X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 30526

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO,
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

Karolina Bajsarowicz

Placówka oświatowa: Przedszkole Publiczne w Pęgowie
Okres stażu: 2 lata 9 miesięcy (01.09.2015 – 31.05.2018 r.)
Imię i nazwisko opiekuna stażu: mgr Ewa Pawłowicz
Dyrektor placówki oświatowej: mgr Danuta Adamowicz

ORGANIZACJA STAŻU
§ 7 ust. 2, pkt 1
Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań,
a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach
l.p. zadania do wykonania formy realizacji Termin wykonania sposób dokumentowania
1. Poznanie procedury awansu zawodowego Analiza przepisów prawa oświatowego
Śledzenie strony internetowej MEN www.men.gov.pl Wrzesień 2015
Cały okres trwania stażu
Wydruki, kserokopie aktów prawnych, istotnych informacji.
Złożenie na czas wymaganych wniosków, planu rozwoju zawodowego

2. Przygotowanie dokumentacji niezbędnej do rozpoczęcia stażu • Złożenie wniosku do dyrektora przedszkola o rozpoczęcie stażu;
• Opracowanie planu rozwoju zawodowego, złożenie go u dyrektora placówki do 31.08.2015
do 14.09.2015 • Wniosek o rozpoczęcie stażu
• Plan rozwoju zawodowego
3. Współpraca z opiekunem stażu • Ustalenie zasad współpracy;
• Podpisanie kontraktu z opiekunem stażu
• Opracowanie harmonogramu współpracy
• Analiza planu rozwoju zawodowego;
• Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu;
• Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu;
• konsultacje, opracowanie scenariuszy zajęć, dokonywanie analizy przebiegu zajęć • wrzesień 2015

• cały okres trwania stażu
• cały okres trwania stażu
• cały okres trwania stażu wg potrzeb
• kontrakt

• harmonogram współpracy

• notatki z obserwowanych zajęć
• scenariusze z przygotowanych zajęć
• notatki z konsultacji
4. Aktywne uczestnictwo w WDN • Udział w wewnątrzprzedszkolnych formach doskonalenia zawodowego;
• Przygotowanie i przeprowadzenie rady szkoleniowej. Cały okres trwania stażu • Notatki ze szkoleń,
• poświadczenia dyrektora placówki
• scenariusz z przeprowadzonej rady szkoleniowej
5. Uczestnictwo w zewnętrznych formach doskonalenia zawodowego • Udział w warsztatach metodycznych, kursach, szkoleniach, konferencjach podnoszących umiejętności, kompetencje i kwalifikacje; Cały okres trwania stażu • Notatki własne,
• Zaświadczenia, certyfikaty, dyplomy
6. Zdobycie nowych kwalifikacji zawodowych • Podjęcie studiów magisterskich lub podyplomowych
• Ukończenie studiów podyplomowych cały okres trwania stażu

luty 2016

• Dyplom ukończenia studiów podyplomowych
7. Tworzenie własnego warsztatu pracy • Gromadzenie materiałów,
• Gromadzenie i wykonywanie pomocy dydaktycznych,
• Gromadzenie istotnych artykułów z czasopism pedagogicznych;
• Czytanie literatury pedagogicznej;
Cały okres trwania stażu • Materiały oraz pomoce dydaktyczne;
• Kserokopie artykułów z czasopism pedagogicznych lub notatki własne;
• Wykaz przeczytanej literatury
8. Prowadzenie dokumentacji przedszkolnej • Wpisy w dzienniku,
• miesięczne plany pracy,
• arkusze obserwacji, Cały okres trwania stażu • dziennik;
• miesięczne plany pracy;
• arkusze obserwacji
9. Przygotowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego • gromadzenie i porządkowanie podczas trwania stażu dokumentów, materiałów, pomocy dydaktycznych itd.;
• Opis realizacji planu rozwoju zawodowego;
• Dokonanie samooceny za okres stażu, autorefleksja. Cały okres trwania stażu

czerwiec 2018

czerwiec 2018 • Teczka ze zgromadzonymi materiałami, dokumentami i pomocami dydaktycznymi
• Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego
• samoocena

§ 7 ust. 2, pkt 2
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego
oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych
Lp. Zadania do wykonania Forma realizacji Termin wykonania Sposób dokumentowania
1. Poznanie środowiska dzieci i ich rodziców • obserwacja,
• rozmowy z dziećmi;
• zebrania grupowe,
• indywidualne konsultacje z rodzicami;
• zajęcia otwarte,
• uroczystości przedszkolne z udziałem rodziców i dzieci Cały okres trwania stażu • arkusze obserwacji,
• listy obecności z zebrań i uroczystości;
• scenariusze oraz dokumentacja fotograficzna zajęć otwartych i uroczystości przedszkolnych
2. Rozwiązywanie problemów wychowawczo-dydaktycznych • pedagogizacja rodziców podczas zebrań, konsultacji z rodzicami;
• udzielanie wskazówek do pracy z dzieckiem w środowisku domowym Cały okres trwania stażu • podpisy rodziców w dzienniku świadczące o konsultacjach i poruszanych tematach,
• listy obecności w dzienniku na zebraniach grupowych
• materiały służące do pedagogizacji tj. referaty, wskazówki,
• kserokopie artykułów
3. Stosowanie różnorodnych aktywnych metod i form pracy z dzieckiem Praca z dzieckiem zdolnym oraz z dzieckiem z trudnościami;
Prowadzenie zajęć z wykorzystaniem metod i technik:
• Pedagogika Zabawy Klanza,
• Ruch Rozwijający W. Sherborne
• Aktywne słuchanie muzyki B. Strauss
• Dziecięca Matematyka E. Gruszczyk – Kolczyńskiej
• Lekcja ciszy M. Montesorii
• Scenki dramowe, opowieści ruchowe,
• Metoda stacji
• Kinezjologia Edukacyjna Paula Denissona
• Bajkoterapia
• Malowanie 10 palcami
• Teatr palcowy, kukiełkowy, pa cynkowy
• Techniki twórczego myślenia np. burza mózgów, słoneczko skojarzeń, ciągi zdaniowe, słowno-pamięciowe, Cały okres trwania stażu • Wpisy w dzienniku zajęć i planach miesięcznych;
• Scenariusze zajęć;
• Dokumentacja fotograficzna;
• Prace dzieci
4. Przygotowywanie uroczystości okolicznościowych i imprez w przedszkolu z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci Współorganizacja uroczystości okolicznościowych oraz imprez dla całej społeczności przedszkolnej zgodnie z rocznymi planami pracy przedszkola. •
5. Współpraca z rodzicami i dziadkami – angażowanie środowiska rodzinnego wychowanków w życie przedszkola • Współorganizowanie i przygotowanie uroczystości przedszkolnych;
• Angażowanie rodziców w pomoc na rzecz przedszkola, np. organizowanie pikniku rodzinnego, pieczenie ciast na święta w grupie, zapraszanie rodziców do czytania dzieciom Cały okres trwania stażu • Scenariusze uroczystości przedszkolnych
• dokumentacja fotograficzna
• notatki własne
6. Pełnienie dodatkowych funkcji związanych z pracą w przedszkolu • tworzenie dekoracji w szatni dla dzieci,
• aktualizowanie strony internetowej przedszkola www.ppegow.szkolnastrona.pl oraz platformy informacyjnej przedszkola www.pppegow.inforodzic.pl
• tablica dla rodziców- wieszanie niezbędnych informacji, dbanie o jej estetyczny wygląd, umieszczanie tematyki miesięcznej Rok szkolny 2015/2016 • dokumentacja fotograficzna,
• poświadczenie dyrektora placówki i opiekuna stażu,

7. współpraca ze specjalistami • bezpośrednio lub za pośrednictwem dyrektora placówki korzystanie z wiedzy i doświadczenia psychologa, logopedy do rozwiązywania zaistniałych problemów. cały okres trwania stażu • notatki własne;
• arkusze obserwacji dziecka
8. Podejmowanie współpracy z instytucjami wspomagającymi przedszkole • nawiązanie współpracy z OSP w Pęgowie, zorganizowanie próbnej ewakuacji, udział w obchodach Dni Strażaka w Pęgowie
cały okres trwania stażu • dokumentacja fotograficzna,
• wpisy w dzienniku

§ 7 ust. 2, pkt 3
Umiejętność wykorzystania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

Lp. Zadania do wykonania Formy realizacji Termin wykonania Sposób dokumentowania
1. Pozyskiwanie z Internetu informacji dotyczących awansu zawodowego oraz danych z zakresu prawa oświatowego wyszukiwanie potrzebnych informacji z zakresu awansu zawodowego i przepisów prawa oświatowego. cały okres stażu wydruki, kserokopie aktów prawnych
2. Wykorzystywanie technologii informacyjnej w celu sporządzenia planu rozwoju zawodowego • wyszukiwanie niezbędnych informacji na stronach www,
• komputerowe sporządzenie planu rozwoju zawodowego, kontraktu z opiekunem stażu oraz harmonogramu współpracy Do 14.09.2015 • plan rozwoju zawodowego
• kontrakt z opiekunem stażu
• harmonogram współpracy
2. Wykorzystywanie technologii komunikacyjnej i informacyjnej w pracy wychowawczo – dydaktycznej • Opracowywanie materiałów i pomocy dydaktycznych przy pomocy komputera;
• pisanie scenariuszy zajęć
• prowadzenie dokumentacji przedszkolnej m. in. planów miesięcznych, list dzieci itp.
• tworzenie pokazu slajdów- przedstawianie dzieciom ilustracji dotyczących zajęć,
• oglądanie filmów edukacyjnych cały okres trwania stażu opracowane materiały, dokumentacja, pomoce dydaktyczne
3. Wykorzystanie Internetu do dzielenia się swoją wiedzą z innymi nauczycielami • opublikowanie planu rozwoju zawodowego na portalach edukacyjnych
• publikowanie opracowanych scenariuszy zajęć na przeznaczonych do tego portalach internetowych cały okres trwania stażu adresy www, na których można odnaleźć publikacje
4. Opracowanie dokumentacji realizacji planu rozwoju zawodowego • komputerowa dokumentacja stażu oraz w formie elektronicznej (plik PDF lub prezentacja w programie PowerPoint). czerwiec 2018 dokumentacja stażu na nośniku danych

§ 7 ust. 2, pkt 4
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki
oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich
w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań

Lp. Zadanie do wykonania Formy realizacji Termin realizacji Sposób dokumentowania
1. Wykorzystanie wiedzy psychologiczno – pedagogicznej w pracy z dziećmi, a także podczas współpracy z rodzicami • identyfikacja problemów dotyczących dzieci i podejmowanie działań naprawczych;
• pisanie referatów poruszających zagadnienia psychologiczno-pedagogiczne
• prowadzenie konsultacji dla rodziców
• prowadzenie zajęć otwartych dla rodziców.
cały okres trwania stażu • arkusze obserwacji dzieci;
• wpisy w dzienniku,
• scenariusze zajęć otwartych dla rodziców,
• zapisy odnośnie konsultacji
• referaty
2. Wykorzystanie zasad, metod i technik nauczania oraz wychowania w pracy dydaktyczno – wychowawczej Planowanie zajęć i tworzenie scenariuszy w oparciu o wiedzę pedagogiczną i metodyczną. cały okres trwania stażu • scenariusze zajęć,
• zapisy w dzienniku i planach pracy
3. Aktualizacja wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki na różnego rodzaju szkoleniach, kursach, warsztatach • udział w wewnątrz- i zewnątrzprzedszkolnych formach doskonalenia zawodowego dotyczących wymienionej problematyki;
• wymiana informacji i doświadczeń z innymi nauczycielami. cały okres trwania stażu • własne notatki;
• zaświadczenia ukończonych kursów
4. Tworzenie biblioteczki z zakresu literatury psychologiczno – pedagogicznej oraz literatury dla dzieci • aktywne samokształcenie – zapoznanie się z najnowszymi propozycjami wydawniczymi;
• studiowanie literatury psychologiczno – pedagogicznej i tworzenie notatek z przeczytanych pozycji;
• Śledzenie nowinek wydawniczych dotyczących wymienionej tematyki;
• Sporządzenie wykazu przeczytanej literatury.
cały okres trwania stażu • wykaz literatury
• notatki własne
5. Dzielenie się swoją wiedzą z rodzicami i innymi nauczycielami • udostępnianie materiałów oraz czasopism pedagogicznych rodzicom
• przygotowanie i przeprowadzenie rady szkoleniowej cały okres trwania stażu • lista tematów, tytułów czasopism, artykułów udostępnionych rodzicom,
• scenariusz z przeprowadzonej rady szkoleniowej

§ 7 ust. 2, pkt 5
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej
lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż

Lp. Zadanie do wykonania Formy realizacji Termin realizacji Sposób dokumentowania
1. Analiza przepisów prawa oświatowego Analiza podstawowych aktów prawnych dotyczących pracy nauczyciela:
• Karta Nauczyciela,
• Rozporządzenia MEN,
• Ustawa o systemie oświaty,
• Podstawa programowa wychowania przedszkolnego.
cały okres trwania stażu wykorzystywanie zdobytej wiedzy w codziennym funkcjonowaniu w placówce oraz podczas odbywania stażu
2. Studiowanie dokumentacji przedszkolnej Analiza dokumentacji przedszkolnej:
• Statut przedszkola,
• Roczne plany pracy,
• Kalendarze imprez i uroczystości w przedszkolu
• Koncepcja pracy przedszkola
• Regulamin Przedszkola
• Programy własne
• Procedura bezpiecznego pobytu dziecka w przedszkolu
• Procedura przyprowadzania i odbierania dzieci
• Procedura postępowania w razie choroby albo wypadku
• Procedura bezpiecznego pobytu na placu zabaw
• Regulamin spacerów i wycieczek cały okres trwania stażu wykorzystywanie zdobytej wiedzy w codziennym funkcjonowaniu w placówce
3. Aktualizowanie znajomości przepisów dotyczących prawa oświatowego • śledzenie zmian w przepisach prawa o światowego
• notowanie istotnych zmian, konsultowanie ich z innymi nauczycielkami w przedszkolu oraz z dyrektorem placówki cały okres trwania stażu Notatki z istotnych zmian w przepisach prawa oświatowego

Powyższy plan może ulec zmianie w trakcie jego realizacji. Wszelkie zmiany dokonywane będą w formie aneksów.


Sprzorządziła:
..............................
Zatwierdzono przez:
...............................
Data zatwierdzenia
...........................

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.