X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 3110
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty

Plan rozwoju zawodowego opracowany na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 grudnia 2004 r.w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.
Dziennik Ustaw Nr 260/2004 r., poz. 2593

Plan rozwoju zawodowego

Imię i nazwisko:
Miejsce pracy: Przedszkole Gminne
Dyrektor:
Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2008
Czas trwania stażu: 9 miesięcy

Cel główny:
- uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego.

Cele szczegółowe:

1. Poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania przedszkola.
2. Poznanie dokumentacji obowiązującej w przedszkolu i sposobów jej prowadzenia.
3. Poznanie przepisów dotyczących zapewnienia podopiecznym bezpiecznych i higienicznych warunków zabawy, nauki i wypoczynku.
4. Nabycie umiejętności prowadzenia dokumentacji obowiązującej w placówce.
5. Doskonalenie warsztatu pracy poprzez uczestniczenie w zajęciach prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli i omawianie tych zajęć z prowadzącym
6. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu, omawianie ich i wyciąganie wniosków do dalszej pracy.
7. Podniesienie kwalifikacji i zdobywanie nowych umiejętności przydatnych w pracy zawodowej poprzez uczestniczenie w formach doskonalenia zawodowego:
• wewnątrz placówki,
• samokształcenie.

§6 ust. 2 pkt 1 znajomość organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły,
w której nauczyciel odbywał staż

1. Poznanie procedury osiągania awansu zawodowego
• Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego na stopień nauczyciela kontraktowego tj. Karty Nauczyciela, ustawy o systemie oświaty, rozporządzenia.
• Śledzenie informacji w Internecie i literaturze pedagogicznej, poświęconych oświacie i awansowi nauczycieli.
Wrzesień 2008
Opracowanie planu rozwoju zawodowego.
Rejestr przeanalizowanych przepisów: Karta Nauczyciela Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r., Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 grudnia 2004 r.
Spis przydatnych stron internetowych poświęconych edukacji.
Bibliografia literatury pedagogicznej.

2. Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu.
• Rozmowy
i konsultacje dotyczące sposobu realizacji stażu.
• Zawarcie kontraktu z opiekunem stażu.
Wrzesień 2008
Okres stażu
Współpraca.
Kontrakt o wzajemnej współpracy między nauczycielem stażystą a nauczycielem opiekunem stażu.

3. Zapoznanie się z tygodniowym rozkładem zajęć w przedszkolu, zastępstwami, zasadami współpracy dyrektora z pracownikami.
• Obserwacja.
• Udział w spotkaniach Rady Pedagogicznej.
• Organizacja zajęć własnych.
Okres stażu
Zapisy w dzienniku zajęć.
Sprawozdania z Rad Pedagogicznych.
Plany miesięczne.

4. Poznanie sposobu prowadzenia obowiązującej w przedszkolu dokumentacji
• Konsultacje z opiekunem stażu dotyczące
zapoznania ze sposobem prowadzenia obowiązującej dokumentacji w grupie (dziennik, dokumentacja wychowawcy).
Wrzesień 2008
Dziennik zajęć.
Zeszyt obserwacji.
Prawidłowo prowadzona dokumentacja przebiegu nauczania.

5. Poznanie aktów prawnych regulujących działania przedszkola.
Poznanie organizacji zadań i zasad funkcjonowania przedszkola.
• Analiza dokumentów:
Statutu Przedszkola, planu nadzoru pedagogicznego, programu wychowawczego, regulaminu pracy i wynagrodzenia, dokumentów związanych z zajęciami dydaktycznymi (dziennik zajęć i rozkład zajęć) i innymi zarządzeniami: Rady Pedagogicznej.
Wrzesień - Październik 2008.
Notatki.

6. Zapoznanie się z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy w przedszkolu.
• Poznanie regulacji prawnych w zakresie BHP w placówce.
• Udział w instruktażu.
• Udział w szkoleniu BHP.

Wrzesień 2008.
Zależny od harmonogramu szkoleń BHP.
Potwierdzenie odbycia instruktażu.
Potwierdzenie odbycia szkolenia.
Stosowanie obowiązujących zasad bezpieczeństwa.

7. Poszerzanie wiedzy i umiejętności w procesie aktywnego doskonalenia zawodowego.
• Udział w konferencjach metodycznych, szkoleniach i innych formach doskonalenia zawodowego.
Okres stażu.
Zaświadczenia, dyplomy potwierdzające udział.

8. Dokumentowanie realizacji Planu Rozwoju Zawodowego.
• Gromadzenie dokumentacji zaświadczeń, potwierdzeń, scenariuszy lekcji, zdjęć.
Okres stażu.
Teczka stażysty.

9. Sporządzenie sprawozdania z przebiegu stażu i przedłożenie Dyrektorowi szkoły.
• Przygotowanie sprawozdania opisującego przebieg stażu, uwzględnienie zmian i modyfikacji planu rozwoju.
Do końca czerwca 2009
Sprawozdanie z realizacji stażu.

§6 ust. 2 pkt 2 umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań szkoły, w której nauczyciel odbywał staż
1. Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu i innych nauczycieli.
• Obserwacja zajęć, omówienie i ewaluacja.
Co najmniej raz w miesiącu.
Harmonogram obserwowanych zajęć, spostrzeżenia i refleksje, arkusz hospitacji.

2. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu, Dyrektora szkoły.
• Opracowanie konspektów zajęć, konsultacje, ewaluacja.
Co najmniej raz w miesiącu.
Harmonogram przeprowadzanych zajęć, wnioski, opinie, arkusze hospitacji, scenariusze.

3. Doskonalenie warsztatu i metod pracy pedagogicznej.
• Korzystanie z zasobów Internetu dotyczących edukacji.
• Publikacja w Internecie planu rozwoju zawodowego.
• Korzystanie z publikacji dotyczących edukacji.
• Przygotowanie dokumentacji stażu z wykorzystaniem technik komputerowych.
Według potrzeb.
Skonstruowane scenariusze, konspekty z wykorzystaniem literatury i Internetu.
Potwierdzenie zamieszczenia planu rozwoju zawodowego w Internecie.
Teczka stażysty.
Płyta z zapisem elektronicznym.

4. Uczestniczenie w pracach organów przedszkola związanych z realizacją jej podstawowych funkcji i wynikających z nich zadań.
• Udział w konferencjach Rady Pedagogicznej.
Okres stażu
Zaświadczenie.
Lista obecności.

5. Korzystanie z literatury pedagogicznej i czasopism pedagogicznych.
• Czytanie.
Okres stażu.
Dziennik lektur.

6. Doskonalenie własnych działań pedagogicznych.
• Gromadzenie dokumentacji, jej analiza i korzystanie z wniosków.
Na bieżąco w trakcie trwania stażu.
Notatki własne.

§6 ust. 2 pkt 3 znajomość środowiska uczniów, ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem uczniów

1. Pogłębienie wiedzy i umiejętności w zakresie zaspokajania potrzeb podopiecznych
• Czytanie literatury pedagogicznej i psychologicznej.
Okres stażu.
Notatki własne.
Rejestr pozycji.

2. Diagnoza
• Prowadzenie zeszytu obserwacji.
Okres stażu.
Zeszyt obserwacji dziecka.

3. Poznanie sytuacji rodzinnej podopiecznych.
• Spotkania z rodzicami, rozmowy indywidualne z rodzicami.
Okres stażu.
Notatki własne.

4. Zapoznanie ze sposobem gromadzenia informacji o środowisku wychowanków z uwzględnieniem ustawy o ochronie danych osobowych.
• Konsultacje z opiekunem stażu.
• Rozmowy z kadrą pedagogiczną placówki.
Październik - listopad 2008
Notatki własne.

5. Współpraca z rodzicami.
• Zaangażowanie rodziców w przygotowania uroczystości w grupie.
• Pozyskiwanie rodziców do pracy na rzecz grupy i placówki.
Okres stażu.
Sprawozdanie.
Dokumentacja fotograficzna.

§6 ust. 2 pkt 4 umiejętność omawiania prowadzonych
i obserwowanych zajęć

1. Analiza prowadzonych i obserwowanych zajęć.
• Formułowanie wniosków, wskazówek do dalszej pracy.
Według harmonogramu prowadzonych i obserwowanych zajęć.
Notatki.
Arkusze obserwacji.
Własne spostrzeżenia i refleksje w formie pisemnej.

ZADANIA WYNIKAJĄCE Z WŁASNYCH ZAINTERESOWAŃ
I POTRZEB PLACÓWKI.
1. Uzyskiwanie dodatkowych kwalifikacji.
• Kursy, warsztaty, szkolenia.
Okres stażu.
Certyfikaty ukończenia, zaświadczenia uczestnictwa.

2. Zadania związane z planem rocznym przedszkola.
• Dekoracje przedszkola.
Okres stażu.
Dokumentacja fotograficzna.

3. Wykorzystanie technologii komputerowej i informatycznej w pracy pedagogicznej.
• Tworzenie na komputerze materiałów edukacyjnych.
Korzystanie z encyklopedii multimedialnej i Internetu.
Okres stażu.
Pomoce wykorzystywane w zajęciach.
Dokumentacja fotograficzna.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2020 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.