X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 29933
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego

Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej
lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły
(§ 8 ust. 2 pkt 1)

L.p. Zadania Formy realizacji Termin realizacji Dowody
potwierdzające
realizację zadania
1. Poznanie procedury dotyczącej awansu zawodowego
na stopień nauczyciela dyplomowanego. Zapoznanie się
z aktualnymi przepisami prawa oświatowego dotyczącymi awansu zawodowego nauczycieli.
Opracowany plan rozwoju zawodowego
na stopień nauczyciela dyplomowanego. wrzesień
2013 r. znajomość prawa oświatowego,

prawidłowo
napisany wniosek
o rozpoczęcie stażu,

prawidłowo napisany plan rozwoju zawodowego,
2. Dokumentacja realizacji planu rozwoju zawodowego. Gromadzenie materiałów
i dokumentów. cały staż notatki osobiste,
3.
Poszerzanie wiedzy
i zdobywanie nowych umiejętności
z zakresu pracy pedagoga szkolnego
i wychowawcy internatu. Studiowanie fachowej
literatury dotyczącej pracy pedagoga szkolnego
i wychowawcy internatu . Gromadzenie
materiałów związanych
z wykonywaną pracą.
Odwiedzanie internetowych stron zawierających informacje dotyczących problemów młodzieży. na bieżąco wykaz lektur
i innych materiałów,


4. Współpraca
z nauczycielami, wychowawcami klas oraz pedagogami szkolnymi
z innych szkół.
Konsultacje z kadrą pedagogiczną
w celu prowadzenia efektywnej pracy zarówno
z uczniem zdolnym oraz
z uczniem posiadającym trudności edukacyjne.

Współdziałanie
z wychowawcami klas
oraz pedagogami szkolnymi
z innych szkół
w rozwiązywaniu trudności wychowawczych
i sytuacji kryzysowych. według potrzeb zapisy w dzienniku zajęć pedagoga,
5. Aktywne uczestniczenie
w pracach związanych
z podniesieniem jakości pracy szkoły
i internatu. Bieżące uczestniczenie
w pracach związanych
z realizacją podstawowych funkcji i wynikających
z nich zadań
(rady pedagogiczne, rady wychowawcze, komisje wniosków, stypendialna
i socjalno - bytowa). na bieżąco poprawność
w prowadzeniu dokumentacji:
- plany pracy
- wpisy do wniosków stypendialnych
- zapisy
w dziennikach,
6. Współpraca
z rodzicami. Konsultowanie problemów wychowawczych.
Udzielanie wskazówek
do pracy z dzieckiem
w domu. na bieżąco zapisy w dzienniku zajęć pedagoga
oraz w zeszytach spostrzeżeń,
7. Promocja szkoły
w środowisku lokalnym. Pomoc w organizacji
i obsłudze Dni Otwartych Drzwi, Rajdów Weteranów Szos, Regionalnych Targów Rolnych organizowanych
na terenie Zespołu Szkół. według potrzeb informacje
na stronie internetowej szkoły,
informacje zamieszczone na łamach prasy lokalnej,
zapisy w dzienniku,
8. Rozwijanie wiedzy
i umiejętności zawodowych. Udział
w różnorodnych formach doskonalenia zawodowego oraz wykorzystywanie zdobytej wiedzy
w pracy wychowawczej. na bieżąco świadectwa, zaświadczenia,

Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

(§ 8 ust. 2 pkt 2)

L.p.
Zadania Formy realizacji Termin realizacji Dowody
potwierdzające
realizację zadania
1. Wykorzystanie technologii komputerowej
i informacyjnej
w pracy pedagogicznej. Korzystanie z komputerowych programów edukacyjnych, encyklopedii multimedialnych, Internetu, wykorzystanie komputera podczas zajęć edukacyjnych, zapisy planów, sprawozdań, w formie elektronicznej. na bieżąco spis wykorzystanych programów
i encyklopedii, scenariusze zajęć,


2. Komputerowe opracowanie materiałów związanych z pracą pedagoga szkolnego
i wychowawcy internatu. Wykorzystanie komputera
do tworzenia dokumentów niezbędnych w pracy pedagoga
( PDW, KIPU, IPET)
i wychowawcy internatu. według potrzeb przygotowane dokumenty,
3. Korzystanie
z internetu w celu pogłębienia swojej wiedzy z zakresu oświaty i wychowania. Wyszukiwanie najnowszych informacji
i aktualnych publikacji
w internecie cały staż adresy stron internetowe
wydruki materiałów,
4. Stosowanie technologii komputerowej
w opracowywaniu dokumentacji związanej
z awansem zawodowym. Przygotowywanie prezentacji, notatek, referatów, przygotowywanie
i zamieszczenie publikacji swoich prac na stronach internetowych. według potrzeb przygotowane dokumenty,

Umiejętność dzielenia się swoją wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami,
w tym przeprowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów
i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć
§ 8. ust. 2 pkt 3

Lp. Zadania Formy realizacji Termin realizacji Dowody
potwierdzające
realizację zadania
1. Dzielenie się swoją wiedzą
i doświadczeniem. Prowadzenie zajęć otwartych
dla zainteresowanych nauczycieli, wychowawców, studentów.
Publikowanie swoich prac
na stronach internetowych.
Opracowanie i udostępnienie
w internacie konspektów zajęć, scenariuszy imprez, planów pracy. cały staż scenariusze zajęć, referaty, potwierdzenia kierownika internatu, publikacje, adresy stron internetowych,

2. Współpraca
w ramach zespołu wychowawczego. Organizowanie i uczestniczenie
w spotkaniach zespołu,
wspólne rozwiązywanie problemów, podejmowanie decyzji, opracowanie dokumentów. cały staż potwierdzenia kierownika internatu,
3. Pomoc młodym nauczycielom
i wychowawcom,
w radzeniu sobie
z problemami
w pracy. Konsultowanie na bieżąco sytuacji trudnych dzielenie się własną wiedzą i doświadczeniem w pracy
z młodymi nauczycielami. cały okres stażu notatki własne,
4. Udział
w wewnątrzszkolnym doskonaleniu zawodowym. Szkolenia zróżnicowane tematycznie. według harmono -gramu szkoleń
zaświadczenia
o ukończonych szkoleniach,
5. Opublikowanie
w portalu internetowym „planu rozwoju zawodowego”. Przygotowanie planu
i umieszczenie go
na portalu internetowym.
wrzesień 2013 adres strony internetowej,

Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem
w sprawach nieletnich
(§ 8 ust.2 pkt 4 lit. a


L.p. Zadania Formy realizacji Termin realizacji Dowody
potwierdzające
realizację zadania
1. Opracowanie indywidualnych programów edukacyjno- terapeutycznych dla wychowanków
ze specyficznymi trudnościami. Opracowanie
i przeprowadzenie działań terapeutycznych zawartych w Indywidualnych Programach Edukacyjno - Terapeutycznych dla osób posiadających orzeczenie
o kształceniu specjalnym ze względu na niedosłuch. w okresie stażu opracowane programy oraz ich ewaluacja,

2. Podnoszenie poziomu
wiedzy uczniów
i wychowanków dotyczącej uzależnień. Opracowanie programu
„Uzależnienia - chorobą ludzi XXI wieku”
Wdrożenie programu
poprzez organizowanie prelekcji o skutkach uzależnień.
Projekcje filmów pokazujących skutki uzależnień, pogadanki
z pracownikami Komendy Powiatowej Policji. w okresie stażu program i sprawozdanie,

Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych
§ 8 ust 2 pkt 4 lit. c

L.p. Zadania Formy realizacji Termin realizacji Dowody
potwierdzające
realizację zadania
1. Poznanie sytuacji rodzinnej i organizowanie pomocy wychowankom
z problemami. Diagnozowanie środowiska rodzinnego i pomoc zgodnie
z potrzebami.

Współpraca z psychologiem
szkolnym i pedagogiem oraz innymi nauczycielami.
na bieżąco notatki
w dzienniku,
2. Prowadzenie akcji charytatywnych na rzecz potrzebujących. Zainicjowanie wśród wychowanków zbiórki plastikowych nakrętek.
Zainicjowanie wśród nauczycieli
i wychowawców zbiórki odzieży dla uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. cały staż kronika internatu, informacja na stronie internetowej szkoły,
3. Prowadzenie Wampiriady
czyli akcji honorowego
oddawania krwi. Organizacja akcji poboru krwi na terenie Zespołu Szkół. raz
w semestrze zdjęcia,
informacja
na stronie internetowej szkoły,
4. Poszerzenie oferty zajęć pozalekcyjnych rozwijających zdolności
i zainteresowania wychowanków. Organizacja spotkań
z ciekawymi ludźmi
w celu rozwijania zainteresowań wychowanków. według potrzeb zdjęcia, informacja
na stronie internetowej szkoły,
5. Organizowanie imprez
oraz wycieczek dla wychowanków internatu. Organizacja wycieczek edukacyjno-poznawczych. w okresie stażu kronika internatu, strona internetowa,

Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami
§ 8 ust 2 pkt 4 lit. e

L.p. Zadania Formy realizacji Termin realizacji Dowody
potwierdzające
realizację zadania
1. Współpraca
z organizacjami
i instytucjami zajmującymi się profilaktyką i pomocą. Zgodnie z potrzebami wychowanków współpraca
z Miejsko - Gminnymi Ośrodkami Pomocy Społecznej kuratorami sądowymi zawodowymi
i społecznymi.
Współpraca z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w celu realizacji ogólnopolskich programów profilaktycznych. cały staż zapisy
w dzienniku,

zaświadczenia
o współpracy,
2. 2. Współpraca ze Służbą Zdrowia. Współpraca z pielęgniarką szkolną w zakresie edukacji prozdrowotnej.

Współpraca z pogotowiem
w sytuacjach szczególnych problemów zdrowotnych. cały staż notatki
w dzienniku,

3. Współpraca
z policją. Konsultacje z policją
w zakresie unikania zagrożenia przestępczością wychowanków internatu. cały okres stażu notatki
w dzienniku,
4. Praca w komisji
Socjalno - Bytowej. Rozpatrywanie wniosków młodzieży o zwolnienia
z opłat socjalnych.
Organizowanie dofinansowania
dla wychowanków . w trakcie trwania stażu plan pracy komisji,
potwierdzenie Kierownika internatu,

5. Praca w komisji stypendialnej. Rozpatrywanie wniosków młodzieży o stypendia "Szansa" "Zdolni", weryfikacja frekwencji uczniów korzystających
ze stypendium.
wrzesień

co miesiąc dokumentacja stypendium,

Umiejętność rozpoznawania i rozwiązania problemów edukacyjnych,
wychowawczych lub innych z uwzględnieniem specyfiki, typu i rodzaju szkoły.
§8 ust.2 pkt. 5

L.p. Zadania Formy realizacji Termin realizacji Dowody
potwierdzające
realizację zadania
1. Rozpoznawanie
i rozwiązywanie problemów edukacyjnych
lub wychowawczych. Opis i analiza przypadków. w okresie stażu opracowanie opis
i analiza,

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.