X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 30591
Przesłano:

Projekt planu rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego

PROJEKT PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO
NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

dr Agnieszka Oseła

nauczyciel języka polskiego, wychowawca
w internacie
w Zespole Szkół Drzewnych i Ochrony Środowiska
im. Jana Zamoyskiego w Zwierzyńcu

Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2014r.
Przewidywana data zakończenia stażu: 31.05.2016r.
Czas trwania stażu: 1 rok i 9 miesięcy

Wymagania niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego
na podstawie Rozporządzenia MEN

§ 8 ust. 2 pkt 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.

Zadania
Forma realizacji zadań
Termin realizacji
Sposób doku­mentowania
1. Analiza własnych umiejętności.

Autorefleksja.
IX 2014 r.
Arkusz samooceny.
2. Uaktualnienie informacji na temat procedur awansu zawodowego ze szczególnym uwzględnieniem stopnia awansu zawodowego na nauczyciela dyplomowanego.

Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczącego awansu zawodowego nauczycieli. Udział w kursie dotyczącym procedur awansu zawodowego.
Rok 2014/2015
Kserokopie dokumentów, potwierdzenie.
3. Odbycie stażu dotyczącego awansu zawodowego.
Sformułowanie wniosku o rozpoczęcie stażu na nauczyciela dyplomowanego i złożenie go do Dyrektora. Opracowanie planu rozwoju zawodowego i jego realizacja. Uzyskanie oceny dorobku zawodowego. Przygotowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.
Okres stażu.
Wniosek o rozpoczęcie stażu, plan rozwoju zawodowego, dokumentacja potwierdzająca realizację planu rozwoju zawodowego, ocena dorobku zawodowego, sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego.

4. Udział w różnych formach kształcenia i doskonalenia zawodowego.

Udział w szkoleniowych radach pedagogicznych, warsztatach, konferencjach. Wykorzystanie zdobytej wiedzy w pracy zawodowej.
Samodzielne studiowanie literatury metodycznej, psychologicznej, pedagogicznej w celu doskonalenia warsztatu i metod pracy.
Okres stażu
Zaświadczenia, notatki, bibliografia.
5. Doskonalenie umiejętności oceniania osiągnięć uczniów.

Diagnozowanie szans edukacyjnych uczniów klas I.

IX 2014 r.
Analiza wyników testów diagnostycznych.
6. Wyrównywanie szans edukacyjnych z języka polskiego.
Organizowanie dodatkowych spotkań edukacyjnych dla uczniów z największymi trudnościami w nauce.
Okres stażu.
Dokumentacja
w e-dzienniku,
karty pracy.
7.Pełnienie dodatkowych funkcji.
Pełnienie funkcji przewodniczącego zespołu nadzorującego egzaminy maturalne.
II semestr roku szkolnego
Powołanie.
8. Wspomaganie ucznia zdolnego i mającego trudności w nauce.

Praca z uczniem uzdolnionym aktorsko oraz mającym trudności w nauce języka polskiego.

Rok 2014/2015
Dokumentacja internatu

9. Rozwijanie i doskonalenie własnego warsztatu pracy poprzez aktywną realizację zadań opiekuńczo – wychowawczych.
Prowadzenie zajęć opiekuńczo – wychowawczych.
Rok 2014/2015
Dokumentacja internatu
10.Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych w celu uzupełnienia luk w wiedzy uczniów, przygotowania młodzieży do matury oraz konsultacje dla uczniów zagrożonych oceną niedostateczną.

-Pomoc w nauce.
- Mobilizacja i motywowanie do nauki.

W ramach godziny 19. w roku 2015/2016.
Notatki, wpisy w dzienniku elektronicznym.

§ 8 ust. 2 pkt 2
Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

Zadania
Forma realizacji zadań
Termin realizacji
Sposób doku­mentowania
1. Zdobywanie i poszerzanie wiedzy i umiejętności z zakresu technologii komputerowej i komunikacyjnej
Uczestnictwo w kursach i szkoleniach z zakresu technologii komputerowej.
Udział w doskonaleniu na odległość
Rok 2015/2016
Potwierdzenia.
2.Organizacja warsztatu pracy nauczyciela polonisty przy użyciu techniki komputerowej i Internetu.
- Opracowanie materiałów dydaktycznych z wykorzystaniem technologii komputerowej.
-Projekty i wykonanie dyplomów, podziękowań i zaproszeń na uroczystości szkolne, dokumentów szkolnych.
-Przygotowanie sprawdzianów, analizy wyników badania osiągnięć.
-Tworzenie prezentacji multimedialnych.
- Publikacje własne, wymiana doświadczeń w Internecie.
-Prowadzenie szkolnego dziennika internetowego
- Wykorzystanie elektronicznych pomocy dydaktycznych
- Praca z filmem na lekcjach języka polskiego.

Rok 2015/2016

Wzory dyplomów, zaproszeń, podziękowań.

Potwierdzenia.

Wpisy tematów

§ 8 ust. 2 pkt 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie zajęć otwartych, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć
Zadania
Forma realizacji zadań
Termin realizacji
Sposób doku­mentowania
1.Dzielenie się wiedzą zdobytą na kursach doskonalących.

2. Gromadzenie i opracowywanie własnych materiałów przydatnych w pracy nauczyciela – wychowawcy i udostępnianie ich zainteresowanym nauczycielom
Przekazywanie wybranych materiałów zainteresowanym nauczycielom.
-Wymiana doświadczeń, spostrzeżeń. Konstruktywne wnioski i wskazówki.

-Przekazanie do biblioteki szkolnej scenariuszy, programów zajęć.
- Opublikowanie autorskich materiałów na stronach internetowych.

Na bieżąco po ukończeniu kursów.

Rok 2015/2016
Własne refleksje wyni­kające
z uczest­nictwa
w formach doskonalenia, zaświadczenia ukończonych szkoleń i kursów.

3.Systematyczne prowadzenie zajęć otwartych.

- Prowadzenie lekcji otwartych – lekcje języka polskiego i zajęcia pozalekcyjne.

Rok 2015/2016

Scenariusze lekcji.
4.Wykorzystywanie współpracy z nauczycielami w codziennej praktyce szkolnej.
 
6. Współpraca z innymi nauczycielami uczącymi
w szkole.

7. Przygotowanie uroczystości i imprez internatowych.
- Udostępnienie innym nauczycielom wypracowanej dokumentacji
i zgromadzonych pomocy dydaktycznych.
- Kontakty z nauczycielami w celu wymiany doświadczeń.

Wspólne opracowywanie scenariuszy i organizowanie uroczystości szkolnych, konkursów.

Przygotowanie wieczoru opłatkowego, otrzęsin klas pierwszych.
 
Rok 2015/2016

-Poświadczenia innych nauczycieli.
-Opracowane materiały.

-Notatki, scenariusze uroczystości, regulaminy konkursów, sprawozdania.
Scenariusze, zdjęcia.

Scenariusze, zdjęcia.

Realizacja co najmniej trzech zadań wyszczególnionych w § 8 ust. 2 pkt 4
Zadania
Forma realizacji zadań
Termin realizacji
Sposób doku­mentowania
Zadanie 4a)
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich

Zadanie 4b)
Wykonywanie zadań doradcy metodycznego, egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej, eksperta komisji kwalifikacyjnej lub egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy, rzeczoznawcy do spraw programów nauczania, programów wychowania przedszkolnego, podręczników lub środków dydaktycznych.

-Opracowanie i wdrożenie autorskiego programu zajęć adaptacyjno – integracyjnych z elementami improwizacji teatralnej „Człowiek w teatrze świata”.

- Opracowanie programu Koła Teatralnego „Życie to teatr”.

- Uczestniczenie w pracach OKE jako egzaminator egzaminu maturalnego z języka polskiego.
Okres stażu

maj 2015/2016

Zadanie 4c)
Poszerzanie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących działań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych

Zadania4e)
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.

- Zainteresowanie młodzieży sztuką teatralno –filmową – organizacja wyjazdów na spektakle, do kina.

Współpraca z Zamojskim Domem Kultury, Zwierzynieckim Ośrodkiem Kultury i Rekreacji i innymi placówkami.

Organizacja warsztatów teatralnych dla gimnazjalistów w ramach Dnia Otwartego Szkoły oraz Festiwalu teatralnego.
-Przgotowanie uczniów
do konkursów literackich, recytatorskich, teatralnych i innych, w ramach koła teatralnego.

-Realizacja spektakli teatralnych

_Organizacja i koordynacja Festiwalu Teatrów Szkolnych w ZSDiOŚ w Zwierzyńcu.

II semestr roku 2015/2016

Przez cały okres stażu.

Maj 2014/2015 oraz kwiecień 2015/2016

Rok 2015/2016

kwiecień 2015/2016.
Karty wycieczek, dokumentacja imprez artystycznych.

Potwierdzone kserokopie podziękowań dla tych instytucji.

Zdjęcia, scenariusze.

Zdjęcia, dyplomy.

Materiały zdjęciowe i nagraniowe, regulamin konkursu.

Zadanie 4f
Uzyskanie innych znaczących osiągnięć w pracy zawodowej.
- Uzyskanie stopnia naukowego doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie naukowej: literaturoznawstwo

- Zajęcia ze studentami filologii polskiej PWSZ w Zamościu oraz opieka nad Studenckim teatrem SZNUR, umożliwiające współpracę ze szkolnym teatrem młodzieżowym oraz uczestnictwo młodzieży w sympozjach naukowych.

- Prowadzenie zajęć na Podyplomowych Studiach Wiedzy o Teatrze w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w Lublinie.

Publikacje naukowe.

- Uczestnictwo w sympozjach naukowych – wygłoszenie referatów.

- Ukończenie kursu dla instruktorów zespołów teatralnych.

- Udział w warsztatach z technik improwizacji teatralnej

- Organizacja szkolnych spektakli i występy poza terenem szkoły.
-Uzyskanie nagród oraz wyróżnień podczas przeglądów teatralnych o charakterze konkursowym

- Współudział w tworzeniu corocznego wydarzenia kulturalnego, jakim jest Zamojskie Lato Teatralne – wystawienie spektaklu teatralnego w wykonaniu szkolnego teatru.

- Organizacja i koordynacja Festiwalu Teatrów Szkolnych w ZSDiOŚ w Zwierzyńcu.

styczeń 2009

od października 2007 do czerwca 2011

od października 2008 do czerwca 2009

2004

2010

Na bieżąco

2012

Potwierdzona kserokopia dyplomu

Zaświadczenia.

Nadbitki lub kserokopie.

Zaświadczenia.

Zaświadczenie,
scenariusze, dyplomy, materiały zdjęciowe i nagraniowe.

Regulamin konkursu, zdjęcia.

§ 8 ust. 2 pkt 5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych , wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony

Zadania
Forma realizacji zadań
Termin realizacji
Sposób doku­mentowania
-Opis i analiza dwóch przypadków z zakresu rozwiązywania problemów edukacyjnych lub wychowawczych.
Opis i analiza dwóch przypadków, np. organizacyjnego (utworzenie sali teatralnej w ZSDiOŚ w Zwierzyńcu) i wychowawczego – np. wychowanka nieakceptowana przez grupę
II semestr roku 2015/2016

Powyższy plan rozwoju zawodowego może ulec modyfikacji w ciągu okresu stażu.

Zatwierdzam do realizacji dnia...... Opracowała: dr Agnieszka Oseła

............................... ........................................
(podpis dyrektora szkoły) (podpis nauczyciela)

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.