X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 31499
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego

Zagadnienia organizacyjne
- Poznanie procedury awansu zawodowego
a)Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego
b)Wniosek o rozpoczęcie stażu.
c)Plan rozwoju zawodowego
-Dokumentowanie realizacji planu rozwoju.
a)Gromadzenie dokumentacji.
-Opracowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju.
a)Przygotowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju.

§8 ust.2.pkt.1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły

-Doskonalenie własnego warsztatu pracy i metod pracy pedagogicznej.
a)Poszerzenie wiedzy i umiejętności poprzez uczestnictwo
w dostępnych formach kształcenia i doskonalenia zawodowego.
b)Samokształcenie poprzez zdobywanie wiedzy z ogólnie dostępnych źródeł.
- Opieka nad uczniami biorącymi udział w konkursach i olimpiadach zawodowych.
a)Przygotowywanie uczniów i udział w różnych konkursach i olimpiadach.
b)Pomoc w szukaniu materiałów, sprawdzanie ich przygotowania.
-Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych
a)Przygotowywanie uczniów do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.
- Realizacja zadań służących podniesienia jakości szkoły pracy
a)Przeprowadzenie egzaminów próbnych oraz ich wnikliwa analiza.
b)Organizacja wycieczek i wyjść zawodowoznawczych.
-Promocja szkoły w środowisku
a)Kreowanie pozytywnego wizerunku szkoły poprzez uczestniczenie w organizacji Dni Otwartych szkoły, Targów edukacyjnych itp.
-Doskonalenie umiejętności oceniania osiągnięć uczniów
a)Aktywne uczestnictwo w opracowaniu i ewaluacji modułowego systemu oceniania.
-Współpraca z rodzicami
a)Uczestnictwo w zebraniach z rodzicami.
b)Zaangażowanie rodziców w klasowe przedsięwzięcia.
-Doskonalenie kompetencji wychowawczych
a)Uczestnictwo w warsztatach szkoleniowych.
b)Rozpoznawanie sytuacji rodzinnej wychowanków.
c)Organizowanie imprez klasowych.
d)Dyskusje i pogadanki kształtujące osobowość.

§8 ust.2.pkt.2
Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

-Wykorzystanie technologii komunikacyjnej w pracy nauczycieli
a)zdobywanie materiałów dydaktycznych poprzez Internet
b)wymiana doświadczeń i poglądów z nauczycielami za pomocą
e – mail, komunikatory
-Wykorzystanie technologii informacyjnej w pracy nauczyciela
a)Korzystanie z programów pakietu Office w tworzeniu dokumentów wykorzystywanych podczas lekcji – testy, sprawdziany, prezentacje multimedialne, zestawy ćwiczeń
b)Opracowanie analizy egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe
c)Publikowanie materiałów własnych i wymiana doświadczeń
w Internecie
d)Prowadzenie zajęć w pracowni komputerowej oraz wdrażanie uczniów do korzystania z technologii komputerowej
e)Utworzenie na stronie internetowej szkoły zakładki ,,Przygotowanie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie” – umieszczanie przykładowych testów na etap pisemny egzaminu

§8 ust.2.pkt.3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami

-Prowadzenie zajęć otwartych
a)Przygotowywanie i przeprowadzenie lekcji otwartych
i koleżeńskich.
- Upowszechnianie i promocja własnych doświadczeń, metod
i form pracy
a)Umieszczenie własnych publikacji na stronie portalu edukacyjnego.
b)Przygotowanie materiałów do publikacji na szkolnej stronie internetowej.
- Kształtowanie umiejętności przekazywania wiedzy
i doświadczenia innym nauczycielom
a)Konsultacje z nauczycielami przedmiotów zawodowych .
b)Udostępnianie nauczycielom wypracowanej dokumentacji i pomocy dydaktycznych.
c)Aktywne uczestnictwo w pracach zespołu przedmiotowego.
d)Współpraca z pedagogiem

§ 8 ust. 2 pkt. 4a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.

-Opracowanie i wdrożenie programu autorskiego.
a)Opracowanie, wdrożenie, realizacja i ewaluacja programu zajęć pozalekcyjnych – przygotowanie do egzaminu zawodowego, koła gastronomicznego.

§8 ust.2.pkt.4c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych

-Organizowanie konkursów szkolnych
a)Organizacja i przygotowanie konkursów gastronomicznych na terenie szkoły
-Rozwijanie zainteresowań młodzieży.
a)Organizowanie wycieczek i wyjść klasowych
-Wychodzenie naprzeciw potrzebom uczniów.
a)Prowadzenie zajęć wyrównawczych dla uczniów mających trudności w uczeniu się
-Organizowanie imprez szkolnych i klasowych
-Współpraca z Samorządem Uczniowskim.
-Organizowanie uroczystości wynikających z kalendarza szkolnego.
-Promowanie szkoły w środowisku.
a)Współpraca z innymi nauczycielami przy organizowaniu uroczystości obchodzonych w szkole i poza szkołą
-Rozwijanie zainteresowań młodzieży.
a)Współtworzenie bloga edukacyjnego ,,Podane na talerzu”
§8 ust.2.pkt.4e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami
-Współpraca z koordynatorami akcji charytatywnych na terenie szkoły.
a)Współuczestniczenie uczniów klasy wychowawczej w akcjach np. „Sprzątanie świata".
b)Uczestnictwo w akcjach charytatywnych.
-Pogłębianie wiedzy na temat problemów uczniów, ich sytuacji rodzinnych.
a)Rozmowy indywidualne z uczniami.
b)Diagnozowanie problemów środowiskowych.
-Współpraca z pedagogiem szkolnym, Poradnią
Psychologiczno- Pedagogiczną, kuratorami uczniów lub innymi podmiotami.
a)Obserwacja uczniów.
b)Konsultacje z pedagogiem, psychologiem (w miarę potrzeb) .
c)Realizacja zaleceń Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.
- Podejmowanie działań na rzecz zapobiegania przestępstwom i patologiom w rodzinie.
-Konsultacje dla rodziców, dodatkowe spotkania z młodzieżą, pogadanki na temat uzależnień i przemocy, zapraszanie na zajęcia pedagoga szkolnego, policjanta, pielęgniarkę.

§8 ust.2.pkt.4f
Uzyskanie innych znaczących osiągnięć w pracy zawodowej

-Sukcesy w pracy zawodowej
a)Uzyskanie nagród i wyróżnień
b)Owocna współpraca z rodzicami
c)Sukcesy (laureaci, finaliści, wyróżnieni)uczniów w konkursach.
d)Wysokie wyniki i zdawalność podczas egzaminów zawodowych

§8 ust.2.pkt.5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony

-Rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów edukacyjnych lub wychowawczych.
a)Zdiagnozowanie wybranych przypadków wychowawczych, edukacyjnych lub innych
b)Ustalenie metod pracy i oddziaływań wychowawczych.
c)Systematyczna praca nad rozwiązywaniem problemu
-Współpraca z rodzicami w zakresie niesienia pomocy uczniom.
a)Indywidualne konsultacje
z rodzicami.
b)Wspólne spotkania ucznia, rodzica, nauczyciela i pedagoga szkolnego.
c)Stały kontakt telefoniczny.
d)Natychmiastowe informowanie o problemach i podejmowanie właściwych zadań.
e)Ustalenie i zastosowanie środków zaradczych.
-Pogłębianie wiedzy i umiejętności w zakresie problemów edukacyjnych i wychowawczych.
a)Czytanie literatury i czasopism dotyczących rozwoju i pracy z młodzieżą.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.