X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 31415
Przesłano:

Indywidualny program wspomagania i korygowania rozwoju dziecka

Imię i nazwisko dziecka: xx
Wiek dziecka – 6 lat
Rok szkolny:2015/16.
Podstawa założenia i opracowania: Indywidualnego program wspomagania i korygowania rozwoju dziecka : obserwacja pedagogiczna

ZAKRES, W KTÓRYM DZIECKO WYMAGA POMOCY PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ:
rozwój emocji.
rozwój umysłowy – spostrzeganie wzrokowe.
rozwijanie sprawności manualnej.
rozwijanie umiejętności myślenia.
rozwój psychiczny – analiza i synteza słuchowa, mowa; rozwój społeczny.

rozwój emocji
1. Poznanie i stosowanie sposobów radzenia sobie z emocjami.
2. Mówienie o swoich emocjach, dzielenie się swoimi przeżyciami i odczuciami.
3. Rozpoznawanie i nazywanie swoich uczuć (emocji).
4. Unikanie sytuacji konfliktowych.
5. Rozwiązywanie problemów i konfliktów drogą pertraktacji.
6. Przestrzeganie ustalonych zasad zachowania się w grupie.
7. Wytrwałe dążenie do realizacji zadania pomimo napotykanych trudności.
8. Słuchanie bajek terapeutycznych.
rozwój umysłowy – spostrzeganie wzrokowe
1. Składanie w całość obrazka pociętego na części.
2. Układanie puzzli.
3. Segregowanie według określonego kryterium.
4. Tworzenie rysunku poprzez łączenie kropek linią ciągłą.
5. Wyszukiwanie różnic pomiędzy dwoma obrazkami.
6. Rysowanie po śladzie.
7. Układanie według określonego rytmu.
8. Segregowanie według określonych cech.
9. Konstruowanie budowli z klocków o różnej wielkości.
rozwijanie sprawności manualnej
1. Rysowanie na dowolny lub określony temat.
2. Wypełnianie rysunku konturowego kolorem.
3. Cięcie dowolne, po liniach prostych i po kole.
4. Wycinanie dużych elementów.
5. Konstruowanie z klocków różnej wielkości.
6. Rysowanie po śladzie ciągłym i wykropkowanym.
7. Wodzenie palcem po różnych powierzchniach, w powietrzu, po śladzie.
8. Kalkowanie wzorów prostych obrazków.
9. Ugniatanie i formowanie plasteliny, gliny lub masy solnej.
10. Lepienie prostych elementów.
11. Malowanie palcami i pędzelkiem.
12. Nawlekanie, przewlekanie koralików, guziczków.
13. Samodzielne ubieranie odzieży, zapianie guzików, sznurowanie obuwia.
rozwijanie umiejętności myślenia
-Układanie historyjki obrazkowej według kolejności zdarzeń.
-Wskazywanie przyczyny i skutku zdarzenia.
-Nazywanie pór roku i charakteryzowanie ich.
-Wyjaśnianie obserwowanych zjawisk.
-Umieszczanie nowych obiektów w już ułożonym szeregu.
-Wyjaśnianie obserwowanych zjawisk.
-Dodawanie i odejmowanie na konkretach.
-Odróżnianie kierunków lewo – prawo.
-Rozumienie pojęć związanych z przestrzenią.
-Podawanie jaki jest dzień tygodnia i jaki jest następny.
-Poznawanie i stosowanie liczb porządkowych.
-Definiowanie nazwy przez odniesienie do ogólniejszej kategorii.
-Wyszukiwanie różnic i podobieństw.
rozwój psychiczny – analiza i synteza słuchowa, mowa; rozwój społeczny
mowa
-Układanie krótkich zdań na temat ilustracji.
-Uczestniczenie w ćwiczeniach mających na celu poprawność mowy pod względem artykulacyjnym.
-Dokładne odtwarzanie dźwięków wypowiadanych przez nauczyciela i dźwięków z otoczenia.
-Wyodrębnianie głosek w nagłosie i wygłosie.
-Używanie zwrotów grzecznościowych.
-Czekanie na swoją kolej podczas wypowiadania się.
analiza synteza słuchowa
-wysłuchiwanie i rozróżnianie dźwięków z najbliższego otoczenia i ich lokalizacja
-różnicowanie wysokości , natężenia i barwy dźwięku
-odtwarzanie struktur rytmicznych
-zabawy ruchowe ze śpiewem , klaskaniem lub wygrywaniem rytmu melodii na instrumentach perkusyjnych
-zabawy ruchowe prowadzone w formie poleceń
-układanie zdań i rozdzielanie ich na wyrazy
-podział wyrazów na sylaby wg stopnia trudności
-rozpoznawanie w wyrazie określonej sylaby i ustalenie miejsca jej położenia
-wybieranie obrazków , których nazwy rozpoczynają się od podanej głoski
-rozpoznawanie określonej głoski w nagłosie , w wygłosie
- tworzenie wyrazów rozpoczynających się od wskazanej głoski
- synteza słuchowa wyrazów z pierwszych głosek wydzielonych z nazw obrazków
- tworzenie wyrazów rozpoczynających się od ostatniej głoski podanego wyrazu lub obrazka
- rozpoznawanie głosek wewnątrz wyrazów
- przekształcanie wyrazów przez zmianę głoski na początku , w środku lub na końcu wyrazu
rozwój społeczny
-Dostrzeganie potrzeb innych dzieci.
-Odróżnianie dobra od zła.
-Przestrzeganie zasad i obowiązków ustalonych w grupie.
-Mówienie w sposób komunikatywny.
-Dostrzeganie emocji i przeżyć innych osób – rozumienie ich.
-Pomaganie innym w różnych sytuacjach.

OCENA EFEKTYWNOSCI DZIAŁAŃ PEDAGOGICZNYCH
rozwój emocji
- dziecko panuje nad emocjami,
- śmiało mówi o sobie i swoich problemach
- potrafi nazywać i wyrażać swoje uczucia w sposób akceptowany społecznie
- w miarę możliwości unika sytuacji konfliktowych
- rozwiązuje konflikty w pokojowy sposób
- w sytuacjach trudnych emocjonalnie nie rezygnuje z wykonywania zadania
rozwój umysłowy – spostrzeganie wzrokowe
- grupowanie przedmiotów według różnych kryteriów
- umieszczanie nowych przedmiotów w odpowiednie miejsce w już ułożonym szeregu
- rysowanie po śladzie, łącznie danych punktów liniami
- odwzorowywanie prostych figur
- porównywanie dwóch obrazków różniących się kilkoma szczegółami
rozwijanie sprawności manualnej
- dziecko często prawidłowo trzyma narzędzie do pisania, czasami jednak należy mu o tym przypominać, szczególnie podczas posługiwania się sztućcami
- sprawnie posługuje się nożyczkami.
- bardzo lubi bawić się w konstruowanie budowli z drobnych klocków.
- rysuje po śladzie.
- łączy dane punkty liniami.
- odwzorowuje proste figury.
rozwijanie umiejętności myślenia
-dziecko potrafi opowiedzieć historyjkę obrazkową
-ujmuje w opowiadaniu związki przyczynowo – skutkowe
-zna pory roku i związane z nimi zjawiska i próbuje je wyjaśnić
-potrafi umieścić nowy obiekt w już ułożonym szeregu
-dodaje i odejmuje na konkretach
-odróżnia kierunki lewo – prawo
-rozumie pojęcia związane z przestrzenią
-wskazuje kierunki na kartce papieru
-potrafi powiedzieć jaki jest dzień tygodnia i jaki jest następny
-zna i stosuje liczebniki porządkowe
-definiuje nazwy przez odniesienie do ogólniejszej kategorii
-chętnie rozwiązuje zagadki matematyczne
rozwój psychiczny – analiza i synteza słuchowa, mowa; rozwój społeczny
mowa
- dziecko mówi w sposób zrozumiały dla innych np. o swoich potrzebach
- zaprasza dzieci do zabawy i rozmów
- potrafi opowiedzieć historyjkę obrazkową
analiza synteza słuchowa
-ćwiczenia rozdzielania zdania na poszczególne wyrazy, wyrazów na sylaby i głoski;
-tworzenie całych wyrazów z poszczególnych sylab;
-wypowiadanie kolejnych zgłosek słowa
-rozpoznawanie i wyodrębnianie pojedynczych dźwięków, głosek w wyrazie;
-rozpoznawanie położenia głoski, sylaby w wyrazie;
-rozpoznawanie początku i końca wyrazu;
-dokonywania poprawnej artykulacji głosek, sylab, wyrazów;
-rozumienia i zapamiętania pojęć: głoska, sylaba
-rozpoznawania powiązań między dźwiękami i znakami graficznymi;
-odtwarzania rytmu, rozpoznawania dźwięków;
rozwój społeczny
- zaprasza dzieci do rozmów i zabaw
- próbuje nawiązać kontakt w sposób zrozumiały dla otoczenia
- pomaga innym dzieciom, współodczuwa, próbuje pocieszyć
- mówi o tym, co jest dla niego ważne
- okazuje radość z osiągniętego wyniku
- nazywa przeżycia innych dzieci
- prosi o dodatkowe wyjaśnienia
WSKAZÓWKI DO DALSZEJ PRACY
rozwój emocji
- rozmowy związane z konkretnymi sytuacjami trudnymi emocjonalnie.
- omawianie ilustracji odzwierciedlających określone emocje
- wykorzystanie technik arteterapeutycznych (muzykoterapia, plastykoterapia, bajkoterapia, drama).
- kontrakt zachowania w grupie.
rozwój umysłowy – spostrzeganie wzrokowe
- ćwiczenia z kartami pracy
- loteryjki obrazkowe
- domino obrazkowe
- puzzle, gry typu memory.
- uzupełnianki
- zabawy typu: Czego brakuje? Co do czego? Co się zmieniło?
rozwijanie sprawności manualnej
- ćwiczenia z kartami pracy, historyjki obrazkowe, ilustracje
- zabawy konstrukcyjne, obrazki i przedmioty do klasyfikacji, puzzle,
- gry dydaktyczne, gry i zabawy matematyczne, liczmany, prace porządkowe
rozwijanie umiejętności myślenia
- ćwiczenia z kartami pracy, historyjki obrazkowe, ilustracje
- zabawy konstrukcyjne, obrazki i przedmioty do klasyfikacji, puzzle,
- gry dydaktyczne, gry i zabawy matematyczne, liczmany, prace porządkowe
rozwój psychiczny – analiza i synteza słuchowa, mowa; rozwój społeczny
mowa
- ćwiczenia artykulacyjne, ortofoniczne, fonematyczne
- gry dydaktyczne, zagadki i rebusy
- zabawy tematyczne
- wykorzystanie literatury dziecięcej
- metody zadaniowe
- zabawy twórcze – rymowanki
- rozmowy i dyskusje
analiza synteza słuchowa
- nagrania odgłosów
- różne instrumenty
- klocki, figury geometryczne
- plansze z wzorami graficznymi rytmu
- kartoniki z obrazkami różnych przedmiotów
- loteryjki, domina obrazkowe
rozwój społeczny
- wykorzystanie elementów pedagogiki zabawy, dramy
- literatura dziecięca
- zabawy tematyczne
- gry i zabawy stolikowe
- zabawy muzyczno- ruchowe
- opowiadanie historyjek obrazkowych, wymyślanie zakończenia
- kontrakt grupy.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.