X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 3031
Przesłano:
Dział: Gimnazjum

Innowacja pedagogiczna z przedsiębiorczości

Gimnazjum nr 2
89-600 Chojnice
ul. Szpitalna 3

Autor innowacji pedagogicznej:

• mgr Grażyna Pietrzak

Chojnice, luty 2009

1.Innowacja pedagogiczna „MŁODZI - KREATYWNI” wiąże się z programem edukacyjnym Narodowego Banku Polskiego i Fundacji Młodzieżowej Przedsiębiorczości „Ekonomia na co dzień – czyli decyduj o sobie”, który jest programem rozszerzającym i uzupełniającym przedmiot wiedzy o społeczeństwie w zakresie modułu „Wychowanie do aktywnego udziału w życiu gospodarczym”. Program będzie realizowany na kółku pozalekcyjnym z przedsiębiorczości.DKOS-5002-61/03

2.Wstęp
To, na co najbardziej zwraca się uwagę, szczególnie u młodych ludzi ( poza wszystkimi innymi niezbędnymi zainteresowaniami), to umiejętność pracy w zespole oraz wewnętrzna niezależność i zdolność podejmowania właściwych decyzji. Przedsiębiorczość to nowatorstwo polegające na poszukiwaniu odmiennych działań, które przynoszą wymierne korzyści. Polega na znajdowaniu bardziej skutecznych sposobów w podnoszeniu wymagań wobec młodego pokolenia. Przed nauczycielem stawia to zadania kształtowania otwartej postawy ucznia wobec otaczającej go rzeczywistości. Uczeń taki powinien być nastawiony na odnoszenie sukcesu, wytyczać sobie zamierzone cele i je realizować. Przedsiębiorczość jest pewnym szczególnym procesem myślenia, wyrażającym się ciekawością, potrzebą poznania i działania. Jest to radzenie sobie w zmieniających się warunkach w sposób bardziej skuteczny od innych.. Na postawę ucznia – gimnazjalisty składać się powinno wiele elementów: innowacyjność, skłonność do ryzyka, adaptacyjność, dążenie do rozwoju. Właśnie w tym okresie dorastania należy wyposażyć uczniów w wiedzę przydatną do podejmowania samodzielnych decyzji, nauczyć racjonalnie wykorzystywać czas. Oferowany program nastawiony jest na kształtowanie i rozwijanie tych umiejętności, które w powiązaniu z wiedzą zdobytą podczas zajęć stanowić mogą postawę przedsiębiorczych działań młodego człowieka,
a więc uczeń ma przejść z fazy potencjalnych możliwości do realnych działań.

3. Rozpoczęcie i koniec innowacji:
Od 1 września 2009 roku do czerwca 2010 roku

4. Miejsce realizacji: Gimnazjum nr 2 w Chojnicach

5. Autor innowacji:
- mgr Grażyna Pietrzak – pedagog – socjoterapeuta.

6. Opis innowacji:

Program skupia się głownie na zagadnieniach związanych z ekonomią: podstawach działania gospodarki rynkowej, właściwego korzystania ze swoich mocnych stron, umiejętnością współpracy w grupie i podejmowania mądrych decyzji. Zmiany, które proponuję w jeszcze większym stopniu mają ugruntować wiedzę uczniów z zakresu przedsiębiorczości poprzez edukację metodami aktywnymi, opartymi na warsztatach, tak, aby uczniowie mogli zdobytą wiedzę wykorzystać w praktyce, zarówno teraz jak i w przyszłości.
Zajęcia planuję jako kółko pozalekcyjne, raz w tygodniu, dla grupy liczącej około 15 osób w ramach Szkolnego Koła „Młodzi – Kreatywni”. Planuję nawiązanie kontaktu z firmami, przedsiębiorstwami, a także jako zajęcia praktyczne w bankach, na giełdzie, w urzędzie pracy czy urzędzie skarbowym. Uczniowie mają poznać te instytucje „od podszewki”, zapoznać się z ich kompetencjami, działaniami i kierunkami pracy. Program oparty jest na programie nauczania „Ekonomia na co dzień – czyli decyduj o sobie”.

„MŁODZI – KREATYWNI” to kółko, na którym planuję realizować następujące zagadnienia ekonomiczne:

I. Przedsiębiorczość – moda czy nowe wyzwanie?
1. Definicja przedsiębiorczości.
2. Przedsięwzięcie.
II. Moc pierwszego wrażenia.
1. Kreowanie własnego wizerunku.
2. Znaczenie pierwszego wrażenia
3. Prezentacja – werbalna, niewerbalna.
III. Jak zdecydować, co jest dla Ciebie najważniejsze?
1. Savoir – vivre i etykieta.
2. Umiejętność łatwego nawiązywania kontaktów z innymi ludźmi
i współpracy w zespole.
3. Posługiwanie się wizytówką.
IV. Mogę, potrafię, chcę.
1. W co należy „wyposażyć” młodego człowieka, aby stworzyć mu szansę kariery zawodowej?
2. Co jest motorem Twojego działania?
3. Planowanie własnej przyszłości na podstawie swoich zainteresowań, predyspozycji, mocnych i słabych stron.
V. Czas jako wartość ekonomiczna.
1. Pułapki czasowe, jak ich uniknąć.
2. Nadszedł czas kolejnego wyboru.
3. Efektywne planowanie czasu.
4. Żyj ze świadomością czasu i pozostaw sobie czas na rzeczy, które są dla Ciebie ważne.
VI. Czy jesteś asertywny?
1. Prawa asertywności.
2. Definicja asertywności.
3. Jestem asertywny – nabieram więcej pewności siebie.
VII. W poszukiwaniu pracy.
1. Metody poszukiwania pracy.
2. Pośrednictwo pracy.
3. Powiatowy urząd pracy.
4. Przyczyny i skutki bezrobocia.
5. Transformacja – czy była konieczna?
6. Programy przeciwdziałaniu bezrobocia.
VIII. Młodzieżowe vademecum poszukiwania pracy.
1. Przedstawianie swojego zawodowego autoportretu.
2. CV, list motywacyjny, podanie.
3. Rozmowa kwalifikacyjna.
IX. Rozmowa kwalifikacyjna – pierwszy krok.
1. Autoprezentacja.
2. Przygotowanie się do rozmowy kwalifikacyjnej.
3. Nigdy nie masz drugiej szansy, aby zrobić pierwsze wrażenie.
X. Funkcjonowanie gospodarki rynkowej
1. Prawa popytu i podaży.
2. Zasady działania popytu i podaży i ich związek z ceną rynkową.
3. Okres transformacji w Polsce w 1989r. i przekształcenie ustroju gospodarczego.
XI. Pojęcie inflacji.
1. Inflacja, jej skutki i przyczyny w gospodarce.
2. Hiperinflacja i tzw. pusty pieniądz.
3. Inflacja- kto pożera nasze pieniądze.
XII. Budżet państwa- na czym się opiera.
1. Wpływy i wydatki państwa.
2. Pojęcie budżetu, budżetu zrównoważonego, dziury budżetowej.
3. Czy życie na kredyt to ryzyko?
XIII. Od kamyka do grosika.
1. Czym różni się gospodarka barterowa od gospodarki pieniężnej?
2. Historia pieniądza.
3. Przedsiębiorcy, przedsiębiorstwa, spółki – ich rodzaje.
XIV. Moje finanse.
1. Planowanie własnego budżetu – dochody i wydatki.
2. Wydawanie własnych środków pieniężnych.
3. Pojęcie kosztu alternatywnego.
4. Równoważenie dochodów i wydatków.
XV. Finanse rodzinne i budżet domowy.
1. Planowanie budżetu rodzinnego.
2. Wspólne podejmowanie decyzji.
3. Jak mądrze wydawać pieniądze?
XVI. Usługi banku.
1. Poznajemy formy oszczędzania pieniędzy.
2. Korzystam z usług banku.
3. Zalety korzystania z oferty bankowej.
4. Ryzyko i korzyści płynące z różnych sposobów oszczędzania
w banku.
5. Zasady korzystania z kredytów.
6. Zasady dotyczące posiadania konta osobistego.
7. Konta i karty bankomatowe dla młodzieży.
XVII. Euro – analiza wyglądu banknotów.
1. Geneza euro.
2. Umiejętność rozpoznawania banknotów i monet UE.
XVIII. Rozmowy na temat przyjęcia Polski do strefy euro.
1. Kryteria jakie Polska musi przyjąć przed wprowadzeniem euro.
2. Mechanizmy wprowadzenia euro na wybranych krajach UE.
3. Czy warto wprowadzić euro w naszym kraju – korzyści i skutki.
XIX. Kreatywność podstawą ekonomii.
1. Zdobywanie środków finansowych.
2. Biznes plan i plan finansowy.
3. Podstawy skutecznego marketingu.
XX. Dobra prezentacja.
1. Analiza dobrej prezentacji – audytorium, sposoby prezentacji, miejsce i czas prezentacji.
2. Struktura prezentacji.
3. Tajniki dobrej, fachowej prezentacji.
XXI. Reklama.
1. Formy promocji i reklamy.
2. Rodzaje reklam.
3. Tworzymy reklamę i promujemy produkt.
XXII. Nasze przedsięwzięcie.
1. Dobre planowanie.
2. Systematyczna kontrola działań.
3. Dokumentowanie działań, finansów i realizacji zadania.

Uczniowie w trakcie zajęć z przedsiębiorczości będą gromadzić potrzebne materiały, realizować własne pomysły, opierając się na wyszukanych przez siebie źródłach. Nauczą się konstruowania ankiet i prezentowania ich wyników. Ważnym zadaniem jest planowanie kosztów, biznesplan, analizowanie mocnych i słabych stron przedsięwzięcia. Nauczyć się gromadzić całą dokumentację i posiadać zdolność kontrolowania działań na każdym etapie realizacji.
Podczas trwania innowacji zajęcia będą prowadzone regularnie, a w trakcie poprzez konkursy weryfikowana wiedza uczniów. Planowane są wyjścia z grupami uczniów do banków, instytucji finansowych oraz firm i przedsiębiorstw działających na terenie naszego miasta. Ważnym elementem będą spotkania z ciekawymi ludźmi oraz takimi osobami, którym udało się od początku do końca zrealizować zaplanowane działania.
Zdeklarujemy swój udział w konkursach organizowanych przez Narodowy Bank Polski i Fundację Młodzieżowej Przedsiębiorczości. Pracować będziemy na kółku pozalekcyjym „MŁODZI – KREATYWNI”.

7. Treści innowacji.

Głównym celem innowacji jest przyswojenie elementarnej wiedzy z ekonomii oraz na istotę zagadnień z przedsiębiorczości, finansów i gospodarki. Uczniowie mają okazję nauczenia się współdziałania w grupie i budowania poprawnych relacji między sobą. Planowanie zadań wymaga od nich nie tylko wiadomości z zakresu przedsiębiorczości, ale opiera się na kreowaniu dobrego wizerunku zespołu, odkrywaniu mocnych i słabych stron, nawiązywaniu kontaktów i szanowaniu zdania innych. Kształtowanie postaw przedsiębiorczych to proces długofalowy, dlatego planuję skupić się na wyżej wymienionych zagadnieniach, jednak z możliwością rozłożenia na lata następne, tak, aby mogła z programu korzystać młodzież w różnym przedziale wiekowym.

8. Cele innowacji.

Cele ogólne:
Opracowana innowacja ma za zadanie wyposażenie ucznia w wiedzę i umiejętności niezbędne do inicjowania samodzielnego podejmowania działań gospodarczych. Kreowanie własnego wizerunku zawodowego, planowanie swojej ścieżki edukacyjnej i drogi zawodowej jest nie lada wyzwaniem, wymaga wiedzy i umiejętności- od komunikacji interpersonalnej, poprzez współpracę, podejmowanie decyzji, planowanie zadań czy prowadzeniem dokumentacji niezbędnej w działaniach.

Cele kształcenia i wychowania:
Wiadomości:
Uczeń powinien znać:
- zasady dobrej komunikacji interpersonalnej,
- zasady funkcjonowania gospodarki i rynku lokalnego,
- znać podstawy działania instytucji państwowych i lokalnych,
- zasady funkcjonowania giełdy,
- reguły dobrego zachowania (savoir-vivre),
- zasady funkcjonowania podaży i popytu,
- posiadać wiedzę na temat pojęć związanych z ekonomią i gospodarką.
Umiejętności:
Uczeń powinien:
- ocenić swoje predyspozycje do podjęcia w przyszłości działalności gospodarczej,
- być elastycznym na rynku pracy,
- umiejętnie dostosować się do zmian w gospodarce,
- przewidywać skutki swoich działań i brać za nie odpowiedzialność,
- planować własną drogę zawodową,
- umiejętnie współpracować w grupie i zespole,
- prezentować własne umiejętności, predyspozycje, mocne i słabe strony,
- umiejętnie korzystać z własnych zasobów finansowych,
- umieć podejmować decyzję, planować pracę.
Postawy:
Uczeń powinien przejawiać zachowania takie jak:
- aktywnie uczestniczyć w zajęciach,
- brać udział w podjętych inicjatywach,
- włączać się w działalność gospodarczą, społeczną i publiczną,
- radzić sobie w nowych, trudnych sytuacjach,
- szukać rozwiązań wynikłych problemów,
- aktywnie udzielać się w planowanych na kółku działaniach,
- dążyć do osiągnięcia wyznaczonych celów,
- podejmować przedsiębiorcze działania w swoim otoczeniu.

9. Metody pracy.

a) oparte na obserwacji i pomiarze
- obserwacja zmian zachodzących na rynku walutowym i giełdzie papierów wartościowych,
- biznesplan, rejestrowanie danych,
- metaplan,
- drzewo decyzyjne,
- mapy myślowe.
b) oparte na posługiwaniu się słowem
- dyskusja,
- burza mózgów,
- wykład,
- pogadanki.
c) oparte na działaniu
- prezentacja wykonywanych zadań, plakatów, przedsięwzięć,
- odgrywanie ról,
- drama,
- metoda projektu,
- analiza filmów dydaktycznych,
- udział w konkursach.

10. Przewidywane osiągnięcia uczniów.

Po zakończonych zajęciach uczeń:
- stosuje zdobytą wiedzę,
- potrafi analizować zmiany zachodzące na rynku pracy, finansowym i giełdzie papierów wartościowych,
- umie oszczędnie gospodarować własnymi zasobami finansowymi,
- planuje swoje wydatki,
- zna pojęcia i prawa ekonomiczne,
- współpracuje umiejętnie w grupie,
- rozpoznaje swoje mocne i słabe strony,
- trafnie rozpoznaje swoje predyspozycje,
- umie podejmować decyzje, szanuje czas,
- potrafi organizować działania,
- rozwiązuje ewentualne problemy w trakcie zadania,
- radzi sobie w trudnych sytuacjach,
- staje się człowiekiem twórczym i przedsiębiorczym.

11. Sposoby sprawdzenia stopnia osiągnięć celów ewaluacyjnych.

- ankiety ewaluacyjne skierowane do ucznia, rodzica i nauczyciela,
- konkursy – w ciągu roku,
- testy wiedzy ekonomicznej.

12. Bibliografia.

Neneman J., Ekonomia na co dzień – czyli decyduj o sobie, Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości, Warszawa 2005,

Działo J., Klimczak L., Rogalska A., Rudnicka A., Rudzińska Z., Sierżant U., Przedsiębiorczość – przewodnik dla nauczyciela, Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości, Warszawa 2005,

Płyty CD Narodowego Banku Polskiego, NBPPortal.pl

www.NBPPortal.pl

Lekcje z ekonomią w tle, red. Łuba – Krolik B., Staniewicz M., Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, Narodowy Bank Polski, Warszawa 2006,

Ekonomia w szkolnej ławie, red. Sierżant U., Brząkalik K., Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości, Warszawa 2008,

TwojaKariera.pl/ Młodzieżowe Vademecum Poszukiwania Pracy.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.