X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 29807
Przesłano:

Aneks do planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego

ANEKS DO PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

Kontynuacja stażu w Zespole Szkół w Gębicach

1. IMIĘ I NAZWISKO: mgr Monika Pertek-Koprowska
2. STOPIEŃ AWANSU ZAWODOWEGO: nauczyciel kontraktowy
3. MIEJSCE PRACY: Zespół Szkół w Gębicach, ul. Szkolna 2, 64-700 Czarnków
4. STANOWISKO: nauczyciel języka polskiego, wychowawca świetlicy,
5. POSIADANE KWALIFIKACJE:
* studia magisterskie na kierunku filologia polska – UAM w Poznaniu
* studia podyplomowe w zakresie:
- zintegrowanej edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej – EUHE w Elblągu,
- logopedii – WSPiA w Poznaniu
* kurs kwalifikacyjny z zakresu oligofrenopedagogiki – CDN w Pile
6. CZAS TRWANIA STAŻU: 2 lata i 9 miesięcy
7. DATA ROZPOCZĘCIA STAŻU: 01.09.2013 r.
8. DATA ROZPOCZĘCIA STAŻU W ZESPOLE SZKÓŁ W GĘBICACH: 01.09.2015 r.
8. PRZEWIDYWANA DATA ZAKOŃCZENIA STAŻU: 31.08.2016 r.
CEL GŁÓWNY: UZYSKANIE STOPNIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach
(§7 ust.2 pkt.1)
1. Pogłębienie znajomości procedur awansu zawodowego (dotyczących szczególnie kontynuacji stażu), analiza przepisów prawa oświatowego:
- Rozporządzenie MEN z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U. 2013 nr 0 poz. 393),
- Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r. poz. 191 i 1198 oraz z 2015 r. poz. 357, 1268 i 1418),
- Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. 1991 nr 95 poz. 425 i nowelizacje),
- zapoznanie się z publikacjami interpretującymi zasady ubiegania się o stopnie awansu zawodowego (materiały kuratoryjne, materiały CDN, Internet, publikacje w prasie oświatowej).
2. Poznanie zasad funkcjonowania i organizacji Zespołu Szkół w Gębicach:
- analiza dokumentacji: statutu, koncepcji pracy i rozwoju szkoły, regulaminów, procedur, wewnątrzszkolnego systemu oceniania,
- zapoznanie z wewnętrznymi harmonogramami pracy,
- zapoznanie z obowiązkami nauczyciela,
- zapoznanie z Regulaminem Wypożyczania i Udostępniania Podręczników (Materiałów Edukacyjnych) Uczniom Zespołu Szkół w Gębicach,
- współtworzenie kalendarza roku szkolnego.
3. Aktualizacja wiedzy na temat obowiązującego prawa oświatowego, m.in.:
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. 2013 poz. 532),
- Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz.U. 1982 Nr 35 poz. 228), - Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz.U. 2015 poz. 843), - Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. 2003 nr 6 poz. 69), - Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz.U. 2014 poz. 1170),
- Publikacje OKE dotyczące informacji o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminów gimnazjalnych.
4. Współpraca z opiekunem stażu:
- zawarcie kontraktu i ustalenie terminów spotkań
- obserwowanie zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu i innych nauczycieli,
-prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu.
5.Autorefleksja – samoocena pracy i osiągnięć (określenie mocnych i słabych stron własnej działalności).
6.Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego:
-gromadzenie dokumentacji (świadectw, zaświadczeń, itp.),
-przygotowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego na koniec roku szkolnego 2015/2016.
7.Prawidłowe prowadzenie dokumentacji nauczyciela:
- dzienniki zajęć lekcyjnych,
- dziennik zajęć pozalekcyjnych,
- dziennik zajęć świetlicowych,
- dokumentacja sprawozdawcza.
8. Doskonalenie warsztatu i metod pracy pedagogicznej:
- przygotowanie planów dydaktycznych na dany rok szkolny,
- opracowanie przedmiotowego systemu oceniania z języka polskiego i jego modyfikacje,
- tworzenie bazy materiałów i pomocy dydaktycznych,
- opieka nad pracownią polonistyczną,
- dobieranie różnorodnych metod i narzędzi w procesie sprawdzania wiadomości i oceniania uczniów.
9. Ukończenie kursu on-line i udział w ogólnopolskim konkursie „Biblioteka przyjazna uczniowi”. 10. Udział w konferencjach metodycznych organizowanych przez wydawnictwa szkolne oraz w szkoleniach organizowanych przez CDN w Pile.
11. Udział w pracach Rady Pedagogicznej, współpraca z gronem pedagogicznym i Dyrektorem.
12. Wykonywanie obowiązków przewodniczącego zespołu humanistycznego:
- opracowanie planu pracy zespołu humanistycznego,
- organizowanie spotkań zespołu
13. Współpraca z nauczycielami podczas organizacji Wieczorku Poetyckiego. 14. Organizacja Nocy Bibliotek.
15. Ewaluacja własnych działań poprzez analizę wyników nauczania, rozmowy z uczniami i nauczycielami nt. wykorzystywanych metod, udział uczniów w konkursach i wyniki w nich osiągane, dokonywanie zmian w planach dydaktycznych.

Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych
(§7 ust.2 pkt.2)
1. Kontakty z rodzicami poprzez rozmowy indywidualne i telefoniczne.
2. Zaznajomienie się z dokumentami dotyczącymi uczniów, zgromadzonymi w szkole (opinie i orzeczenia PPP, wyniki badań, zaświadczenia lekarskie, IPET, PDW). Konsultacje z wychowawcami klas.
3. Rozpoznawanie problemów uczniów poprzez ich obserwację, indywidualne rozmowy z nimi, współpracę z nauczycielami uczącymi i wychowawcami klas.
4. Dostosowanie działań edukacyjnych do potrzeb poszczególnych uczniów – indywidualizacja nauczania:
-praca z uczniem ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi (konsultacje, dodatkowa pomoc, obniżenie wymagań edukacyjnych),
-praca z uczniem zdolnym (konsultacje, dodatkowe materiały, pomoc w przygotowywaniu się uczniów do konkursów),
- stosowanie aktywnych metod nauczania; np. burza mózgów, meta plan,
- pomoc uczniom mającym trudności w opanowaniu treści z języka polskiego,
- zachęcanie do udziału w różnorodnych konkursach (klasowych, szkolnych, pozaszkolnych), organizowanie konkursów, imprez szkolnych i środowiskowych,
- uwrażliwianie uczniów na współczesne problemy społeczne i cywilizacyjne (ekologia, bezrobocie, itp.),
- prezentowanie prac uczniowskich na forum szkoły.
5. Współpraca z psychologiem i pedagogiem szkolnym.
6. Wspieranie uczniów w rozwoju:
- prowadzenie koła humanistycznego (redagowanie notatek z wydarzeń szkolnych, wyjazdy do kina, muzeum, biblioteki w Czarnkowie, warsztaty teatralne),
- opieka redakcyjna nad zespołem uczniów redagujących notatki z wydarzeń szkolnych zamieszczanych na stronie internetowej szkoły.

Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej
(§7 ust.2 pkt. 3)

1.Wykorzystanie zasobów Internetu w pracy dydaktycznej i wychowawczej:
-wyszukiwanie różnego rodzaju materiałów pomocniczych, informacji; wykorzystanie Internetu jako źródła pomysłów w pracy nauczyciela,
- korzystanie z portali edukacyjnych,
- korzystanie z publikacji z zakresu metodyki i dydaktyki, przepisów dotyczących systemu oświaty i publikacji dotyczących awansu zawodowego.
2. Wykorzystanie technologii informacyjnej na zajęciach lekcyjnych:
- wykorzystanie sprzętu multimedialnego oraz Internetu do przeprowadzenia zajęć,
- opracowanie materiałów pomocniczych na zajęcia przy użyciu techniki komputerowej,
-przygotowanie scenariuszy lekcji,
- wykorzystanie programów edukacyjnych wspomagających pracę.
3. Współtworzenie i aktualizowanie strony internetowej szkoły (zakładka biblioteki, kącik przedmiotowy, aktualności).
4.Użycie technologii komputerowej do prowadzenia dokumentacji szkolnej:
- prowadzenie dokumentacji związanej z awansem zawodowym,
-przygotowanie wszelkiego rodzaju sprawozdań, notatek, ogłoszeń, itp.
- projekty dyplomów, zaproszeń.
5. Publikacje w Internecie:
- opublikowanie planu rozwoju zawodowego i sprawozdania z jego realizacji na portalu Edux.pl,
- współtworzenie i aktualizowanie strony internetowej szkoły.
6.Kontakt z innymi nauczycielami (przekazywanie informacji, materiałów) drogą mailową.

Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań
(§7 ust.2 pkt.4)

1.Aktualizowanie wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki:
– zapoznanie się z najnowszymi propozycjami wydawniczymi - korzystanie z portali internetowych związanych z wyżej wymienionymi dziedzinami,
- korzystanie ze zbiorów biblioteki szkolnej i pedagogicznej (nowości książkowe, czasopisma).
2. Realizacja zadań opiekuńczo-wychowawczych wynikających z Programu Wychowawczego Szkoły i Programu Profilaktyki.
3. Umiejętne stosowanie wiedzy do rozwiązywania bieżących problemów:
– integracja uczniów i stosowanie metod aktywizujących,
- zapobieganie agresji,
- poznanie sytuacji rodzinnej wychowanków, rozmowy wychowawcze,
- współpraca z pedagogiem szkolnym,
- dostosowywanie poziomu zadań i ćwiczeń do możliwości ucznia.
4.Wykorzystanie wiedzy psychologiczno – pedagogicznej w pracy z uczniem o specyficznych potrzebach edukacyjnych (np. uczeń zdolny, uczeń słaby) oraz z uczniami zaniedbanymi środowiskowo.

Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż
(§7 ust.2 pkt. 5)

1. Przeanalizowanie aktów prawnych i przypomnienie procedury nadawania stopni awansu zawodowego nauczycieli (znajomość Rozporządzenia MEN w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli, rozdziału 3a Ustawy Karta Nauczyciela):
- napisanie wniosku o kontynuację stażu, aneksu do planu rozwoju zawodowego sprawozdania z realizacji planu rozwoju zgodnie z obowiązującymi przepisami, z zachowaniem ustalonych terminów,
- złożenie wniosku o postępowanie kwalifikacyjne do organu prowadzącego zgodnie z aktualnymi przepisami.
2. Aktualizacja wiedzy poprzez indywidualne studiowanie prawa oświatowego (m.in. Rozporządzenie MEN w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach /Dz.U. 2013 poz. 532/; Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich /Dz.U. 1982 Nr 35 poz. 228/; Rozporządzenie MEN w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych /Dz.U. 2015 poz. 843/ Rozporządzenie MEN w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji /Dz.U. 2014 poz. 1170/):
- posługiwanie się w/w aktami prawnymi podczas tworzenia planów dydaktycznych, planów zajęć pozalekcyjnych i PSO,
- planowanie pracy zespołu humanistycznego zgodnie z przepisami prawa,
- inicjowanie dyskusji na temat poznanych aktów podczas posiedzenia Rady Pedagogicznej i spotkań zespołu humanistycznego,
- aktywne uczestnictwo w tworzeniu podstawowych dokumentów szkolnych (system oceniania, regulaminy wewnętrzne)
- ocenianie i klasyfikowanie uczniów zgodnie z aktualnymi przepisami,
3. Gromadzenie własnych zasobów aktów prawnych w formie pisemnej i elektronicznej.
4. Aktywne uczestnictwo w pracach organów szkoły oraz kreowaniu i modyfikowaniu różnorodnych dokumentów wewnątrzszkolnych.
5. Pełnienie funkcji przewodniczącej zespołu humanistycznego: - prezentowanie i analizowanie bieżących zmian w prawie oświatowym podczas spotkań zespołu przedmiotowego (dokonywanie zmian w planach zgodnie z obowiązującymi przepisami),
6. Prawidłowa organizacja wycieczek szkolnych i zgodna z prawem ich dokumentacja (posługiwanie się Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach)
7. Analiza Praw Ucznia i Praw Dziecka – stosowanie tych praw w pracy dydaktyczno-wychowawczej (podczas organizacji konkursów, podczas oceniania i pełnienia dyżurów nauczycielskich)

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO OPRACOWAŁAM NA PODSTAWIE NASTĘPUJĄCYCH AKTÓW PRAWNYCH:
- Ustawa Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982 r. z późn. zm. (Rozdział 3a awans Zawodowy nauczycieli);
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U. 2013 nr 0 poz. 393);

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.