X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 30135
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO
NA STOPIEŃ AWANSU ZAWODOWEGO - NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO


Imię i nazwisko nauczyciela odbywającego staż: Justyna Dorawa

Nazwa placówki: Gminne Przedszkole
w Zblewie

Terminarz:
Data rozpoczęcia stażu: 1 września 2013r.
Data zakończenia stażu: 31 maja 2016r.
Termin zatwierdzenia planu rozwoju zawodowego: .......................
Termin złożenia wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego: .......................

Akty prawne:
• Ustawa Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982 r.
( Rozdział 3a, awans zawodowy nauczycieli )
• Ustawa z dnia 18 lutego 2000 r. o zmianie ustawy Karta Nauczyciela
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli

Wymagania kwalifikacyjne umożliwiające uzyskanie awansu na stopień
nauczyciela dyplomowanego.

§ 8 ust. 2 pkt 1. Rop. MEN
Uzyskiwanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.

(Plan sporządzono w formie tabeli - dop. red.)

ZADANIA DO REALIZACJI
FORMY REALIZACJI
ZAMIERZONE EFEKTY
TERMIN REALIZACJI

1. Poznanie procedury awansu zawodowego nauczycieli - Analiza przepisów dotyczących awansu zawodowego nauczycieli (Karta Nauczyciela, Rozp. MEN z dnia 01.03.2013r., broszury „Awans zawodowy nauczycieli”, „Głos Nauczycielski”, strony internetowe).
-Opracowanie planu rozwoju zawodowego
- Rozpoczęcie stażu oraz stworzenie projektu planu rozwoju zawodowego zgodnego z programem rozwoju i potrzebami placówki
sierpień/ wrzesień 2013r.

2. Przygotowanie „biblioteczki” nauczyciela wychowawcy”

- Pozyskiwanie pozycji książkowych i nagrań DVD z zakresu pedagogiki, psychologii, dydaktyki, przydatnych w pracy nauczyciela

- Doskonalenie jakości pracy własnej
okres stażu

3. Wdrożenie programów wspomagających rozwój intelektualny dzieci w wieku przedszkolnym, zgodny z podstawą programową
- Wdrożenie programu w zakresie odimiennej metody nauki czytania dr Ireny Majchrzak poprzez zajęcia, zabawy ruchowo – słuchowo - wzrokowe oraz rytmiczno-ruchowe i gry prowadzone w ciągu dnia w czasie pobytu dziecka w przedszkolu
- Intensywne wspomaganie dziecięcego rozumowania
- Wzbogacanie własnego warsztatu pracy
- Dostosowanie treści programu do indywidualnych potrzeb i możliwości dzieci
- Wprowadzanie w świat słowa pisanego poprzez zabawę
- Podniesienie jakości pracy przedszkola
- Realizowanie oczekiwań rodziców
- Bezstresowe wkraczanie w próg dojrzałości szkolnej
okres stażu

4. Prowadzenie zajęć w ramach pedagogizacji rodziców
- Pogadanki dot. problemów wychowawczych i opiekuńczych dzieci
- Zorganizowanie spotkań z logopedą, pedagogiem szkolnym
- Wspieranie rodziców w trudnej i odpowiedzialnej pracy opiekuńczo-wychowawczej
- Zwiększenie świadomości rodziców na temat rozwoju dziecka
okres stażu

5. Rozwijanie i doskonalenie własnego warsztatu pracy

- Aktywny udział w różnych formach zewnętrznego i wewnętrznego doskonalenia zawodowego
- Poszerzanie wiedzy pedagogicznej poprzez samokształcenie, kursy doskonalące oraz rady szkoleniowe.
- Przygotowywanie różnorodnych pomocy dydaktycznych, itp.
- Pogłębianie wiedzy nt. metod pracy pedagogicznej
- Rozwijanie świadomości rodziców na temat wszechstronnego rozwoju dziecka
- Polepszanie warunków do pracy i zabawy
- Wykorzystanie zdobytej wiedzy i umiejętności podczas zajęć dydaktyczno – wychowawczych, zajęć dydaktycznych itp.
wg potrzeb
okres stażu

§ 8 ust. 2 pkt 2. Rop. MEN
Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

1. Wykorzystywanie technologii komputerowej i informacyjnej w pracy dydaktyczno-wychowawczej

- Wykorzystywanie komputera jako dodatkowego źródła wiedzy – Internet
- Wykorzystywanie technologii komputerowej w celu zamieszczania na stronach internetowych projektów i scenariuszy własnego autorstwa oraz przebiegu i wyników przeprowadzonych konkursów na stronie placówki
- Doskonalenie warsztatu pracy oraz opracowywanie trwałych środków dydaktycznych
- Estetyczne i czytelne przygotowywanie pomocy dydaktycznych
okres stażu

2. Stosowanie i wykorzystywanie Internetu na co dzień
- Elektroniczny kontakt nauczycieli między sobą
- Publikacje na stronach internetowych oraz kontakt z redakcją „Kuriera Zblewskiego”.
- Promowanie placówki oraz szybszy i łatwiejszy kontakt z mass mediami
- Korzystanie z ciekawych ofert internetowych
- Uzyskanie nowych doświadczeń poprzez łatwość kontaktu z nauczycielami z innych placówek przedszkolnych
wg potrzeb

3. Wykorzystanie programów komputerowych: Office Excel, Word, Adobe Akrobat CE, PowerPoint
- Opracowywanie scenariuszy zajęć, testów, ankiet, arkuszy, kart pracy, prezentacja multimedialna itp.

- Podnoszenie jakości pracy placówki.
- Usprawnianie pracy dydaktyczno – wychowawczej
- Przygotowanie różnej dokumentacji potrzebnej do pracy w przedszkolu
wg potrzeb

4. Korzystanie z pakietu Office

- Wspomaganie się technologią komputerową podczas organizowania konkursów (zaproszenia, regulamin konkursu, dyplomy, lista laureatów, itp.).
- Sprawniejsza organizacja warsztatu pracy
- Samodzielne przygotowanie dyplomów, podziękowań i innych druków
wg potrzeb

5. Wykorzystywanie multimediów w pracy pedagogicznej

- Wykorzystywanie multimediów w toku zajęć dydaktyczno - wychowawczych.
- Zapoznanie dzieci z technologią komputerową i umiejętnym jej wykorzystaniem.
wg potrzeb


§ 8 ust. 2 pkt 3. Rop. MEN
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.

1. Udział w pracach zespołu samokształceniowego
- Udział w pracach zespołu samokształceniowego
- Pomoc w prowadzeniu spotkań zespołu, współtworzenie planów i konsultacje w ramach jego realizacji
- Sporządzanie protokołów ze spotkań zespołu
- Usprawnienie pracy zespołu samokształceniowego
- Doskonalenie komunikacji interpersonalnej
- Możliwość podzielenia się wiedzą i doświadczeniami zawodowymi
okres stażu

2. Prowadzenie zajęć otwartych dla rodziców i koleżeńskich dla nauczycieli

- Scenariusze zajęć z zastosowaniem ciekawych metod nauczania
- Popularyzowanie innowacyjnych rozwiązań dydaktycznych
- Doskonalenie warsztatu pracy i metod prowadzenia zajęć
okres stażu

3. Publikacje na stronie internetowej
- Opracowywanie scenariuszy, uroczystości przedszkolnych oraz konkursów
- Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem
- Promowanie naszej placówki
- Udostępnianie, dzielenie się wiedzą i doświadczeniem z innymi poprzez publikacje
okres stażu

4. Współpraca z nauczycielami – działania interdyscyplinarne

W - Wspólne opracowywanie scenariuszy,
imprez uroczystości przedszkolnych oraz konkursów
- Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem
- Podniesienie jakości pracy
okres stażu

5. Pełnienie roli opiekuna stażu praktyk studenckich
- Pomoc w opracowaniu scenariuszy do zajęć dydaktyczno - wychowawczych
- Obserwowanie i prezentacja zajęć
- Sprawozdanie z realizacji stażu
- Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem
- Kształtowanie osobowości przyszłych nauczycieli
- Rozbudzanie i pogłębianie zamiłowania do twórczej pracy pedagogicznej oraz wyrobienie poczucia odpowiedzialności za jej wyniki
okres stażu


§ 8 ust. 2 pkt 4. lit. a Rop. MEN
a) Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.

1. Opracowanie i wdrożenie autorskiego „Programu wychowania komunikacyjnego „Bezpiecznie przez życie” ”
- Zajęcia prowadzone przy współudziale służb takich jak: policja, straż, pomoc medyczna
- Kształtowanie pozytywnych i bezpiecznych postaw i zachowań w sytuacjach trudnych zagrażających życiu
- Wprowadzenie dzieci w świat przestrzegania zasad bezpieczeństwa, które w przyszłości będą rzutowały na ich świadomość i unikanie niebezpiecznych sytuacji
- Podniesienie jakości pracy przedszkola

okres stażu

2. Realizacja autorskiego projektu z zakresu edukacji przyrodniczo-ekologicznej.
- Prowadzenie zajęć integrujących treści przyrodniczo-ekologiczne”
- Nawiązanie współpracy z Nadleśnictwem Kaliska, Zakładem Stolarskim „ALMAX”, Przedsiębiorstwem leśno – usługowym „LABOST”

- Poszerzenie wiedzy dzieci w wieku przedszkolnym z zakresu ekologii i zasad ochrony środowiska
- Wdrażanie do dbania o przyrodę
- Podniesienie wiedzy i świadomości ekologicznej wśród dzieci i pracowników przedszkola

IX – XII 2013

3. Wdrażanie i realizacja programu edukacji ekologicznej „Z ekologią na Ty”
- Prowadzenie zajęć poprzez pogadanki, wycieczki tematyczne, scenki rodzajowe, gry i zabawy oraz prace plastyczne
- Kształtowanie świadomości ekologicznej i prozdrowotnej dzieci, wzbudzanie ich troski o ochronę środowiska oraz dbanie o własne zdrowie
- Aktywne uczestnictwo w akacjach na rzecz środowiska
- Docenianie opakowań ekologicznych oraz uczucie wrażliwości na piękno przyrody i konieczności jej ochrony
okres stażu

5. Opracowanie planu współpracy z rodzicami
- Opracowanie harmonogramu i tematyki spotkań
- Włączenie rodziców do realizacji zadań programu pracy przedszkola
- Organizowanie zajęć otwartych dla rodziców

- Integrowanie i rozwijanie współpracy przedszkola z rodzicami
- Wymiana i wzbogacanie doświadczeń i informacji z rodzicami
- Promocja przedszkola
- Podniesienie jakości pracy placówki

IX 2013
IX 2014
IX 2015


§ 8 ust. 2 pkt 4. lit. c Rop. MEN
c) Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.

1. Uzyskanie dodatkowych kwalifikacji zawodowych umożliwiających poszerzenie zakresu działań edukacyjnych, wychowawczych bądź innych związanych z zadaniami placówki

- Ukończenie różnych form doskonalenia zawodowego (kursy, szkolenia, seminaria, spotkania, konferencje) umożliwiające wzbogacenie umiejętności i zdobycie kwalifikacji zawodowych odpowiadającym potrzebom moim i placówki z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki

- Praktyczne wykorzystanie nabytych umiejętności i wiedzy
- Zdobycie certyfikatów, świadectw i nowych kwalifikacji
- Wykorzystanie zdobytej wiedzy i umiejętności do pracy z dziećmi podczas zajęć dydaktyczno – wychowawczych
- Rozpoznawanie i zaspakajanie potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dla dzieci
- Planowanie zadań umożliwiających rozwijanie umiejętności wychowawczych rodziców i nauczycieli
- Rozwijanie własnego warsztatu pracy

okres stażu

2. Organizowanie pomocy dla wychowanków
- Nawiązanie współpracy z terapeutą dziecięcym, Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Starogardzie Gd
- Wywiązanie się z zadań wychowawczych i opiekuńczych
- Ukierunkowanie pracy z dziećmi mającymi problemy edukacyjne lub wychowawcze
- Zdiagnozowanie i ustalenie lateralizacji u dzieci leworęcznych
wg potrzeb

3.Organizowanie i współorganizowanie konkursów/przeglądów gminnych i przedszkolnych

- Przeprowadzenie konkursów, opracowanie regulaminów i zadań konkursowych.
- Promocja placówki – artykuły prasowe, zamieszczanie listy laureatów na tablicy informacyjnej przedszkola

- Rozbudzanie zainteresowań dzieci.
- Uświadamianie wychowanków, że sukces jest poprzedzony systematyczną pracą
- Rozbudzanie zdrowej rywalizacji
- Rozwijanie zainteresowań oraz zdolności dzieci
- Nawiązywanie nowych kontaktów i wymiana doświadczeń
- Nabywanie umiejętności scenicznych
- Pokonywanie bariery nieśmiałości
okres stażu

4. Organizowanie wyjazdów plenerowych i wycieczek turystycznych
- Łączenie wycieczek wypoczynkowych z udziałem w imprezach kulturalnych, spektaklach, koncertach itp.;

- Prowadzenie działań zmierzających do poszerzania zainteresowań dzieci
- Kontakt z kulturą żywego słowa, poznanie naszego regionu i kraju

okres stażu


§ 8 ust. 2 pkt 4. lit. e Rop. MEN
e) Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.

1. Pogłębienie wiedzy i umiejętności dot. postępowania w sprawach nieletnich
- Studiowanie aktów prawnych. Lektura publikacji związanej z aspektem wychowawczym pracy nauczyciela
- Komunikowanie się ze środowiskiem nauczycielskim poprzez Internet – udział w forum dyskusyjnym
- Stwarzanie warunków do wszechstronnego rozwoju dziecka
okres stażu

2. Podniesienie wiedzy i umiejętności dzieci z zakresu bezpieczeństwa w domu, w przedszkolu i na drodze
- Nawiązanie współpracy z Komendą Policji w Starogardzie Gdańskim i Komisariatem Policji w Zblewie. - Zaproszenie funkcjonariuszy na pogadanki i spotkania dotyczące bezpieczeństwa na drodze, w czasie wolnym od zajęć oraz w razie ataku psa
- Uświadomienie i wdrożenie dzieci do właściwego zachowania się na drodze, w przedszkolu, w domu i czasie wolnym od zajęć
- Rozwijanie umiejętności i wyciągania wniosków przyczynowo – skutkowych
- Pozyskiwanie materiałów o bezpieczeństwie na drogach
okres stażu

3. Informowanie rodziców o aktualnym poziomie rozwoju dziecka i sposobach radzenia sobie w sytuacjach trudnych i problemowych
- Współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną i pedagogiem szkolnym
- Pomoc rodzicom i opiekunom wychowanków w kontaktach z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną i pracującymi tam specjalistami
- Wszechstronna specjalistyczna pomoc w rozwiązywaniu problemów w edukacji i zachowaniu
- Indywidualne podejście nauczyciela do dziecka
wg potrzeb

4. Podniesienie wiedzy i umiejętności dzieci z zakresu edukacji leśnej. Pogadanki, dokarmianie zwierząt, zbiórka darów dla zwierząt, zajęcia edukacyjne dla dzieci, wycieczki, spacery
- Współpraca z Nadleśnictwem Kaliska i Lubichowo

- Współpraca dająca korzyści obu stronom
- Kształtowanie właściwego stosunku do przyrody i lasu
- Poprawa edukacji przyrodniczej najmłodszych
okres stażu

5. Korzystanie z budynku i wyposażenia w celu organizacji imprez przedszkolnych
- Współpraca z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Zblewie
- Angażowanie i rozwijanie zainteresowania władz lokalnych działalnością przedszkola
- Możliwość korzystania z budynku
okres stażu

6. Przeprowadzenie zajęć w OSP Zblewo przy współudziale strażaków

- Współpraca z Ochotniczą Strażą Pożarną w Zblewie
- Zapoznanie z niebezpieczną i odpowiedzialną pracą strażaka
- Poznanie zasad funkcjonowania straży pożarnej
- Poznanie zasad niesienia pomocy w razie pożaru
- Poznanie zasad jak unikać zagrożeń pożarowych
okres stażu

7. Organizowanie i przeprowadzanie akcji wzmacniających efekty wychowawcze
- Współpraca z Samorządem Gminnym w ramach realizacji Programu Edukacji Ekologicznej - Zbiórka makulatury i zużytych baterii
- Akcja charytatywna „Góra Grosza”
-Plastikowe nakrętki dla chorych dzieci
- Przybliżenie dzieciom zagadnień związanych z ochroną środowiska naturalnego
- Aktywne włączanie się całej społeczności przedszkolnej w akację zbiórki makulatury i baterii
- Uczenie empatii i uwrażliwienia na potrzeby osób chorych, niepełnosprawnych
okres stażu

8. Poznanie roli i sposobu funkcjonowania biblioteki poprzez cykliczne spotkania w bibliotece
- Współpraca z Gminną Biblioteką Publiczną w Zblewie
- Poznanie roli i sposobu funkcjonowania biblioteki
- Możliwość zaobserwowania ciekawych form pracy z dzieckiem podczas spotkań w bibliotece gminnej
- Rozbudzanie zainteresowań literackich
okres stażu

9. Udział w warsztatach szkoleniowych oferowanych przez wydawnictwa, m.in. WSiP, Nowa Era, MAC i inne
- Współpraca z wydawnictwami
- Korzystanie z proponowanych metod pracy
- Nabywanie nowych umiejętności podczas szkoleń, warsztatów organizowanych przez wydawnictwo
- Możliwość korzystania z fachowej literatury
okres stażu

10. Bezstresowe wkraczanie w próg dojrzałości szkolnej poprzez współorganizowanie konkursów, wizyty w szkole, uczestniczenie w zajęciach klas I oraz Pasowaniu na ucznia klasy I
- Współpraca ze Szkołą Podstawową w Zblewie
- Zapoznanie dzieci z budynkiem szkoły
- Włączanie przedszkolaków w życie szkoły
- Bezstresowe wkraczanie w próg dojrzałości szkolnej okres stażu

11. Podniesienie wiedzy i umiejętności dzieci z zakresu stosowania konkretnych nawyków higieniczno - kulturalnych, zdrowego stylu życia oraz form udzielania pierwszej pomocy
- Współpraca z Ośrodkiem Zdrowia „POLMED” i „MEDYK”
- Udzielanie pierwszej pomocy. Wycieczka do Ośrodka Zdrowia - rozmowa z pracownikami, oglądanie pomieszczeń i narzędzi pracy

- Dostarczanie wiedzy na temat udzielania pierwszej pomocy, zachowania się w sytuacji trudnej i odważne proszenie o pomoc
- Umiejętność podejmowania próby samooceny własnej aktywności i samokontroli swoich zachowań
okres stażu

12. Wdrażanie członków różnych instytucji do czytania dzieciom”
- Udział w ogólnopolskiej akcji „Cała Polska czyta dzieciom. Propagowanie czytania poprzez codzienne czytanie dzieciom.
- Wprowadzenie zwyczaju codziennego czytania książek
- Kształtowanie nawyku czytania i zdobywania wiedzy na całe życie
- Rozwijanie postaw twórczych
- Pozyskiwanie nowych „przyjaciół przedszkola”
- Rozbudzanie zainteresowań literackich
okres stażu


§ 8 ust. 2 pkt 5. Rop. MEN
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.

1. Rozpoznawanie problemów edukacyjnych

- Prowadzenie obserwacji oraz
zdiagnozowanie przypadków
- Opracowanie systemu naprawczego i jego realizacja
- Rozwiązywanie rodzących się problemów edukacyjnych
- Podnoszenie jakości pracy placówki przedszkolnej
okres stażu

2. Rozpoznawanie problemów wychowawczych
- Zdiagnozowanie przypadków
- Opracowanie systemu naprawczego i jego realizacja
- Rozwiązywanie rodzących się problemów wychowawczych
- Zapobieganie powstawaniu podobnych sytuacji
- Profilaktyka
okres stażu


........................................
(data i podpis)

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.