X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 30142
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego

Plan rozwoju zawodowego
nauczyciela kontraktowego
ubiegającego się o awans
na stopień zawodowy nauczyciela mianowanego

Imię i nazwisko: Magdalena Ciupa
Okres stażu: 2 lata 9 miesięcy


I. Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach (§7 ust.2 pkt 1)

1. Poznanie procedury awansu zawodowego
Analiza dokumentów prawnych oraz śledzenie informacji na stronie internetowej MEN:
• Karty Nauczyciela.
• Ustawy o systemie oświaty.
• Rozporządzenia MENiS w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.
• Rozporządzenia MENiS zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.
Złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu
przygotowanie planu rozwoju zawodowego
2. Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu
Zawarcie kontraktu
Ustalenie terminów spotkań z opiekunem
Hospitacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu
Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu - konsultacje
3. Uczestniczenie w różnych formach doskonalenia zawodowego podnoszących kompetencje i umiejętności
Uczestniczenie w różnych formach doskonalenia zawodowego nauczycieli (szkolenia, konferencje metodyczne, warsztaty)
Czytanie literatury pedagogicznej
4. Doskonalenie własnego warsztatu pracy
Przygotowanie pomocy do zajęć, dekoracji na uroczystości okolicznościowe, dekoracji w sali oraz holu przedszkola
Prowadzenie kroniki przedszkolnej
Stosowanie aktywnych metod pracy
5. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju
Napisanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego
Złożenie wniosku o postępowanie kwalifikacyjne


I. Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych (§7 ust.2 pkt 2)

1. Poznanie środowiska dzieci i ich rodziców
Organizowanie zebrań z rodzicami
Spotkania indywidualne z rodzicami wynikające z potrzeb rodziców
Prowadzenie kart obserwacji
2. Podejmowanie współpracy ze środowiskiem lokalnym
Nawiązanie współpracy z rodzicami
• angażowanie rodziców do aktywnego udziału w życiu przedszkola, włączanie w organizację uroczystości, wycieczek
Nawiązanie współpracy z: Strażą Pożarną, Publiczną Biblioteką, pielęgniarką, Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną, wolontariuszami Gimnazjum, współorganizowanie wycieczek dla dzieci
Korzystanie z wiedzy i doświadczenia pedagoga, psychologa oraz logopedy do rozwiązywania problemów
3. Promowanie dziecięcych talentów w środowisku lokalnym
Przygotowywanie dzieci do udziału w konkursach
4. Organizowanie i współorganizowanie uroczystości grupowych i imprez przedszkolnych
Pasowanie na przedszkolaka;
Andrzejki;
Mikołajki;
Wigilia;
Dzień Babci i Dziadka;
Dzień Dziecka;
Dzień Mamy i Taty;
5. Udział w akcjach i programach:
Udział w ogólnopolskiej akcji „Cała Polska czyta dzieciom”;
6. Zorganizowanie :
Dnia Pluszowego Misia
Dnia Czystego Powietrza
Dnia Ziemi

3. Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej (§7 ust.2 pkt 3)

1. Organizowanie warsztatu pracy przy użyciu komputera
Przygotowanie środków dydaktycznych do zajęć;
Opracowanie scenariuszy, dokumentów, zaproszeń, dyplomów, ogłoszeń, tekstów wierszy i piosenek na tablicę informacyjną dla rodziców
Tworzenie albumów ze zdjęciami przedszkolaków na płytach CD;
Redagowanie gazetki w grupie przedszkolnej
Wykorzystanie podczas zajęć programów edukacyjnych, filmów edukacyjnych, prezentacji multimedialnych;
2. Publikowanie w Internecie własnych prac dotyczących pracy zawodowej
Zamieszczenie na portalu internetowym: planu rozwoju zawodowego, scenariuszy zajęć oraz uroczystości.
3. Korzystanie z portali edukacyjnych
korzystanie ze stron MENiS, www.publikacje.edu.pl,i in.


4.Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań (§7 ust.2 pkt4)

1. Aktualizacja wiedzy z psychologii, pedagogiki i dydaktyki
Systematyczne studiowanie literatury fachowej
Aktualizacja wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki na formach doskonalenia zawodowego
Zaświadczenia udziału w szkoleniach, konferencjach, warsztatach
2. Umiejętne stosowanie wiedzy do rozwiązywania problemów
Rozwiązywanie konfliktów, integrowanie grupy, współpraca z rodzicami poprzez indywidualne kontakty
3. Pedagogizacja rodziców
Umieszczanie artykułów dla rodziców w gazetce grupy przedszkolnej


5.Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż (§7 ust.2 pkt 5)

1. . Aktualizacja wiedzy poprzez indywidualne studiowanie prawa oświatowego. Poznawanie przepisów dotyczących systemu oświaty
Analiza dokumentacji podstawowych przepisów prawa oświatowego i posługiwanie sie nimi w trakcie awansu.
2.Uczestniczenie w pracach organów przedszkola związanych z realizacją zadań wychowawczych, opiekuńczych i edukacyjnych
3.Udział w pracach Rady Pedagogicznej

PLAN MA CHARAKTER OTWARTY I MOŻE BYĆ MODYFIKOWANY W TRACIE REALIZACJI.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.