X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 306

Plan wychowawczy dla klasy IV

Prezentuję Plan pracy wychowawczej dla klasy IV SP, skonstruowany w oparciu o Plan pracy wychowawczej szkoły, dostosowany do potrzeb mojej klasy, szkoły i środowiska. Poniższy plan uwzględnia również priorytety Ministra Edukacji oraz wytyczne Kuratora Oświaty w Gdańsku


Plan pracy wychowawczej dla klasy IV Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Stutthofu w Rozłazinie
r.szk. 2006/2007

Dział wychowawczy
Cele wychowawcze
Sposoby realizacji
Osoby realizujace wychowanie patriotyczne i obywatelskie
1. Poznawanie miejsc pamięci narodowej w okolicy oraz upamiętniających je wydarzeń (Cmentarz w Nawczu i Łówczu, Kościół-Pomnik w Nawczu) oraz dbanie o nie.
2. Rozwijanie poczucia więzi narodowej
-szacunku dla tradycji oraz symboli narodowych
-święta narodowe.
3. Poznawanie historii i tradycji szkoły -patron, -symbole szkoły godło(symbolika), sztandar, -uroczystości szkolne-Dzień Patrona, Rocznica nadania szkole imienia, Rocznica nadania szkole sztandaru)
4.Sprawowanie opieki nad młodszymi kolegami z klasy I (w tym niepełnosprawną koleżanką)
- wycieczka-wyjazdy do Sztutowa, do Oliwy (spotkania z Patronem)
- apele i uroczystości szkolne
- gazetki
- filmy, zdjęcia, gabloty szkolne, kroniki szkolne
- Święto Zmarłych
- Dzień Matki-Dzień Papieski
-Dzień Patrona
-Rocznica nadania szkole Imienia
-Święto Flagi Państwowej
-
pogadanki na temat:
a) Marszu Śmierci KL Stutthofa
b) Rocznicy Odzyskania Niepodległości
c) Rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja
- pogadanki na temat odpowiedzialności za młodszych, niepełnosprawności wychowawca, nauczyciel j. polskiego, nauczyciel historii, wychowawca kl. I

Wychowanie ekologiczne
1. Wdrażanie do współodpowiedzialności za stan środowiska naturalnego.
2. Uwrażliwienie na piękno otaczającej przyrody.
3. Wykorzystywanie wiedzy ekologicznej w praktyce.
4. Konieczność zachowania czystości w miejscu nauki, zamieszkania oraz miejscach użyteczności publicznej.
- prace porządkowe na terenie szkoły i boiska
- gazetka klasowa
- wycieczka do lasu
- pogadanka na temat zachowania w lesie
- filmy edukacyjne
- segregacja odpadów na terenie szkoły
- propagowanie zdrowego trybu życia
- pogadanki na lekcjach przyrody i lekcjach wychowawczych
- prace porządkowe na terenie szkoły
Wychowawca nauczyciel przyrody, Samorząd Szkolny (Szkolny Konkurs Czystości)

Rozwój zainteresowań
1. Zachęcanie do aktywnego udziału w pracy kół przedmiotowych .
2. Rozwijanie zainteresowań polonistycznych – udział w konkurach ,czytelniczych ,ortograficznych ,literackich
3. Rozwijanie zainteresowań sportowych – udział w zajęcia nadobowiązkowych z aerobicu i SKS
- dyskusje, pogadanki, gazetki- lekcje wychowawcze o tematyce :,,Moje zainteresowania\\", ,,Ulubione lektury,, , ,,Książka jest dobra na wszystko”, „Sport to zdrowie”- kontrola czytelnictwa, konkursy
Nauczyciele wszystkich przedmiotów, wychowawca, bibliotekarz

Edukacja regionalna
1. Poznanie regionu Pomorza, Kaszub
2. Zapoznanie z historią Rozłazina na tle historii regionu Kaszub
3. Poznanie historii naszej szkoły na podstawie książki-monografii p. Marioli Naczk „Szkoła podstawowa w Rozłazinie”
- wycieczka
- pogadanki na temat regionu
-gazetki klasowe
-doświadczenie uczniów
-spotkania z mieszkańcami- Kaszubami
-Spotkanie z autorką książki p. Mariolą Naczk
wychowawca nauczyciel historii, przyrody, bibliotekarz

Uczestnictwo w kulturze
1. Uczestnictwo w spektaklach teatralnych i seansach filmowych.
2. Zwiedzanie zabytków kultury.
3 . Udział w imprezach ogólnoszkolnych
- wycieczki- andrzejki- opłatek klasowy
- Dzień Matki
- Dzień Dziecka
- Dzień Sportu
-Dzień powitania Wiosny
- dyskoteki
- konkursy
- zabawa choinkowa
wychowawca, wszyscy nauczyciele,Samorząd Uczniowski, rodzice

Wychowanie w zdrowiu, profilaktyka uzależnień
1. Kształtowanie współodpowiedzialności młodzieży za stan higien, ład i porządek w szkole.
2. Upowszechnianie zasad kultury zdrowotnej, umiejętności racjonalnego wypoczynku i planowania pracy.
3. Udział w imprezach rekreacyjnych i sportowych.
4. Wpływ alkoholu, tytoniu i narkotyków na organizm człowieka.
5. Jak się zdrowo odżywiać?
- pogadanka
- spotkanie z policjantem, ze strażakiem
- zapoznanie uczniów z planem ewakuacji szkoły oraz sygnałami alarmowymi
- dyżury, prace porządkowe,
- spotkanie z pielęgniarką
- lekcje wychowawcze
- rajdy, wycieczki, zawody
- lekcje przyrody
- gazetki klasowe
wychowawca, wszyscy nauczyciele, pedagog

Wychowanie do życia w rodzinie
1. Człowiek jako istota biologiczna, społeczna i duchowa.
2. Więzi rodzinne, rola dziecka w rodzinie.
3. Kultura współżycia z innymi, tolerancja i wzajemny szacunek, radzenie sobie z własną i cudzą agresją.
4. Poznawanie samego siebie i swego miejsca w klasie, w rodzinie.
5. Problemy okresu dorastania, więzi między chłopcem i dziewczyną - koleżeństwo, sympatia.
- pogadanki i dyskusje na lekcjach Nauczyciele przyrody, języka polskiego i religii
wychowawca

Wychowanie komunikacyjne
1. Bezpieczne poruszanie się po drogach, umiejętność korzystania z zasad ruchu drogowego.
2. Kształtowanie współodpowiedzialności za bezpieczeństwo w szkole (bezpieczeństwo w czasie wycieczek, rajdów uroczystości szkolnych)
.3. Znajomość znaków i sygnałów drogowych.
4. Zapoznanie uczniów z planem ewakuacji szkoły.
- lekcja wychowawcza.: \\"Bezpieczna droga do szkoły\\"
- zajęcia w całym procesie dydaktyczno - wychowawczym
- w-f, przyrody
- lekcja wychowawcza: \\"Poznajemy sygnały alarmowe\\" Wychowawca, wszyscy nauczyciele

Wdrażanie do obowiązków szkolnych
1. Organizowanie dyżurów w klasie .Ponoszenie odpowiedzialności za pomieszczenia, sprzęt zgromadzony w izbach lekcyjnych, rośliny, dekorację klasy.
2. Porządkowanie otoczenia szkoły - jesienne i wiosenne prace porządkowe.
3. Mobilizowanie do osiągania lepszych wyników w nauce i zachowaniu, tworzenie zespołów pomocy koleżeńskiej.
4. Uświadomienie sobie wagi sprawdzianu w klasie szóstej jako sprawdzianu z całego II etapu edukacyjnego5. Zapoznanie z programem policyjnym „3- Demoralizacja”
- dyżury, prace porządkowe, gazetki
- prace porządkowe
- dyskusje, zespoły uczniowskie
- lekcje wychowawcze .:
\\"Jak pokonać trudności w nauce ?\\",
\\"Jakim jestem uczniem?\\"
„Czym to sprawdzian w klasie VI i co trzeba już dzisiaj robić, aby go dobrze napisać?”
wychowawca i inni nauczyciele,pedagog

Rozwijanie samorządowej działalności uczniów
1. Wybór samorządu klasowego.
2. Opracowanie rocznego planu pracy.
3. Przydział obowiązków.
4. Dbanie o czystość, ład i porządek w klasie oraz o wystrój klasy i szkoły.
5. Pomoc w dyżurach na korytarzu.
6. Współudział uczniów w ocenie zachowania.
7. Rozstrzyganie przez samorząd klasowy sporów między uczniami.
- wybory
- propozycje wychowawcy, dyskusja
- dbanie o estetykę według przydzielonych obowiązków
- samoocena oraz ocena kolegów i koleżanek
- rozmowy
wychowawca, uczniowie

Współpraca z rodzicami
1. Wymiana informacji o postępach w nauce i zachowaniu.
2. Zebrania klasowe.
3. Zapoznanie rodziców z planem wychowawczym klasy.
4. Stwarzanie rodzicom dogodnych warunków do systematycznych kontaktów z nauczycielami poszczególnych przedmiotów.
5. Współudział rodziców w organizowaniu imprez klasowych i szkolnych.
6. Zapobieganie niedostosowaniu społecznemu i demoralizacji.
7. Organizowanie pomocy dla dzieci będących w trudnych warunkach materialnych.
8. Poznawanie problemów rodzinnych uczniów.
9. Wspólne rozwiązywanie problemów wychowawczych.
- spotkania i rozmowy z rodzicami
- informowanie o aktualnych sprawach klasy i szkoły
- zebranie z rodzicami
- rozmowy, wymiana informacji
- wycieczki, spotkania, dyskoteki, zabawy choinkowe
- wymiana informacji, spotkania z pedagogiem i psychologiem, kontakty z Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną
- bezpłatne dożywianie
- pomoc finansowa- rozmowy- narady, pogadanki, spotkania.
wychowawca, rodzice, dyrektor, pedagog

PEDAGOGIZACJA RODZICÓW
1. Tematyka referatów na I semestr
1. Preferencje sensoryczne czyli jak pomóc dziecku w uczeniu się.
2. Trudności wychowawcze i niepowodzenia szkolne
3. Agresja wśród dzieci i młodzieży.
2. Ankieta do rodziców:
Co możemy razem zrobić w szkole?

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2018 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.