X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 307

Rozkład materiału lekcji wychowawczych w klasie IV

Prezentuję rozkład materiału lekcji wychowawczych dla klasy IV SP oparty o poradnik „Scenariusze Godzin Wychowawczych” Barbary Baleja-Sosny dostosowany do potrzeb mojej klasy, szkoły i środowiska. Polecam szczególnie wyżej wymieniony poradnik wraz z ćwiczeniami dla każdej klasy drugiego etapu kształcenia w SP.

ROZKŁAD MATERIAŁU LEKCJI WYCHOWAWCZYCH
W KLASIE IV
r. szk. 2006/2007

Tematy i zagadnienia (cele) Korelacja ze ścieżką edukacyjną Metody i środki realizacji Osiągnięcia ucznia (realizacja celów) Termin realizacji
1. Zaczynamy nowy rok szkolny-zawarcie kontraktu (jasnych reguł postępowania i konsekwencji zerwania kontraktu)- określenie szczerych oczekiwań wobec wychowawcy i wychowanka)- kultura dobrego zachowania się ucznia- poznawanie tradycji szkoły i nabywanie umiejętności uczestniczenia w życiu szkoły • edukacja regionalna(z życia szkoły w środowisku) - pogadanka, prezentacja samego siebie-kalendarz uczeń:- rozumie dlaczego ważna jest kultura dobrego zachowania- dostrzega znaczenie tradycji szkoły- wyraża chęć uczestniczenia w życiu szkoły IX 2006
2. Jestem członkiem społeczności uczniowskiej- Kodeks Ucznia - prawa i obowiązki uczniowskie- wybór uczniów do samorządu klasowego;- prezentacja kolegów; • wychowanie patriotyczne i obywatelskie (życie w grupie) • pozytywna prezentacja kolegów• wybór samorządu klasowego - potrafi pozytywnie zaprezentować koleżankę, kolegę- rozumie potrzebę działania- samorządu klasowego IX
3. Historia i tradycje mojejszkoły (lekcja z okazji rocznicy nadania szkole imienia-22.IX.1989r. i sztandaru) - postawa uczniów wobec sztandaru szkoły- sztandar i tradycje szkoły ucznia- historia szkoły, patron, kronika szkoły • wychowanie patriotyczne i obywatelskie(godło i hymn państwowygodło i sztandar szkoły) • pokaz• rozmowa nauczająca• wykonanie gazetki z okazji rocznicy nadania szkole imienia - rozumie znaczeniehistorii i tradycji społeczności szkolnej- zna symbole szkoły; Kodeks Ucznia, kronikę, hymn szkoły, niektóre uroczystości szkolne itp. IX
4. Opiekujemy się klasą pierwszą- omówienie celu spotkania- omówienie celu spotkania uczniów kl. I i IV- wizyta w sali lekcyjnej pierwszaków- plany wspólnych zabaw i opieki nad pierwszakami; ich realizacja w ciągu roku szkolnego- opieka niepełnosprawną koleżanką z klasy I • wychowanie patriotycznei obywatelskie (życie w grupie) • pogadanka pod kierunkiem wychowawców kl.I i kl. IV - rozumie potrzebę troski w życie społeczności szkolni- odczuwa przyjemność w dzieleniu się własnymi doświadczeniami z życia szkoły w ciągu trzech lat nauki- umie systematycznie opiekować się młodszym kolegą oraz rozumie potrzebę opieki się niepełnosprawną koleżanką IX
5. Jan Paweł II- nasz autorytet- znaczenie słowa „autorytet”-biografia Wielkiego Papieża • wychowanie patriotyczne i obywatelskie(papież Polak- autorytet dla Polaka i chrześcijanina) • rozmowanauczająca• analiza wydarzeń z życia Jana Pawła II• oglądanie zdjęć, albumów ksiąkowych• wykonanie gazetki z okazji Dnia Papieskiego - zna znaczenie słowa „autorytet’- wie dlaczego Jan Paweł II jest autorytetem- zna biografię wielkiego Polaka-sporządza gazetkę tematyczną X
6. Zawody ludzi pracujących dla dobra dzieci - rola nauczyciela-wychowawcy- rozmowy o pracy nauczyciela- poznanie cech osobowych nauczyciela - wychowawcy- dlaczego ludzie wybierają takie zawody? • edukacja prozdrowotna (wartość pracy dla człowieka) • pogadanka• pytania odpowiedzi• elementy wywiadu• wykonanie gazetki z okazji Dnia Nauczyciela -szanuje pracę nauczyciela- potrafi zapytać, porozmawiaćz dorosłym pracującym dla dobra dzieci- dostrzega cechy ludzi i predyspozycje do wykonywania określonego zawodu- dostrzega w nauczycielu wychowawcę, rodzica, partnera X
7. Bezpieczny marsz do szkoły- niebezpieczne miejsca podczas drogi uczniapodczas drogi ucznia-różne sytuacje na drogach, jezdniach, ulicach- jak należy dbać o własne bezpieczeństwo? • edukacja prozdrowotna (bezpieczeństwo) • rozmowanauczająca• ilustracje, artykuły prasowe• elementy wywiadu(np. z policjantem) - wie, że każdy człowiek powinien dbać o własne bezpieczeństwo oraz o bezpieczeństwo innych na drogach,jezdniach, ulicach X
8. Nasza klasowa kronika- wybór, zadania i obowiązki zespołu redakcyjnego kronikizbieranie materiałów, zdjęć,rysunków do kroniki- systematyczne uzupełnianie kroniki w ciągu roku szkolnego • edukacja czytelnicza i medialna(książki i czasopisma) • praca pod kierunkiem nauczyciela• zdjęcia, rysunki, szkice, opisy uroczystości szkolnych, tradycji szkoły, wydarzeń z życia klasy - dostrzega swoją rolęw życiu klasy- rozumie potrzebęuczestniczenia w tworzeniu tradycjiklasy i szkoły X
9. Listopad- miesiąc przypominający nam o tych, którzy odeszli.- wyjście na cmentarz parafialny-zapalenie zniczy i modlitwa przy krzyżu na cmentarzu-indywidualne odwiedzenie i modlitwa przy grobach bliskich- uczczenie pamięci patrona szkoły-zmarłych bohaterów obozu Stutthof- - Co to jest Święto zmarłych? – rozmowa na temat polskich tradycji-co to jest dzień zaduszny(zwrócenie szczególnej uwagi na czas zadumy i modlitwy- nie zabawy z dynia) • wychowanie patriotyczne i obywatelskie(polska tradycja obchodzenia święta zmarłych po • rozmowanauczająca• wycieczka na cmentarz•, modlitwa za zmarłych i zapalenie zniczy• pogadanka - wie jak należy okazać szacunek zmarłym i pamiętać o miejscach pochówku- pamięta o zmarłych więźniach obozu Stutthof -wie gdzie znajdują się groby zmarłych bohaterów obozu Stutthof (Nawcz i Łówcz)- zna znaczenie polskiej tradycji Święta Zmarłych-potrafi się zachować na cmentarzu-wie co to jest Dzień Zaduszny XI
10. Co to znaczy wolność?- pojęcie wolności w kontekście Święta odzyskania Niepodległości- kim był Józef Piłsudski i co zrobił dla Polski?- znaczenie świąt narodowych dla społeczności polskiej – wychowawcze znaczenie świąt szkolnych dla społeczności szkolnej • wychowanie patriotyczne i obywatelskie • referat• rozmowanauczająca• śpiewanie pieśni politycznych• wykonanie gazetki z okazji Dnia Niepodległości - Wie kim był Józef Piłsudski- zna pojęcie wolności-potrafi wymienić święta narodowe Polski oraz święta szkolne- potrafi się stosownie do uroczystości ubrać i prawidłowo zachować XI
11. Jak się odżywiam? - prawidłowe odżywianie się estetyka, jakość, ilośćspożywania posiłków- co powinny jeść, a co szkodzi zdrowiu dziecka? • edukacja prozdrowotna (odżywianie) • rozmowanauczająca• analiza plansz, reklam, ulotek na temat produktów żywnościowych - dostrzega zależności pomiędzyodżywianiem a zdrowiem człowieka- wie, co powinien jeść, jak i ile- zna produkty szkodliwe dla zdrowia XI
12. Muszę czy chcę się uczyć?- znaczenie słów „chcę” i „muszę”- dla kogo i dlaczego się uczę?- czym jest sprawdzian po klasie szóstej?-zachęcanie do systematycznej nauki i pracy nad sobą • wychowanie patriotyczne i obywatelskie• edukacja prozdrowotna (poznawanie swoich mocnych i słabych stron) • rozmowanauczająca• pogadanka na temat sprawdzianu w klasie szóstej: pytania i odpowiedzi - rozumie znaczenie słów „chcę” i „muszę”- wie dla kogo i dlaczego się uczy- jest świadomy wagi sprawdzianu w klasie szóstej, jako sprawdzianu z całego II etapu edukacyjnego XI
13. Andrzejki – zabawa klasowa.- przygotowanie do zabawy klasowej: plan i realizacja- udział w zabawie- poznanie tradycji regionalnych (obyczajów) • wychowanie patriotyczne i obywatelskie (środowisko lokalne)• edukacja regionalna (poznawanie zwyczajów andrzejkowych na Kaszubach) • zabawa klasowa• pogadanka z elementami dyskusji (plan)• wróżenie - potrafi pracować w grupie, dbać o swoją i kolegów radość życia- zna obyczaje andrzejkowe panujące na Kaszubach- wróżby XI
14. Mikołajki – kim był święty Mikołaj?- jak pomagać innym- co to jest prezent i jakie są rodzaje prezentów- sprawianie przyjemności bliskim (robienie prezentów – nie tylko rzeczowych) • wychowanie patriotyczne i obywatelskie - wychowanie do życia w rodzinie (uczucia w rodzinie) - pogadanka z elementami dyskusji - wie kim był święty Mikołaj i dlaczego został świętym- odczuwa przyjemność z obdarowywania prezentami innych- zna rodzaje prezentów (materialne i niematerialne) XII
15. Czas wolny na co dzień i od święta?- jak organizować własny czas wolny?- organizacja czasu wolnego w czasie ferii i wakacji • edukacjaprozdrowotna (z higieną na ty) • pogadanka z elementami dyskusji - potrafi opowiedzieć jak spędza czas wolny- wie jak należy zaplanować spędzanie czasu wolnego XII
16. Tradycja Bożego Narodzeniaw moim domu- dekoracja sali lekcyjnej- przygotowania do wigilii w domach uczniów- tradycje i obyczaje rodzinne • wychowanie do życia wrodzinie(rodzina i ja) • opowiadanie• elementy dyskusji• wykonanie gazetki z okazji Bożego Narodzenia - potrafi udekorować salę lekcyjną w świątecznym bożonarodzeniowym nastroju- umie opowiedzieć o przygotowaniach i wigilii w rodzinie XII
17. Sport to zdrowie- dyscypliny sportu uprawiane przez uczniaznaczenie uprawiania sportu dla zdrowia- sport, bezpieczeństwo, zdrowie- dekalog zdrowego stylu życia • edukacja prozdrowotna(bezpieczeństwo) • pogadanka• drama: autorzeźba, ćwiczenia myślowo- refleksyjne - odczuwa znaczenie uprawiania sportu dla zdrowia I 2007
18. Gimnastyka mózgu- ćwiczenia Denisona- zapoznanie z „dwupółkulowością” funkcjonowania człowieka- poznanie ćwiczeń kinezjologii edukacyjnej i ich znaczenia w procesie uczenia się • edukacja prozdrowotna(higiena uczenia się) • rozmowanauczająca• ćwiczenia Denisona - wie jak funkcjonuje mózg człowieka w procesie uczenia się- wie jak należy ćwiczyć by wytworzyć jak najwięcej połączeń między półkulami mózgowymi- zna ćwiczenia Denisona i ich znaczenie w procesie uczenia się I
19. Telewizja i film w moim życiu- czym jest telewizja dla dziecka?- telewizja a zainteresowania- wartości telewizji • edukacja czytelnicza i medialna(telewizja, radio, komputer) • rozmowanauczająca• test - potrafi selekcjonować wiadomości- wie jak należy obsługiwać komputer- dostrzega dodatnie i ujemne oddziaływanie telewizji, radia , komputera I
20. Jaka jest kultura mojego zachowania?- zasady WSO- jakie są moje myśli, słowa i czyny wobec siebie oraz koleżanek, kolegów?- jak zachowujemy się jakozespół klasowy?- dlaczego moje zachowanieświadczy o mnie i o moich rodzicach?- wystawianie oceny z zachowania za semestr I • wychowanie patriotyczne i obywatelskie - test- pogadanka z elementami dyskusji- samoocena - rozumie potrzebę dobrego własnego zachowania- dostrzega wartość dbania zespołu klasowego o dobrą opinię otoczenia- wie, kto ma i może mieć wpływ na określone zachowa dziecka / ucznia- potrafi wystawić sobie ocenę z zachowania za semestr I I
21. Klasa na medal- wyniki uczniów w nauce za l okres- test dla potrzeb ucznia- dlaczego warto się uczyć?- pomoc koleżeńska • wychowanie patriotyczne i obywatelskie(jednostka i grupa) - pogadanka z elementami dyskusji - potrafi ustosunkować się do uzyskanychwyników w szkole- wie dla kogo się uczy- rozumie wartość uczenia się I
22. Niebezpieczeństwa grożące dzieciom- określenie niebezpiecznych sytuacji, przykłady- rozmowa z panem policjantem na temat sytuacji niebezpiecznych dla dzieci- przypomnienie zasad zachowania bezpieczeństwa podczas zabaw zimowych-jak można uniknąć sytuacji niebezpiecznych- prewencja • edukacja prozdrowotna(bezpieczeństwo) • rozmowanauczająca p. policjanta• test• pogadanka z elementami dyskusji• „prasówka”• drama - potrafi określić i podać przykłady sytuacji niebezpiecznych- potrafi poprawnie zachować się w różnych niebezpiecznych sytuacjach- wie jak należy się bezpiecznie bawić zimą II
23. Nasze hobby, czyli co zbieramy i dlaczego?- czym jest hobby?- prezentacja kolekcji przez uczniów- wystawa kolekcjonerska • edukacja prozdrowotna koleżeństwo) - pokaz- opowiadanie- wystawa kolekcji hobby - wie co to jest hobby- rozumie, że hobby rozwija zainteresowania i umiejętności- dostrzega i odczuwa radość z własnej pasji i samorozwoju II
24. Czy znasz swoją wieś, swój region?- historia miejscowości ucznia na tle historii regionu- wycieczka: instytucje dlapotrzeb mieszkańców • edukacja regionalna (moja miejscowość, mój region) • praca pod kierunkiem nauczyciela• wycieczka• przewodniki, mapy, plany, artykuły prasowe, ilustracje, zdjęcia - potrafi krótko opowiedzieć historię swojej miejscowości- dostrzega dorobek kulturowy i ekonomiczny ludności w miejscowości i regionie II
25.Jak pokonać trudności w nauce szkolnej?- nauka pracą ucznia- organizacja czasu dnia- wewnętrzne i zewnętrzne trudności w nauce- zapobieganie i pokonywanie trudności w nauce • edukacja prozdrowotna(higiena na co dzień ) • pogadanka: pytania i odpowiedzi - wie, że nauka jest jego pracą - organizacja czasu dnia- potrafi rozróżnić wewnętrzne i zewnętrzne trudności w nauce- zna sposoby zapobiegania i pokonywania trudności w nauce III
26. Święto powitania wiosny – zajęcia w terenie- przygotowania do zabawy- udział w grach i zabawach • wychowanie patriotyczne i obywatelskie (środowisko lokalne)• edukacja regionalna (zwyczaj palenia Marzanny- symbolu zimy) • wykonanie Marzanny• wycieczka w teren• pieczenie kiełbasek w ognisku• wiosenne gry i zabawy w terenie - potrafi pracować w grupie, dbać o swoją i kolegów radość życia- zna obyczaje palenia Marzanny III
27.Kwiecień miesiącem Pamięci Narodowej – Dzień Patrona- historia Marszu Śmierci- przygotowanie pytań do „sztutowiaków” dotyczących czasów obozu • wychowanie patriotyczne i obywatelskie • żywa lekcja historii• rozmowanauczająca • wykonanie gazetki o Patronie Szkoły - zna historię Marszu Śmierci- jest zainteresowany historią czasów II wojny światowej III
28. Symbole i tradycje wielkanocne- istota i znaczenie religijne świąt wielkanocnych- zwyczaje wielkanocne na Kaszubach i w moim domu- dekoracja sali • wychowanie patriotyczne i obywatelskie (środowisko lokalne)• edukacja regionalna (zwyczaje wielkanocne) • pogadanka na temat świąt wielkanocnych • wykonanie gazetki światecznej - zna istotę i znaczenie religijne świąt wielkanocnych- potrafi wymienić i scharakteryzować zwyczaje wielkanocne na Kaszubach i w swoim domu III
29. Dlaczego należy dbać o swoje środowisko naturalne?- co to jest środowisko naturalne?- troska o środowisko naturalne • edukacja ekologiczna (obszary chronione) • pogadanka• d rama - potrafi dostrzeczmiany zachodzące we własnym środowisku- potrafi zadbać o estetykę otoczenia, w którym przebywa IV
30. Moje miejsce w rodzinie- czym jest rodzina dla każdego człowieka?- drzewo genealogiczne rodziny ucznia- prawa i obowiązki rodziny, w tym ucznia w rodzinie • wychowanie do życia wrodzinie(rodzina i dzieci) • rozmowa nauczająca -zna swoje miejsce w rodziniepotrafi sporządzić drzewo geneologiczne swojej rodziny-dostrzega rolę rodziny w życiu każdego człowieka IV
31. Praca zawodowa naszychrodziców- co to jest praca?- co to jest zawód?- różne rodzaje zawodów- przyczyny i skutki bezrobocia • wychowanie do życia wrodzinie rodzina i ja) • pogadanka• rozmowa nauczająca - dostrzega znaczenie pracy w życiu każdego człowieka- rozumie potrzebę rozwoju własnych zainteresowań i umiejętności IV
32. Chcę poznać siebie- wyrażanie uczuć, wartości, pozytywnych uczućza co siebie lubię, za co nie lubię? • edukacja prozdrowotna (poznawanie swoich mocnych i słabych stron) • pogadanka• ćwiczenia dramowe -potrafi wyrazić własne uczucia słowem, myślą, czynem (gestem)- potrafi określić uczucia do siebie samego IV
33. Wspólnie odpowiadamy za nasze problemy w nauce.- kryteria oceny naszej pracy w szkole- sukcesy moje i klasycechy dobrego zespołu klasowego, pomoc koleżeńska • wychowanie patriotyczne i obywatelskie • dyskusja z wnioskami• samoocena - potrafi dokonać samooceny- wie jakie cechy ma dobry zespół klasowypotrafi pomóc koledze, koleżance i przyjąć pomoc V
34. Dzień Matki - uroczystośćklasowa- klasowa uroczystość z udziałem Matek uczniów- życzenia, wiersze, konkursy dla Mam - wychowanie do życia w rodzinie (uczucia w rodzinie) - inscenizacja- pogadanka-życzenia, piosenki, wiersze, konkursy - potrafi przygotować życzenia dla Mamy- dostrzega radość pracy w grupie podczas przygotowań i w trakcie uroczystości klasowej V
35. Przygotowujemy wypoczynek na łonie natury- wycieczka do lasu- obserwacja przyrody, piknik, wspólne zabawy- dlaczego potrzebny jest nam wypoczynek na łonie natury? • edukacja prozdrowotna(obserwacja najbliższego środowiska) • wycieczka:obserwacja przyrody, zdjęcia - fotografie, wspólne zabawy - potrafi pod kierunkiem nauczyciela obserwować przyrodę własnego środowiska- rozumie potrzebę czynnego wypoczynku człowieka na łonie natury V
36. Książka jest moim przyjacielem- dlaczego warto czytać książki?- jakie książki czytają moi rodzice?- moje ulubione książki i moja biblioteczka • edukacja czytelnicza i medialna(książki i czasopisma) • pogadanka z elementami dyskusji - rozumie potrzebą czytania książek- potrafi opowiedzieć i zainteresować innych swoją ulubioną książką- wie co czytają rodzice VI
37. Koleżeństwo a przyjaźń- Co to jest koleżeństwo, a na czym polega przyjaźń?- cechy koleżeństwa- zasady przyjaźni- jak należy postępować , aby mieć kolegów i przyjaciół?- moja przyjaciółka, mój przyjaciel • wychowanie do życia wrodzinie • rozmowa nauczająca• inscenizacja - potrafi odróżnić koleżeństwo od przyjaźni- rozumie potrzebę i znaczenie przyjaźni w życiu każdego człowieka- wie, jak powinien postępować człowiek, aby zyskać czyjąś przyjaźń VI
38. Bawimy się bezpiecznie, przyjemnie, kulturalnie- zabawy dziadków, rodziców i uczniów obecnie- bezpieczeństwo zabaw podczas wakacji- przedwakacyjne spotkanie z pierwszakami • edukacja prozdrowotna(zagrożenia cywilizacyjne) • pogadanka• opowiadanie uczniów - potrafi opowiedzieć o zabawach dziadków, rodziców i własnych- wie, że należy zachować bezpieczeństwo podczas zabaw- potrafi opiekować się młodszymi kolegami VI
Prezentuję rozkład materiału lekcji wychowawczych dla klasy IV SP oparty o poradnik „Scenariusze Godzin Wychowawczych” Barbary Baleja-Sosny dostosowany do potrzeb mojej klasy, szkoły i środowiska. Polecam szczególnie wyżej wymieniony poradnik wraz z ćwiczeniami dla każdej klasy drugiego etapu kształcenia w SP.

ROZKŁAD MATERIAŁU LEKCJI WYCHOWAWCZYCH
W KLASIE IV
r. szk. 2006/2007

Tematy i zagadnienia (cele) Korelacja ze ścieżką edukacyjną Metody i środki realizacji Osiągnięcia ucznia (realizacja celów) Termin realizacji
1. Zaczynamy nowy rok szkolny-zawarcie kontraktu (jasnych reguł postępowania i konsekwencji zerwania kontraktu)- określenie szczerych oczekiwań wobec wychowawcy i wychowanka)- kultura dobrego zachowania się ucznia- poznawanie tradycji szkoły i nabywanie umiejętności uczestniczenia w życiu szkoły • edukacja regionalna(z życia szkoły w środowisku) - pogadanka, prezentacja samego siebie-kalendarz uczeń:- rozumie dlaczego ważna jest kultura dobrego zachowania- dostrzega znaczenie tradycji szkoły- wyraża chęć uczestniczenia w życiu szkoły IX 2006
2. Jestem członkiem społeczności uczniowskiej- Kodeks Ucznia - prawa i obowiązki uczniowskie- wybór uczniów do samorządu klasowego;- prezentacja kolegów; • wychowanie patriotyczne i obywatelskie (życie w grupie) • pozytywna prezentacja kolegów• wybór samorządu klasowego - potrafi pozytywnie zaprezentować koleżankę, kolegę- rozumie potrzebę działania- samorządu klasowego IX
3. Historia i tradycje mojejszkoły (lekcja z okazji rocznicy nadania szkole imienia-22.IX.1989r. i sztandaru) - postawa uczniów wobec sztandaru szkoły- sztandar i tradycje szkoły ucznia- historia szkoły, patron, kronika szkoły • wychowanie patriotyczne i obywatelskie(godło i hymn państwowygodło i sztandar szkoły) • pokaz• rozmowa nauczająca• wykonanie gazetki z okazji rocznicy nadania szkole imienia - rozumie znaczeniehistorii i tradycji społeczności szkolnej- zna symbole szkoły; Kodeks Ucznia, kronikę, hymn szkoły, niektóre uroczystości szkolne itp. IX
4. Opiekujemy się klasą pierwszą- omówienie celu spotkania- omówienie celu spotkania uczniów kl. I i IV- wizyta w sali lekcyjnej pierwszaków- plany wspólnych zabaw i opieki nad pierwszakami; ich realizacja w ciągu roku szkolnego- opieka niepełnosprawną koleżanką z klasy I • wychowanie patriotycznei obywatelskie (życie w grupie) • pogadanka pod kierunkiem wychowawców kl.I i kl. IV - rozumie potrzebę troski w życie społeczności szkolni- odczuwa przyjemność w dzieleniu się własnymi doświadczeniami z życia szkoły w ciągu trzech lat nauki- umie systematycznie opiekować się młodszym kolegą oraz rozumie potrzebę opieki się niepełnosprawną koleżanką IX
5. Jan Paweł II- nasz autorytet- znaczenie słowa „autorytet”-biografia Wielkiego Papieża • wychowanie patriotyczne i obywatelskie(papież Polak- autorytet dla Polaka i chrześcijanina) • rozmowanauczająca• analiza wydarzeń z życia Jana Pawła II• oglądanie zdjęć, albumów ksiąkowych• wykonanie gazetki z okazji Dnia Papieskiego - zna znaczenie słowa „autorytet’- wie dlaczego Jan Paweł II jest autorytetem- zna biografię wielkiego Polaka-sporządza gazetkę tematyczną X
6. Zawody ludzi pracujących dla dobra dzieci - rola nauczyciela-wychowawcy- rozmowy o pracy nauczyciela- poznanie cech osobowych nauczyciela - wychowawcy- dlaczego ludzie wybierają takie zawody? • edukacja prozdrowotna (wartość pracy dla człowieka) • pogadanka• pytania odpowiedzi• elementy wywiadu• wykonanie gazetki z okazji Dnia Nauczyciela -szanuje pracę nauczyciela- potrafi zapytać, porozmawiaćz dorosłym pracującym dla dobra dzieci- dostrzega cechy ludzi i predyspozycje do wykonywania określonego zawodu- dostrzega w nauczycielu wychowawcę, rodzica, partnera X
7. Bezpieczny marsz do szkoły- niebezpieczne miejsca podczas drogi uczniapodczas drogi ucznia-różne sytuacje na drogach, jezdniach, ulicach- jak należy dbać o własne bezpieczeństwo? • edukacja prozdrowotna (bezpieczeństwo) • rozmowanauczająca• ilustracje, artykuły prasowe• elementy wywiadu(np. z policjantem) - wie, że każdy człowiek powinien dbać o własne bezpieczeństwo oraz o bezpieczeństwo innych na drogach,jezdniach, ulicach X
8. Nasza klasowa kronika- wybór, zadania i obowiązki zespołu redakcyjnego kronikizbieranie materiałów, zdjęć,rysunków do kroniki- systematyczne uzupełnianie kroniki w ciągu roku szkolnego • edukacja czytelnicza i medialna(książki i czasopisma) • praca pod kierunkiem nauczyciela• zdjęcia, rysunki, szkice, opisy uroczystości szkolnych, tradycji szkoły, wydarzeń z życia klasy - dostrzega swoją rolęw życiu klasy- rozumie potrzebęuczestniczenia w tworzeniu tradycjiklasy i szkoły X
9. Listopad- miesiąc przypominający nam o tych, którzy odeszli.- wyjście na cmentarz parafialny-zapalenie zniczy i modlitwa przy krzyżu na cmentarzu-indywidualne odwiedzenie i modlitwa przy grobach bliskich- uczczenie pamięci patrona szkoły-zmarłych bohaterów obozu Stutthof- - Co to jest Święto zmarłych? – rozmowa na temat polskich tradycji-co to jest dzień zaduszny(zwrócenie szczególnej uwagi na czas zadumy i modlitwy- nie zabawy z dynia) • wychowanie patriotyczne i obywatelskie(polska tradycja obchodzenia święta zmarłych po • rozmowanauczająca• wycieczka na cmentarz•, modlitwa za zmarłych i zapalenie zniczy• pogadanka - wie jak należy okazać szacunek zmarłym i pamiętać o miejscach pochówku- pamięta o zmarłych więźniach obozu Stutthof -wie gdzie znajdują się groby zmarłych bohaterów obozu Stutthof (Nawcz i Łówcz)- zna znaczenie polskiej tradycji Święta Zmarłych-potrafi się zachować na cmentarzu-wie co to jest Dzień Zaduszny XI
10. Co to znaczy wolność?- pojęcie wolności w kontekście Święta odzyskania Niepodległości- kim był Józef Piłsudski i co zrobił dla Polski?- znaczenie świąt narodowych dla społeczności polskiej – wychowawcze znaczenie świąt szkolnych dla społeczności szkolnej • wychowanie patriotyczne i obywatelskie • referat• rozmowanauczająca• śpiewanie pieśni politycznych• wykonanie gazetki z okazji Dnia Niepodległości - Wie kim był Józef Piłsudski- zna pojęcie wolności-potrafi wymienić święta narodowe Polski oraz święta szkolne- potrafi się stosownie do uroczystości ubrać i prawidłowo zachować XI
11. Jak się odżywiam? - prawidłowe odżywianie się estetyka, jakość, ilośćspożywania posiłków- co powinny jeść, a co szkodzi zdrowiu dziecka? • edukacja prozdrowotna (odżywianie) • rozmowanauczająca• analiza plansz, reklam, ulotek na temat produktów żywnościowych - dostrzega zależności pomiędzyodżywianiem a zdrowiem człowieka- wie, co powinien jeść, jak i ile- zna produkty szkodliwe dla zdrowia XI
12. Muszę czy chcę się uczyć?- znaczenie słów „chcę” i „muszę”- dla kogo i dlaczego się uczę?- czym jest sprawdzian po klasie szóstej?-zachęcanie do systematycznej nauki i pracy nad sobą • wychowanie patriotyczne i obywatelskie• edukacja prozdrowotna (poznawanie swoich mocnych i słabych stron) • rozmowanauczająca• pogadanka na temat sprawdzianu w klasie szóstej: pytania i odpowiedzi - rozumie znaczenie słów „chcę” i „muszę”- wie dla kogo i dlaczego się uczy- jest świadomy wagi sprawdzianu w klasie szóstej, jako sprawdzianu z całego II etapu edukacyjnego XI
13. Andrzejki – zabawa klasowa.- przygotowanie do zabawy klasowej: plan i realizacja- udział w zabawie- poznanie tradycji regionalnych (obyczajów) • wychowanie patriotyczne i obywatelskie (środowisko lokalne)• edukacja regionalna (poznawanie zwyczajów andrzejkowych na Kaszubach) • zabawa klasowa• pogadanka z elementami dyskusji (plan)• wróżenie - potrafi pracować w grupie, dbać o swoją i kolegów radość życia- zna obyczaje andrzejkowe panujące na Kaszubach- wróżby XI
14. Mikołajki – kim był święty Mikołaj?- jak pomagać innym- co to jest prezent i jakie są rodzaje prezentów- sprawianie przyjemności bliskim (robienie prezentów – nie tylko rzeczowych) • wychowanie patriotyczne i obywatelskie - wychowanie do życia w rodzinie (uczucia w rodzinie) - pogadanka z elementami dyskusji - wie kim był święty Mikołaj i dlaczego został świętym- odczuwa przyjemność z obdarowywania prezentami innych- zna rodzaje prezentów (materialne i niematerialne) XII
15. Czas wolny na co dzień i od święta?- jak organizować własny czas wolny?- organizacja czasu wolnego w czasie ferii i wakacji • edukacjaprozdrowotna (z higieną na ty) • pogadanka z elementami dyskusji - potrafi opowiedzieć jak spędza czas wolny- wie jak należy zaplanować spędzanie czasu wolnego XII
16. Tradycja Bożego Narodzeniaw moim domu- dekoracja sali lekcyjnej- przygotowania do wigilii w domach uczniów- tradycje i obyczaje rodzinne • wychowanie do życia wrodzinie(rodzina i ja) • opowiadanie• elementy dyskusji• wykonanie gazetki z okazji Bożego Narodzenia - potrafi udekorować salę lekcyjną w świątecznym bożonarodzeniowym nastroju- umie opowiedzieć o przygotowaniach i wigilii w rodzinie XII
17. Sport to zdrowie- dyscypliny sportu uprawiane przez uczniaznaczenie uprawiania sportu dla zdrowia- sport, bezpieczeństwo, zdrowie- dekalog zdrowego stylu życia • edukacja prozdrowotna(bezpieczeństwo) • pogadanka• drama: autorzeźba, ćwiczenia myślowo- refleksyjne - odczuwa znaczenie uprawiania sportu dla zdrowia I 2007
18. Gimnastyka mózgu- ćwiczenia Denisona- zapoznanie z „dwupółkulowością” funkcjonowania człowieka- poznanie ćwiczeń kinezjologii edukacyjnej i ich znaczenia w procesie uczenia się • edukacja prozdrowotna(higiena uczenia się) • rozmowanauczająca• ćwiczenia Denisona - wie jak funkcjonuje mózg człowieka w procesie uczenia się- wie jak należy ćwiczyć by wytworzyć jak najwięcej połączeń między półkulami mózgowymi- zna ćwiczenia Denisona i ich znaczenie w procesie uczenia się I
19. Telewizja i film w moim życiu- czym jest telewizja dla dziecka?- telewizja a zainteresowania- wartości telewizji • edukacja czytelnicza i medialna(telewizja, radio, komputer) • rozmowanauczająca• test - potrafi selekcjonować wiadomości- wie jak należy obsługiwać komputer- dostrzega dodatnie i ujemne oddziaływanie telewizji, radia , komputera I
20. Jaka jest kultura mojego zachowania?- zasady WSO- jakie są moje myśli, słowa i czyny wobec siebie oraz koleżanek, kolegów?- jak zachowujemy się jakozespół klasowy?- dlaczego moje zachowanieświadczy o mnie i o moich rodzicach?- wystawianie oceny z zachowania za semestr I • wychowanie patriotyczne i obywatelskie - test- pogadanka z elementami dyskusji- samoocena - rozumie potrzebę dobrego własnego zachowania- dostrzega wartość dbania zespołu klasowego o dobrą opinię otoczenia- wie, kto ma i może mieć wpływ na określone zachowa dziecka / ucznia- potrafi wystawić sobie ocenę z zachowania za semestr I I
21. Klasa na medal- wyniki uczniów w nauce za l okres- test dla potrzeb ucznia- dlaczego warto się uczyć?- pomoc koleżeńska • wychowanie patriotyczne i obywatelskie(jednostka i grupa) - pogadanka z elementami dyskusji - potrafi ustosunkować się do uzyskanychwyników w szkole- wie dla kogo się uczy- rozumie wartość uczenia się I
22. Niebezpieczeństwa grożące dzieciom- określenie niebezpiecznych sytuacji, przykłady- rozmowa z panem policjantem na temat sytuacji niebezpiecznych dla dzieci- przypomnienie zasad zachowania bezpieczeństwa podczas zabaw zimowych-jak można uniknąć sytuacji niebezpiecznych- prewencja • edukacja prozdrowotna(bezpieczeństwo) • rozmowanauczająca p. policjanta• test• pogadanka z elementami dyskusji• „prasówka”• drama - potrafi określić i podać przykłady sytuacji niebezpiecznych- potrafi poprawnie zachować się w różnych niebezpiecznych sytuacjach- wie jak należy się bezpiecznie bawić zimą II
23. Nasze hobby, czyli co zbieramy i dlaczego?- czym jest hobby?- prezentacja kolekcji przez uczniów- wystawa kolekcjonerska • edukacja prozdrowotna koleżeństwo) - pokaz- opowiadanie- wystawa kolekcji hobby - wie co to jest hobby- rozumie, że hobby rozwija zainteresowania i umiejętności- dostrzega i odczuwa radość z własnej pasji i samorozwoju II
24. Czy znasz swoją wieś, swój region?- historia miejscowości ucznia na tle historii regionu- wycieczka: instytucje dlapotrzeb mieszkańców • edukacja regionalna (moja miejscowość, mój region) • praca pod kierunkiem nauczyciela• wycieczka• przewodniki, mapy, plany, artykuły prasowe, ilustracje, zdjęcia - potrafi krótko opowiedzieć historię swojej miejscowości- dostrzega dorobek kulturowy i ekonomiczny ludności w miejscowości i regionie II
25.Jak pokonać trudności w nauce szkolnej?- nauka pracą ucznia- organizacja czasu dnia- wewnętrzne i zewnętrzne trudności w nauce- zapobieganie i pokonywanie trudności w nauce • edukacja prozdrowotna(higiena na co dzień ) • pogadanka: pytania i odpowiedzi - wie, że nauka jest jego pracą - organizacja czasu dnia- potrafi rozróżnić wewnętrzne i zewnętrzne trudności w nauce- zna sposoby zapobiegania i pokonywania trudności w nauce III
26. Święto powitania wiosny – zajęcia w terenie- przygotowania do zabawy- udział w grach i zabawach • wychowanie patriotyczne i obywatelskie (środowisko lokalne)• edukacja regionalna (zwyczaj palenia Marzanny- symbolu zimy) • wykonanie Marzanny• wycieczka w teren• pieczenie kiełbasek w ognisku• wiosenne gry i zabawy w terenie - potrafi pracować w grupie, dbać o swoją i kolegów radość życia- zna obyczaje palenia Marzanny III
27.Kwiecień miesiącem Pamięci Narodowej – Dzień Patrona- historia Marszu Śmierci- przygotowanie pytań do „sztutowiaków” dotyczących czasów obozu • wychowanie patriotyczne i obywatelskie • żywa lekcja historii• rozmowanauczająca • wykonanie gazetki o Patronie Szkoły - zna historię Marszu Śmierci- jest zainteresowany historią czasów II wojny światowej III
28. Symbole i tradycje wielkanocne- istota i znaczenie religijne świąt wielkanocnych- zwyczaje wielkanocne na Kaszubach i w moim domu- dekoracja sali • wychowanie patriotyczne i obywatelskie (środowisko lokalne)• edukacja regionalna (zwyczaje wielkanocne) • pogadanka na temat świąt wielkanocnych • wykonanie gazetki światecznej - zna istotę i znaczenie religijne świąt wielkanocnych- potrafi wymienić i scharakteryzować zwyczaje wielkanocne na Kaszubach i w swoim domu III
29. Dlaczego należy dbać o swoje środowisko naturalne?- co to jest środowisko naturalne?- troska o środowisko naturalne • edukacja ekologiczna (obszary chronione) • pogadanka• d rama - potrafi dostrzeczmiany zachodzące we własnym środowisku- potrafi zadbać o estetykę otoczenia, w którym przebywa IV
30. Moje miejsce w rodzinie- czym jest rodzina dla każdego człowieka?- drzewo genealogiczne rodziny ucznia- prawa i obowiązki rodziny, w tym ucznia w rodzinie • wychowanie do życia wrodzinie(rodzina i dzieci) • rozmowa nauczająca -zna swoje miejsce w rodziniepotrafi sporządzić drzewo geneologiczne swojej rodziny-dostrzega rolę rodziny w życiu każdego człowieka IV
31. Praca zawodowa naszychrodziców- co to jest praca?- co to jest zawód?- różne rodzaje zawodów- przyczyny i skutki bezrobocia • wychowanie do życia wrodzinie rodzina i ja) • pogadanka• rozmowa nauczająca - dostrzega znaczenie pracy w życiu każdego człowieka- rozumie potrzebę rozwoju własnych zainteresowań i umiejętności IV
32. Chcę poznać siebie- wyrażanie uczuć, wartości, pozytywnych uczućza co siebie lubię, za co nie lubię? • edukacja prozdrowotna (poznawanie swoich mocnych i słabych stron) • pogadanka• ćwiczenia dramowe -potrafi wyrazić własne uczucia słowem, myślą, czynem (gestem)- potrafi określić uczucia do siebie samego IV
33. Wspólnie odpowiadamy za nasze problemy w nauce.- kryteria oceny naszej pracy w szkole- sukcesy moje i klasycechy dobrego zespołu klasowego, pomoc koleżeńska • wychowanie patriotyczne i obywatelskie • dyskusja z wnioskami• samoocena - potrafi dokonać samooceny- wie jakie cechy ma dobry zespół klasowypotrafi pomóc koledze, koleżance i przyjąć pomoc V
34. Dzień Matki - uroczystośćklasowa- klasowa uroczystość z udziałem Matek uczniów- życzenia, wiersze, konkursy dla Mam - wychowanie do życia w rodzinie (uczucia w rodzinie) - inscenizacja- pogadanka-życzenia, piosenki, wiersze, konkursy - potrafi przygotować życzenia dla Mamy- dostrzega radość pracy w grupie podczas przygotowań i w trakcie uroczystości klasowej V
35. Przygotowujemy wypoczynek na łonie natury- wycieczka do lasu- obserwacja przyrody, piknik, wspólne zabawy- dlaczego potrzebny jest nam wypoczynek na łonie natury? • edukacja prozdrowotna(obserwacja najbliższego środowiska) • wycieczka:obserwacja przyrody, zdjęcia - fotografie, wspólne zabawy - potrafi pod kierunkiem nauczyciela obserwować przyrodę własnego środowiska- rozumie potrzebę czynnego wypoczynku człowieka na łonie natury V
36. Książka jest moim przyjacielem- dlaczego warto czytać książki?- jakie książki czytają moi rodzice?- moje ulubione książki i moja biblioteczka • edukacja czytelnicza i medialna(książki i czasopisma) • pogadanka z elementami dyskusji - rozumie potrzebą czytania książek- potrafi opowiedzieć i zainteresować innych swoją ulubioną książką- wie co czytają rodzice VI
37. Koleżeństwo a przyjaźń- Co to jest koleżeństwo, a na czym polega przyjaźń?- cechy koleżeństwa- zasady przyjaźni- jak należy postępować , aby mieć kolegów i przyjaciół?- moja przyjaciółka, mój przyjaciel • wychowanie do życia wrodzinie • rozmowa nauczająca• inscenizacja - potrafi odróżnić koleżeństwo od przyjaźni- rozumie potrzebę i znaczenie przyjaźni w życiu każdego człowieka- wie, jak powinien postępować człowiek, aby zyskać czyjąś przyjaźń VI
38. Bawimy się bezpiecznie, przyjemnie, kulturalnie- zabawy dziadków, rodziców i uczniów obecnie- bezpieczeństwo zabaw podczas wakacji- przedwakacyjne spotkanie z pierwszakami • edukacja prozdrowotna(zagrożenia cywilizacyjne) • pogadanka• opowiadanie uczniów - potrafi opowiedzieć o zabawach dziadków, rodziców i własnych- wie, że należy zachować bezpieczeństwo podczas zabaw- potrafi opiekować się młodszymi kolegami VI

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2018 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.