X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 30046
Dział: Gimnazjum

Plan pracy zespołu przedmiotowego nauczycieli matematyki

W skład zespołu wchodzą nauczyciele matematyki z przewodniczącym na czele.

Cele pracy:
uczniowie:
- kształtowanie procesu logicznego myślenia
- rozwijanie talentów
- doskonalenie umiejętności wzajemnej komunikacji
- doskonalenie umiejętności pracy w zespole oraz realizacji zamierzonych zadań metodą projektu
- kształcenie umiejętności swobodnego wyrażania swojego zdania oraz obrony własnych poglądów
- wdrażanie do aktywnej i samodzielnej pracy
nauczyciele:
- motywowanie do nauki
- szukanie sposobów poprawy wyników egzaminu gimnazjalnego, poprawy procesu nauczania i uczenia
- kształcenie umiejętności i rozwijanie talentów uczniów, doskonalenie umiejętności komunikacji
- rozwijanie współpracy w zespole, wzajemna wymiana doświadczeń
- uzupełnianie posiadanej wiedzy merytorycznej, dydaktycznej i wychowawczej
- samokształcenie i doskonalenie warsztatu pracy nauczycieli
- doskonalenie zawodowe

Zamierzone efekty:
- podniesienie jakości pracy szkoły
- usprawnienie zasad współpracy z rodzicami
- uatrakcyjnienie zajęć poprzez wykorzystanie technologii komputerowej oraz stosowanie aktywizujących metod nauczania
- podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności uczniów mających trudności w nauce
- praca z uczniem uzdolnionym matematycznie
- podnoszenie poziomu osiągnięć uczniów i umiejętności logicznego myślenia oraz wykorzystania zdobytej wiedzy w praktyce
- usprawnienie umiejętności wspólnego analizowania i racjonalnego rozwiązywania problemów
- kontynuowanie współpracy opartej na wzajemnej pomocy i wsparciu
- otwarcie się na reakcje innych oraz kształtowanie umiejętności wzajemnego słuchania
- wzajemna tolerancja, szacunek, empatia i życzliwość

Obszary działalności zespołu:
1. Nauczanie
2. Doskonalenie zawodowe nauczycieli
3. Doskonalenie przedmiotowych systemów oceniania
4. Opieka nad pracowniami przedmiotowymi
5. Współpraca z Rodzicami

Zadania

Zaplanowanie pracy zespołu na rok szkolny 2015/16
•spotkanie organizacyjne
•propozycje działań podejmowanych przez nauczycieli
•ustalenie wspólnych zadań
•opracowanie planu rocznej pracy zespołu

Dokonanie wnikliwej analizy wyników egzaminu zewnętrznego 2015 oraz zapisanie wniosków do dalszej pracy
•szczegółowa analiza wyników egzaminu
•przedstawienie wyników EWD
•zapoznanie się członków zespołu z dokonaną analizą i EWD (forma elektroniczna dostarczona drogą elektroniczną) oraz przedstawienie wniosków na radzie pedagogicznej

Przeprowadzenie testu diagnostycznego dla uczniów klas pierwszych
•sprawdzian umiejętności matematycznych po szkole podstawowej dla pierwszoklasistów „Matematyka na starcie w gimnazjum” – diagnoza w ramach projektu edukacyjnego „Połowa drogi...”

Udoskonalanie oraz indywidualizacja pracy z uczniem zdolnym i uczniem z trudnościami
•wdrażanie procedur do pracy z uczniem zdolnym oraz z uczniem dysfunkcyjnym opracowanych w roku poprzednim
•udzielanie uczniom wskazówek do samodzielnego planowania własnego rozwoju matematycznego
•przekazywanie uczniom informacji co zrobił dobrze, a nad czym powinien jeszcze popracować (ustnie lub pisemnie)
•prowadzenie zajęć pozalekcyjnych mających na celu wsparcie ucznia zdolnego i mającego problemy (godziny karciane)
•stosowanie aktywizujących metod nauczania podczas zajęć m.in. realizacja projektów edukacyjnych z matematyki
•uwzględnianie na lekcji zaleceń opinii Poradni P-P dla uczniów z deficytami
•organizacja konkursów zewnętrznych konkurs kuratoryjny, „Kangur 2016”, Konkurs Matematyczny „Pangea” – propozycja dla uczniów wyróżniających się matematycznie
•organizacja konkursów szkolnych dla uczniów chętnych
- klasy pierwsze: „Liga zadaniowa”
- klasy drugie: V edycja konkursu szkolnego „Geometria wokół nas”
•konkursy klasowe
•„Maraton Matematyczny” dla uczniów chętnych

Sprawdzanie efektywności nauczania poprzez bieżącą analizę wyników nauczania oraz kontrolę poziomu wiedzy i umiejętności uczniów
•bieżące monitorowanie wiadomości i umiejętności uczniów
•opracowanie, przygotowanie oraz sprawdzenie testów, sprawdzianów i zadań domowych
•wyciąganie wniosków do dalszej pracy
•informowanie uczniów o ich osiągnięciach oraz elementach nad którymi należy popracować

Promocja szkoły w środowisku lokalnym
•promocja na szkolnej stronie internetowej
•dzień otwarty dla szóstoklasistów

Bieżące przygotowanie do egzaminu gimnazjalnego
•przypominanie i zaznajamianie uczniów z zasadami egzaminów zewnętrznych
•omawianie i rozwiązywanie z uczniami klas III przykładowych testów egzaminacyjnych
•praca we wszystkich klasach w ramach doskonalenia umiejętności rozumowania i wykorzystania wiedzy w praktyce

Przeprowadzenie egzaminu próbnego
•przeanalizowanie i omówienie z uczniami wyników egzaminu próbnego
•wyciągnięcie wniosków do dalszej pracy
•omówienie z uczniami sposobu rozwiązania poszczególnych zadań z testu

Organizowanie klasopracowni matematycznych
•dbałość o wystrój pracowni
•pozyskiwanie pomocy dydaktycznych

Rozwój zawodowy, doskonalenie i samoocena
•udział w szkoleniach, warsztatach organizowanych przez wydawnictwa, radach szkoleniowych itp.

Wymiana doświadczeń zawodowych
•prowadzenie, obserwacja, omawianie lekcji hospitowanych lub otwartych
•wymiana materiałów edukacyjnych, wskazywanie różnych źródeł pozyskiwania informacji, wspieranie się w rozwoju zawodowym
•poszukiwanie i wdrażanie do praktyki szkolnej nowych rozwiązań dydaktycznych
•opracowanie i wymiana scenariuszy zajęć

Współpraca z wychowawcami klas, w których prowadzone są zajęcia
dostarczanie wychowawcom (z kolei Ci rodzicom) informacji o postępach i trudnościach w nauce i zachowaniu ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia

Organizacja i przeprowadzenie dnia otwartego dla uczniów klas szóstych i ich rodziców pod hasłem „Doświadczam. Umiem. Rozumiem”
•dbałość o wystrój sal
•ciekawe zadania – zagadki dla szóstoklasistów
•bony na „piątkę” dla szóstoklasistów do wykorzystania na lekcjach matematyki w gimnazjum
•zaangażowanie do pracy uczniów gimnazjum

Podsumowanie pracy zespołu za rok szkolny
•analiza stopnia realizacji zaplanowanych zadań
•zebranie wniosków dotyczących pracy zespołu w przyszłym roku

Plan pracy jest otwarty. Może ulec rozszerzeniu i modyfikacji, w zależności od potrzeb szkoły i członków zespołu.

Zebrała i opracowała: Anna Tokarska

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.