X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 30369
Przesłano:
Dział: Biblioteka

Program pracy Koła przyjaciół biblioteki

Biblioteka jest miejscem, gdzie kształtuje się u wszystkich uczniów podstawowe elementy kultury czytelniczej, np. umiejętności korzystania z różnych źródeł i ośrodków informacji naukowej.

Biblioteka w szkole jako główna pracownia interdyscyplinarna dostosowuje swoją organizację, strukturę wewnętrzną, rodzaje zbiorów, metody i formy pracy do programu działalności dydaktyczno-wychowawczej szkoły. Stawiane przed współczesną biblioteką szkolną trudne i ambitne zadania zmierzają do tworzenia z niej podstawowej pracowni ogólnoszkolnej, centrum dydaktycznego i ośrodka informacji w szkole. W związku z tym biblioteka szkolna rozwija swoją działalność w trzech podstawowych kierunkach, tj. przez:

1.zaspakajanie potrzeb czytelniczych i informacyjnych swych użytkowników.

2.koordynowania procesu edukacji czytelniczej i przygotowania uczniów do korzystania z informacji naukowej.

3.podejmowanie różnorodnych form pracy dydaktyczno-wychowawczej, zmierzających do wyrobienia w uczniach kultury czytelniczej.

Ogromną rolę w pracy biblioteki odgrywają uczniowie. Dlatego chętnych wychowanków zaprosiłam do pracy w Kole przyjaciół biblioteki. Jest to zespół pomocników bibliotekarza szkolnego. Działalność koła ma przede wszystkim znaczenie wychowawcze. Przyczynia się do zwiększania zainteresowania książką. Rozbudza zainteresowania bibliofilskie, jest jedną z form uspołeczniania młodzieży, uczy pracy z książką i zasad korzystania z biblioteki. Rozwija wśród uczniów postawy społeczne (pomoc bibliotekarzom w organizowaniu różnorodnych form pracy z książką i czytelnikiem, zwiększanie czytelnictwa młodzieży, pogłębianie jakości pracy z książką).

Podstawa prawna

I. Ustawa o bibliotekach z dn. 27.06.1997 r. (Dz. U. Nr 85, poz. 539, art. 22, ust. 1). Biblioteki szkolne oraz biblioteki innych placówek systemu oświaty służą realizacji programu nauczania i wychowania, edukacji kulturalnej oraz informacyjnej dzieci i młodzieży oraz kształceniu i doskonaleniu nauczycieli.

II. Rozporządzenie z dn. 21.05.2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. Nr 61, poz. 624, §10, ust. 1. pkt 1-4 z późniejszymi zmianami).

§ 49. Statutu Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowaczego określa szczegółowo organizację biblioteki szkolnej i zadania nauczyciela bibliotekarza:

Zadania biblioteki:

1) gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie materiałów bibliotecznych,

2) obsługa użytkowników poprzez udostępnianie zbiorów oraz prowadzenie działalności informacyjnej,

3) zaspokajanie zgłaszanych przez użytkowników potrzeb czytelniczych i informacyjnych,

4) podejmowanie różnorodnych form pracy z zakresu edukacji czytelniczej i medialnej, 5) praca z aktywem bibliotecznym,

6) wspieranie nauczycieli w realizacji ich programów nauczania,

7) wdrażanie uczniów do samokształcenia i umiejętności korzystania z różnych mediów i źródeł informacji,

8) rozbudzanie w uczniach zainteresowań czytelniczych i informacyjnych, kształtowanie ich kultury czytelniczej,

9) propagowanie literatury dotyczącej wychowani

10) współpraca z biblioteką publiczną w zakresie organizacji różnych form propagowania czytelnictwa, kultury, spotkań autorskich itp.,

11) prowadzenie z uczniami zajęć bibliotecznych.

Zadania nauczyciela bibliotekarza:

I Prace organizacyjno – techniczne nauczyciela bibliotekarza obejmują:

1) opracowaniu regulaminu biblioteki,

2) opracowaniu rocznego planu pracy i sprawozdania ze swej działalności,

3) prowadzeniu dokumentacji bibliotecznej,

4) gromadzeniu zbiorów zgodnie z profilem placówki,

5) selekcji księgozbioru,

6) opracowywaniu zbiorów,

7) ewidencji zbiorów bibliotecznych,

8) konserwacji księgozbioru,

9) prowadzeniu wykazu ubytków obejmującego druki zużyte, uszkodzone
lub wyselekcjonowane, przedstawianie komisji inwentaryzacyjnej
wraz z propozycjami dotyczącymi dalszych losów wyłączonych książek,

10) opracowanie statystyk semestralnych,

11) prowadzeniu warsztatu informacyjnego,

12) doskonaleniu warsztatu pracy,

13) prowadzenie strony internetowej biblioteki,

14) publikowanie relacji z wydarzeń w bibliotece na łamach gazetki szkolnej
i stronie internetowej,

15) realizowanie „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”.II Praca pedagogiczna nauczyciela bibliotekarza obejmuje:

1) współpracę z uczniami:

a) zapoznawanie uczniów z zasadami korzystania z biblioteki szkolnej oraz prowadzenie lekcji bibliotecznych służących osiąganiu planowanych celów edukacyjno – wychowawczych,

b) prowadzenie różnych form upowszechniania czytelnictwa – konkursy, wystawy, spotkania z autorami, kluby dyskusyjne, prowadzenie kącika recenzji, prezentacje wybranych rodzajów literackich,

c) pogłębianie i wyrabianie u uczniów nawyku czytania i samokształcenia,

d) prowadzenie rozmów z poszczególnymi czytelnikami na temat ich lektury oraz udzielanie porad bibliotecznych, bibliograficznych, rzeczowych
i testowych stosownie do potrzeb i poziomu odbiorcy,

e) propagowanie dziedzictwa kultury narodowej i regionalnej,

f) sprawowanie opieki nad młodzieżą redagującą gazetkę szkolną,

g) prowadzenie zajęć z klasami lub grupami w ramach edukacji czytelniczej i medialnej,

h) prowadzenie zajęć biblioterapeutycznych,

i) sprawowanie opieki formalnej i merytorycznej nad grupą uczniów współpracujących z biblioteką,

2) współpracę z nauczycielami:

a) wspomaganie doskonalenia zawodowego nauczycieli,

b) pomoc nauczycielom i wychowawcom w realizacji ich zadań dydaktyczno - wychowawczych, a w szczególności we wszechstronnym przygotowywaniu uczniów do samokształcenia i świadomego wyszukiwania, selekcjonowania i wykorzystywania informacji,

c) informowanie nauczycieli i wychowawców o stanie czytelnictwa uczniów,

d) uczestnictwo w organizacji imprez okolicznościowych zgodnie z zapisem
w planie pracy placówki.

3) współpracę z rodzicami:

a) pomoc w doborze literatury,

b) popularyzowanie wiedzy pedagogicznej wśród rodziców,

c) informowanie rodziców o stanie czytelnictwa uczniów w zależności
od potrzeb,

d) współorganizowanie akcji charytatywnych (zbiórka żywności, makulatury, nakrętek),

4) współpracę z instytucjami kultury, oświaty, wychowania i bibliotekami:

a) wspólne organizowanie imprez czytelniczych,

b) wymiana wiedzy i doświadczeń,

c) wypożyczenia międzybiblioteczne,

d) udział w targach i kiermaszach książki,

e) organizowaniu imprez ogólnoszkolnych, lokalnych, miejskich, krajowych typu: spotkania autorskie, wycieczki, sesje,

f) uczestniczenie w programach z zakresu szkolenia nauczycieli- bibliotekarzy.

Wprowadzenie

Program jest skierowany do wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Radomiu, którzy chętnie pracują na rzecz biblioteki szkolnej. Na zajęcia koła zgłosili się uczniowie zainteresowani książkami, czytelnictwem, działalnością biblioteki, dobrowolnie uczestniczący w jej pracach, a także miłośnicy książek .

Po objęciu stanowiska bibliotekarza przeprowadziłam analizę potrzeb biblioteki i uczniów.

W wyniku rozmów z uczniami powstał pomysł na powołanie do życia Koła przyjaciół biblioteki, które zaczeło swoją działalność od marca 2016roku.

Program jest zgodny z Program Pracy Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowaczego w Radomiu oraz podstawą programową kształcenia ogólnego. Nie jest to program nauczania, a jedynie program koła zainteresowań prowadzony nieodpłatnie.

1. Główne cele programu:

- rozwijanie zainteresowań czytelniczych i poznawczych ucznia,

- kształtowanie nawyku czytania i zdobywania wiedzy na całe życie,

- wszechstronne rozwijanie zdolności twórczych ucznia (pisarskich, plastycznych, artystycznych, organizacyjnych itp.),

- promowanie twórczości uczniów,

- rozwijanie języka, pamięci i wyobraźni, umiejętności formułowania sądów,

- skłanianie uczniów do refleksji i krytycznego myślenia,

- zachęcania do aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym szkoły i środowiska lokalnego,

- przygotowanie do sprawnego i świadomego poruszania się w świecie środków masowego przekazu,

- poszerzanie wiedzy o bibliotece i jej zbiorach, poznanie specyfiki bibliotek różnych typów,

- wpajanie wartości moralnych,

- uczenie współdziałania w grupie,

- racjonalne i twórcze wykorzystanie wolnego czasu.

2. Zasady działania Koła przyjaciół biblioteki:

- uczniowie uczestniczą w zajęciach tego koła na zasadzie dobrowolnego udziału.

- do koła mogą przystąpić wszyscy zainteresowani uczniowie,

- uczestnikom koła zostanie przedstawiony zarys planu działań, który może ulec zmianie jeżeli uczniowie zaproponują własne pomysły,

- członkowie koła będą zobowiązani do brania udziału w konkursach organizowanych przez bibliotekę,

- zajęcia będą miały charakter indywidualny i zespołowy,

- czas spotkań odnotowywany będzie w dzienniku zajęć

- na koniec roku szkolnego przeprowadzę wśród uczniów ankietę ewaluacyjną, na jej podstawie dokonam modyfikacji pewnych działań koła w kolejnym roku szkolnym

- uczniowie działający w kole otrzymują na zakończenie roku szkolnego podziękowanie w formie dyplomu.

3. Zamierzone efekty programu:

Uczeń:

- zna swoje zainteresowania czytelnicze i umie je sprecyzować,

- ceni książkę jako źródło do zaspokojenia różnorakich potrzeb czytelniczych,

- rozumie potrzebę promocji książki i potrafi samodzielnie rekomendować,

- umie korzystać z różnych form kulturalnego spędzania czasu,

- rozumie potrzebę samorealizacji i potrafi skorzystać z ofert bibliotek różnego typu,

- zna historię książki i jej rolę w życiu człowieka,

- zna sposoby wyrażania swoich myśli, opinii, uczuć z poszanowaniem innego człowieka,

- integruje się ze środowiskiem szkolnym,

- umie aktywnie włączyć się w życie biblioteki i szkoły,

- wszechstronnie rozwija talenty,

- poznaje placówki kulturowe,

- umie współpracować w grupie,

- wywiązuje się z podjętych działań, jest odpowiedzialny i sumienny,

- potrafi korzystać z technik wyszukiwania i gromadzenia informacji w celu pogłębiania wiedzy z różnych dziedzin,

- potrafi selekcjonować zdobyte informacje.

PLAN PRACY KOŁA BIBLIOTECZNEGO


Zadnia do realizacji

1.Pomoc w udostępnianiu zbiorów.
-Wyszuka książkę na półce.

2.Prace techniczne.
-Opieczętowuje książki.

-Wypisze kartę książki.


3.Konserwacja
-Naprawi drobne uszkodzenia.

-Usunie zapiski.

4.Porządkowanie książek na regałach.
-Potrafi znaleźć właściwe miejsce książki wg alfabetu.

-Wyrówna książki na półkach.


5.Prowadzenie strony internetowej biblioteki.
-Opisze ważne wydarzenie biblioteczne.

-Kontroluje stronę internetową biblioteki

6. Opracowanie imprez czytelniczych:

- tytuły konkursów

-wystawy ,

- gazetki.
uczeń:
a)Określi tematykę.

b) Ustali formę konkursu.

c) Wyszuka teksty na gazetki i wystawki.

d) Zbierze rekwizyty.

e) Zorganizuje wystawę.


7. Pozyskiwanie informacji z Internetu
-Umie korzystać z internetu i wyszukać potrzebne informacje.


8.Informowanie o poziomie czytelnictwa.
-Poinformuje wychowawców o stanie czytelnictwa uczniów.

-Udzieli informacji o stanie czytelnictwa zainteresowanym uczniom.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.