X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 31533
Przesłano:

Projekt planu rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o dyplomowanie

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

Imię i nazwisko: Katarzyna Sałańska

Nazwa i adres szkoły: Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Duczkach

Nauczany przedmiot: wychowanie przedszkolne, kształcenie zintegrowane

Termin rozpoczęcia stażu: 02.09.2013r.

Termin zakończenia stażu: 31.05.2016r.

CELE:
I. Podniesienie efektywności działań dydaktyczno-wychowawczych.
II. Uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego.
III. Poszerzenie wiadomości i umiejętności w różnych dziedzinach pracy zawodowej

CZYNNOŚCI ORGANIZACYJNE

Lp
Zadania Formy realizacji Termin
1. Poznanie procedury awansu zawodowego i przygotowanie plan rozwoju.
• wstępna analiza własnych umiejętności; zdefiniowanie potrzeb własnego rozwoju w ramach ogólnego planu rozwoju szkoły,
• zapoznanie się z aktualnymi przepisami prawa oświatowego dotyczącymi awansu zawodowego,
• złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu,
• sporządzenie planu rozwoju zawodowego,
• śledzenie zmian dokonywanych w Karcie Nauczyciela oraz prawie oświatowym,
• uzyskiwanie informacji na temat awansu za pomocą Internetu,
sierpień 2013

sierpień/wrzesień 2013

3 września 2013
sierpień/wrzesień 2013
w okresie stażu

w okresie stażu

2. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego.
• gromadzenie dokumentacji,
• praca nad spełnieniem wymagań na stopień nauczyciela dyplomowanego,
• uzyskanie oceny dorobku zawodowego. cały okres stażu
cały okres stażu

czerwiec 2016

3. Opracowywanie sprawozdań
- półrocznych i na koniec stażu- z realizacji planu rozwoju.
• przygotowywanie sprawozdań z realizacji zatwierdzonego planu rozwoju.
na koniec każdego okresu

czerwiec 2016

WYMAGANIA NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA STOPNIA AWANSU NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

§ 8 ust. 2 pkt. 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.

Lp
Zadania Formy realizacji Termin
1. Doskonalenie własnego warsztatu pracy i metod pracy pedagogicznej.
* Zdefiniowanie potrzeb własnego rozwoju w ramach ogólnego planu rozwoju szkoły;

* Udział w warsztatach, szkoleniach, konferencjach, zespołach samokształceniowych (w tym współkonstruowanie planu pracy zespołu przedmiotowego i wdrażanie go), kursach doskonalących;

*Samokształcenie (poszukiwanie nowości
wydawniczych dotyczących nauczania
przedszkolnego, kształcenia zintegrowanego, aktywizujących metod pracy)

* Wspomaganie ucznia zdolnego i mającego
trudności w nauce:
- Przygotowywanie uczniów organizowanie i udział w konkursach szkolnych i pozaszkolnych
- Organizowanie kółek zainteresowań
-Prowadzenie zajęć wyrównawczych– w razie potrzeb. Wrzesień 2013

Okres stażu

Okres stażu

Okres stażu

Okres stażu

Rok szk. 2014/2015
2015/2016

2. Współpraca z rodzicami * Wsparcie pedagogiczne rodziców podczas konsultacji i zebrań (pogadanki, referaty itp.)
*Angażowanie rodziców w życie szkoły -pomoc rodziców w organizowaniu imprez i wycieczek klasowych
* Prowadzenie zajęć otwartych dla rodziców: „Odkrywajmy razem”
Okres stażu
wiosna 2014
3. Przygotowywanie i
organizowanie wycieczek, imprez, uroczystości i apeli- szkolnych i klasowych.
* Wycieczki

* Dzień Babci i Dziadka, Dzień Matki, Święto Rodziny, Jasełka, Dzień Edukacji Narodowej itp. Okres stażu

4.
Działać w każdy inny sposób na rzecz doskonalenia swojej pracy i podwyższania jakości pracy szkoły
*m.in.diagnozy wstępne
badania wyników nauczania i inne typy diagnoz.
Okres stażu

5. Dbanie o wystrój sali i i holu szkolnego * Aktualizacja gazetek , dekoracji , aktualnymi porami roku ,uroczystościami, wystawy prac dzieci Okres stażu

§ 8 ust. 2 pkt 2
Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

Lp
Zadania Formy realizacji Termin
1. Wykorzystanie
umiejętności stosowania
technologii komputerowej i
informacyjnej w pracy
nauczyciela. * Stosowanie technologii komputerowej w opracowaniu dokumentacji szkolnej, np. planów, sprawozdań,

* Wykorzystanie komputera do opracowania pomocy dydaktycznych przydatnych w szkole,

* Wykorzystanie komputera do przygotowania wystroju klasy i dekoracji na uroczystości szkolne,

* Wykorzystanie programów edukacyjnych, encyklopedii multimedialnych i Internetu na lekcjach

* Wykorzystanie komputera i Internetu do dokumentacji zaplanowanych zadań stażu na nauczyciela dyplomowanego,

* Nawiązanie współpracy z nauczycielem informatyki oraz odpowiedzialnym za stronę internetową szkoły.


Okres stażu


§ 8 ust. 2 pkt 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnatrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć;

Lp
Zadania Formy realizacji Termin
1. Dzielenie się wiedzą i
doświadczeniem z
innymi nauczycielami

* Przekazywanie informacji z kursów, szkoleń itp.

* Opracowanie i udostępnianie do wykorzystania w szkole scenariuszy lekcji, apelów, imprez szkolnych, testów, sprawdzianów, ankiet, kart pracy, programów autorskich

* Prezentowanie warsztatu pracy w trakcie lekcji
otwartych dla chętnych nauczycieli

* Aktywna praca w zespole przedmiotowym, wygłaszanie referatów, wymiana doświadczeń
Okres stażu
2. Publikowanie materiałów
edukacyjnych na stronach internetowych * Publikacja własnych materiałów: testów, kart pracy, referatów, scenariuszy lekcji, imprez itp. Okres stażu

§ 8 ust.2 pkt 4 - Realizacja co najmniej trzech wybranych zadań.
§ 8 ust. 2 pkt 4a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich

Lp
Zadania Formy realizacji Termin
1. Opracowanie i
wdrożenie programu
działań edukacyjnych * Opracowanie i wdrożenie programu koła ortograficznego,,Gżegżółka na szóstkę”
przygotowującego uczniów do konkursów m.in.
ortograficznych.

* Opracowanie i wdrożenie programu prozdrowotnego dla klas I-III „Zdrowa Szkoła „ Rok szk. 2014/2015
2015/2016

Rok szk. 2014/2015

2. Opracować i wdrożyć program wychowawczy zgodny z programem wychowawczym szkoły dla prowadzonej klasy.
*Praca podczas codziennych zajęć,
imprezy klasowe, wycieczki, diagnoza, ewaluacja.
Okres stażu
3. Opracowanie i wdrożenie programu współpracy z rodzicami. * Przedstawienie programu na zebraniu rodziców i zaopiniowanie przez nich.
- ustalenie sposobu przekazywania informacji
- udział we wspólnych zabawach
- udzielanie porad i wskazówek
- zachęcanie do korzystania z fachowej literatury
- pomoc w organizowaniu wycieczek, spacerów.
Wdrożenie programu we własnej klasie.

Rok szk.
2013/2014

§ 8 ust. 2 pkt 4c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych

Lp
Zadania Formy realizacji Termin
1. Przygotowywanie
uczniów do występów z
okazji różnych uroczystości i imprez obchodzonych w szkole mających na celu zacieśnianie współpracy z rodzicami i promowanie szkoły w środowisku * Imprezy okolicznościowe.

* Dzień Babci i Dziadka – z udziałem dziadków i babć; Dzień Matki, Święto Rodziny- z udziałem rodziców, Jasełka z udziałem rodziców- a także w ramach współpracy z miejscowym przedszkolem – dla dzieci i pracowników z przedszkola

* Przygotowywanie atrakcji integrujących szkołę z rodziną i środowiskiem lokalnym – coroczny festyn rodzinny
Okres stażu

czerwiec
2014, 2015, 2016
2. Organizowanie wycieczek turystyczno-krajoznawczych * Wyjazdy do teatru, kina, muzeów, parku narodowego itp. okres stażu
3. Uczestniczenie w akcjach charytatywnych organizowanych na rzecz ludzi potrzebujących pomocy- współpraca z Samorządem Uczniowskim * Zachęcanie uczniów do aktywnego udziału w akcjach typu WOŚP i „Góra Grosza”

okres stażu
4. Czynny udział w akcji „Cała Polska czyta dzieciom”- prowadzenie zajęć pod hasłem ” Dzieci czytają dzieciom” * Nawiązanie współpracy z nauczycielami i przedszkola. Wybranie literatury dziecięcej, artystyczne czytanie dla kolegów i koleżanek.
Wzbudzanie zainteresowań literaturą dziecięcą.
rok szk.
2015/2016
4. Współpraca z miejscowym przedszkolem im.Pszczółki Mai
* Dzielenie się pomysłami-

* Wystawienie „Jasełek” dla dzieci i pracowników przedszkola
okres stażu

grudzień 2015

§ 8 ust. 2 pkt 4e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami

Lp
Zadania Formy realizacji Termin
1. Współpraca z pedagogiem, psychologiem szkolnym,

logopedą * Konsultacje w przypadkach nasuwających się wątpliwościami w pracy dydaktyczno- wychowawczej,
* Interesowanie się postępami swoich wychowanków uczestniczących na terapii logopedycznej,
okres stażu
2. Współpraca z pielęgniarką:
„Odżywiajmy się zdrowo”,
„Higiena ciała” * Wizyty pielęgniarki, rozmowy i pogawędki z uczniami. Promocja zdrowia poprzez udział w konkursach. Propagowanie zdrowego stylu życia.
okres stażu
3. Współpraca z Policją w Wołominie * Zajęcia promujące bezpieczeństwo: „Przedszkolak bezpieczny na drodze” oraz inne dotyczące bezpieczeństwa dzieci. rok
2013/2014
4. Współpraca z organizacjami oraz
innymi podmiotami działającymi na rzecz dziecka i edukacji w
środowisku lokalnym * np. współpraca z domem dziecka w Równem okres stażu
5. Pomoc dzieciom z
problemami edukacyjnymi
* Współpraca z Poradnią Psychologiczno-
- Pedagogiczną okres stażu
6. Współpraca z rodzicami
* Pomoc w organizowaniu wycieczek, imprez klasowych i szkolnych okres stażu
7. Dbanie o zaplecze
pomocy dydaktycznych,
gier, zabawek * Udział w zakupach w gromadzeniu pomocy
dydaktycznych dla placówki, ciekawych gier, zabawek okres stażu

§ 8 ust. 2 pkt 5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony

Lp
Zadania Formy realizacji Termin
1. Rozpoznawanie i rozwiązywanie pojawiających się problemów edukacyjnych i wychowawczych
*Analizowanie i pomoc w
rozwiązywaniu problemów uczniów- współpraca z rodzicami, nauczycielami uczącymi i specjalistami

* Charakterystyka, diagnoza problemów, geneza i dynamika zjawiska, znaczenie problemu, i propozycja rozwiązania, wdrażanie i ewaluacja.
okres stażu
2. Poznanie sytuacji rodzinnej wychowanków * Ankiety skierowane do rodziców, prowadzenie obserwacji, rozmowy indywidualne z rodzicami.
rok szk.
2013/2014, 2014/2015


Plan ma formę otwartego projektu, który może ulec modyfikacjom .

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.