X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 30907

Edukacja patriotyczna i obywatelska w oparciu o projekt Mały Obywatel - innowacja

OPIS INNOWACJI

„EDUKACJA PATRIOTYCZNA I OBYWATELSKA W OPARCIU O PROJEKT MAŁY OBYWATEL W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. PRZYJACIÓŁ DZIECI W MIERZYNIE”

RODZAJ INNOWACJI: programowo – metodyczna

Innowacja realizowana w oparciu o umiejętności wykraczające poza podstawę programową edukacji wczesnoszkolnej z Programu Tropiciele Klasa 3 autorstwa Jolanty Brzózki, Anny Jasiochy, Katarzyny Harmak, Kamili Izbińskiej, Wiesława Wenty; Wydawnictwa WSiP oraz Projekt Mały Obywatel w Publicznej Szkole Podstawowej w Mierzynie im. Przyjaciół Dzieci.

AUTORZY INNOWACJI: Monika Kokulska vel Kokuła – nauczyciel dyplomowany i Anna Stasiak – Mąkosa – nauczyciel mianowany edukacji wczesnoszkolnej w Publicznej Szkole Podstawowej w Mierzynie im. Przyjaciół Dzieci.

CZAS REALIZACJI: Innowacja będzie realizowana od X 2015 do VI 2016 w ramach zajęć dydaktycznych obowiązkowych z edukacji wczesnoszkolnej w wymiarze 1 godz. tygodniowo, pozostałe godziny- wycieczki, zajęcia warsztatowe, spotkania z ciekawymi ludźmi w ramach pracy koła „Mały Obywatel” (Art. 42 ust. 2 pkt 2 KN).

ZAKRES INNOWACJI:
Innowacją zostaną objęci uczniowie klasy 3c - 25 osób i 3d - 25 osób Publicznej Szkoły Podstawowej im. Przyjaciół Dzieci w Mierzynie.

DIAGNOZA WSTĘPNA:

Zgodnie z zapisem znajdującym się we wstępie do Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty:
"Kształcenie i wychowanie służy rozwijaniu u młodzieży poczucia odpowiedzialności, miłości ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego, przy jednoczesnym otwarciu się na wartości kultur Europy i świata. Szkoła winna zapewni każdemu uczniowi warunki niezbędne do jego rozwoju, przygotować go do wypełniania obowiązków rodzinnych i obywatelskich w oparciu o zasady solidarności, demokracji, tolerancji, sprawiedliwości i wolności."

oraz artykułem 4 ustawy, gdzie czytamy:
"Nauczyciel w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych ma obowiązek kierowania się dobrem uczniów, troską o ich zdrowie, postawy moralne i obywatelskie z poszanowaniem godności osobistej ucznia."
niezbędna jest troska o prawidłowy rozwój intelektualny i moralny młodego pokolenia, o jego właściwą postawę, którą cechować powinien patriotyzm i umiłowanie ojczyzny, szacunek dla symboli i barw narodowych, szanując tradycje i zwyczaje.
Kształtowanie postaw patriotycznych i obywatelskich służy identyfikacji narodowej i kulturowej. Przygotowuje do życia w społeczeństwie. Wpływa na kształtowanie więzi z krajem ojczystym. Przygotowuje młode pokolenie do pełnienia ról prospołecznych. Jest wartością uniwersalną. Trzeba go budować stopniowo poprzez działalność dydaktyczno - wychowawczą, ponieważ nikt nie rodzi się patriotą. Przekazywanie treści patriotycznych i obywatelskich jest obowiązkiem każdego nauczyciela bez względu na wiarę i przekonania polityczne. Program edukacji patriotycznej i obywatelskiej jest ściśle powiązany z edukacją regionalną. Dlatego należy dołożyć wszelkich starań, aby już na poziomie edukacji wczesnoszkolnej, wykraczając poza podstawę programową edukować uczniów w tym zakresie.

CELE INNOWACJI
Cele główne:
• tworzenie sytuacji wyzwalających emocjonalny związek z krajem ojczystym,
• zapoznanie uczniów z symbolami, ważnymi dla kraju rocznicami, zasadami i instytucjami,
które posiadają istotne znaczenie dla funkcjonowania państwa polskiego,
• przygotowanie uczniów do aktywnego i odpowiedzialnego uczestnictwa w życiu
społecznym.

Cele szczegółowe:
• kształtowanie więzi z krajem ojczystym i świadomości obywatelskiej,
• rozwijanie poszanowania postaw prospołecznych i dobra wspólnego,
• kształtowanie szacunku dla własnego państwa,
• rozwijanie aktywnego udziału w życiu społeczności szkolnej, lokalnej i państwowej,
• kształtowanie tożsamości narodowej i współuczestnictwa w pielęgnowaniu tradycji,
• umożliwianie kreatywnego uczestnictwa w wydarzeniach kulturowych i politycznych,
• rozwijanie poczucia odpowiedzialności oraz szacunku dla symboli narodowych,
• kształtowanie odpowiedniego zachowania w czasie uroczystości szkolnych, państwowych.

Formy i metody pracy:

Cele innowacji będą realizowane poprzez:
• organizowanie zajęć dla rówieśników związanych z obchodzeniem świąt narodowych,
• odwiedzanie miejsc pamięci narodowej,
• instytucji samorządowych gminnych i wojewódzkich,
• wycieczki do muzeum, miejsc o znaczeniu historycznym i kulturalnym,
• spotkania z ciekawymi ludźmi

Przewidywane osiągnięcia uczniów:
• znajomość hymnu narodowego,
• polskich pieśni patriotycznych,
• symboli: lokalnych i państwowych,
• poszerzenie wiedzy na temat historii i dziedzictwa kulturowego regionu,
• rozumienie terminów: społeczeństwo, prawo, administracja, polityka, wybory,
• prezentowanie odpowiedniego zachowania w czasie uroczystości szkolnych i państwowych.

Ewaluacja programu:

• ocena stanu wiedzy na podstawie kart pracy z zakresu edukacji społecznej
• konkursy wiedzy, quizy o tematyce patriotycznej i obywatelskiej


Harmonogram działań i propozycje tematów:
X 2015 Tytuł bloku: Kto Ty jesteś? Polak Mały!
Tematyka spotkań:
1. Poznaj Polskę, Polska moją Ojczyzną.
2. Czy piękna jest Polska cała?, Nasi sąsiedzi i granice.
3. Skąd się wziął język polski i o co chodzi z tym narodem?
4. Polskie legendy
5. Zajęcia warsztatowe w Muzeum Historii Szczecina Ratusz Staromiejski z cyklu Moje miasto mój region – Początki Szczecina. Poszerzenie wiedzy na temat dziedzictwa kulturowego oraz historii kraju i regionu .

XI 2015 Tytuł bloku: Kto Ty jesteś? Polak Mały! c.d.
Tematyka spotkań:
1. Najpiękniejsze polskie zabytki.
Tytuł bloku: Jak to z Polską bywało?
Tematyka spotkań:
1. Skąd się wzięła Polska?
2. Drzewo genealogiczne polskich władców- „najfajniejsi” polscy władcy.
3. Ile Polska miała stolic?
4. Zajęcia warsztatowe w Muzeum Historii Szczecina Ratusz Staromiejski z cyklu Moje miasto mój region – Moje miasto w legendzie.
5. Wycieczka do Klubu Garnizonowego na wystawę i warsztaty o tematyce historycznej. Poszerzenie wiedzy na temat dziedzictwa kulturowego oraz historii kraju i regionu .

XII 2015 Tytuł bloku: Jak to z Polską bywało? c.d.
Tematyka spotkań:
1. Od Kazika do Kopernika, 300 lat wojen.
2. Rozbiory i zabory, Polska znów niepodległa.
3. Ten dziwny PRL Poszerzenie wiedzy na temat dziedzictwa kulturowego oraz historii kraju i regionu .

I 2016 Tytuł bloku: Patriota? Kto to taki?
Tematyka spotkań:
1.Co to znaczy patriota i po czym można go poznać?
2. Co wypada, a co nie wypada patriocie?
3. Skąd wziąć w rodzinie bohatera i co śpiewają patrioci- pieśni patriotyczne.
4. Kalendarz Małego Patrioty, Czy z patriotyzmem można przesadzić?
5. Spotkanie z przewodniczącym Młodzieżowej Rady Miasta Szczecina. Poszerzenie wiedzy na temat dziedzictwa kulturowego oraz historii kraju i regionu .

II 2016 Tytuł bloku: Patriota? Kto to taki? c.d.
Tematyka spotkań:
1. Jak mówić o swojej Ojczyźnie? Kim jest lokalny patriota?
Tytuł bloku: Godło, barwy, hymn i inne symbole.
Tematyka spotkań:
1. Skąd się wzięły nasze godło i barwy? Co wiemy o hymnie? Poszerzenie wiedzy na temat dziedzictwa kulturowego oraz historii kraju i regionu .

III 2016 Tytuł bloku: Godło, barwy, hymn i inne symbole.
Tematyka spotkań:
1. Czy mamy więcej symboli?
2. Jak zostać bohaterem narodowym i trafić do podręczników? Jak zachwycić Polaków?
Tytuł bloku: O co chodzi w naszym państwie?
Tematyka spotkań:
1. Kto tu rządzi i o co chodzi z wyborami?
2. Co to takiego konstytucja i kto pilnuje państwa?
3. Jak zostać Polakiem i czy polskie pieniądze są złote?
4. Zajęcia warsztatowe w Galerii Sztuki Dawnej Muzeum Narodowego w Szczecinie O herbie Szczecina i Pomorza Zachodniego. Poszerzenie wiedzy na temat dziedzictwa kulturowego oraz historii kraju i regionu .

IV 2016 Tytuł bloku: Polska w świecie.
Tematyka spotkań:
1. Do jakich klubów zapisała się Polska? - Unia Europejska
2. Czy wszyscy Polacy mieszkają w Polsce?
Tytuł bloku: Rozmaitości narodowe.
Tematyka spotkań:
1. Polskie świętowanie, Co jeszcze może być narodowe?
2. Rocznica uchwalenia Konstytucji 3-go maja- zajęcia przeprowadzone przez uczestników innowacji dla rówieśników Poszerzenie wiedzy na temat dziedzictwa kulturowego oraz historii kraju i regionu .

V 2016 Tytuł bloku: Rozmaitości narodowe c.d.
Tematyka spotkań:
1. Co to są parki narodowe, po co są potrzebne i ile jest ich w Polsce?
2. Kuchnia polska
3. Kuchnia polska w praktyce
4. Narodowe tradycje- narodowo na ludowo!
5. Lekcja z historii najnowszej Z flagą narodową przez najnowszą historię Polski prowadzona przez Instytut Pamięci Narodowej w Szczecinie. Poszerzenie wiedzy na temat dziedzictwa kulturowego oraz historii kraju i regionu .

Łącznia ilość godzin:
Zaj. dyd. – 34
Koło- 32

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.