X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 31652

Plan profilaktyki

PROGRAM PROFILAKTYKI na rok szkolny 2014/2015
Publicznej Szkoły Podstawowej im. Bł. O. Narcyza Jana Turchana w Trąbkach

„Profilaktyka to proces, który wspiera człowieka w prawidłowym rozwoju i zdrowym życiu”. Jest także jednym ze sposobów reagowania na rozmaite zjawiska społeczne, które oceniane
są jako szkodliwe i niepożądane.

(Z. B. Gaś, 2003)

Program profilaktyki to uzupełnienie programu wychowawczego szkoły. Stanowi spójną całość z programem wychowawczym i szkolnym zestawem programów nauczania, których treści są powiązane i wynikają z siebie. Program profilaktyki jest dostosowany do potrzeb rozwojowych, uczniów i środowiska wychowawczego, opisuje w sposób całościowy treści oraz działania całej społeczności szkolnej. Program ten odpowiada na realne problemy i zagrożenia pojawiające się w szkole i jej środowisku. Ma też przemyślany cel. Zawiera konkretne działania profilaktyczne zgodnie z potrzebami uczniów i wspiera ich oraz środowisko rodzinne w rozwoju społecznym, emocjonalnym, zawodowym i estetyczno - moralnym.

I Oczekiwane efekty:

* Polepszenie funkcjonowania uczniów w zespole klasowym,
* Polepszenie komunikacji między uczniami w klasie,
* Zwiększenie motywacji do osiągania lepszych wyników i osiągnięć w nauce,
* Uzyskanie świadomości z zagrożeń wynikających z zażywania środków uzależniających,
* Wyrobienie nawyku dbałości o własne zdrowie,
* Wyrobienie umiejętności asertywnego odmawiania,
* Wzrost poczucia własnej wartości i znajomości swoich słabych i mocnych stron,
* Wykazywanie większej dojrzałości i samodzielności w podejmowaniu decyzji,
* Wzmocnienie poczucia bezpieczeństwa i wzajemnego zaufania w zespole klasowym,
* Zwiększenie aktywności rodziców przy współdziałaniu ze szkołą.

II Cele ogólne:

1) stworzenie bezpiecznych, przyjaznych warunków nauki i pracy dla uczniów,
2) diagnozę potrzeb i problemów uczniów w środowisku szkolnym,
3) wspomaganie rozwoju dzieci 6 – letnich w szkole.
4) poznanie środowiska rodzinnego uczniów i sposobów spędzania czasu wolnego bez nałogów i przemocy,
5) aktywny udział uczniów w zajęciach pozalekcyjnych / profilaktycznych,
6) dostosowanie treści i form zajęć dodatkowych / profilaktycznych do potrzeb, stopnia zagrożenia i wieku uczniów,
7) pomoc psychologiczno - pedagogiczną dla dzieci i młodzieży,
8) edukację prozdrowotną, promocję zdrowia psychicznego i zdrowego stylu życia bez nałogów,
9) edukację współżycia w zespole, podnoszenia kultury osobistej i dobrego zachowania w grupie, sposobów rozwiązywania konfliktów pomiędzy uczniami,
10) współdziałanie z rodzicami w rozwiązywaniu problemów dzieci i młodzieży,
11) edukację rodziców w zakresie problemów wychowawczych,
12) współdziałanie z poradniami i jednostkami specjalistycznymi działającymi na rzecz dziecka,

IV Szczegółowe cele programu:

* rozpoznanie środowiska uczniów przez wychowawców klas,
* rozpoznanie środowiska rodzinnego i warunków socjalno-bytowych
* integracja wychowawcy z klasą
* poprawa komunikacji wychowawcy z klasą
* poprawa komunikacji między uczniami a nauczycielami
* kształtowanie odpowiednich postaw prozdrowotnych
* kształtowanie umiejętności radzenia sobie ze stresem w trudnych sytuacjach życiowych
* budowanie więzi w grupie
* budowanie poczucia własnej wartości w oparciu o odnoszone sukcesy w różnych dziedzinach
* stwarzanie sytuacji wychowawczych, w których każdy z uczniów mógłby odnosić sukces
* wdrażanie asertywnych zachowań
* zapobieganie niepowodzeniom szkolnym ucznia poprzez indywidualną pracę z nim
* budowanie i wzmacnianie naturalnych systemów wsparcia dla dzieci : koleżeństwa, przyjaźni, zaufania i uczciwości
* uwrażliwianie uczniów na problemy i potrzeby innych ludzi
* kształcenie umiejętności prawidłowego podejmowania decyzji i przyjmowania odpowiedzialności za podejmowane działania
* zapobieganie inicjacji alkoholowej, nikotynowej i narkotykowej uczniów
* doskonalenie, przez uczniów, umiejętności oceny ryzyka związanego z używaniem środków szkodliwych dla nich
* umożliwienie dzieciom oraz dorosłym własnego rozwoju poprzez zachęcanie do współpracy
* uaktywnienie rodziców do współdziałania ze szkołą w rozwiązywaniu problemów dzieci
* pogłębienie wiedzy rodziców na temat potrzeb i metod pracy z dziećmi
* poinformowanie rodziców o możliwościach uzyskania specjalistycznej pomocy
* wypracowanie stałej formy współpracy pomiędzy nauczycielem - pedagogiem - rodzicami - innymi organami szkoły
* skonsolidowanie działań w ramach zespołu nauczycielskiego, opiekuńczo - wychowawczego działającego na terenie naszej placówki
* wdrażanie nauczycieli do systematycznej współpracy z innymi instytucjami, które w swojej działalności zajmują się również sprawami opieki i wychowania (poradnie psychologiczno - pedagogiczne)

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI został dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów, ich środowiska, rodziców, nauczycieli lokalnej społeczności.

Zadania
Sposób realizacji
Osoby odpowiedzialne
Termin realizacji
1.Wdrażanie uczniów do bezpiecznego zachowywania się w szkole oraz poza nią.

a. Dyżury nauczycieli
na korytarzach
i boisku szkolnym podczas przerw.

b. Pogadanki i ćwiczenia praktyczne na temat: - „Zasady bezpiecznego i właściwego zachowania w szkole i drodze do szkoły” - „Przestrzeganie zasad BHP i przepisów p-poż w szkole” - „Bezpieczeństwo w czasie ferii i wakacji”

c. Wyposażenie uczniów w kamizelki lub znaczki odblaskowe.

d. Spotkania i rozmowy z przedstawicielami policji.

e. Przestrzeganie szkolnych regulaminów.

f. Udział w ogólnopolskim programie edukacyjnym „Klub szkół UNICEF”

g. Udział w ogólnopolskim programie społecznym „Szkoła bez przemocy”

h. Udział w programie edukacyjnym „Odblaskowa szkoła”
i. Udział w programie edukacyjnym „Bezpieczna szkoła”

j. Teatrzyki tematyczne

Nauczyciele

Wychowawcy
Policja,Straż miejska

Dyr. G. Pogorzelczyk- Kluska

Dominika Nowak

Wychowawcy

Aneta Ślęczka Wychowawcy

Wychowawcy

Cały rok wg harmonogramu


Cały rok

IX 2014

Cały rok
2.Kształtowanie prawidłowych postaw
i zachowań związanych
z ruchem drogowym
i profilaktyką przeciwpożarową.
a. Zajęcia praktyczne „ Jak zachować się na drodze”, „Przestrzeganie zasad BHP i przepisów przeciwpożarowych w szkole.”
b. Egzamin na Kartę rowerową – zajęcia warsztatowe w ramach techniki w klasie IV.

c. Pogadanki na temat bezpiecznego używania sprzętu elektrycznego
i elektronicznego.

d. Ćwiczenia przeciw pożarowe – próbna ewakuacja.

e. Udział w programie edukacyjnym „Bezpieczna szkoła”, „Odblaskowa szkoła”

f. Spotkanie z przedstawicielem Policji, Straży miejskiej
Wychowawcy

M. Okońska- Duda

Nauczyciele

Dyr. G. Pogorzelczyk- Kluska

Dyr. G. Pogorzelczyk- Kluska
Aneta Ślęczka Wychowawcy

Dominika Nowak
Wychowawcy
Według harmonogramu

VI 2015

Cały rok

X 2014

Cały rok


Według potrzeb

3.Uświadamianie uczniom niebezpieczeństw związanych
z zażywaniem używek (papierosy, narkotyki, alkohol).


●Lekcje wychowawcze w klasach IV- VI
oraz lekcje przedmiotowe w klasach młodszych.

● Popularyzacja wśród dzieci i młodzieży szkolnej idei walki z czynnym i biernym paleniem tytoniu: - konkurs dla uczniów na najciekawszą prezentację adresowaną do różnych grup społecznych, w tym grup rówieśniczych; - obchody dni:15 listopada - Światowy Dzień Rzucania Palenia; 31 maja - Światowy Dzień Bez Tytoniu ; - prelekcje, pogadanki
●Udział w ogólnopolskim projekcie edukacyjnym „Nie pal proszę”
● Teatrzyki tematyczne
Wychowawcy
Pedagog szkolny

Samorząd uczniowski Aneta Ślęczka Pielęgniarka

Dominika Nowak

Dyr. G. Pogorzelczyk- Kluska
Wychowawcy
Cały rok według planu
( zapisy w dzienniku lekcyjnym)

Cały rok

Cały rok
4.Zagrożenia cywilizacyjne w kontekście zdrowia psychicznego ucznia
● Współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną

● Budowanie bezpiecznego środowiska edukacyjnego
● Przeciwdziałanie cyber przemocy - pogadanki, prelekcje : Jak sobie radzić ze stresem?, Jak wyrażać uczucia?, Moje sukcesy – podniesienie własnej wartości, Jak oceniam swoje zachowanie?
- pedagogizacja rodziców - współpraca z instytucjami zewnętrznymi (policja, eksperci)

● Udział w wojewódzkim projekcie edukacyjnym „Zagrożenia w sieci. Profilaktyka i reagowanie”

● Uwrażliwienie rodziców na niebezpieczeństwa związane
z korzystaniem z sieci.
- Prelekcja dla rodziców na temat bezpieczeństwa
w sieci.
- Przekazanie rodzicom materiałów informacyjnych dotyczących zagrożeń płynących
z korzystania z sieci Internet np. cyberprzemoc.

Dyr. G. Pogorzelczyk- Kluska
Wychowawcy

nauczyciel informatyki, wychowawcy

wychowawcy, nauczyciel informatyki
Cały rok

Cały rok

Cały rok, zebrania z rodzicami
5.Kształtowanie postaw asertywnych - czyli sztuka odmawiania i ostrożność
w kontaktach
z nieznajomymi.
● Tematyczne lekcje przedmiotowe i wychowawcze.

● Współpraca z PPP
● Spotkania z policjantem.

Dyr. G. Pogorzelczyk- Kluska, Wychowawcy

Dominika Nowak
Cały rok według planu
( zapisy w dzienniku lekcyjnym)

Według potrzeb

6.Zapobieganie
i eliminowanie przemocy
i agresji słownej.
● Reagowanie na wszelkie przejawy przemocy oraz natychmiastowe rozwiązywanie problemu.


● Zajęcia aktywizujące tematyce dotyczącej zagadnień agresji, przemocy i mobingu.

Nauczyciele i wychowawcy w porozumieniu z rodzicami, dyrektorem i PPP

Wychowawcy
Cały rok według potrzeb

Cały rok według planu


7.Wdrażanie uczniów do odpowiedzialności
i poszanowania cudzej własności.

Natychmiastowe reagowanie na niepożądane zachowania uczniów
( niszczenie cudzego mienia).


Nauczyciele
Cały rok

1.Kształtowanie pozytywnych postaw społecznych: szacunek dla drugiego człowieka, szacunek dla zdrowia, życia
i rodziny.
Aktywne uczestnictwo w akcjach charytatywnych: „Szlachetna paczka”, Adopcja sieroty z Afryki, pomoc Schronisku dla zwierząt, współpraca z Unicef

Realizacja ogólnopolskiego projektu „Globalizacja na co dzień”


Współorganizacja festynu rodzinnego

Organizacja Wojewódzkiego Konkursu Przyrodniczego

Organizacja szkolnych akademii:
- Święto Niepodległości, Jasełka, Dzień Babci i Dziadka, Poranek wielkanocny, Dzień patrona, Święto Konstytucji 3 maja
● Pogadanki i lekcje wychowawcze poruszające tematykę niepełnosprawności, praw dziecka i poszanowania godności człowieka.
Samorząd Uczniowski
Aneta Ślęczka

Dyr. G. Pogorzelczyk- Kluska, organizatorzy zewnętrzni

Dyr. G. Pogorzelczyk- Kluska
Nauczyciele, Rada rodziców

Dyr. G. Pogorzelczyk- Kluska
Nauczyciele

Nauczyciele
Samorząd uczniowski

Wychowawcy
Aneta Ślęczka
Samorząd uczniowski

Cały rok

1.Propagowanie zdrowego stylu życia.
Uczestnictwo w akcjach:
- „Pij mleko”.
- „Owoce w szkole”.
- „Śniadanie daje moc”
- „Trzymaj formę”
- „Wf z klasą”

● Realizacja zajęć dodatkowych z wychowania fizycznego
- SKS – kl. IV – VI
- zajęcia ogólnorozwojowe – kl. III
- gimnastyka z elementami korekcyjnymi – kl. I

● Klasowa zbiórka plastiku i makulatury

● Gry i zabawy ruchowe gwarancją zdrowego stylu życia – pogadanki i ćwiczenia praktyczne.
●Wycieczki rekreacyjne w weekendy

● Popularyzacja zdrowej diety, akcje: „5 razy dziennie warzywa i owoce” ,

● Współpraca z lokalną Przychodnią zdrowia


● „Dożywianie GOPS
Dyr. G. Pogorzelczyk- Kluska

Gniewomir Kania

Gniewomir Kania


Wychowawcy

Nauczyciele
Pielęgniarka

Gniewomir Kania

Dyr. G. Pogorzelczyk- Kluska
Pielęgniarka
wychowawcy

Dyr. G. Pogorzelczyk- Kluska
Pielęgniarka


Dyr. G. Pogorzelczyk- Kluska


Według harmonogramu

Cały rok

Cały rok
10. Kształtowanie pozytywnej postawy
w relacjach
z innymi ludźmi.
Osobisty przykład.

Uczestnictwo
w różnorodnych wydarzeniach, środowiskowych, kulturalnych.

Pracownicy szkoły
Wychowawcy

Cały rok

Według kalendarza imprez
11. Wspieranie dziecka 6 -
letniego na pierwszym
i kolejnych etapach
edukacji
Otoczenie szczególną opieką uczniów najmłodszych na przerwach, podczas posiłków, wyjść do WC

Wdrożenie procesu adaptacyjnego uczniów najmłodszych

Lekcje pokazowe dla dzieci i rodziców

Dostosowanie sal lekcyjnych, świetlicy do potrzeb dzieci 6 - letnich
Nauczyciele

Wychowawcy

Nauczyciele kl. I, II, III

Dyr. G. Pogorzelczyk- Kluska, wychowawcy, Aneta Ślęczka
Cały rok

IX/X 2014

V/VI 2014

IX 2014
12. Zaspokajanie potrzeb
edukacyjnych uczniów
zdolnych, mających
trudności w nauce lub
posiadającymi deficyty
rozwojowe.
Prowadzenie kółek zainteresowań.

Informowanie rodziców
o trudnościach dziecka
i zachęcanie ich do skorzystania z pomocy w PPP.
Prowadzenie lekcji tematycznych: - „Skuteczne uczenie się”

Prowadzenie zajęć wyrównawczych.

Prowadzenie zajęć kompensacyjnych


Spotkania
ze specjalistami
( psycholog, pedagog, logopeda).


Dostosowanie programów dydaktycznych
do potrzeb
i możliwości ucznia
na podstawie orzeczenia
z PPP.

Nauczyciele


Wychowawcy
Nauczyciele


Wychowawcy

Nauczyciele
Pedagog szkolny


Nauczyciele
Pedagog szkolny

Dyr. G. Pogorzelczyk- Kluska, Wychowawcy

Nauczyciele
Według harmonogramu

Cały rok według potrzeb


Cały rok

Według harmonogramu

Według harmonogramu

Według potrzeb

Cały rok
13. Pomoc uczniom
sprawiającym kłopoty
wychowawcze.
Rozmowy wychowawców
z nauczycielami, uczniami i rodzicami.

Zajęcia ze specjalistami
w PPP.
Prowadzenie warsztatów dla rodziców (pedagogizacja).

Wychowawcy
Pedagog szkolny

Wychowawcy
Pedagog

Cały rok według potrzeb

Według potrzeb
14. Rozpoznawanie
sytuacji bytowej
uczniów, dbałość o
zabezpieczenie
podstawowych
warunków bytowych.

Stypendia szkolne
Wyprawki szkolne
Zasiłek szkolny
Dożywianie
Pedagog szkolny
Dyr. G. Pogorzelczyk- Kluska

Cały rok

15. Opieka nad „ euro
sierotami”.
Monitorowanie sytuacji rodzinnej uczniów, których rodzice pracują
za granicą.

Pomoc w przezwyciężaniu trudności w nauce.

Dostosowanie treści kształcenia do możliwości i umiejętności uczniów posiadających orzeczenia z Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej

Wychowawcy

Nauczyciele

Cały rok

Cały rok według potrzeb

16. Właściwe
zagospodarowanie
czasu wolnego dziecka.
Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych w klasach I-III,
IV- VI:
- koło teatralne,
- koło historyczne,
- koło przyrodnicze,
- koło plastyczne,
- koło dziennikarskie,
- koło gitarowe,
- koło j. angielskiego,
- koło informatyczne
- koło matematyczno – logiczne
- koło origami,
- SKS.

Oferta zajęć dodatkowych:
- taniec, basen

Zajęcia wyrównawcze.
Zajęcia kompensacyjne

Organizacja ferii zimowych.

Nauczyciele

Organizatorzy zewnętrzni

Nauczyciele
Nauczyciele

Nauczyciele
Dyr. G. Pogorzelczyk- Kluska

Cały rok


Cały rok


II 2015

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.