powtarzali i utrwalali zdobyte wiadomości.
Przez cały okres stażu przygotowywałam uczniów do konkursów przedmiotowych: Konkursu o tytuł Mistrza Ortografii organizowanym w Klęczkowie, Konkursu przyrodniczego – Eko Planeta.
Poza tym moi uczniowie mieli możliwość wykazania się w wielu konkursach artystycznych min.: Powiatowym Konkursie Recytatorskim w Działdowie „Z przyrodą za pan brat” – gdzie moja uczennica zajęła III miejsce. Powiatowym Konkursie Plastycznym organizowanym przez Urząd Skarbowy w Działdowie „ Szybki PIT” – uczennica zajęła II miejsce. Konkursie Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej „Wesoła nutka” 2011 wokalistka zajęła I miejsce, a zespół składający się z trzech dziewczynek – III miejsce.
Uczniowie należący do grupy teatralnej przygotowali razem ze mną przedstawienie pt. „Zielony Kapturek” i zdobyli I miejsce w Konkursie Małych Form Teatralnych, który odbył się w Burkacie w 2011 r.
Przez ostatnie trzy lata pełniłam również funkcję trenera piłki nożnej uczniów klasy II i III. Uczniowie przeze mnie przygotowywani brali udział w turniejach piłki nożnej „ Z podwórka na stadion”.
W roku 2010 dziewczynki i chłopcy zdobyli I miejsce w gminie. Dziewczynki wywalczyły również I miejsce w powiecie działdowskim. W roku 2011 dziewczynki i chłopcy zajęli I miejsce w gminie. W roku 2012 dziewczynki zajęły I miejsce w gminie i II miejsce w powiecie.
Do sukcesów sportowych moich uczniów zaliczyć trzeba także I miejsce w Gminnym Turnieju Gier i Zabaw Ruchowych dla uczniów klas I –III, które odbyły się w Uzdowie.
W ramach integracji zespołu klasowego oraz w celu umożliwienia uczniom poznania miast Polski współorganizowałam wycieczki szkolne uczniów klas I - III do Gdańska, Warszawy i Płocka. Pełniłam również rolę opiekuna podczas trzydniowej wycieczki na Kaszuby klas IV –VI i wyjazdach na basen do Mławy. Organizowałam ponadto wycieczki do lasu, na łąkę spotkanie z leśnikiem w ramach żywych lekcji przyrody.
Aby zapoznać uczniów z regionalną twórczością organizowałam spotkania warsztatowe - artystką ludową, która tworzyła razem z uczniami figurki z masy solnej, kwiaty z krepy na Dzień Babci i Dziadka. Przygotowywałam razem z dziećmi eksponaty na gminne wystawy Wielkanocne i Bożonarodzeniowe w Turzy Wielkiej i Ruszkowie.
Nawiązałam również współpracę z Komendą Powiatową Policji w celu wspólnego przeprowadzenia zajęć z zakresu bezpieczeństwa na drodze oraz w domu rodzinnym. Moi uczniowie brali udział w konkursie plastycznym z nagrodami „Bezpieczeństwo dziecka na drodze” zorganizowanym przez firmę STATOIL. Organizowałam dzieciom wyjścia na skrzyżowanie dróg w celu obserwacji natężenia ruchu drogowego, rozpoznawania znaków drogowych i nauki prawidłowego przechodzenia przez jezdnię.
W ramach uwrażliwiania dzieci i ich rodziców na problemy związane z zanieczyszczeniem środowiska włączałam się do akcji: Sprzątania Świata, Sprzątania Warmii i Mazur, Dzień Kasztanowca, zbierania zużytych baterii i plastikowych nakrętek dla chorego dziecka.
3. Rozwijanie kultury czytelniczej u uczniów.
Propagowałam czytelnictwo u dzieci poprzez gazetki i wystawy książek w klasie. Na zajęciach min. z komputerem wdrażałam uczniów do samodzielnego poszerzania i zdobywania wiedzy. Zorganizowałam dla uczniów wyjście do biblioteki w Uzdowie. Razem z moim opiekunem stażu przygotowałam i przeprowadziłam konkurs pięknego czytania uczniów klas I – VI.
Przez cały okres stażu starałam się krytycznie oceniać swoją pracę nauczyciela i wychowawcy. Szukałam nowych sposobów i form przekazywania wiedzy. Gdy obserwowałam, że uczniowie mają problemy z opanowaniem pewnych partii materiału szukałam nowych rozwiązań. Ponieważ wielu uczniów, szczególnie słabych ma problemy z rozumowaniem starałam się im to ułatwić stosując często na lekcjach metody nauczania wykorzystujące różne formy zabawy. Prowadziłam zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze, na których słabsi uczniowie doskonalili te wiadomości i umiejętności, z którymi mieli najwięcej problemów.
Jako wychowawca klasy stosowałam różnorodne formy i metody pracy, które mają na celu zintegrować zespół klasowy. Organizowałam wiele imprez klasowych takich jak; Andrzejki, Mikołajki, klasową wigilię, Walentynki, Dzień Kobiet, Dzień Matki, Dzień Dziecka. Starałam się aby uczniowie czuli się bardzo dobrze wśród swoich kolegów.
Uzyskane efekty:
• Informacje, które zdobyłam rozmawiając z uczniami, rodzicami, opiekunami i innymi nauczycielami pomogły mi w integracji zespołu klasowego oraz rozwiązywaniu problemów wychowawczych.
• Tematy promujące zdrowy tryb życia poruszane na lekcjach wywarły pozytywny wpływ na uczniów, poszerzyły ich wiedzę o współczesnych problemach społecznych.
• Dzięki obserwacjom poznałam potrzeby i problemy uczniów. Uczniowie mający problemy w nauce mieli możliwość korzystania z mojej pomocy na zajęciach dydaktyczno - wyrównawczych.
• Rozwijałam zainteresowania i zdolności uczniów poprzez zachęcanie ich do udziału w różnorodnych konkursach artystycznych, przedmiotowych i sportowych.
• Poprzez udział w wielu różnorodnych konkursach uczniowie mieli możliwość odniesienia sukcesu, ale uczyli się również przyjmowania porażki z godnością.
• Organizacja wielu imprez klasowych jak również wycieczek przyczyniła się do integracji zespołu klasowego oraz umożliwia uczniom bezpośrednie poznanie środowiska lokalnego.
IV Umiejętność wykorzystywania w swojej pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej (§ 7 ust. 2 pkt. 3)
Technologia komputerowa ułatwia pracę i jest niezbędna w zawodzie nauczyciela. Okres stażu to czas, w którym systematycznie korzystałam z technologii informacyjnej i komputerowej. Internet i komputerowe programy edukacyjne pomogły mi w zdobywaniu nowych informacji. Komputer wykorzystywałam do przygotowywania pomocy do zajęć, elementów gazetek ściennych, dyplomów, świadectw, informacji dla rodziców i uczniów, opracowania testów, sprawdzianów, scenariuszy lekcji, pisania opisowych ocen semestralnych i końcoworocznych wychowanków na zebrania z rodzicami i do dokumentacji szkolnej, a także do dokumentacji dotyczącej awansu zawodowego.
Wykorzystywałam Internet do pracy dydaktyczno– wychowawczej, poprzez wyszukiwanie informacji na różne tematy. Internet pozwalał mi także w szybki sposób zdobyć informację na temat kursów dokształcających i konkursów. Jestem członkiem klubu Wsip, z którego podręczników korzystam. Dzięki członkostwu w klubie zyskałam dostęp do dodatkowych materiałów. Posiadam własne konto e-mail, dzięki któremu mogę prowadzić korespondencję z innymi nauczycielami. Odwiedzałam różne fora internetowe, jak również poszukiwałam różnych ciekawostek.
Interesującymi materiałami znalezionymi w Internecie dzieliłam się z uczniami i innymi nauczycielami. Zachęcałam uczniów do korzystania z Internetu, bo dzięki niemu możliwe jest zdobycie najświeższych informacji, niedostępnych inną drogą.
Uzyskane efekty:
• Internet i komputerowe programy edukacyjne pomogły mi w zdobywaniu nowych informacji oraz były niezastąpionym narzędziem komunikacji.
• Technologia komputerowa ułatwiała mi opracowywanie dokumentacji szkolnej, scenariuszy zajęć, sprawdzianów i testów oraz materiałów na gazetkę szkolną.
• Zachęciłam uczniów do korzystania z Internetu, doskonalenia praktycznych umiejętności i powtarzania wiadomości przy wykorzystaniu możliwości oferowanych przez Internet.
V Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań ( § 7 ust. 2 pkt 4).
1. Realizowanie zadań wychowawczych w pracy z uczniami zgodnie ze szkolnym programem wychowawczym. Kierowanie i zarządzanie zespołem klasowym i rodzicielskim.
Jako wychowawca opracowałam plan wychowawczy klasy z uwzględnieniem propozycji uczniów i rodziców. W planie tym zawarty był harmonogram imprez klasowych, uroczystości szkolnych i wycieczek. Poprzez imprezy klasowe starałam się w uczniach wzbudzić poczucie odpowiedzialności i obowiązkowości. Do wielu imprez klasowych włączyli się również rodzice np. poprzez zakup podarunków na mikołajki, pieczenie ciast czy osobisty udział.
Inicjowałam spotkania z rodzicami również w sytuacjach problemowych. Informowałam rodziców o postępach w nauce, o zachowaniu jak i o problemach wychowawczych. Prowadziłam zajęcia mające na celu pedagogizację rodziców. Nasze rozmowy przebiegały w atmosferze życzliwości i zaufani. Spostrzegłam, że często spotykaną postawą rodziców jest zagubienie, bezsilność i bezradność wobec problemów dziecka. Współpracowałam z innymi doświadczonymi wychowawcami. Przez cały okres stażu analizowałam dokumentację z Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej. Dokumentacja dotyczyła specyficznych trudności w nauce, które występują u moich uczniów. W związku z tym starałam się dostosować metody nauczania do zaleceń zawartych w powyższych opiniach. Prowadziłam zajęci dydaktyczno – wyrównawcze dla uczniów słabszych.
Współpracowałam z Policją, Poradnią Psychologiczni – Pedagogiczną i pielęgniarką szkolną.
Na zajęciach starałam się wprowadzić miłą, sprzyjającą nauce atmosferę. Dzięki temu uczniowie czuli się bezpiecznie i komfortowo, nie bali się zadawać pytań w przypadku niezrozumiałych dla nich zagadnień.
W czasie stażu starałam się również umiejętnie stosować wiedzę z zakresu dydaktyki. W realizacji tego zadania pomogło mi wprowadzenie różnych metod aktywizujących w pracy z uczniami. Należały do nich: gry dydaktyczne, burza mózgów, praca w grupie. Zastosowanie tych metod sprawiło, że uczniowie, samodzielnie lub w grupie wykonywali zadania, które sprawiały im satysfakcję, a nie zdawali sobie sprawy, że w ten sposób uczą się i rozwiązują problemy. Metody rozwinęły w uczniach umiejętność współdziałania w zespole, komunikowania się oraz podejmowania decyzji.
Uzyskane efekty:
• Pogłębianie wiedzy psychologiczno-pedagogicznej pozwoliło mi na lepsze dostosowanie warsztatu pracy do indywidualnych potrzeb uczniów, którym nauka sprawia trudności.
• Dobra współpraca z innymi nauczycielami oraz rodzicami przyczyniła się do rozwiązania problemów dydaktycznych i wychowawczych moich uczniów.
• Zastosowanie metod aktywizujących sprawiło, że uczniowie wykonywali zadania, które sprawiały im satysfakcję, a nie zdawali sobie sprawy, że w ten sposób uczą się i rozwiązują problemy. Metody te rozwinęły w nich umiejętność współdziałania w zespole, komunikowania się oraz podejmowania decyzji.
VI Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywa staż (§ 7 ust. 2 pkt 5)
1 Zapoznanie z aktami prawnymi dotyczącymi systemu oświaty i działania szkoły.
Przez cały okres pracy w szkole analizowałam dokumenty takie jak: Ustawę o systemie oświaty, Kartę Nauczyciela, Rozporządzenia w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli, Ustawę o postępowaniu w sprawach nieletnich, Ustawę o pomocy społecznej, Statut Szkoły, WSO, Program Wychowawczy Szkoły. Dzięki temu lepiej zorientowałam się w obowiązujących przepisach. Zapoznałam się także z prawami dziecka, dzięki analizie Konwencji Praw Dziecka.
Brałam czynny udział w radach szkoleniowych, klasyfikacyjnych i podsumowujących.
Uczestniczyłam w komisjach nadzorujących sprawdziany klas szóstych i egzamin gimnazjalny w Sławkowie, pełniąc rolę członka komisji. Zapoznałam się dzięki temu z procedurami przeprowadzania wyżej wymienionych sprawdzianów.
Przystępując do ubiegania się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego zapoznałam się z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004r wraz z późniejszymi zmianami w sprawie uzyskiwania stopnia awansu zawodowego przez nauczycieli.
Uzyskane efekty:
• Posługiwanie się przepisami dotyczącymi systemu oświaty w czynnościach związanych z odbywaniem stażu pozwoliło mi prawidłowo opracować plan rozwoju oraz sprawozdanie z jego realizacji.
• Znam zasady funkcjonowania i organizacji pracy szkoły.
• Znam źródła, do których sięgam w sytuacjach problemowych.
VII Uczestniczenie w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu szkoły oraz potrzeb szkoły i środowiska lokalnego (§ 7 ust. 1 pkt 1)
1. Uczestniczenie w pracach różnych organów szkoły.
Pełniłam aktywny udział we wszystkich posiedzeniach Rady Pedagogicznej, przygotowywałam na posiedzenia potrzebną dokumentację, dokonywałam charakterystyki klasy i poszczególnych uczniów. Aktywnie współpracowałam z innymi nauczycielami.
Współtworzyłam i wdrażałam Wewnątrzszkolny System Oceniania. Brałam udział w tworzeniu Rocznego Planu Pracy Szkoły na lata 2009/2010, 2010/2011 i 2011/2012 oraz Kalendarza roku szkolnego. Uczestniczyłam także w konstruowaniu tygodniowego rozkładu zajęć.
Współpracowałam z Samorządem Uczniowskim m.in. poprzez pełnienie roli opiekuna w trakcie dyskotek szkolnych.

2. Realizacja zadań opiekuńczo wychowawczych.
Sprawowałam opiekę nad uczniami podczas wycieczek, imprez i wyjść pozaszkolnych.
Brałam czynny udział oraz przygotowywałam uczniów do występów podczas uroczystości szkolnych takich jak Dzień Patrona – bajki Adama Mickiewicza „Zając i żaba”, „Przyjaciele”, „Chłop i żmija” , Dzień Nauczyciela – zabawne fraszki i piosenki, Choinka – przedstawienie pt. „Bajka noworoczna”. Przygotowałam przedstawienie dla uczniów klas 0 – III pt. „ Co słychać w lesie?”. Zorganizowałam i przygotowałam część artystyczną na uroczystość ślubowania uczniów klasy pierwszej, na którą zostali zaproszeni nauczyciele i uczniowie klas 0 – III, pan dyrektor, ksiądz oraz rodzice.
Razem z moim opiekunem stażu przygotowałam część artystyczną na ważne wydarzenie w historii naszej szkoły – otwarcie nowej sali gimnastycznej. Było to przedsięwzięcie wymagające wiele wysiłku i dodatkowej pracy. Związane było to z koniecznością znalezienia odpowiedniego scenariusza uroczystości, wyszukania piosenek, znalezienia odpowiednich strojów, dekoracji oraz przygotowania uczniów do występu.
Ponadto razem z moim opiekunem przygotowałam część artystyczną dla mieszkańców Domu Opieki Społecznej w Uzdowie z okazji organizowanych tam Dni Rodziny. W ramach podziękowań razem z występującymi uczniami zostaliśmy zaproszeni do zwiedzenia Domu Opieki Społecznej, pokazana została nam wystawa rękodzieła mieszkańców. Zostaliśmy również zaproszeni na poczęstunek i wspólną zabawę.
Podejmowałam również pracę w komisjach egzaminacyjnych na sprawdzianie szóstoklasisty i egzaminie gimnazjalnym w Sławkowie.
Poza tym byłam członkiem komisji podczas szkolnego konkursu matematycznego, szkolnego etapu konkursu Ojczyzna Polszczyzna, szkolnego konkursu ekologicznego dla uczniów klas I – III, konkursu pięknego czytania oraz wielu konkursów plastycznych. Pełniłam również funkcje osoby nadzorującej konkurs matematyczny Kangur i Eko – Planeta.
Uzyskane efekty:
• Znam zasady funkcjonowania i organizacji pracy szkoły.
• Współtworzyłam: WOS, Roczny Plan Pracy Szkoły i Kalendarz roku szkolnego.
• Potrafię przygotowywać uczniów do występów przed publicznością.
VIII Samodzielny udział w różnych formach doskonalenia zawodowego pogłębianie swojej wiedzy i umiejętności zawodowych (§ 7 ust. 1 pkt 2)
1. Poszerzanie wiedzy i umiejętności w procesie aktywnego udziału w wewnątrzszkolnym i zewnętrznym doskonaleniu.
W okresie odbywania stażu uczestniczyłam w wielu formach doskonalenia zawodowego takich jak:
• Warsztaty metodyczne „ Od nauczyciela stażysty do nauczyciela dyplomowanego (w świetle aktualnych uregulowań prawnych). Zorganizowane przez Warmińsko – Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie (2009/ 2010 i 2011/2012).
• Seminarium dla nauczycieli kształcenia zintegrowanego „ Sztuka motywowania – nauczanie wielozmysłowe w cyklu „ Razem w szkole” WSIP ( 2009/ 2010).
• Warsztaty pt. „ Samodzielna obserwacja i eksperyment uczniowski w realizacji nowej podstawy programowej. Zorganizowane przez Ośrodek Doskonaleni Nauczycieli w Elblągu (2010/2011).
• Szkolenie nt. „ Organizowanie i udzielanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej w świetle nowych regulacji prawnych”(2010/2011).
• Szkolenie rady pedagogicznej „ Metody i narzędzia w ewaluacji zewnętrznej”. Zorganizowane przez Urząd Gminy Działdowo w Górznie (2010/2011).
• Warsztaty nt. „ Wystąpień publicznych”. Zorganizowane przez Urząd Gminy Działdowo w Górznie (2010/2011).
• Szkolenie nt. „ Instrumenty prawne istotne w pracy nauczyciela. Nauczyciel Funkcjonariuszem Publicznym” Zorganizowane przez Urząd Gminy Działdowo (2010/ 2011).
• Warsztaty dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej „ Doświadczam, ćwiczę rozumiem – matematyka w działaniu” WSIP (2011/2012).
• Szkolenie zorganizowane przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Działdowie „ Dysleksja – rozpoznanie ryzyka występowania dysleksji u dzieci przedszkolnych i w okresie wczesnoszkolnym, indywidualizacja pracy” (2011/2012).
• Szkolenie zorganizowane przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Działdowie „ Rozpoznawanie ryzyka dysleksji i dyskalkuli u dzieci w klasach I- III” (2011/2012).
• Szkolenie do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy. Zorganizowane przez Warmińsko – Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie ( 2011/2012).
• Szkolenie nt. „ Metody aktywizujące w realizacji standardów egzaminacyjnych w szkole podstawowej” . Zorganizowane przez Warmińsko – Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie ( 2011/2012).
• Konferencja popularno - naukowa nt. „. Odkrywamy radość rozwoju. Edukacja włączająca, czyli jak aktywnie wspierać dziecko ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w adaptacji wczesnoszkolnej”. Zorganizowana przez Warmińsko – Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie. (2011/2012).
Ponadto ukończyłam trzy - semestralne studia podyplomowe w zakresie Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie. Zdobyta przeze mnie wiedza wykorzystywana była do pracy z uczniami na zajęciach.
Poza tym w lipcu 2012 roku ukończę dwu - semestralny kurs kwalifikacyjny w zakresie Terapii Pedagogicznej, zorganizowany przez Działdowską Agencję Rozwoju. Kurs daje mi kwalifikacje niezbędne do prowadzenia zajęć korekcyjno – kompensacyjnych dla uczniów posiadających opinie, orzeczenia oraz wykazujących trudności w nauce. Zdobyta przez mnie wiedza wykorzystywana będzie również na codziennych zajęciach i mam nadzieję że zwiększy efektywność mojej pracy z uczniami mającymi problemy z nauką.
2. Samodzielne studiowanie literatury pedagogicznej, psychologicznej i metodycznej
W ramach realizacji tego zadania współpracowałam z Biblioteką Pedagogiczną w Działdowie, Biblioteką Pedagogiczną w Olsztynie i Biblioteką Szkolną.
Uzyskane efekty:
• Wszystkie szkolenia dały mi możliwość spotkania z innymi nauczycielami, wymiany doświadczeń, aktualizowania wiadomości dotyczących nauczania oraz nowych pozycji wydawniczych pojawiających się na rynku.
• Uczestnicząc w kursach miałam możliwość doskonalenia techniki pracy w grupach, gdyż większość zajęć odbywała się na zasadzie pracy w grupowej.
• Otrzymane na szkoleniach materiały edukacyjne wykorzystywałam w celu wzbogacenia i urozmaicenia własnych lekcji.
• Ukończone studia podyplomowe i kurs kwalifikacyjny daje mi możliwość prowadzenia dodatkowych zajęć z uczniami. Zdobytą wiedzę wykorzystuję także w codziennej pracy.
• Szkolenie do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy pozwoliło mi na przeszkolenie uczniów w tym zakresie.

PODSUMOWANIE
Realizując swój plan rozwoju zawodowego przez cały okres stażu umiejętnie organizowałam i doskonaliłam warsztat pracy. Starałam się w szczególności dbać o zdrowie i bezpieczeństwo uczniów. Starałam się rzetelnie realizować program nauczania oraz obiektywnie oceniać i sprawiedliwie traktować uczniów. Wspierałam ich i pomagałam w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych współpracując przy tym z rodzicami bądź prawnymi ich opiekunami. Zadania postawione w planie rozwoju zawodowym pozwoliły mi lepiej poznać i zrozumieć jak trudna i odpowiedzialna jest praca z dziećmi. Analizując moją pracę w okresie stażu, stwierdzam, że zrealizowałam wszystkie zadania wytyczone w planie rozwoju zawodowego. Wiele zadań to działania o charakterze ciągłym lub zadania kilkuletnie: współpraca z rodzicami, dzielenie się wiedzą. Dlatego zamierzam dalej dbać o doskonalenie swoich umiejętności, zdobywać nowe doświadczenia oraz systematycznie dokształcać się, dzielić wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami. Przez cały okres stażu starałam się aktywnie działać w szkole, starałam się wzbogacać swój warsztat pracy, stosując różne formy i metody.
Uważam, że w ciągu 2 lat i 9 miesięcy trwania mojego stażu spełniłam wszystkie wymagania stawiane nauczycielowi kontraktowemu ubiegającemu się o awans na kolejny stopień zawodowy.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.