X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 29822
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego

Projekt planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego
ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela
mianowanego

Imię i nazwisko: Katarzyna Urbańska
Nazwa szkoły: Zespół Szkół Publicznych nr 4 w Żyrardowie
Kwalifikacje: magister pedagogiki opiekuńczo – wychowawczej z animacją sportu i rekreacji
Czas trwania stażu: 01.09.2015 – 31.05.2018

Cel podstawowy podejmowanego stażu: uzyskanie w wyniku postępowania kwalifikacyjnego stopnia awansu
zawodowego nauczyciela mianowanego

§ 7 ust.1 pkt 1
Uczestniczenie w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych,
opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu szkoły oraz potrzeb szkoły i środowiska lokalnego.

1. Uczestniczenie w pracach organów szkoły związanych z realizacją jej podstawowych funkcji i wynikających z
nich zadań

Udział w pracach Rady Pedagogicznej, współpraca z gronem pedagogicznym;

Udział w zebraniach zespołu humanistycznego;

Wg harmonogramu posiedzeń Rady Pedagogicznej


Lista obecności

Protokoły z posiedzeń
zespołu

2. Współpraca z Samorządem Uczniowskim

Współorganizacja wyborów do Samorządu Uczniowskiego, organizacja planu pracy SU ;

Współorganizacja i opieka podczas dyskotek;

Współpraca podczas organizacji uroczystości szkolnych oraz imprez okolicznościowych;


Zgodnie z harmonogramem roku szkolnego

Okres stażu

Scenariusze imprez i uroczystości;

Zdjęcia

§ 7 ust.1 pkt 2
Pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych, samodzielnie lub przez udział w różnych
formach kształcenia ustawicznego.

1. Poszerzanie wiedzy i umiejętności poprzez
aktywny udział w wewnątrzszkolnym doskonaleniu

Udział w wewnątrzszkolnych formach szkolenia zawodowego: różnego rodzaju kursach, seminariach, szkoleniach, konferencjach metodycznych, warsztatach przedmiotowych;

Udział w pracach zespołu humanistycznego;

Cały okres stażu

Semestralne sprawozdania z pracy świetlicy;

Zaświadczenia;

Protokoły;

2. Udział w różnych formach pozaszkolnego doskonalenia zawodowego

Udział w konferencjach szkoleniowych i warsztatach metodycznych dotyczących doskonalenia pracy świetlicy szkolnej;

Cały okres stażu

Uzyskane zaświadczenia i dyplomy;

3. Tworzenie własnego warsztatu pracy

Budowanie bazy materiałów dydaktycznych, testów, czasopism itp. ;


Prowadzenie dokumentacji świetlicy zgodnie z obowiązującymi przepisami;

Wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań w ramach pracy dydaktycznej
(korzystanie z komputerowych programów edukacyjnych, encyklopedii multimedialnych, internetowych portali edukacyjnych);

Okres stażu

Segregator / teczka z materiałami;

Dziennik zajęć
świetlicowych;

§ 7 ust.1 pkt 3
Poznawanie przepisów dotyczących systemu oświaty,(...) z uwzględnieniem specyfiki, typu i rodzaju szkoły, w której [nauczyciel] odbywa staż

1. Poznanie procedury awansu zawodowego

Zapoznanie się z publikacjami interpretującymi zasady ubiegania się o stopnie awansu zawodowego;

Analiza przepisów prawa oświatowego w sprawie awansu zawodowego:
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela;
Ustawa O Systemie Oświaty
Rozporządzenie MENiS w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli ;

Tworzenie na własny użytek biblioteczki tekstów aktów prawnych dotyczących awansu;

Wrzesień 2015

Wrzesień 201

Okres stażu

Zebrane przepisy prawa

Zbiór dokumentacji;
Notatki;

2. Aktualizacja wiedzy
na temat obowiązującego prawa oświatowego

Śledzenie na bieżąco i gromadzenie nowych przepisów prawa oświatowego na stronach Ministerstwa Edukacji Narodowej i serwerach edukacyjnych

Cały okres stażu

Notatki ;
Kserokopie dokumentów;

§ 7 ust. 2 pkt 1
Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań,
a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach

1. Współpraca z opiekunem stażu

Ustalenie zasad współpracy – zawarcie kontraktu;

Przygotowanie planu rozwoju zawodowego;

Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna;

Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu;

Omówienie prowadzonych i obserwowanych zajęć w celu doskonalenia umiejętności ewaluacji własnych i obserwowanych zajęć;

Konsultacje, rozmowy indywidualne z opiekunem stażu;

Wrzesień 2015

Okres stażu

Kontrakt

Scenariusze zajęć prowadzonych przez oraz w obecności opiekuna stażu

2. Rozbudowa własnego warsztatu pracy

Gromadzenie i aktualizacja własnej biblioteki przedmiotowej;

Samodzielne studiowanie literatury pedagogicznej- czasopism oraz nowości książkowych dotyczących pracy opiekuńczo-wychowawczej w świetlicy szkolnej;

Lektura publikacji w
Internecie;

Okres stażu

Prezentacja bibliograficzna literatury zwartej
i czasopism

3. Własna organizacja pracy

Współtworzenie rocznego planu pracy świetlicy oraz miesięcznych planów pracy grupy świetlicowej;

Prowadzenie dokumentacji szkolnej zgodnie z obowiązującymi przepisami ;

Doskonalenie umiejętności tworzenia scenariuszy zajęć świetlicowych;

Okres stażu

Dokumentacja własna

Scenariusze zajęć
§ 7 ust. 2 pkt 2
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych

1. Poznawanie środowiska uczniowskiego

Współpraca z zespołem przedmiotowym, pedagogiem szkolnym w rozwiązywaniu bieżących spraw i problemów uczniów;

Diagnoza potrzeb i oczekiwań uczniów – przeprowadzenie ankiety;

Poznawanie sytuacji rodzinnej wychowanków,
Obserwacja i analiza możliwości uczniów;

Kontakty z rodzicami ( indywidualne, współpraca z wychowawcami klas);

Rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów. emocjonalnych uczniów przy współpracy z pedagogiem szkolnym (zajęcia indywidualne);

Konsultacje z innymi nauczycielami;

Obserwacja uczniów w kontaktach z rówieśnikami;

Indywidualne rozmowy z uczniem;

Okres stażu

Notatki

Opracowanie wyników
ankiety

Bieżąca dokumentacja (adnotacje w dzienniku), notatki

2. Motywowanie i wspieranie uczniów w rozwoju

Pomoc uczniom z trudnościami w nauce;

Organizowanie pomocy koleżeńskiej i zespołowej nauki;

Rozwijanie twórczych inicjatyw uczniów – pomoc w przygotowaniu się do świetlicowych konkursów: plastycznego, recytatorskiego, czytelniczego;

Eksponowanie prac plastycznych uczniów na tablicach w sali świetlicowej;

Motywowanie do aktywnego uczestnictwa na zajęciach w świetlicy;

Kształtowanie zdrowego stylu życia - organizowanie zajęć rekreacyjno - ruchowych w świetlicy/sali zabaw oraz na boisku szkolnym;

Współpraca z pedagogiem szkolnym ;

Aktywny udział w projektach szkolnych;

Okres stażu

Ćwiczenia dla uczniów słabszych

Scenariusze zajęć

Regulaminy konkursów, dyplomy, zdjęcia

Zapisy w dzienniku

Scenariusze

3. Uwrażliwienie uczniów na problemy społeczne i cywilizacyjne

Kształtowanie świadomości ekologicznej, właściwych postaw wobec środowiska;

Cykl zajęć dotyczących bezpieczeństwa dzieci w szkole, domu i na ulicy;

Okres stażu

Scenariusze zajęć

Zapisy w dzienniku
§ 7 ust. 2 pkt 3
Umiejętność wykorzystania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej


1. Wykorzystanie w praktyce technologii komputerowej
oraz informacyjnej

Przygotowanie projektu planu rozwoju zawodowego

Korzystanie z encyklopedii multimedialnych i programów edukacyjnych przy opracowywaniu zajęć świetlicowych, uroczystości i konkursów;

Opracowywanie przy pomocy komputera pomocy i środków dydaktycznych potrzebnych do przeprowadzenia zajęć;

Przygotowanie i opracowanie dokumentacji nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego;

Doskonalenie umiejętności obsługi programów komputerowych;

Korzystanie na zajęciach świetlicowych ze sprzętu audio i video;

Wrzesień 2015

Okres stażu

Projekt planu rozwoju zawodowego

Scenariusze zajęć, uroczystości i konkursów świetlicowych

Środki dydaktyczne

Dokumentacja przebiegu
stażu

Notatki

2. Wykorzystanie Internetu w pracy zawodowej i życiu codziennym oraz do
czynności związanych z odbywaniem stażu

Wykorzystywanie Internetu jako źródła wiedzy w poznaniu i gromadzeniu wybranych przepisów prawa oświatowego związanych z awansem zawodowym;

Wykorzystanie zasobów Internetu do przygotowywania zajęć i konkursów świetlicowych i szkolnych ( rebusy, krzyżówki, quizy wiedzy, opracowanie plastyczne i komputerowe dyplomów);

Konsultowanie się z innymi nauczycielami odbywającymi staż poprzez fora
internetowe;

Korzystanie ze stron internetowych związanych z oświatą ( MENiS, (www.literka.pl, awans-zawodowy.org, portaloswiatowy.pl
www.publikacje.edu.pl,
www.edux.pl);

Wrzesień 2015

Okres stażu

Wydruki ze stron internetowych

Materiały dydaktyczne

Notatki, linki,
spis wykorzystanych stron internetowych

§ 7 ust. 2 pkt 4
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań


1. Rozwijanie własnych kompetencji
pedagogicznych

Udział w kursach, warsztatach służących poszerzeniu wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki;

Okres stażu

Potwierdzenia udziału (zaświadczenia)

2. Gromadzenie i studiowanie literatury z wybranych zagadnień psychologii, pedagogiki i dydaktyki.

Studiowanie literatury z dziedziny psychologii, pedagogiki;

Wdrażanie propozycji metodycznych zaczerpniętych z literatury fachowej;

Sporządzanie notatek z przeczytanych książek;

Okres stażu

Notatki

3. Integracja zespołu świetlicowego

Gry i zabawy integracyjne;

Stosowanie w trakcie zajęć świetlicowych metod aktywizujących grupę świetlicową ;

Wrzesień – październik 2015

Okres stażu

Scenariusze zajęć

4. Wykorzystywanie wiedzy do
rozwiązywania
problemów

Przeciwdziałanie konfliktom, wspólne rozwiązywanie problemów;

Przeciwdziałanie przemocy w szkole i poza nią

Poznanie technik konstruktywnego radzenia sobie ze złością;

Uświadomienie swoich zalet i wad, praca nad swoimi słabościami;

Okres stażu

Scenariusze zajęć

5. Praca z uczniem zdolnym oraz z uczniem o specjalnych wymaganiach edukacyjnych

Rozwijanie talentów uczniów poprzez przygotowywanie i zachęcanie do udziału w konkursach;

Wyrównywanie braków
wśród uczniów mających problemy w nauce;

Okres stażu,
według potrzeb

Lista konkursów
Scenariusze konkursów

§ 7.2.5.
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły

1. Przeanalizowanie aktów prawnych i poznanie procedury nadawania
stopni awansu
zawodowego nauczycieli

Udział w warsztatach, szkoleniach, śledzenie dokumentów;

Opracowanie dokumentacji koniecznej do rozpoczęcia stażu;

Śledzenie zmian prawa oświatowego;

Znajomość przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy właściwych dla szkoły;

Według harmonogramu

Zaświadczenia,
Sprawozdania

Notatki

2. Poszerzanie wiedzy z zakresu prawa
oświatowego

Analiza podstawowych
aktów prawnych: Karty Nauczyciela, Ustawy o Systemie Oświaty, Rozporządzeń MEN, przepisów dotyczących pomocy społecznej i postępowania w sprawach nieletnich w zakresie funkcjonowania szkoły;

Analiza Praw Ucznia i
Karty Praw Dziecka;

Okres stażu

Wypisy z obowiązujących aktów prawnych

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.