X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 3138
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty (religia)

I. Dane osobowe:
1. Imię i nazwisko: Danuta Paczyńska
2. Nazwa placówki: Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Rzeszotarach
3. Stanowisko: nauczyciel religii
4. Posiadane kwalifikacje: magister teologii z przygotowaniem teologicznym

II. Staż:
1. Termin rozpoczęcia stażu: 01.09.2008 r.
2. Termin zakończenia stażu: 31.05.2009 r.
3. Opiekun stażu:

III. Cele stażu:
1.Poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły.
2.Poznanie dokumentacji obowiązującej w szkole i sposobów jej prowadzenia.
3.Poznanie przepisów dotyczących zapewnienia podopiecznym bezpiecznych i higienicznych warunków odbywania zajęć praktycznych.
4.Uczestniczenie w zajęciach prowadzonych przez opiekuna stażu i innych nauczycieli i omawianie tych zajęć z prowadzącym.
5.Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu i omawianie ich.
6.Uczestniczenie w wewnątrzszkolnych i samokształceniowych formach doskonalenia zawodowego.

IV. Plan rozwoju zawodowego:

(Plan pierwotnie sporządzono w formie tabelarycznej - dop. red.)

L.p.
Działania podjęte dla realizacji wymagań
Termin realizacji
Dowody realizacji

Znajomość organizacji i zasad funkcjonowania szkoły

1.Poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły. Zapoznanie się z podstawowymi aktami prawnymi regulującymi pracę szkoły: Statut Szkoły, program wychowawczy, wewnątrzszkolny system oceniania i klasyfikowania, Regulamin Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców, Samorządu Uczniowskiego. Wrzesień, Październik 2008r. Adnotacja własna potwierdzona przez opiekuna stażu

2.Poznanie Karty Nauczyciela, podstawowych przepisów oświatowych oraz przepisów regulujących nauczanie religii w szkole. Poznanie procedury awansu zawodowego Wrzesień 2008r. Adnotacja własna potwierdzona przez opiekuna stażu

3.Zapoznanie z Podstawą Programową Katechezy Kościoła Katolickiego w Polsce.
Zapoznanie z Programem Nauczania Religii w Szkole Podstawowej Wrzesień 2008r. Notatki własne

4.Poznanie zasad prowadzenia dokumentacji. Zapoznanie się z rodzajem oraz sposobem prowadzenia dokumentacji szkolnej: dzienniki lekcyjne, arkusze ocen, księga zarządzeń Wrzesień 2008r. – Maj 2009r. Adnotacja własna potwierdzona przez opiekuna stażu

5. Zapoznanie z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa
i higieny pracy w szkole oraz przepisami przeciw pożarowymi. Wrzesień 2008r. Zaświadczenie o ukończeniu kursu

6.Zapoznanie z tygodniowym planem zajęć w szkole, dyżurami, zastępstwami, zasadami współpracy dyrektora z pracownikami. Obserwacja, udział w Radach Pedagogicznych. Wrzesień 2008r. – Maj 2009r. Organizacja zajęć własnych

7.Nawiązanie współpracy stażysty z opiekunem stażu. Rozmowy i konsultacje dotyczące sposobu realizacji stażu. Wrzesień 2008r. Omówienie zasad współpracy

9.Opracowanie Planu Rozwoju Zawodowego i przedłożenie go do zatwierdzenia Dyrektorowi Szkoły. Wrzesień 2008r. Plan Rozwoju Zawodowego

10.Dokumentowanie realizacji Planu Rozwoju Zawodowego. Gromadzenie dokumentacji, zaświadczeń, potwierdzeń, scenariuszy lekcji, zajęć. Wrzesień 2008r. – Maj 2009r. Teczka stażysty

11.Sporządzenie sprawozdania z przebiegu stażu i przedłożenie go Dyrektorowi Szkoły Maj 2009r. Sprawozdanie

12.Złożenie wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela kontraktowego wraz z dołączoną dokumentacją. Maj 2009r. Wniosek, dokumentacja z realizacji stażu

Umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statusowych zadań szkoły

1.Napisanie rozkładu materiału (plan edukacji religijnej) Wrzesień 2008r. Notatki własne

2.Uczestnictwo w wewnątrzszkolnym doskonaleniu nauczycieli (DODN).
Udział w diecezjalnych konferencjach szkoleniowych oraz w rekolekcjach.
Lektura czasopism pedagogicznych oraz literatura o tematyce religijnej. Wrzesień 2008r. – Maj 2009r. Zaświadczenia, potwierdzenie udziału przez opiekuna stażu

3.Doskonalenie multimedialnych technik pracy. Publikacja w Internecie Planu Rozwoju Zawodowego.
Przygotowanie dokumentacji stażu w formie elektronicznej. Wrzesień 2008r. – Maj 2009r. Teczka stażysty, płyta z zapisem elektronicznym

4.Udział w konkursach o tematyce religijnej. Przygotowanie uczniów do konkursów. Wrzesień 2008r. – Maj 2009r. Zaświadczenia, potwierdzenie udziału przez opiekuna stażu

5.Współorganizowanie spotkań poza lekcyjnych w szkole i w parafii. Pomoc w przygotowaniu imprez klasowych i szkolnych (uroczystości święta).
Prowadzenie Kółka Misyjnego. Przygotowanie jasełek, Kolędników Misyjnych. Wrzesień 2008r. – Maj 2009r. Potwierdzenie opiekuna stażu
i ks. proboszcza

6.Uczestnictwo w spotkaniu z rodzicami prowadzone przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli. Wrzesień 2008r. – Maj 2009r. Adnotacja własna potwierdzona przez opiekuna stażu

Znajomość środowiska uczniów, ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem uczniów

1.Zapoznanie się ze sposobami gromadzenia informacji
o środowisku ucznia. Rozmowy z wychowawcami klas. Wrzesień 2008r. – Maj 2009r. Potwierdzenie wychowawcy

2.Poznanie środowiska wybranych uczniów (np. tych, którzy sprawiają trudności) i ich problemów. Wrzesień 2008r. – Maj 2009r. Potwierdzenie wychowawcy, opiekuna stażu

3.Prowadzenie Samorządu Uczniowskiego Wrzesień 2008r. – Maj 2009r. Potwierdzenie dyrektora

4.Współpraca z parafią. Prowadzenie Papieskiego Dzieła Misyjnego Dzieci. Wrzesień 2008r. – Maj 2009r. Potwierdzenie
ks. proboszcza

Umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć

1. Ustalenie z opiekunem stażu terminów zajęć obserwowanych. Wrzesień 2008r. Potwierdzenie opiekuna stażu

2.Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna lub innego nauczyciela. Obserwowanie i analizowanie pod kątem metod, toku lekcji i próby odniesienia do własnej pracy. Wrzesień 2008r. – Maj 2009r. Wnioski własne obserwacji zajęć

3.Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu. Opracowanie scenariuszy zajęć, konsultacja, wnioski i analiza. Wrzesień 2008r. – Maj 2009r. Scenariusze lekcji, arkusze obserwacji, wnioski i uwagi do realizacji

4.Ocena własnych umiejętności, analiza mocnych i słabych stron własnej działalności. Uwzględnienie opinii opiekuna w sposobie prowadzenia zajęć oraz pracy z uczniem. Wrzesień 2008r. – Maj 2009r. Autorefleksja, wprowadzenie udoskonaleń w prowadzeniu zajęć

5.Określenie dalszej drogi rozwoju zawodowego. Samoocena. Maj 2009r. Teczka stażysty

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2020 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.