X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 31199
Przesłano:
Dział: Biblioteka

Program pracy koła bibliotecznego: Odkrywamy radość czytania książek i odwiedzania biblioteki

„Odkrywamy radość czytania książek i odwiedzania biblioteki”

PROGRAM PRACY KOŁA BIBLIOTECZNEGO


Zespół Szkół Technicznych w Turku

Liczba godzin 36 w roku szkolnym

Napisała: Julita Leman

mianowany nauczyciel bibliotekarz
Zespołu Szkół Technicznych
w Turku

„Biblioteka jest instytucją ,
która całym swoim istnieniem
świadczy o rozwoju kultury.
Jest ona, bowiem skarbnicą piśmiennictwa ,
przez które człowiek wyraża swój zamysł twórczy.”
/Jan Paweł II/


PROGRAM PRACY KOŁA BIBLIOTECZNEGO

Program koła bibliotecznego opracowałam na podstawie ustaw i rozporządzeń dotyczących oświaty, dostępnej literatury oraz własnych przemyśleń i doświadczenia zawodowego.
Do koła bibliotecznego należą uczniowie zainteresowani książkami, czytelnictwem oraz działalnością biblioteki. Na zajęciach koła bibliotecznego młodzież uczy się odpowiedzialności i samorządności, systematyczności i dokładności, umiejętności pracy w grupie. Praca ucznia w kole dowartościowuje go, stwarza mu możliwości pokazania swoich umiejętności i zdolności, rozwoju zainteresowań. Imprezy czytelnicze organizowane w ramach koła bibliotecznego mają uświadomić uczniom, że kontakt z książką dostarcza wiedzy o świecie i ludziach, rozwija wyobraźnię, kształtuje właściwą hierarchię wartości, uwrażliwia na przeżycia i uczucia innych. Program koła bibliotecznego promuje książkę, bibliotekę i czytelnictwo. Jest to forma zorganizowania uczniom ich czasu wolnego w sposób przemyślany, pożyteczny i miły.

ADRESACI PROGRAMU:
• Uczniowie całego Zespołu Szkół Technicznych w Turku

MIEJSCE REALIZACJI :
• Biblioteka naszej szkoły
• Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Turku
• Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Koninie - Filia w Turku
• Muzeum Miasta Turku

CZAS REALIZOWANIA:
Cały rok szkolny 2014/2015

ZAŁOŻENIA OGÓLNE

W wyniku realizacji programu uczeń powinien zdobyć konkretne wiadomości i umiejętności, prezentować określone postawy i przekonania oraz rozwijać zainteresowania zgodne z Rozporządzeniem MENiS z 26.02.2002r., w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół. (Dz.U.2002, nr 51, poz.458) I. Ustawa o bibliotekach z dn. 27.06.1997 r. (Dz. U. Nr 85, poz. 539, art. 22, ust. 1).
Biblioteki szkolne oraz biblioteki innych placówek systemu oświaty służą realizacji programu nauczania i wychowania, edukacji kulturalnej oraz informacyjnej dzieci i młodzieży oraz kształceniu i doskonaleniu nauczycieli.

II. Rozporządzenie z dn. 21.05.2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. Nr 61, poz. 624, §10, ust. 1. pkt 1-4 z późniejszymi zmianami).
§ 10. 1. Statut Zespołu Szkół Technicznych określa szczegółowo organizację biblioteki szkolnej i zadania nauczyciela bibliotekarza, zgodnie z potrzebami danego typu szkoły, w szczególności z uwzględnieniem zadań w zakresie:
1. Udostępniania książek i innych źródeł informacji.
2. Tworzenia warunków do poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną.
3. Rozbudzania i rozwijania indywidualnych zainteresowań uczniów oraz wyrabiania i pogłębiania u uczniów nawyku czytania i uczenia się.
4. Organizowania różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną.
§ 10. 2. Statut Zespołu Szkół Technicznych określa zasady współpracy biblioteki szkolnej z uczniami, nauczycielami i rodzicami (prawnymi opiekunami).

III. Statut Zespołu Szkół Technicznych w Turku, Rozdział VI. Organizacja gimnazjum, § 27, pkt 1,2.

§ 27
Biblioteka szkolna
1. Biblioteka szkolna jest pracownią szkolną, służącą realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań dydaktyczno-wychowawczych szkoły, doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela, popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców oraz w miarę możliwości wiedzy o regionie.
2. Z biblioteki szkolnej mogą korzystać uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły, rodzice
na warunkach, które określa regulamin biblioteki.
3. Do zadań biblioteki szkolnej należy przede wszystkim:
1) gromadzenie i opracowywanie zbiorów,
2) korzystanie ze zbiorów w czytelni i wypożyczanie ich poza bibliotekę,
3) prowadzenie przysposobienia czytelniczo-informacyjnego uczniów,
4) udostępnianie książek i innych źródeł informacji,
5) tworzenie warunków do poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną,
6) rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów oraz wyrabianie i pogłębianie u uczniów nawyku czytania i uczenia się,
7) organizowanie różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną.
4. Godziny pracy biblioteki umożliwiają dostęp do jej zbiorów podczas zajęć lekcyjnych i po ich zakończeniu.
5. Organizacja biblioteki szkolnej i zadania nauczyciela bibliotekarza:
1) lokal biblioteki szkolnej i jego wyposażenie zapewnia szkoła,
2) wydatki biblioteki szkolnej obejmujące zakup zbiorów i ich konserwację są pokrywane z budżetu szkoły, mogą też być uzupełniane ze środków pozabudżetowych,
3) biblioteka szkolna gromadzi książki, czasopisma i inne materiały niezbędne do realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych szkoły,
4) w bibliotece szkolnej pracują nauczyciele - bibliotekarze. Normy zatrudnienia i czas pracy nauczycieli bibliotekarzy określają odrębne przepisy.
6. Zadania nauczyciela – bibliotekarza:
1) w zakresie pracy pedagogicznej:
a) udostępnienie zbiorów bibliotecznych,
b) rozwijanie zainteresowań czytelniczych wśród uczniów przez poradnictwo, pomoc w doborze lektury, indywidualne rozmowy,
c) przygotowanie czytelnicze i informacyjne uczniów na lekcjach i zajęciach bibliotecznych zgodnie z programem “Przysposobienie czytelnicze i informacyjne”,
d) prowadzenie różnych form wizualnej informacji i propagowanie książek,
e) współpraca z wychowawcami i nauczycielami przedmiotów w zakresie czytelnictwa uczniów, struktury zbiorów, informacji o nowościach i przygotowania materiałów
na lekcje,
f) organizacja własnego warsztatu pracy.
2) W zakresie pracy organizacyjnej:
a) gromadzenie, ewidencja i opracowanie zbiorów,
b) selekcja zbiorów,
c) konserwacja zbiorów,
d) organizacja warsztatu informacyjnego,
e) organizacja udostępniania zbiorów,
f) planowanie, sprawozdawczość i odpowiedzialność materialna.
7. W realizacji zadań statutowych biblioteka szkolna współpracuje z nauczycielami, uczniami i ich rodzicami (prawnymi opiekunami) oraz innymi bibliotekami.
8. Współpraca biblioteki z nauczycielami obejmuje:
1) realizację potrzeb czytelniczych i informacyjnych związanych z nauczanym przedmiotem,
2) dostarczanie materiałów do różnych form zajęć dydaktyczno-wychowawczych,
3) udostępnianie pomieszczeń do prowadzenia różnych form zajęć edukacyjnych,
4) udzielanie bieżącej informacji nt. nowości wydawniczych,
5) możliwość korzystania z zasobów bibliotecznych na miejscu (czasopisma, wideoteka, księgozbiór podręczny),
6) dostęp do Internetu,
7) udzielanie informacji radzie pedagogicznej o stanie czytelnictwa uczniów i nauczycieli.
9. Biblioteka szkolna współpracuje z rodzicami poprzez:
1) umożliwienie korzystania z zasobów biblioteki,
2) udzielanie informacji o czytelnictwie wśród młodzieży,
3) udostępnienie podstawowych dokumentów związanych z funkcjonowaniem szkoły
(statut, program wychowawczy, programy profilaktyczne).
10. Rodzice mają możliwość materialnego i merytorycznego wspierania działalności biblioteki.
11. Biblioteka szkolna w stosunku do uczniów pełni funkcję kształcąco-wychowawczą, opiekuńczą
i kulturalno-rekreacyjną poprzez:
1) rozwijanie potrzeb czytelniczych i informacyjnych uczniów związanych z nauką i indywidualnymi zainteresowaniami,
2) stwarzanie warunków do samodzielnego zdobywania wiedzy i jej poszerzania,
3) przygotowanie uczniów do samokształcenia,
4) kształtowanie kultury czytelniczej uczniów,
5) realizację programu edukacji czytelniczej i medialnej,
6) działalność informacyjną,
7) stwarzanie warunków do odbywania w czytelni różnych form zajęć szkolnych,
8) współdziałanie z nauczycielami, wychowawcami i pedagogiem szkolnym w rozpoznawaniu uzdolnień i zainteresowań uczniów,
9) rozpoznawanie aktywności i zainteresowań czytelniczych uczniów oraz poziomu ich kompetencji czytelniczych,
10) poradnictwo w doborze lektur,
11) działalność młodzieżowego aktywu biblioteki,
12) udział biblioteki w rozwijaniu życia kulturalnego szkoły,
13) zagospodarowanie czasu wolnego uczniów.
12. Biblioteka szkolna prowadzi następującą dokumentację:
1) księgi inwentarzowe książek i czasopism,
2) inwentarz podręczników szkolnych i broszur, w tym programów nauczania,
3) rejestr ubytków,


PRZEWIDZIANE W PROGRAMIE DZIAŁANIA MAJĄ NA CELU :
• Czynne uczestnictwo uczniów w przedsięwzięciach biblioteki (konkursy, spotkania, wieczory poetyckie, rajd rowerowy szlakiem bibliotek tureckich...),
• wzrost zainteresowania uczniów zbiorami biblioteki
• powiększenie grona czytelników biblioteki,
• rozwijanie wrażliwości i wyobraźni młodzieży.

ROLA ZAJĘĆ

Uczniowie biorący udział w pozalekcyjnej działalności biblioteki przygotowują się do aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym. Młodzież współpracująca z biblioteką poszerza swoją wiedzę o książce, rozwijają swoje różnorodne zdolności (plastyczne, literackie, informatyczne), rozwijają zainteresowania czytelnicze, nabywają praktycznych umiejętności posługiwania się elektronicznym katalogiem.
Praca przy tworzeniu wystawek przyczynia się do zwiększenia wiedzy uczniów, rozwijania zainteresowań tematyką wystawek, zwiększenia uczestnictwa młodzieży w życiu biblioteki. Uczniowie mobilizowani są do systematycznego czytania reklamowanych książek- nowości wydawniczych.
Uczniowie uczą się współdziałania w grupie, zdobywają poczucie odpowiedzialności za przyjęte obowiązki. Zajęcia stwarzają możliwość bycia razem z rówieśnikami, warunki do rozmowy i zaprzyjaźnienia się. Zaspokajane są w ten sposób ich potrzeby psychiczne takie jak potrzeba przynależności, uznania i szacunku, które są niezbędne do prawidłowego rozwoju psychicznego w okresie dojrzewania i kształtowania osobowości młodzieży.

ZAŁOŻENIA SZCZEGÓŁOWE
• rozwijanie zainteresowań i umiejętności literackich uczniów
• wzbogacenie słownictwa ucznia o pojęcia związane z literaturą, prasą, książką i biblioteką
• rozwijanie samodzielności i otwartości w wyrażaniu własnych sądów i opinii
• kształtowanie umiejętności pracy w zespole
• kształtowanie odpowiedzialności za słowo
• umożliwienie nabycia pewności siebie, wiary w swoje możliwości, pozbycie się tremy i nieśmiałości przed publicznymi występami
• rozwijanie kultury czytelniczej
• dzięki zajęciom w kole młodzież uczy się w jaki sposób ma prezentować swoje wiadomości i umiejętności, odkrywa w ten sposób swoje dobre strony
• wspólna praca uczy współdziałania i odpowiedzialności
• kształtowanie umiejętności korzystania ze zbiorów

PROPONOWANE ROZWIĄZANIA DYDAKTYCZNE

Do każdego działu tematycznego koła wybieram odpowiedni sposób realizacji.
W planowaniu osiągnięcia określonych celów edukacyjnych wybieram najodpowiedniejszą metodę, przygotowuję materiały, opracowuję środki dydaktyczne i wybieram formę pracy z uczniami. Przygotowanie to zapewnia sprawne organizowanie i realizowanie zajęć, aktywność uczniów. Staram się aby zajęcia były dla uczniów atrakcyjne, aktywizujące i motywujące do pracy w kole.
Program ma charakter cykliczny, tzn. pewne tematy powtarzają się co roku. Zajęcia koła bibliotecznego przewidziane są na cztery spotkania w miesiącu, w razie potrzeby będą kumulowane. Program jest tak napisany, aby mogli korzystać wszyscy zainteresowani uczniowie naszej szkoły.

METODY I WARSZTAT PRACY

W celu właściwego zorganizowania pracy i zachęcenia uczniów do aktywnego uczestnictwa w zajęciach koła bibliotecznego planowane są różne formy i metody pracy:
• wykład,
• ćwiczenia,
• rozmowa,
• dyskusja,
• praca indywidualna z uczniem, kształtuje umiejętność samokształcenia,
• praca w grupach, kształtuje umiejętność współpracy oraz dyskusji,
• udział w konkursach (czytelniczych, plastycznych),
• rajdach rowerowych („Akcja Ogólnokrajowa Odjazdowy Bibliotekarz”)
• wieczorach poetyckich.
• udział w ogólnopolskich akcjach promujących książki i czytelnictwo (Ogólnopolskie Święto Wolnych Książek”) .
Realizując treści mojego programu będę dobierać takie metody pracy, aby dzięki nim zaistniały sytuacje wzajemnego uczenia się, w których uczniowie mogą ze sobą rozmawiać, wymieniać nabyte informacje i poglądy, podejmować i wspólnie uzgadniać decyzje.
- różnorodne
- aktywizujące ucznia
- kształcące umiejętności ponadprzedmiotowe
- efektywne i użyteczne
- motywujące ucznia do pracy
- angażujące różne zmysły
- dostosowane do potrzeb ucznia słabego i zdolnego
- rozwijające kreatywność

KSZTAŁCONE UMIEJĘTNOŚCI:

• szacunek do książki
• rozwijanie własnych zainteresowań czytelniczych
• dokładność
• dyscyplina
• samodzielność
• współdziałanie w grupie

CELE PROGRAMOWE BĘDĄ REALIZOWNE POPRZEZ:
• Cykliczne imprezy biblioteczne.
• Zajęcia biblioteczne wprowadzające uczniów klas I w świat biblioteki
i kształcące umiejętność wyszukiwania i wykorzystywania informacji
z różnych źródeł Biblioteka szkolna, jej zbiory i warsztat informacyjny.
• Wystawki nowości bibliotecznych.
• Współpraca z innymi bibliotekami w ramach promocji czytelnictwa.
• Promocja działalności biblioteki na stronie szkoły i na Facebooku.
• Organizacja wieczorów poetyckich, spotkań z prozą, sympozjów.
• Włączenie się do ogólnokrajowej akcji uwalniania książek – Bookcrossing.
• Włączenie się do akcji Ogólnokrajowej Odjazdowy Bibliotekarz.

TEMATYKA ZAJĘĆ UMIEJĘTNOŚCI FORMY
ZAJĘCIA WSTĘPNE

Zapoznanie uczniów z celami i zagadnieniami związanymi
z pracą koła bibliotecznego • przedstawienie uczniom celów koła i planowanych treści programowych
• zapoznanie uczniów ze sposobami pracy na zajęciach koła Pogadanka
wyjaśnienie
ekspozycja
EDUKACJA CZYTELNICZA
PROMOCJA CZYTELNICTWA
Jak znaleźć w katalogu potrzebną nam książkę?
Katalogi źródłem
informacji o dokumentach znajdujących się w bibliotece:
a) Karta katalogowa książki
b) Katalog alfabetyczny
c) Katalog rzeczowy
(1 h). • uczeń umie odczytać informacje o książce
• potrafi samodzielnie uzupełnić kartę katalogową o brakujące elementy opisu bibliograficznego
• uczeń zna rodzaje katalogów
• posługuje się katalogiem przy poszukiwaniu książki w bibliotece
• potrafi posłużyć się katalogiem rzeczowym do wyszukania materiałów na określony temat Rozmowa
wprowadzająca,
pogadanka,
wyjaśnienie,
ekspozycja,
opis,
objaśnienie i pokaz, praca z materiałem źródłowym i informacyjnym
Wyszukiwanie informacji i materiałów na określony temat w wydawnictwach informacyjnych (1h). • uczeń potrafi samodzielnie poszukać i wykorzystać informacje z encyklopedii, słowników i in. wydawnictw oraz dokumentów poza książkowych
• podaje dane o źródle informacji
• potrafi opowiedzieć swoimi słowami treść informacji
• potrafi przewidzieć gdzie można znaleźć potrzebną informację
Rozmowa wprowadzająca pogadanka, objaśnienie i pokaz, praca z materiałem źródłowym i informacyjnym, analiza zgromadzonych materiałów
Reklama biblioteki i jej księgozbioru, wystawki: aktualności biblioteczne, książki polecane, statystyka czytelnictwa, kącik młodych talentów, rocznice literacie itd.
Polscy Laureaci Literackiej Nagrody Nobla. (1h).
Życie i twórczość wybranych pisarzy?(1h).
Wokół poezji.(3h).
Czy poeta jest czarodziejem słów?
(1h+2h).
Teatr uczy, rozwija i bawi. (4h).
Wokół prozy. (3h).
Czytamy prozę dzieciom – spotkanie z przedszkolakami
Rajd rowerowy (3h).
Wycieczka do Biblioteki Pedagogicznej. (1h).
Wycieczka do Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej. (1h).
Co o Boockrossingu należy wiedzieć? (2h).
Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych:
• konkursy czytelnicze: „Czy znasz swoją bibliotekę?”, „ABC wiedzy o książce i bibliotece” (cyklicznie październik każdego roku)
• wykaz książek najchętniej czytanych przez naszych uczniów(cyklicznie październik
każdego roku),
• konkurs plastyczny związany ze świętem bibliotek (cyklicznie październik każdego roku)
Władysław Reymont - 90. rocznica przyznania literackiej Nagrody Nobla
(13 listopada)
Światowy Dzień Pisarzy (3marca)
• Rozmowa z czytelnikami na temat przeczytanych książek i ich autorów
• Przypomnienie życiorysów wybranych pisarzy

Światowy Dzień Poezji (21 marca)

• Wykształcenie umiejętności czytania i interpretacji wierszy
• Konkurs „Czytamy poezję”
• Wieczór poetycki z poezją wybranego poety.
Międzynarodowy Dzień Teatru
(27 marca)
Teatr uczy, rozwija i bawi – zajęcia edukacyjne połączone
z krótką inscenizacją z okazji Międzynarodowego Dnia Teatru.

Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich (23 kwietnia)
• „Wystawa nowości w bibliotece szkolnej”
• Konkurs form plastycznych „Książka moim przyjacielem” – wykonanie plakatu w dowolnej technice
• Czytanie prozy przedszkolakom

Dzień Bibliotekarza i bibliotek
(8 maja)
• Rajd rowerowy powiązany z odwiedzinami bibliotek w Turku. (Przyłączenie się do Akcji Ogólnokrajowej Odjazdowy Bibliotekarz).
• Zapoznanie uczniów z bibliotekami sąsiadującymi
z naszą szkołą
• Zapoznanie młodzieży z zasadami funkcjonowania biblioteki
„ Ogólnopolskie Święto Wolnych Książek” (17 czerwca)
• Zapoznanie uczniów z niekonwencjonalną formą popularyzacji książki i czytelnictwa
• Wprowadzenie u młodzieży nawyku dzielenia się książkami które już przeczytali praca w grupach,
praca samodzielna,
zajęcia warsztatowe,
analiza zgromadzonych materiałów,
korekta,
prezentacja
konkurs, sympozjum i wystawa
Konkurs plastyczny
Wykład,
Praca w grupach,
Dyskusja na temat przeczytanych w ostatnim czasie książek
Wykład, rozmowa
Konkurs
Wieczór poetycki (2h).
Warsztaty teatralne (3h)
Przedstawienie (1h)
wystawa,
konkurs plastyczny,
spotkanie z przedszkolakami
Rajd rowerowy
Wycieczka -
poznanie bibliotek sąsiadujących
Wykład - zapoznanie,
upowszechnienie akcji i zbiórka książek do uwalniania ich
oraz rejestracja zebranych książek na portalu
bookcrossing.pl
ZAJĘCIA INFORMATYCZNE

Jak znaleźć w Internecie informacje na potrzebny nam temat? (2h).
• uczeń nauczy się posługiwać katalogiem elektronicznym
• potrafi wyszukiwać informacje
w Internecie na wybrane zagadnienia pogadanka, nauka poszukiwania w katalogach biblioteki szkolnej i innych bibliotek, ćwiczenia wyszukiwanie informacji w Internecie,
Skanowanie materiałów do teczek przedmiotowych. (1h). • poszukiwanie informacji w prasie na dany temat
• uczeń nauczy się posługiwać skanerem i kserokopiarką Pokaz i ćwiczenia
Zrobienie wystawki
z okazji przypadających rocznic i świąt. (2h). • uczeń nauczy się wyszukiwać informacji na konkretny temat i stosować do wykonania wystawki
• uczeń nauczy się prezentować swoją wiedzę na dany temat Ćwiczenia w wyszukiwaniu informacji

Prawo autorskie, a wykorzystanie przez czytelników informacji z Internetu(1h). • kształtowanie szacunku dla cudzej pracy i praw wynikających z ochrony praw autorskich Wykład i ćwiczenia
Prezentacja Prezi - nowoczesne sposoby na super prezentację (2h)
• uczeń zna pojęcie prezentacja multimedialna w Prezi
• uczeń wie gdzie i w jakim celu może wykorzystać zrobioną przez siebie prezentację w Prezi
• uczeń umie stworzyć własną prezentację w Prezi
• uczeń umie wstawiać poszczególne składniki prezentacji
• stosuje szablony projektów
• wstawia do prezentacji Prezi filmiki, cliparty, podkłady muzyczne oraz prezentacje z Power Pointa
• umie zapisać prezentację i opublikować ją w Internecie
• uczeń umie współpracować w grupie

Korzyści i zagrożenia
z korzystania z nieograniczonego dostępu do informacji (1h). „Światowy Dzień Środków Masowego Przekazu” (24 styczeń)
• korzystanie z różnych źródeł wiedzy
• wyciąganie wniosków i argumentowanie własnego zdania
• uczeń omawia najważniejsze funkcje środków masowego przekazu;
• wyjaśnia znaczenie mass mediów w życiu społeczeństwa;
• podaje przykłady pozytywnego i negatywnego oddziaływania
mediów na społeczeństwo;
• uczeń dowie się o zagrożeniach wynikających z niewłaściwego korzystania z zasobów internetowych. Wykład
ćwiczenia
Zapoznanie uczniów
z bibliotekami cyfrowymi (1h). Dzień Bibliotekarza i bibliotek
• podaje zasady korzystania
z zasobów bibliotecznych oraz dostrzega ich wady;
• zna zasady funkcjonowania bibliotek cyfrowych;
• wyszukuje potrzebne informacje
w Internecie
• Samodzielne dociera do informacji
w mediach elektronicznych Wykład
ćwiczenia
Jak korzystać bezpiecznie
z Internetu (1h).
Zajęcia z wykorzystaniem Metody WebQuestu (3h).
Projekt „Książka głównym źródłem informacji”
I grupa
zebranie informacji o książkach
II grupa
książka moim przyjacielem stworzenie plakatu lub folderu promującego czytanie
III grupa
prezentacja multimedialna „Nasza biblioteka”
IV stworzenie Spotu promującego naszą bibliotekę

„Dzień Bezpiecznego Internetu”
(8 lutego)
• uświadomienie uczniom, jakie zachowania w Internecie mogą być dla nich niebezpieczne
• wskazanie sposobów unikania zagrożeń oraz prawidłowych reakcji w momencie zetknięcia z nimi
• uświadomienie, że Internet jest bezpieczny, jeśli się umiejętnie
z niego korzysta
• ustalenie zasad bezpieczeństwa
w Internecie
• doskonalenie umiejętności współpracy w grupie
• doskonalenie umiejętności wykorzystywania Internetu jako źródła informacji,

• uświadomienie uczniom możliwości wykorzystania środków dla poszerzania swoich zainteresowań.
• kształcenie umiejętności segregowania, selekcji i krytycznego odbierania informacji zawartych na stronach WWW,
• stymulacja umysłu i rozwijanie twórczego myślenia,
• doskonalenie umiejętności tworzenia prezentacji multimedialnych
w programie PowerPoint,
• rozwijanie wyobraźni,
• zacieśnianie więzi klasowych poprzez współpracę w grupie,
• uczenie się podziału obowiązków wynikających z powierzonych zadań
i prezentowania osiągnięć własnych i grupy,
• uczenie się gospodarowania czasem. Wykład i ćwiczenia
W czasie zajęć praca w zespołach dwuosobowych, podczas przygotowywania zadań w pięciu grupach cztero - lub pięcioosobowych

Uczniowie należący do koła bibliotecznego dodatkowo wspomagają w pracy nauczyciela bibliotekarza biorą udział i czynnie pomagają w przeprowadzanych konkursach i imprezach bibliotecznych.

OCZEKIWANE EFEKTY:
• uczeń umie pracować w grupie,
• umie wyciągnąć wnioski i argumentować własne zdanie,
• umie podać dane o źródle informacji,
• uczeń umie opowiedzieć swoimi słowami treść informacji,
• potrafi przewidzieć gdzie można znaleźć potrzebną informację,
• uczeń umie korzystać z różnych źródeł wiedzy,
• zna znaczenie mass mediów w życiu społeczeństwa,
• zna pozytywne i negatywne oddziaływania mediów na społeczeństwo,
• uczeń wie jakie zagrożenia wynikają z niewłaściwego korzystania z zasobów internetowych,
• zna zasady korzystania z zasobów bibliotecznych,
• zna zasady funkcjonowania bibliotek cyfrowych,
• uczeń umie wyszukać potrzebne informacje w Internecie,
• samodzielnie dociera do informacji w mediach elektronicznych,
• uczeń ma świadomość, jakie zachowania w Internecie mogą być dla niego niebezpieczne,
• młodzież zna inne biblioteki w naszym mieście

ŚRODKI MATERIAŁY, SPRZĘT:
• Komputery z dostępem do Internetu,
• projektor,
• skaner drukarka,
• literatura, encyklopedie, słowniki, czasopisma, gazety ora programy komputerowe.

SPOSOBY OCENY :
• uczeń nie podlega żadnej ocenie,
• może być motywowany do uczęszczania na zajęcia poprzez nagrody uzyskane na koniec roku za aktywny udział w kółku
• nagrody za zwycięstwa w konkursach organizowanych przez bibliotekę szkolną
EWALUACJA:
Ewaluacja koła bibliotecznego będzie dokonana na podstawie ankiet, na podstawie rozmów z uczniami i moich spostrzeżeń.
BIBLIOGRAFIA, LITERATURA:
• H. Komorowska „O programach prawie wszystko”, Warszawa 1999, str.68-70.

W razie potrzeby Program może być uzupełniony i ulec modyfikacji w trakcie realizacji .
Opracowała: Julita Leman
Nauczyciel bibliotekarz
Zespół Szkół Technicznych w Turku

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.