X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 29924
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego na nauczyciela dyplomowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO

NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

mgr Anna Kasprzak

Nauczyciel - wychowawca świetlicy
Szkoły Podstawowej
Im. L. Wawrzyńskiej
w Witoszowie Dolnym

Data rozpoczęcia stażu – 01.09.2014
Data zakończenia stażu – 31.05.2017

Szansa awansu i uzyskanie statusu nauczyciela dyplomowanego stanowi dla mnie wyzwanie oraz okazję do autorefleksji i do zweryfikowania opinii
o tym, jakim jestem nauczycielem. Mój plan rozwoju zawodowego uwzględnia założenia planu rozwoju szkoły oraz jej specyfikę i potrzeby. W trakcie stażu będę kontynuowała niektóre z moich wcześniejszych działań, szczególnie te, które związane są
z wykorzystaniem nowoczesnych form i metod pracy
z uczniami oraz te, które służą poszerzeniu współpracy z rodzicami i środowiskiem lokalnym.

Cele stażu:

1. Poszerzenie zakresu wiedzy.
2. Doskonalenie własnych umiejętności.
3. Doskonalenie warsztatu i metod pracy.
4. Podniesienie poziomu pracy szkoły poprzez realizację przedsięwzięć wykraczających poza wykonywane obowiązki.
5. Spełnienie wymagań kwalifikacyjnych, umożliwiających uzyskanie awansu na stopień nauczyciela dyplomowanego.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA STOPNIA NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM MEN Z DNIA 1 marca 2013 r. SPRAWIE UZYSKANIA STOPNIA AWANSU ZAWODOWEGO

Zagadnienia organizacyjne

L.p Zadania Formy realizacji Termin realizacji
1. Poznanie procedury awansu zawodowego i przygotowanie planu rozwoju zawodowego. - analiza prawa oświatowego dotyczącego awansu zawodowego,

- sporządzenie wniosku o rozpoczęcie stażu,

-opracowanie planu rozwoju zawodowego, VIII – IX 2014 r.

IX 2014 r.

IX 2014 r.

2. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego - gromadzenie materiałów
i dokumentów,

okres stażu

3. Przygotowanie projektu sprawozdania - autorefleksja, analiza, opis realizacji planu rozwoju zawodowego,

VI 2017 r.

§ 8 ust. 2 pkt 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek udrożnienia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły

L.p Zadania Formy realizacji Termin realizacji
1. Poszerzenie wiedzy
i umiejętności podejmowania działań na rzecz podwyższenia jakości pracy szkoły. - udział w pracach zespołu przedmiotowego oraz zespołu do zmian w WZO,

- ewaluacja wewnętrzna wybranych obszarów pracy szkoły,

- współpraca z rodzicami,

-pełnienie funkcji opiekuna szkolnego koła SKO,

- opracowanie, wdrożenie
i koordynowanie Szkolnego Systemu Motywacyjnego,
okres stażu

2. Doskonalenie kompetencji zawodowych. - aktywny udział w różnych formach doskonalenia zawodowego, adekwatny do potrzeb nauczyciela i szkoły,

- studiowanie literatury fachowej
i czasopism dla nauczycieli, okres stażu

3. Wzbogacanie metod
i form pracy dydaktycznej
i wychowawczej. - wykorzystanie metod aktywizujących w pracy świetlicy szkolnej,

- pomoc uczniom w nauce
z wykorzystaniem indywidualizacji przy doborze odpowiednich form i metod,

- przygotowanie uczniów do udziału
w konkursach pozaszkolnych (jasełka, konkurs wiedzy samorządowej) – praca z uczniem zdolnym,
okres stażu

4. Zorganizowanie konkursów szkolnych - przeprowadzenie konkursu plastycznego pt. „ A to właśnie Polska...”,

- przygotowanie i przeprowadzenie szkolnego konkursu na stroik i ozdobę bożonarodzeniową,
okres stażu

§ 8 ust. 2 pkt 2
Wykorzystanie w pracy technologii informatycznej i komunikacyjnej

L.p Zadania Formy realizacji Termin realizacji
1. Wykorzystanie technologii komputerowej i informacyjnej w pracy pedagogicznej - przygotowanie materiałów dydaktycznych do zajęć w świetlicy,

- opracowywanie prezentacji multimedialnych w celu uatrakcyjnienia zajęć na świetlicy,

- opracowanie scenariuszy zajęć świetlicowych, projektów interdyscyplinarnych, uroczystości, regulaminów, konkursów, dyplomów, informacji dla uczniów i rodziców,

- wdrażanie uczniów do korzystania
z technologii komputerowej podczas pobytu w świetlicy szkolnej,

- komputerowe opracowywanie dokumentacji zawodowej,

okres stażu

2. Promowanie działalności świetlicy szkolnej na stronie internetowej szkoły. - zamieszczanie publikacji dotyczących pracy świetlicy szkolnej, okres stażu
3. Korzystanie z sieci internetowej - wykorzystanie zasobów internetowych do przygotowania konkursów,

- śledzenie zmian w przepisach prawa oświatowego,

- korzystanie z wiedzy i doświadczeń innych nauczycieli,

- publikacje na stronach internetowych
okres stażu

§ 8 ust. 2 pkt 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć
w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć

L.p Zadania Formy realizacji Termin realizacji
1. Kształtowanie umiejętności przekazywania wiedzy
i doświadczenia innym nauczycielom. - prowadzenie zajęć otwartych dla rodziców i nauczycieli,

- aktywne uczestnictwo
w pracach zespołu przedmiotowego,

- obserwacja zajęć prowadzonych przez innych nauczycieli,
- przeprowadzenie Rady Szkoleniowej dla nauczycieli
z wykorzystaniem przyrządów multimedialnych,
okres stażu

2. Upowszechnianie
i promocje własnych doświadczeń, metod
i form pracy. - opublikowanie w portalu internetowym „planu rozwoju zawodowego”,

- opracowanie teczki ze scenariuszami zajęć do wykorzystania przez nauczycieli, podczas godzin wychowawczych i zajęć świetlicowych oraz w edukacji wczesnoszkolnej,

- dzielenie się wiedzą
i doświadczeniem z innymi nauczycielami (udostępnianie samodzielnie opracowanych scenariuszy zajęć i uroczystości szkolnych),
okres stażu

§ 8 ust. 2 pkt 4a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich

L.p Zadania Formy realizacji Termin realizacji
1. Nabywanie umiejętności projektowania własnych działań. - Przygotowanie i realizacja planu pracy świetlicy szkolnej,

- Opracowanie i wdrożenie programu rekreacyjno-sportowego „Bawmy się”,

2014/2015
2015/2016
2016/2017

2015/2016

§ 8 ust. 2 pkt 4c
Poszerzenie zakresu działań szkoły w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych

L.p Zadania Formy realizacji Termin realizacji
1. Wykonywanie zadań wynikających z pełnienia funkcji opiekuna świetlicy szkolnej - współorganizowanie imprez
i uroczystości szkolnych,

- współorganizowanie akcji charytatywnych, koordynowanie współpracy
z hospicjum dla dzieci
we Wrocławiu

- organizacja kiermaszu podręczników szkolnych,

- współpraca z samorządem uczniowskimi biblioteką szkolną,
okres stażu

2. Rozwijanie zainteresowań dzieci. - organizowanie wyjazdów
do kina, teatru, na basen, wycieczek krajoznawczych mających na celu zapoznanie
z dziedzictwem kulturowym regionu i kraju,

- promowanie talentów plastycznych uczniów klas młodszych (prezentacja prac plastycznych na gazetce ściennej), okres stażu

§ 8 ust. 2 pkt 4e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami

L.p Zadania Formy realizacji Termin realizacji
1. Podejmowanie działań na rzecz tworzenia tradycji szkolnej. - opracowanie kalendarza imprez szkolnych,

-współorganizowanie uroczystości szkolnych
i środowiskowych apeli (wykonanie dekoracji, przygotowanie sali), okres stażu

2. Aktywna i systematyczna współpraca ze strukturami samorządowymi - wzmocnienie współpracy
z Radami Sołeckimi przy organizowaniu imprez środowiskowych – jasełka dla seniorów, Festyn Rodzinny,

- współpraca z Radą Rodziców,

- nawiązanie współpracy
z Ochotniczą Strażą Pożarną

okres stażu

3. Współpraca
z wychowawcami klas i pedagogiem szkolnym - spotkania, wspólne poszukiwanie rozwiązań problemów wychowawczych i dydaktycznych okres stażu

§ 8 ust. 2 pkt 5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony

L.p Zadania Formy realizacji Termin realizacji
1. Opis i analiza rozwiązywania problemu edukacyjnego. - diagnoza co najmniej dwóch wybranych problemów edukacyjnych lub wychowawczych,

- zastosowanie skutecznych metod rozwiązania problemu edukacyjnego,

- współpraca z poradnią PP
w Świdnicy,

- wymierny efekt zamierzonych działań. okres stażu

........................................
/imię i nazwisko nauczyciela/

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.