X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 30951
Przesłano:
Dział: Języki obce

Program zajęć wyrównawczych z języka angielskiego dla uczniów klasy IId Liceum Ogólnokształcącego

Program zajęć wyrównawczych
z języka angielskiego
dla uczniów klasy IId Liceum Ogólnokształcącego

Autor: Iwona Sołtykiewicz

1. Program zajęć wyrównawczych z języka angielskiego dla uczniów klasy IId
Liceum Ogólnokształcącego
Zajęcia kierowane są do uczniów klasy IId Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II w Przysusze. W zamierzeniu mają stanowić dopełnienie lekcji języka angielskiego, aby przygotować uczniów do maturalnego egzaminu zewnętrznego z języka angielskiego na poziomie podstawowym. Na zajęciach będą rozwijane te sprawności językowe, które sprawiają uczniom największe trudności na egzaminie maturalnym.
Podczas realizacji programu będą pogłębiane i utrwalane treści nauczania zawarte w ,, W Nowej Podstawie Programowej Kształcenia Ogólnego. Tom 3 Języki Obce”. Na zajęciach będą wykorzystywane testy maturalne opracowane przez wydawnictwo Express Publishing oraz zestawy do matury ustnej – Matura Flashcards wydawnictwa Pearson Longman.
Na początku roku szkolnego 2015/2016 będzie przeprowadzona rozmowa z uczniami, celem której będzie sprawdzenie, które osoby będą brać udział w zajęciach wyrównawczych. Uczniom zostanie przedstawiony plan pracy na zajęciach.
2. Cele ogólne:
podniesienie poziomu wiadomości i umiejętności w zakresie języka angielskiego
rozwijanie u ucznia świadomego zaangażowania w proces uczenia się języka obcego
3. Cele szczegółowe programu:
rozwijanie umiejętności słuchania ze zrozumieniem
rozwijanie umiejętności pisania
doskonalenie umiejętności mówienia
rozwijanie umiejętności rozwiązywania zadań obowiązujących na egzaminie maturalnym
formułowanie wskazówek dotyczących rozwiązywania zadań maturalnych na podstawie własnych doświadczeń
rozwijanie osobowości poprzez wyrabianie pracowitości i systematyczności
zapoznanie z procedurą i obowiązującymi kryteriami oceniania przyjętymi na egzaminie ustnym z języka angielskiego
4. Termin realizacji: od września 2015 roku do maja 2016 roku
5. Etap edukacyjny: IV Poziom: B1
6. Zakres kształcenia: podstawowy
7. Czas realizacji: 1 godzina tygodniowo (konsultacje pozalekcyjne)
8. Obszar wdrożenia : uczniowie klasy IId

2
9. Formy pracy
praca frontalna nauczyciela z grupą
praca samodzielna i w parach
odgrywanie ról
konwersacje
praca z odtwarzaczem audio

10. Sprawdzanie i ocenianie uczniów
Wypowiedzi ustne i pisemne uczniów oraz ich rozwiązania zadań ze słuchu będą na bieżąco sprawdzane i oceniane przez nauczyciela zgodnie z kryteriami oceniania obowiązującym na egzaminie maturalnym. Ćwiczenia będą omawiane z uczniem zwracając uwagę nie tylko na popełniane błędy, ale przede wszystkim na postępy i rozwój ucznia.

a. Po zrealizowaniu treści programowych, uczeń umie:
- określić główną myśl tekstu i jego poszczególnych fragmentów
- znaleźć w tekście określone informacje
- określić intencje autora i przewidywać treść wypowiedzi
-potrafi określić kontekst wypowiedzi (czas, miejsce, uczestników rozmowy), rozróżnianić styl formalny i nieformalny wypowiedzi
- znajduje odpowiedzi na podstawie kontekstu
- reaguje ustnie w sposób zrozumiały, adekwatnie do sytuacji komunikacyjnej w typowych sytuacjach
- potrafi uzyskać lub udzielić informacji
- potrafi wyrazić i uzasadnić opinie
- wyrażać stany emocjonalne adekwatne do sytuacji
- potrafi opisać, relacjonować i uzasadniać opinie, w tym przedstawiać zalety i wady różnych rozwiązań i poglądów.

b. Ewaluacja programu
Obiektem planowanej ewaluacji jest przedstawiony program zajęć dodatkowych. Ma on służyć uczniom, dyrekcji szkoły oraz autorowi programu w celu doskonalenia jakości pracy. Ewaluacja ma na celu sprawdzenie czy działania podjęte były skuteczne, czy osiągnięto zamierzone cele. Ma ona służyć nakreśleniu kierunków dalszej pracy.

3

Ewaluacji będzie podlegać
- atrakcyjność i skuteczność metod pracy w osiąganiu celu
- tematyka zajęć
- atmosfera w trakcie zajęć
- wykorzystanie czasu pracy, tempo pracy

c. Formy ewaluacji
- obserwacja
- anonimowa ankieta
- testy i zadania skierowane do uczniów wymagające praktycznych umiejętności

d. Ankieta na temat zajęć wyrównawczych dla klasy IId Liceum Ogólnokształcącego

4
Ankieta

Drogi Uczestniku
Poniższa ankieta służy ocenie zajęć wyrównawczych, w których brałeś udział od września 2015 roku do maja 2016 roku w naszej szkole. Zajęcia były realizowane zgodnie z programem zajęć wyrównawczych dla klasy II d. Głównym celem progrmu było podniesienie Twoich umiejętności językowych w zakresie języka angielskiego. W szczególności były to umiejętności rozumienia ze słuchu, mówienia i pisania.
Ta ankieta pomoże w przyszłości do określenia tematyki zajęć oraz metod pracy z uczniami.

1. W jakim stopniu tematyka zajęć spełniła Twoje oczekiwania ?
........................................
........................................
........................................
2. Na ile tempo pracy na zajęciach było dostosowane do Twoich potrzeb ?
........................................
........................................
........................................
3. Co zmieniłbyś w sposobie prowadzenia zajęć ?
........................................
........................................
4. W jaki sposób zajęcia pomogły Ci przygotować się do egzaminu maturalnego ?
........................................
........................................

Dziękuję za wypełnienie ankiety
Iwona Sołtykiewicz

5
11. Przewidywane osiągnięcia uczniów

Po zrealizowaniu programu uczeń
- potrafi zastosować odpowiednie wskazówki przy rozwiązywaniu zadań ze słuchu występujące na poziomie podstawowym matury z j. angielskiego
- potrafi nawiązać rozmowę w języku angielskim
- zna formę, kryteria oceniania formy wypowiedzi ustnej i pisemnej na poziomie podstawowym
- potrafi rozwiązywać rodzaje zadań typowych dla matury ustnej i wypowiedzi pisemnej

12. Treści programowe:

Lp.
TEMATYKA ZAJĘĆ
TERMIN
1.
Rozumienie ze słuchu – znajdowanie określonych informacji.
25 września 2015
2.
Wypowiedź ustna – przekazywanie informacji w materiałach wizualnych.
2 października 2015
3.
Pisanie – wiadomość na stronie internetowej.
9 października 2015
4.
Wypowiedź ustna – rozmowa z odgrywaniem roli.
23 października 2015
5.
Rozumienie ze słuchu.

6 listopada 2015
6.
Wypowiedź ustna – propozycje, sugestie, preferencje i życzenia.
13 listopada 2015
7.
Pisanie – relacjonowanie wydarzeń.
20 listopada 2015
8.
Rozumienie ze słuchu.
15 stycznia
2016
9
Wypowiedź ustna – przedstawianie i uzasadnianie opinii.
22 stycznia
2016
10
Pisanie – email.
27 lutego
2016
11
Rozumienie ze słuchu.
11 marca
2016
12
Wypowiedź ustna – wyrażanie przypuszczenia, wątpliwości i
pewności .
18 marca
2016

13
Pisanie –list prywatny.
8 kwietnia
2016

14
Wypowiedź ustna – relacjonowanie i przekazywanie informacji w materiałach wizualnych.
15 kwietnia
2016
15
Rozumienie ze słuchu.
22 kwietnia
2016

6
ZAJĘCIA 1
Rozumienie ze słuchu – znajdowanie określonych informacji.
Cele kształcenia:
- znajomość słownictwa: sport ,
- uczeń po zajęciach potrafi znaleźć określoną informację,
- zna pojęcia związane z uprawianiem sportu oraz wyrażaniem sugestii, preferencji,
Treści kształcenia:
- poszerzenie słownictwa z zakresu sport,
- utrwalenie sposobów wyrażania sugestii, preferencji.

ZAJĘCIA 2
Wypowiedź ustna – przekazywanie informacji w materiałach wizualnych.
Cele kształcenia:
- zapoznanie uczniów z formułą matury ustnej,
- uczeń wie jak opisać ilustrację: ludzie, czynności,
- zna czasy gramatyczne wykorzystywane przy opisie ilustracji,
- umie przekazać informacje zawarte w ilustracji.
Treści kształcenia:
- utrwalenie słownictwa z zakresu: człowiek, dom, szkoła.
- utrwalenie użycia czasów teraźniejszych
- poszerzanie wiedzy co do opisywania wydarzeń życia codziennego i ich komentowanie .

ZAJĘCIA 3
Pisanie – wiadomość na stronie internetowej.
Cele kształcenia:
- uczeń zna wymagania dotyczące pisania tekstu użytkowego na maturze,
- wie jak tworzyć wypowiedź pisemną,
- potrafi przekazać informacje w komunikatywny sposób
Treści kształcenia:
- utrwalenie słownictwa z zakresu podróżowanie i turystyka oraz czasów przeszłych,
- poszerzanie wiedzy o elementy relacjonowania i przedstawiania wad i zalet (test 2).

ZAJĘCIA 4
Wypowiedź ustna – romowa z odgrywaniem roli.
Cele kształcenia:
- zapoznanie uczniów z ocenianiem wypowiedzi ustnej na maturze ustnej,
- opanowanie najważniejszych pojęć związanych z nauką i techniką,
- uczeń po zajęciach potrafi przeprowadzić rozmowę z odgrywaniem roli,
- wie podstawowe informacje na temat internetu i zna sposoby obsługi prostych urządzeń.
Treści kształcenia:
- wprowadzenie pojęć z zakresu nauki i techniki,
- utrwalenie sposobów uzyskiwania i przekazywania informacij oraz wyjaśnień.
ZAJĘCIA 5
Rozumienie ze słuchu.
Cele kształcenia:
- zapoznanie ucznia ze sposobami rowiązywania zadań ze słuchania,
- opanowanie pojęć związanych z przestępczością i kulturą,
- zna styl formalny i nieformalny wypowiedzi.
Treści kształcenia:
- wprowadzenie pojęć z zakresu problemów społecznych i kultury,
- rozwiązywanie zadań typu prawda/fałsz, na dobieranie, test wielokrotnego wyboru (test 2).
7
ZAJĘCIA 6
Wypowiedź ustna – propozycje, sugestie, preferencje i życzenia
Cele kształcenia:
- zapoznanie uczniów ze sposobami wyrażania propozycji, sugestii, preferencji i życzeń,
po zajęciach uczniowie porafią wyrażać propozycje, sugestie, preferencje i życzenia,
znają swoje możliwości w konstruowaniu wypowiedzi ustnej
Treści kształcenia:
- utrwalenie wiadomości z zakresu życie towarzyskie i rodzinne oraz żywienie,
- poszerzenie wiedzy o sposby wyrażania propozycji, przyjmowania i odrzucania propozycji i
sugestii.

ZAJĘCIA 7
Pisanie – relacjonowanie wydarzeń.
Cele kształcenia:
- zapoznanie uczniów ze sposobami przedstawiania faktów z przeszłości,
- uczniowie po zajęciach potrafią relacjonować wydarzenia, i zdobywać informacje,
- są w stanie ocenić efektywność własnych wypowiedzi pisemnych.
Treści kształcenia:
- utrwalenie pojęć z zakresu życia rodzinnego i towarzyskiego,
- rozwija umiejętności pisania z elementami relacjonowania i zdobywania informacji (test 2)

ZAJĘCIA 8
Rozumienie ze słuchu.
Cele kształcenia:
- uczniowie potrafią okreslić głowną myśl tekst i jego poszczególne części
- autoocena
Treści kształcenia:
- utrwalanie pojęć z zakresu tematu praca oraz zakupy i usługi
- rozwiązywanie zadań typu prawda/fałsz, na dobieranie i testu wielokrotnego wyboru (test3).

ZAJĘCIA 9
Wypowiedź ustna – przedstawianie i uzasadnianie opinii.
Cele kształcenia:
- zapoznanie uczniów z formami przedstawiania i uzasadniania opinii,
- przygotowanie ucznia do wytężonej pracy,
- potrafią przedstawić i uzasadnić swoje zdanie.
Treści kształcenia:
- poszerzanie słownictwa z zakresu zakupy i usługi oraz podróżowanie i turystyka,
- utrwalanie sposbów wyrażania i uzasadniania opinii i poglądów z wykorzystaniem plakatów.

ZAJĘCIA 10
Pisanie – e-mail.
Cele kształcenia:
- wpojenie nawyku systematyczności i dyscypliny,
- uczniowie po zajęciach potrafią wyrazić swoje odczucia i zadać pytania z zakresu tematu:szkoła
Treści kształcenia:
- utrwalanie pojęć z zakresu szkoła
- rozwijanie umiejętności pisania e-maila (test 3).

8

ZAJĘCIA 11
Rozumienie ze słuchu.
Cele kształcenia:
- szybkie opanowanie określania kontekstu wypowiedzi ,
- uczeń potrafi znajdować określone informacje.
Treści kształcenia:
- utrwalanie pojęć z zakresu dom i żywienie.
- rozwijanie umiejętności słuchania (test 4).

ZAJĘCIA 12
Wypowiedź ustna – wyrażanie przypuszczenia, wątpliwości i pewności .
Cele kształcenia:
- uczeń potrafi wyrażać stany emocjonalne adekwatne do sytuacji
- właściwie dobiera treści do realizacji zadania
- reaguje ustnie w sposób zrozumiały, adekwatnie do sytuacji komunikacyjnej
Treści kształcenia:
- utrwalanie pojęć z zakresu sport i kultura,
- rozwijanie umiejętności opisywania ludzi, miejsc, czynności ze zdjęcia i wyrażania spekulacji co do tych aspektów.

ZAJECIA 13
Pisanie – list prywatny.
Cele kształcenia:
- wyrażanie rad, opinii i przedstawianie wad.
- umiejętność logicznego i spójnego tworzenia wypowiedzi pisemnej.
Treści kształcenia:
- utrwalanie pojęć z zakresu praca
- rozwijanie umiejętności pisania listu prywatnego (test 4).

ZAJĘCIA 14
Wypowiedź ustna – przekazywanie informacji w materiałach wizualnych
Cele kształcenia:
- zapoznanie uczniów z formami uzasadniania wyboru/odrzucania ilustracji
- umie przekazać informacje zawarte w ilustracji
- potrafi uzasadnić swój wybór/odrzucenie ilustracji
Treści kształcenia:
- utrwalanie pojęć z zakresu zdrowie, świat przyrody.
- rozwijanie umiejętności wypowiedzi na podstwie materiału stymulującego.

ZAJĘCIA 15
Rozumienie ze słuchu.
Cele kształcenia:
- uczeń potrafi wyszukać interesujące go informacje
- potrafi przekazać informacje w komunikatywny sposób
Treści kształcenia:
- utrwalanie pojęć z zakresu nauka i technika oraz dom.
- rozwijanie umiejętności słuchania: rozwiązywanie zadań typu prawda/fałsz, na dobieranie, test wielokrotnego wyboru (test 5).


9

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.