X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 30613

Plan rozwoju zawodowego na nauczyciela mianowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY
NAUCZYCIELA MIANOWANEGO
OPRACOWANY NA OKRES STAŻU
OD DNIA 1.09.2013 DO 31.05.2016r.

Akty prawne:
• Ustawa z 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (po zmianach z 6 grudnia 2007 r. – Dz. U. Nr 247, poz. 1821)
• Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. Nr 260, poz. 2593) znowelizowane przez Ministra Edukacji Narodowej 14 listopada 2007r. ( Dz. U. Nr 214, poz. 1580)
Stare Gralewo 2013
Informacje o nauczycielu:

Imię i nazwisko nauczyciela: Marlena Wrońska
Staż pracy pedagogicznej: 8 lata
Stanowisko pracy: Nauczyciel wychowania przedszkolnego
Stopień awansu zawodowego nadany z mocy prawa: nauczyciel kontraktowy
Data rozpoczęcia stażu: 2013-09-01
Czas trwania stażu: 2013-09-01 – 2016-05-31
Miejsce odbywania stażu: Zespół Szkół w Starym Gralewie – Oddział Przedszkolny
Imię i nazwisko opiekuna stażu: ............
Dyrektor Szkoły: .........................
Posiadane wykształcenie: wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym
• studia podyplomowe - edukacja elementarna (przedszkolna i wczesnoszkolna) z terapią pedagogiczną
• studia magisterskie uzupełniające – profilaktyka społeczna i resocjalizacja
• studia licencjackie – profilaktyka społeczna i resocjalizacja
Cel główny: uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego

Plan został opracowany w formie tabeli:
Zadania do wykonania
Formy realizacji
Termin
Sposób dokumentowania

§ 7 ust. 2. pkt. 1.
Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności dokonywania zmian w tych działaniach.

Zadania do wykonania, Formy realizacji, Termin, Sposób dokumentowania
I. Poznanie procedury awansu zawodowego.
1. Analiza dokumentacji. Np.: Wrzesień 2013 rok; Plan rozwoju zawodowego, Własne notatki
- Rozporządzenie MEN z 1 grudnia 2004r. w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli:
- Karta Nauczyciela.
- Ustawa o systemie oświaty.
2. Zapoznanie się z publikacjami interpretującymi zasady ubiegania się o stopnie awansu zawodowego (publikacje w prasie oświatowej, Internet).
II. Współpraca z opiekunem stażu i innymi nauczycielami
1. Złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu.
2. Zawarcie kontraktu i omówienie zasad współpracy.
3. Opracowanie harmonogramu współpracy.
4. Pomoc w opracowaniu planu rozwoju zawodowego.
5. Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu i innych nauczycieli.
6. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu i innych nauczycieli.
III. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju.
1. Gromadzenie dokumentacji (świadectw, zaświadczeń, programów, scenariuszy, fotografii itp.).
2. Napisanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.
3. Złożenie wniosku o wszczęcie postępowania egzaminacyjnego.
IV. Poszerzanie wiedzy i umiejętności w procesie aktywnego udziału w wewnątrz przedszkolnym
i zewnętrznym doskonaleniu
1. Udział w:
- Radach Pedagogicznych Szkoleniowych,
- warsztatach metodycznych
- kursach,
- szkoleniach
- spotkaniach,
- konferencjach.
- spotkaniach zespołu przedmiotowego.
2. Samodzielne pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych.
3. Studiowanie czasopism i literatury psychologiczno – pedagogicznej.
V. Organizacja i doskonalenia własnego warsztatu pracy.
Gromadzenie i stała aktualizacja materiałów, tekstów, ankiet, pomocy dydaktycznych, opracowań muzycznych oraz dekoracji sali.
VI. Współpraca z lokalną prasą
Redagowanie notatek prasowych o najważniejszych wydarzeniach z życia oddziału przedszkolnego
VII. Prowadzenie dokumentacji
1. Prowadzenie:
- Dziennika zajęć.
- Arkuszy diagnozy dziecka i obserwacji przedszkolaków
- Zeszytu konsultacji z rodzicami.
- Konstruowanie planów pracy wychowawczo-dydaktycznej.
Opracowanie tematów pedagogizacji rodziców.
Opracowywanie i modyfikacja rozkładów materiału wychowania przedszkolnego
Opracowywanie planów pracy wychowawczej z uwzględnieniem specyfiki zadań szkoły
Opracowanie planów miesięcznych
2. Stosowanie nowatorskich metod w pracy w oparciu o literaturę i nabyte doświadczenie.
3. Organizowanie galerii prac dzieci w Przedszkolu
4. Prezentowanie zajęć w obecności opiekuna stażu, Dyrektora, koleżanek nauczycielek.
§ 7 ust. 2 pkt. 2.
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.
I. Poznanie możliwości dzieci.
1. Okresowe diagnozowanie umiejętności dzieci. Zbieranie informacji według przygotowanych narzędzi (arkusze obserwacji, wyniki przeprowadzanych diagnoz, rozmowy z rodzicami).
2. Zapoznanie się z potrzebami, zainteresowaniami, problemami przedszkolaków, poprzez obserwacje własne, rozmowy, prowadzone diagnozy.
3. Praca z dziećmi mającymi trudności
II.Współpraca ze środowiskiem rodzinnym dzieci.
1. Prowadzenie zebrań z rodzicami: pedagogizacja rodziców.
2. Konsultacje indywidualne z rodzicami.
3. Organizowanie zajęć otwartych.
4. Uczestnictwo w uroczystościach o charakterze rodzinnym.
5.Włączenie rodziców w organizację uroczystości, wycieczki.
6. Włączenie rodziców do pracy na rzecz Przedszkola.
III.Udział w realizacji programów profilaktycznych
1. WOŚP.
2. Cała polska czyta dzieciom.
3. Góra grosza.
4. Sprzątanie świata.
IV.Rozwijanie kulturalnych zainteresowań dzieci. Organizowanie wycieczek.
Udział w różnych formach kultury: kino, wycieczki, teatr.
Współorganizowanie wycieczek autokarowych o różnorodnej tematyce: wycieczka do Ogrodu Zoologicznego, Teatru Dramatycznego itp.
Współorganizowanie wycieczek dla dzieci po najbliższej okolicy: wyjścia do lasu, na łąkę, na cmentarz, do apteki, do Ośrodka Zdrowia, itp.
V.Organizowanie i przygotowywanie imprez przedszkolnych
1. Opracowywanie scenariuszy, materiałów i dekoracji do imprez ( Andrzejki, Mikołajki, Wigilia, Bal Karnawałowy, Dzień babi i Dziadka i inne).
VI.Wdrażanie nowatorskich form pracy z dziećmi
1. Studiowanie literatury i czasopism.
2. Udział w warsztatach i szkoleniach.
3. Surfowanie w internecie.
VII.Organizowanie konkursów wewnątrz przedszkolnych i między przedszkolnych.
1. Przygotowanie:
• scenariuszy,
• dekoracji, wystaw prac
• pełnienie roli współprowadzącej.
2. Stwarzanie dzieciom możliwości wyrażania swoich przeżyć poprzez twórczość plastyczną
3. Opieka nad dziećmi przygotowującymi się do konkursów
IX.Współpraca ze środowiskiem lokalnym
. Nawiązanie współpracy z:
• Pocztą
• Strażą Pożarną,
• Służbą Zdrowia,
• Sanepidem
• Policją
• MCKS i R w Raciążu i innymi,
X.Kształtowanie pozytywnych postaw społecznych wśród dzieci
Prowadzenie zajęć
Prowadzenie indywidualnych rozmów z dziećmi
Zapobieganie zagrożeniom agresji i przemocy

§ 7 ust. 2 pkt. 3.
Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej
I.Wykorzystanie komputera w pracy nauczyciela.
1. Nabywanie i doskonalenie umiejętności obsługi komputera.
2. Wykorzystanie technologii informacyjnej do opracowywania dokumentacji nauczycielskiej: karty obserwacji, plany współpracy, plany pracy.
3. Komputerowe opracowywanie:
Scenariuszy i konspektów zajęć.
Przygotowywanie pomocy dydaktycznych (obrazki, karty pracy, rebusy, ankiety, dyplomy) itp.
Przygotowanie informacji dla rodziców.
4. Korzystanie z Internetu (wykorzystanie zasobów portali edukacyjnych do doskonalenia pracy własnej)
5. Wymiana doświadczeń z nauczycielami poprzez przekazywanie informacji drogą internetową.
II.Wykorzystanie Internetu i komputera do czynności związanych z odbywaniem stażu na nauczyciela mianowanego.
1. Wykorzystanie Internetu, jako źródła wiedzy w poznaniu i gromadzeniu wybranych przepisów i prawa oświatowego na temat awansu zawodowego.
2. Korzystanie ze stron MENiS, www.literka.pl, awans-zawodowy.org, portaloswiatowy.pl www.publikacje.edu.pl, www.edux.pl, i innych.
3. Śledzenie zmian w przepisach prawa oświatowego dotyczącego awansu zawodowego nauczyciela.
4. Komunikowanie się za pomocą poczty elektronicznej z opiekunem stażu i innymi nauczycielami.
5. Dokumentowanie przebiegu stażu.
III.Publikacje w Internecie.
1. Umieszczenie w Internecie publikacji dotyczących pracy zawodowej: opublikowanie planu rozwoju za¬wodo¬wego na stronie.
2. Umieszczanie na stronach internetowych autorskich scenariuszy oraz innych pomocy dydaktycznych np. karty pracy.
3. Stosowanie technologii informatycznej w praktycznym działaniu: przesyłanie dokumentów drogą internetową.
§ 7 ust. 2 pkt. 4.
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty
I.Aktualizacja wiedzy z wymienionych dziedzin poprzez aktywne samokształcenie.
1. Udział w kursach, warsztatach służących poszerzeniu wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki.
2. Korzystanie ze zbiorów biblioteki szkolnej i pedagogicznej (nowości książkowe, czasopisma).
3. Korzystanie z publikacji i portali internetowych przeznaczonych dla nauczycieli.
II.Umiejętne stosowanie wiedzy do rozwiązywania bieżących problemów
1. Integrowanie grupy, rozwiązywanie zaistniałych konfliktów, zapobieganie agresji przez stosowanie metod relaksacyjnych oraz aktywizujących.
III.Wykorzystanie własnej wiedzy psychologiczno – pedagogicznej w pracy codziennej
- Prowadzenie zajęć dydaktyczno – wychowawczych:
- Praca z dzieckiem mającym trudności w przyswajaniu wiedzy
Rozwijanie twórczych uzdolnień i zainteresowań
dzieci.
IV.Pedagogizacja rodziców
Opracowanie referatów na zebrania z rodzicami
V.Aktywne realizowanie zadań wychowawczych i opiekuńczych
Poznanie sytuacji rodzinnej wychowanków:
- rozmowy wychowawcze
- obserwacja dzieci
- współpraca z wychowawcami
- współpraca z rodzicami
§ 7 ust. 2 pkt. 5.
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich,
w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywa staż.

I.Analiza przepisów prawa oświatowego
Zapoznanie się z obowiązującymi aktami prawnymi oraz śledzenie wszelkich zmian w przepisach prawa oświatowego.
II.Studiowanie dokumentacji przedszkolnej
Dokładna analiza dokumentów przedszkola– statutu, planów, regulaminów i programów.
III.Aktualizowanie znajomości przepisów dotyczących konkretnych zadań
Organizowanie wycieczek, wyjść poza teren przedszkola z uwzględnieniem obowiązujących przepisów.
IV.Aktualizowanie wiedzy dotyczącej rozwoju dzieci w zależności do wieku
Studiowanie literatury dotyczącej rozwoju dzieci w wieku od 3 do 6 lat

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.